Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. júna 2019Odhadovaný čas čítania: 4 min

Dvojaká kvalita potravín: máme štúdiu, v ktorej sa posudzujú rozdiely v zložení potravinových výrobkov EÚ

supermarket.jpg
© EU
Európska komisia uverejnila výsledky celoúnijnej testovacej kampane týkajúcej sa potravinových výrobkov, z ktorých vyplýva, že niektoré výrobky s rovnakou alebo podobnou značkou majú odlišné zloženie.

Európska komisia dnes uverejnila štúdiu nadväzujúcu na testovanie potravinových výrobkov v celej EÚ pomocou rovnakej metodiky s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu potravinových výrobkov v EÚ. Zo štúdie, ktorú na základe analýzy takmer 1 400 potravinových výrobkov v 19 krajinách EÚ vypracovalo Spoločné výskumné centrum (interný vedecký a znalostný útvar Komisie) vyplýva, že 9 % porovnávaných výrobkov malo odlišné zloženie, aj keď predná strana ich balenia bola rovnaká. Ďalších 22 % výrobkov s odlišným zložením malo podobnú prednú stranu balenia. Štúdia nepreukázala konzistentný geografický model. Vychádzajúc z novovypracovanej metodiky budú príslušné vnútroštátne orgány teraz môcť vykonať analýzu jednotlivých prípadov potrebnú na odhalenie zavádzajúcich praktík, ktoré sú na základe spotrebiteľského práva EÚ zakázané.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová v tejto súvislosti dodala: „Na jednotnom európskom trhu nebudú existovať dvojaké štandardy. Vďaka novým právnym predpisom, ktoré penalizujú dvojakú kvalitu a posilňujú práva spotrebiteľských orgánov, máme k dispozícii nástroje na ukončenie týchto praktík. Európski spotrebitelia budú môcť nakupovať s plnou dôverou, že kupujú to, čo vidia.”

Hlavné zistenia

V rámci štúdie sa posúdilo 1 380 vzoriek 128 rôznych potravinových výrobkov z 19 členských štátov. Z dôvodu obrovskej rozmanitosti potravinových výrobkov na trhu EÚ však vzorka nie je reprezentatívna. Zo štúdie vyplýva, že:

  • vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá tomu, ako boli výrobky prezentované: 23 % výrobkov malo rovnakú prednú stranu balenia a rovnaké zloženie a 27 % výrobkov malo uvedené odlišné zloženie v rôznych krajinách EÚ a odlišnú prednú stranu balenia.
  • V 9 % prípadov mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej EÚ odlišné zloženie: mali rovnakú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
  • Ďalších 22 % výrobkov, ktoré boli prezentované podobne, malo odlišné zloženie: mali podobnú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
  • Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo podobného balenia výrobkov s rôznym zložením, neexistuje konzistentný geografický model. Rozdiel v zložení testovaných výrobkov navyše nemusí nevyhnutne predstavovať rozdiel v kvalite výrobku.

Ďalšie kroky

Európska komisia dnes uverejnila novú výzvu na predkladanie návrhov s celkovým rozpočtom vo výške 1,26 milióna EUR na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií v oblasti testovania výrobkov a identifikácie potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žiadosti je možné podať najneskôr do 6. novembra 2019.

Súvislosti

V súlade s právnymi predpismi EÚ by obchodovanie s tovarom, ktorý sa na trhu v inom členskom štáte prezentuje ako rovnaký aj napriek tomu, že tento tovar má výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, ktoré sa nedajú podložiť oprávnenými a objektívnymi dôvodmi, mohlo viesť k nespravodlivému a neoprávnenému zavádzaniu spotrebiteľov.

V štúdii, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum Komisie, sa opisuje situácia na trhoch 19 zúčastnených členských štátov počas obdobia vykonávania prieskumu (november – december 2018). Testovacia kampaň bola súčasťou reakcie Európskej komisie na obavy týkajúce sa dvojakej kvality potravín. Výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov, a to po sťažnostiach na orgány alebo združenia na ochranu spotrebiteľov.
Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum v spolupráci s členskými štátmi. Táto metodika umožňuje porovnateľný výber vzoriek, testovanie a interpretáciu údajov v celej EÚ. Všetky členské štáty EÚ boli vyzvané, aby zhromažďovali informácie týkajúce sa zloženia vybraných potravinových výrobkov ponúkaných na ich trhoch. Devätnásť členských štátov EÚ predložilo informácie o 113 značkových výrobkoch a 15 výrobkoch s vlastnou značkou. V prvom kroku táto analýza vychádzala z informácií na štítkoch výrobkov a na prednej strane balenia.

Dnes uverejnená správa poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v EÚ. Na to, aby bolo posúdenie reprezentatívnejšie, a na lepšie pochopenie prepojenia medzi zložením a kvalitou sú však potrebné ďalšie kroky a výskum.

Na prieskume sa zúčastnili tieto členské štáty: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. júna 2019