Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. januára 2017

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o Európskom zbore solidarity

ezs.png
© EU
Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

1 – Čo je európsky zbor solidarity?

Európsky zbor solidarity je novou iniciatívou Európskej únie, ktorá vytvára príležitosti pre mladých ľudí v oblasti dobrovoľníckej činnosti alebo práce na projektoch v prospech rozvoja spoločnosti a ľudí v celej Európe, a to vo svojej vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte EÚ.

Po dokončení jednoduchej registrácie, ktorá trvá menej ako 3 minúty, sa môžu účastníci zapojiť do širokej škály projektov. Tieto projekty budú spravovať organizácie, ktoré boli akreditované viesť projekty Európskeho zboru solidarity.

2- Ako funguje zbor solidarity Európskej únie?

Po registrácii sú vaše údaje zaradené do systému Európskeho zboru solidarity, kde následne budú môcť zapojené organizácie vyhľadávať ľudí pre ich projekty. Organizácie budú môcť požiadať účastníkov, ktorých si vyberú, aby sa zapojili do ich projektov.

Európska komisia takisto vyzve organizácie na to, aby požiadali o finančné prostriedky alebo inú podporu na projekty, ktoré zodpovedajú misii a zásadám Európskeho zboru solidarity. Po schválení projektov získajú organizácie prístup k databáze účastníkov, v ktorej budú môcť vyhľadávať najvhodnejších účastníkov pre ich projekty. Následne budú môcť organizácie kontaktovať potenciálnych kandidátov a uskutočniť finálny výber.

Všetky organizácie ešte pred ich povolením na uskutočňovanie projektov pod záštitou Európskeho  zboru solidarity, a pred tým, ako im bude povolený prístup do databázy, prejdú akreditáciou.

Takisto môžete v závislosti od typu projektu, vašich doterajších znalostí a skúseností, získať odbornú prípravu priamo od Európskeho zboru solidarity ešte pred začatím projektu.

3 – Kto sa môže zapojiť do Európskeho zboru solidarity?

Registrovať sa môže každý. Minimálny vek je 17 rokov, avšak na projekte sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 18 roku. Horné vekové ohraničenie pre dokončenie projektu je 31 rokov. Ďalšou podmienkou je trvalé bydlisko alebo štátna príslušnosť jedného z členských krajín Európskej únie, alebo jedného z týchto štátov: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko alebo Republika Severné Macedónsko. Okrem základných podmienok môžu mať niektoré projekty ďalšie obmedzenia týkajúce sa veku, trvalého pobytu alebo štátnej príslušnosti, v závislosti od typu a financovania projektu.

4 – Čo by som mohol robiť v rámci projektov Európskeho zboru solidarity?

Projekty Európskeho zboru solidarity pokrývajú širokú škálu tém, avšak všetky sa uskutočňujú v rámci Misie Európskeho zboru solidarity, a spĺňajú jej kritéria.

Projekty, ktorých sa týka Európsky zbor solidarity sú rôznorodej povahy, ide napríklad o:

• Občianska a demokratická angažovanosť
• Životné prostredie a ochrana prírody
• Zdravie a voľný čas
• Vzdelávanie a odborná príprava
• Zamestnanosť a podnikanie
• Tvorivosť a kultúra
• Telesná výchova / Šport
• Pomoc a sociálna starostlivosť
• Prijímanie a integrácia utečencov a migrantov
• Prevencia katastrof a obnova po nich
• Sociálna integrácia a integrácia do trhu práce
• Výpomoc pri poskytovaní potravinovej a nepotravinovej pomoci
• Výstavba, renovácia a riadenie centier pomoci (útulky pre bezdomovcov, atď.)

Vaša práca sa nebude týkať okamžitej reakcie na prírodné alebo iné katastrofy. Tieto úlohy naďalej ostávajú v kompetencie ľudí so špeciálnou prípravou a tréningom, so skúsenosťami s vykonávaním činnosti v takomto prostredí. Pre viac informácií si pozrite zoznam typov projektov.

5 – K čomu sa zaväzujem, ak sa zapojím do Európskeho zboru solidarity?

Po pripojení sa k Európskemu zboru solidarity je potrebné potvrdenie, že súhlasíte s dodržiavaním princípov a poslania Európskeho zboru solidarity. Vaše údaje budú následne uložené v systéme EZS.

Súčasťou registrácie sú základné osobné informácie, zvolenie druhov projektov, o ktoré máte záujem, vaše skúsenosti a znalosti, ktorými by ste mohli prispieť do Európskemu zboru solidarity. Po vyplnení základných údajov, budete vyzvaní na vyplnenie kompletnejšieho a detailnejšieho profilu, vrátane určenia času, v ktorom ste k dispozícií pre účasť v projektoch. Tieto informácie je možné aktualizovať kedykoľvek po prihlásení do osobného účtu EZS.

Organizácie, ktoré boli schválené Európskou komisiou na vykonávanie projektov Európskeho zboru solidarity, budú mať prístup k vašim údajom počas hľadania potenciálnych dobrovoľníkov alebo pracovníkov pre ich projekty. Ak sa s vami skontaktuje organizácia a ponúkne vám miesto na ich projekte, nemusíte automaticky súhlasiť s ich ponukou, rozhodnutie o tom, či sa pripojíte, alebo nie, je iba vo vašich rukách.  

