Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. júna 2017Odhadovaný čas čítania: 6 min

Ako sa v Európskej únii rodí rozhodnutie?

kolaz_.jpg
© EU
Na pôde Európskej únie sa prijímajú rozhodnutia, ktoré zasahujú 446 miliónov ľudí – vrátane vás. Poďme si postup rozhodovania v niekoľkých krokoch priblížiť.  

Európska únia je predovšetkým združenie 27 štátov, ktoré sa dohodli spolupracovať na vybraných témach a problémoch. Ak to zjednodušíme, celá spolupráca združenia prebieha v troch základných krokoch.

1. Vedúci predstavitelia jednotlivých krajín spoločne preberajú víziu Európy

Premiéri a ministri členských štátov sa spolu pravidelne stretávajú v Rade a definujú smerovanie spoločných európskych záležitostí.

 

 

a_0.png
© EU

 

 

2. Európska komisia následne navrhne konkrétne možnosti riešenia

Smerovanie nastolené premiérmi a ministrami Európska komisia prepracuje do detailov: roztriedi, preskúma a navrhne konkrétne možnosti riešenia.

 

 

b.png
© EU

 

3. Napokon o riešeniach hlasuje Rada a Európsky parlament

Do tretice, Rada a Európsky parlament pripomienkujú a odhlasujú, či sa má navrhované riešenie dostať do praxe  a v akej forme.

 

 

c.png
© EU

 

Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Krok 1: Hlavní predstavitelia štátov sa stretávajú v Bruseli, aby určili základné smerovanie a víziu Európy

Aby sa zladilo základné smerovania a vízia Únie, členské štáty sa stretávajú v Rade. 

Jednotlivé štáty na týchto stretnutiach zastupuje premiér (Európska rada), prípadne minister podľa oblasti politiky, ktorá sa rieši (Rada EÚ).

Rada v zložení z najvyšších predstaviteľov sa stretáva štyrikrát ročne, v prípade naliehavých otázok aj častejšie.

Aké zastúpenie má v Rade Slovensko?

V Rade sa stretávajú najvyšší predstavitelia štátov, respektíve ministri z každej krajiny. Vždy podľa oblasti politiky, o ktorej sa má diskutovať. 

Slovensko zastupuje premiér, prípadne minister/ministerka

Navyše, každá krajina vykonáva polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Slovensko predsedalo Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016.

Príklad fungovania Rady

Ako si takú Radu predstaviť? Je to ako bytová schôdza, vo veľkom.

V pravidelnom časovom cykle sa obyvatelia domu stretnú a debatujú, do čoho investovať spoločné úsilie a peniaze.

Pred viac ako tridsiatimi rokmi sa napríklad predstavitelia štátov, stretávajúci sa v Európskej rade, dohodli na spoločnom priestore definovanom štyrmi slobodami: právom na slobodný pohyb ľudí a pohybe služieb, tovaru a kapitálu. 

Táto veľká vízia sa následne prenáša do praktických rozhodnutí, ktoré si popíšeme v krokoch dva a tri.

 

 

d1.png
© EU

 

Krok 2. Európska komisia stiahne víziu na zem a rozmení ju na drobné

To, o čom Rada politicky rozhodne, rozmení do praktických detailov Európska komisia.

Komisia je široká skupina odborníkov na rôzne oblasti.

Úlohou Komisie je navrhnúť riešenia pre oblasti, na ktorých sa dohodla Rada.

Odborníci vypracúvajú prieskumy, overujú jednotlivé scenáre a navrhnú riešenia jednotlivých praktických otázok a problémov.

V Európskej komisii pracuje skoro 400 Slovákov

Európska komisia je vedená tímom komisárov, po jednom z každej krajiny Európskej únie. Slovensko má v Európskej komisii tiež jedného komisára. Okrem neho tam pracuje skoro 400 ďalších Slovákov. 

Príklad fungovania Európskej komisie

Európska komisia je zameraná prakticky. Veci dohodnuté na politickej úrovni v Rade sa v Európskej komisii rozmieňajú na konkrétne návrhy.

