Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. novembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Deň rovnosti odmeňovania

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ zostáva na úrovni 13 %.   

Deň rovnosti odmeňovania

Napriek tomu, že uplynulo viac ako 60 rokov odkedy bolo právo na rovnakú odmenu zakotvené v zakladajúcich zmluvách EÚ, ženy stále nie sú za svoju prácu odmenené rovnako. Naďalej zarábajú menej ako muži, pričom priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ predstavuje 13 %.⁠ Na Slovensku bol priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2021 na úrovni 16,6 %. Na tieto rozdiely upozorňuje Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadol na 15. novembra. Je to deň, keď ženy v EÚ symbolicky prestávajú dostávať výplatu za rovnakú prácu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.⁠ Európska komisia si tak tento deň každoročne pripomína s cieľom zvyšovať povedomie o pretrvávajúcej nerovnosti medzi mužmi a ženami.  

Pri príležitosti tohto symbolického dňa Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť, a Helena Dalliová, komisárka pre rovnosť, uviedli: „Deň rovnosti odmeňovania nám pripomína, aby sme pokračovali v úsilí o odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Jednou zo základných zásad EÚ je rovnaká odmena za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Bola zakotvená už v Rímskej zmluve v roku 1957. Pokrok v odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov však tento rok stagnuje a bol pomalý aj v priebehu ostatných rokov. To nám pripomína, že rodové stereotypy aj naďalej ovplyvňujú ženy a mužov vo všetkých oblastiach života vrátane práce a tiež, že potrebujeme osobitné opatrenia na uplatňovanie zásady rovnakej odmeny.”  

Rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu 

Právo na rovnakú odmenu pre ženy a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je základnou zásadou Európskej únie od podpísania Rímskej zmluvy v roku 1957. Požiadavka na zabezpečenie rovnakej odmeny je stanovená v článku 157 ZFEÚ a v smernici EÚ o rovnakých príležitostiach a zaobchádzaní s mužmi a ženami v zamestnaní a povolaní.  

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania ako jednu zo svojich politických priorít pre túto Komisiu. Rada v júni 2019 vyzvala Komisiu, aby vypracovala konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti odmeňovania. V marci 2020 Komisia uverejnila svoju stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, v ktorej sa stanovujú opatrenia na odstránenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, po ktorej o niekoľko mesiacov neskôr nasledoval akčný plán pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025

Smernica o transparentnosti odmeňovania nadobudla účinnosť 6. júna 2023. Stanovuje sa v ňom jasný rámec na uplatňovanie pojmu „práca rovnakej hodnoty“ a kritériá, ktoré zahŕňajú zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky. Pomáha pracovníkom identifikovať diskrimináciu, ktorej sa môžu stať obeťami, a bojovať proti nej. Smernica takisto pomáha zamestnávateľom posúdiť, či sú ich štruktúry odmeňovania v praxi v súlade so zásadou rovnakej odmeny. Členské štáty majú tri roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva. Smernicou sa zabezpečí, aby ženy a muži v EÚ dostávali rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Európska komisia má v úmysle podporiť rozvoj nástrojov a metodík pre európskych zamestnávateľov na nápravu akýchkoľvek neodôvodnených rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Na tento účel Komisia vyčlenila 6,1 milióna eur v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) na podporu vykonávania smernice o transparentnosti odmeňovania v členských štátoch.  

„Komisia dôsledne pracuje na presadzovaní rovnosti žien a mužov v EÚ. V júni nadobudla účinnosť smernica o transparentnosti odmeňovania. Podľa tohto nového zákona si budú môcť zamestnanci presadzovať právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pomocou práva na informácie o odmeňovaní. Ak sa preukáže, že niekto bol diskriminovaný v odmeňovaní na základe pohlavia, musí dôjsť ku kompenzácii a stanoveniu spravodlivej odmeny. Transparentnosť je kľúčom k skutočnej zmene a táto nová právna úprava predstavuje v tejto súvislosti dôležitý krok. Vykonávanie smernice členskými štátmi bude teraz kľúčové z hľadiska presadzovania zásady rovnakej odmeny pre všetkých občanov EÚ,“ dopĺňa podpredsedníčka Jourová a komisárka Dalliová. 

Sklenený strop a rovnováha medzi prácou a súkromím 

V decembri 2022 nadobudla účinnosť smernica zameraná na zlepšenie rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností. Rieši jednu z hlavných príčin rozdielov v odmeňovaní žien a mužov – tzv. sklený strop spôsobený nedostatočnou transparentnosťou pri vymenúvaní členov vrcholových orgánov v spoločnostiach. Smernicou sa zabezpečí, aby vymenovania do pozícií vo vrcholových orgánoch boli transparentné a aby sa kandidáti na pozície vo vrcholových orgánoch posudzovali objektívne na základe ich individuálnych zásluh bez ohľadu na pohlavie. 

V septembri 2022 Komisia predstavila európsku stratégiu v oblasti starostlivosti na zabezpečenie kvalitných, cenovo dostupných a prístupných služieb starostlivosti v celej Európskej únii. Komisia sa zaoberá aj nedostatočným zastúpením žien na trhu práce zlepšovaním rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. Nová smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom nadobudla účinnosť 2. augusta 2022.  

 Návrh Komisie o primeraných minimálnych mzdách pre pracovníkov, ktorý bol prijatý 28. októbra 2020, podporuje rodovú rovnosť tým, že pomáha odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a vymaniť ženy z chudoby, keďže minimálne mzdy v Európe dostáva viac žien ako mužov.  

 V marci 2023 Európska komisia spustila kampaň proti rodovým stereotypom. Upozorňuje na rodové stereotypy pri výbere povolania, starostlivosti a rozhodovaní

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku