Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. decembra 2018

EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám

hacker_web_2.jpg
© EU
EÚ predstavila 5. decembra 2018 akčný plán, na základe ktorého intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami. Robí tak v záujme ochrany demokratických systémov a verejných diskusií, vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019 i ďalšie vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020. 

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla: „V zdravej demokracii prebieha otvorená, slobodná a spravodlivá verejná diskusia. Je našou povinnosťou chrániť tento priestor a nikomu nedovoliť, aby šíril dezinformácie, ktoré podnecujú nenávisť, nezhody a nedôveru v demokraciu. Ako Európska únia sme sa rozhodli konať spoločne a posilniť našu odpoveď, presadzovať naše zásady a zvyšovať odolnosť našich spoločností tak v rámci našich hraníc, ako aj v našom susedstve. To je európsky spôsob reagovania na jednu z hlavných výziev našich čias.“ 

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Musíme byť jednotní a spoločne chrániť naše demokracie pred dezinformáciami. Boli sme svedkami pokusov o zasahovanie do volieb a referend, pričom podľa dôkazov je hlavným zdrojom týchto kampaní Rusko. V záujme riešenia týchto hrozieb navrhujeme zlepšiť koordináciu s členskými štátmi prostredníctvom systému včasného varovania, posilniť naše tímy odhaľujúce dezinformácie, zvýšiť podporu médií a výskumných pracovníkov a požadovať, aby online platformy plnili svoje záväzky. Boj proti dezinformáciám vyžaduje kolektívne úsilie.“

Európska komisia zhodnotila aj doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018 sa stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku.

Akčný plán sa zameriava na 4 oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ:

  • Lepšie odhaľovanie: osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj delegácie EÚ v susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a nástroje na analýzu údajov.
  • Koordinovaná reakcia: zriadi sa osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a umožní zasielať varovania pred dezinformáciami v reálnom čase. Vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu sa systém včasného varovania zriadi do marca 2019.
  • Online platformy a odvetvie: subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, by mali urýchlene a účinne plniť záväzky prijaté v rámci tohto kódexu. Mali by sa pritom zamerať na opatrenia, ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, zintenzívnenie úsilia o zrušenie aktívnych falošných účtov, označovanie nehumánnych interakcií (správ šírených automaticky internetovými „botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a šíriť overený obsah. Komisia s pomocou európskej skupiny regulačných orgánov pre oblasť služieb audiovizuálnych médií zabezpečí sledovanie plnenia týchto záväzkov.
  • Zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov: popri cielených informačných kampaniach budú inštitúcie EÚ a členské štáty prostredníctvom osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť.

Komisia predložila aj správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v boji proti dezinformáciám na internete od predloženia jej oznámenia z apríla 2018.

Subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, budú musieť Komisii do konca roka 2018 poskytnúť prvé informácie o tom, ako kódex dodržiavajú. Komisia tieto informácie následne zverejní (v januári 2019). Od januára do mája budú musieť online platformy podávať Komisii správy každý mesiac. Komisia takisto uskutoční komplexné hodnotenie dodržiavania kódexu v prvých 12 mesiacoch. Ak sa ukáže, že dodržiavanie kódexu postupov a jeho dosah nie sú uspokojivé, Komisia môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.

Podrobnosti

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. decembra 2018