Z dielne Európskej komisie sa ľudí na Slovensku napríklad nedávno pozitívne dotklo zavedenie platieb cez IBAN a zníženie medzinárodných bankových poplatkov, či rušenie roamingových poplatkov, ku ktorému prišlo 15. júna 2017.

Európska komisia však tieto návrhy môže len pripraviť, požadovať od členských štátov ich zavedenie môže až potom, čo ich Rada a Európsky parlament schvália.

 

 

e1.png
© EU

 

Krok 3: Rada a Európsky parlament sa k podkladom Komisie vyjadria a hlasujú o predpisoch

Potom ako Komisia navrhne konkrétne riešenia a predpisy, nastupuje posledný krok, a to je hlasovanie v Rade a Európskom parlamente.

Rada sa stretne v zložení ministrov zodpovedajúcich za danú otázku. Napríklad pre hlasovanie o platbách cez IBAN to boli ministri financií, no v prípade pomoci poľnohospodárom to budú ministri pôdohospodárstva. 

Zároveň s Radou skúma a hlasuje o návrhu Komisie aj Európsky parlament.

 

Aké zastúpenie má v Európskom parlamente Slovensko?

S odchodom Spojeného kráľovstva sa mení aj počet poslancov Európskeho parlamentu. Z 751 kresiel sa zaplní 705.  

Európsky parlament je priamo volený a sedia v ňom zástupcovia jednotlivých členských štátov.

Spomedzi 705 poslancov Slovensko zastupuje 14 poslancov, proporčne k počtu zastúpených občanov Európskej únie (Slovensko po brexite získalo jedno kreslo navyše).

 

 

f1.png
© EU

 

Príklad fungovania Európskeho parlamentu

Práci poslancov predchádzajú dve dôležité fázy – politická vízia z Európskej rady a rozpracovanie návrhov v Európskej komisii.

V roku 2015 poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh zrušenia roamingových poplatkov v krajinách Európskej únie.

Kým sa konkrétny návrh dostane z vízie až po hlasovanie v Parlamente, môže prejsť aj niekoľko rokov: ide o komplexné otázky, ktoré je treba predtým z každej strany dobre zvážiť.

Schválené návrhy navyše prejdú do praxe v jednotlivých krajinách postupne.

V prípade roamingu sa počas niekoľkých rokov postupne znižovali ceny. Od 15. júna 2017 došlo celkovo k zrušeniu poplatkov za roaming.

Na záver: Tri ďalšie inštitúcie Európskej únie

Zhrňme si to teda ešte raz.

1. Na začiatku Európska rada zadefinuje smer.

2. Európska komisia rozpracuje konkrétne návrhy.

3. O návrhoch hlasuje Rada a Európsky parlament a schválené návrhy prechádzajú do praxe.

Samozrejme, pri zastupovaní 446 miliónov ľudí nie vždy ide všetko takto hladko.

Práve preto vzniklo niekoľko ďalších inštitúcií a mechanizmov, ktoré majú pomôcť v sporných prípadoch. 

 

 

g.png
© EU

 

Tu sú tri z nich: súdny dvor, audítori a banka.

 

1. Súdny dvor

Na výkon schválených právnych predpisov dozerá Európska komisia.

V prípade porušenia právnych predpisov dáva Európska komisia žalobu na Súdny dvor Európskej únie, kde Slovensko zastupujú 3 sudcovia.

 

 

h.png
© EU

 

2. Európsky dvor audítorov

Dvor audítorov kontroluje, či sa finančné prostriedky správne vyberajú a používajú, a pomáhať zlepšovať finančné hospodárenie Európskej únie.

Slovensko zastupuje 1 slovenský audítor.

 

 

i.png
© EU

 

3. Európska centrálna banka

Riadi euro, udržiava stabilné ceny a vedie hospodársku a menovú politiku Európskej únie.

Slovensko zastupuje guvernér Národnej banky Slovenska (NBS).

 

 

j.png
© EU

 

 

 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. júna 2017