Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. apríla 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Dnes si pripomíname medzinárodný deň Rómov

flag_of_the_romani_people.png
© EU
Rovnosť pred zákonom a nediskriminácia sú základnými hodnotami Európskej únie. Napriek tomu je neznášanlivosť voči Rómom stále veľmi častá po celom svete a v Európe. Vylúčenie, nerovnosť a diskriminácia, ktorej Rómovia naďalej čelia, je v silnom rozpore so základnými hodnotami Únie.

Rómovia nemajú rovnaký prístup k pracovným miestam, vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti. Násilné vysťahovania Rómov sú aj naďalej dôvodom na obavy. Okrem toho skutočnosť, že rómske deti často nedostávajú rovnakú kvalitu vzdelávania ako ostatné deti, len udržiava začarovaný kruh chudoby. To je dôvod, prečo sme presvedčení, že existuje naliehavá potreba, najmä pre rómske deti, získať lepší prístup k vzdelaniu.

Európske inštitúcie a členské štáty sa zaviazali bojovať proti diskriminácii a segregácii a za zlepšenie integrácie rómskej komunity. Aj keď je integrácia Rómov v prvom rade zodpovednosťou členských štátov, stratégia "Európa 2020" dáva prednosť akciám, ktoré uprednostňujú sociálno-ekonomické začlenenie Rómov a predchádzanie diskriminácii. V tejto súvislosti pod heslom "pre Rómov s Rómami", podniká Komisia cielené komunikačné aktivity v boji proti diskriminácii a stereotypom proti rómskemu obyvateľstvu. Pre obdobie 2014-2020 Komisia taktiež poskytuje ďalšie finančné prostriedky na opatrenia zamerané na sociálne začleňovanie prostredníctvom Politiky súdržnosti. Vďaka ich jednomyseľnému prijatiu odporúčania Rady o Rómoch v roku 2013 potvrdili členské štáty tiež svoj záväzok k začleňovaniu Rómov. Avšak, je potrebné urobiť viac jednak na národnej, no najmä na miestnej úrovni. Z tohto dôvodu Európska únia naďalej podporuje vnútroštátne orgány, no tiež a predovšetkým miestne zainteresované strany v ich práci na ochranu základných práv Rómov.

Teraz je potrebné zabezpečiť účinné vykonávanie týchto iniciatív. Komisia, ako strážkyňa zmlúv, bude naďalej podporovať a monitorovať antidiskriminačné politiky členských štátov, aby zabezpečila rešpektovanie základných práv pre všetkých. Rómovia sú súčasťou našej Únie a nesmú zaostávať.

Vyhlásenie podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa a komisáriek Marianne Thyssenovej, Vĕry Jourovej a Coriny Creţuovej pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov 8. apríla 2016.

 

SÚVISLOSTI

V Európskej únii žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Je to najväčšia etnická menšina v Európe a napriek tomu dlhodobo čelí predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnemu vylúčeniu. Sú odsunutí na okraj spoločnosti a žijú v zlých sociálno-ekonomických podmienkach. Nie je tomu inak ani na Slovensku, kde podľa odhadov žije 402 840 Rómov.

Európska únia sa snaží celoplošne prispieť k boju proti týmto problémom. Slovensku odporúča zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť potrebné kroky smerujúce k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov tejto marginalizovanej komunity.

Pre programové obdobie 2014-2020 boli marginalizované rómske komunity identifikované ako jedna z priorít pre investície. Finančné prostriedky vo výške 380 miliónov Eur určené na podporu aktivít súvisiacich s rómskou komunitou sú k dispozícii v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zlepšiť by sa mala desegregácia v oblasti základného vzdelávania, zvážiť by sa malo povinné predškolské vzdelávanie a zvýšenie finančnej podpory pre študentov zo znevýhodneného prostredia. Je potrebné, aby úsilie o integráciu Rómov zahŕňalo celý životný cyklus – od najnižších stupňov škôlky cez hlavný prúd vzdelávania detí až po celoživotné vzdelávanie dospelých.

Právam Rómov je venovaná aj špecifická zmienka v Lisabonskej zmluve a tiež v Charte základných práv EÚ. Východiskom prístupu Európskej komisie k riešeniu marginalizovaných rómskych komunít je skutočnosť, že to, čomu Rómovia čelia sú viacnásobné dôvody sociálneho vylúčenia. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. apríla 2016