Ak sa rozhodnete, že už ďalej nemáte záujem o projekty Európskeho zboru solidarity, môžete tak urobiť kedykoľvek. Stačí sa prihlásiť na váš účet, a buď dočasne skryť z vyhľadávania váš profil, alebo vymazať profil natrvalo. Taktiež máte na výber možnosť zrušiť zasielanie e-mailov alebo iných oznámení.

6 – Aký je rozdiel medzi dobrovoľníctvom a prácou v rámci Európskeho zboru solidarity?

Európsky zbor solidarity spája dve navzájom doplňujúce sa súčasti: dobrovoľníctvo a pracovnú aktivitu. Časť týkajúca sa dobrovoľníctva ponúka ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku službu na plný úväzok v období od dvoch do dvanástich mesiacov v inej krajine. Tá sa zakladá na Európskej dobrovoľníckej službe (ktorá je súčasťou programu Erasmus+), ako aj na ďalších programoch financovaných z prostriedkov EÚ.

Pod pojmom pracovná aktivita sa skrýva príležitosť nájsť si prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v širokej škále sektorov, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich so solidaritou, alebo ktoré vyžadujú vysoko motivovaných a sociálne uvedomelých mladých ľudí. Pracovná časť sa bude postupne rozvíjať prostredníctvom partnerstiev s verejnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a obchodnými organizáciami aktívne pôsobiacimi v týchto oblastiach.

Rôzne projekty vyžadujú ľudí s rôznymi schopnosťami a skúsenosťami, takže organizácie majú možnosť prijímať záujemcov o Európsky zbor solidarity ako dobrovoľníkov, pracovníkov, učňov alebo stážistov.

Dobrovoľníci nezískavajú za svoju prácu plat, sú im však poskytnuté iné formy podpory v závislosti od spôsobu financovania projektu Európskou úniou. Vo všeobecnosti ide o financovanie spiatočnej cesty z a na projekt, poskytnutie ubytovania, stravy, zdravotného poistenia a pokrytia bežných denných výdavkov.

V prípade pracovnej činnosti je vždy podpísaná pracovná zmluva a za prácu bude vyplatená mzda v súlade s miestnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami, ktoré sú v danom členskom štáte v platnosti. Takisto sa na takto zamestnaných mladých ľudí budú vzťahovať pracovné predpisy krajiny, v ktorej chcú pracovať. Viac informácií o práci v rôznych krajinách EÚ získate na stránke – Your Europe.

Tým, ktorí sa zúčastnia EZS v rámci učňovskej prípravy alebo stáže, bude takisto poskytnutá pracovná zmluva. V týchto prípadoch sa obvykle vypláca príspevok na stravu a ubytovanie.

7 – Čo sa stane potom, ako sa zaregistrujem?

Európsky zbor solidarity je novou iniciatívou a organizácie sú preto ešte stále v procese rozvoja vlastných nápadov a návrhov na projekty. Očakáva sa, že organizácie začnú nábor účastníkov približne na konci jari 2017, a že účastníci sa začnú zúčastňovať na projektoch od júna 2017.

Európska komisia vám bude medzitým poskytovať najaktuálnejšie informácie týkajúce sa Európskeho zboru solidarity prostredníctvom e-mailu a sociálnych médií.

8 – Aké typy organizácií môžu rozbehnúť projekt v rámci Európskeho zboru solidarity?

Európsky zbor solidarity je otvorený pre široký okruh organizácií, ktoré realizujú rôzne typy projektov. Týka sa vládnych organizácií, obcí, mimovládnych organizácií a spoločností. Tie môžu byť rôznych veľkostí, počnúc od malých mimovládnych organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v miestnej komunite, až po veľké medzinárodné firmy. Tieto organizácie však musia viesť projekty týkajúce sa solidarity.

9- Ako sa môže organizácia zapojiť do Európskeho zboru solidarity?

V priebehu roka Európska komisia oznámi, že hľadá návrhy pre rôzne typy projektov spadajúcich pod Európsky zbor solidarity. Tieto projekty musia spĺňať kritéria, ako sú princípy a poslanie zboru.

Na to, aby organizácie získali akreditáciu na uskutočňovanie projektov pod záštitou Európskeho zboru solidarity, musia prejsť kontrolou a to ešte predtým, ako im bude umožnený výber a nábor pracovníkov na ich projekty. Organizácie musia taktiež dodržiavať Chartu Európskeho zboru solidarity.

Oznámenia o Európskom zbore solidarity budú publikované na relevantných účtoch sociálnych médií Európskej komisie a v odborných publikáciách.

10- Ako môžem získať viac informácií o Európskom zbore solidarity?

V prípade, že máte ďalšieho otázky, prosím obráťte sa priamo na našu facebookovú stránku. Takisto náš môžete kontaktovať prostredníctvom nástroja „položiť otázku“ (v tomto prípade, sa snažíme poskytnúť vám odpoveď do piatich pracovných dní). 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. januára 2017