Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. júna 2023Zastúpenie na Slovensku

EÚ prijala 11. balík sankcií proti Rusku

V tomto balíku boli zohľadnené ročné skúsenosti s uplatňovaním sankcií EÚ voči Rusku, aby sa ďalej zlepšilo ich presadzovanie.  

11. balík sankcií

Kľúčové prvky 11-teho balíka sankcií:

 OBCHODNÉ OPATRENIA

 • Nový nástroj proti obchádzaniu sankcií: umožní EÚ obmedziť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz určitého tovaru a technológií, na ktoré boli uvalené sankcie, do niektorých tretích krajín, ktoré sa považujú za krajiny s naďalej mimoriadne vysokým rizikom obchádzania sankcií. Tento nový nástroj „proti obchádzaniu sankcií“ bude predstavovať mimoriadne a krajné opatrenie, ak iné individuálne opatrenia a dosah EÚ na dotknuté tretie krajiny nebudú stačiť na zabránenie obchádzaniu sankcií.
 • Rozšírený zákaz tranzitu určitého citlivého tovaru (ako sú vyspelé technológie, materiály používané v leteckej doprave) vyvážaného z EÚ do tretích krajín cez Rusko. Takisto sa tým zníži riziko obchádzania sankcií.
 • 87 nových subjektov doplnených do zoznamu tých, ktoré priamo podporujú ruský vojenský a priemyselný komplex v jeho útočnej vojne voči Ukrajine. Vzťahujú sa na ne prísnejšie obmedzenia vývozu položiek s dvojakým použitím a vyspelých technológií. Okrem ruských a iránskych subjektov, ktoré už boli v zozname, sú tam teraz aj subjekty zaregistrované v Číne, Uzbekistane, Spojených arabských emirátoch, Sýrii a Arménsku.
 • Obmedzenie vývozu ďalších 15 technologických položiek nájdených na bojisku na Ukrajine alebo prístrojov potrebných na výrobu takýchto položiek. Kroky podnikáme v úzkej spolupráci s partnerskými krajinami, ku ktorým pridávame aj Švajčiarsko.
 • Sprísnenie obmedzení na dovoz tovaru zo železa a ocele tým, že sa od dovozcov sankcionovaného tovaru zo železa a ocele, ktorý bol spracovaný v tretej krajine, bude vyžadovať, aby preukázali, že nepochádza z Ruska.
 • Zákaz predávať, udeľovať licencie, prevádzať práva alebo udeľovať prístup k právam duševného vlastníctva a obchodným tajomstvám používaným v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahujú sankcie, aby sa nemohol jednoducho vyrábať mimo EÚ.
 • Rozšírenie zákazu vývozu luxusných automobilov na všetky nové a ojazdené vozidlá nad určitú veľkosť motora (> 1 900 cm³) a na všetky elektrické a hybridné vozidlá.
 • Úplný zákaz vývozu určitých typov súčastí strojových zariadení.
 • Zjednodušenie štruktúry prílohy o priemyselnom tovare, v ktorej budú výrobky podliehajúce obmedzeniam na samostatnom zozname v jednej časti a budú doplnené o širšie definície výrobkov, aby sa dalo tovar podliehajúci zákazu vývozu jednoducho identifikovať a obmedziť obchádzanie sankcií vinou nesprávneho zatriedenia.

OPATRENIA V DOPRAVE

 • Úplný zákaz prepravy tovarov do EÚ pre ruské prívesy a návesy. Zamedzí sa tým obchádzaniu zákazu pre ruských prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy prepravovať tovar v EÚ.
 • Zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá vykonávajúce presuny z lode na loď, ktoré sú podozrivé z toho, že porušujú zákaz dovozu ruskej ropy alebo cenový strop koalície G7.
 • Zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá, ktoré neoznámia príslušnému orgánu aspoň 48 hodín vopred presun z lode na loď, ku ktorému došlo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu alebo do 12 námorných míľ od vonkajšej hranice pobrežných vôd daného členského štátu.
 • Zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá, ktoré upravia alebo vypnú svoj navigačný systém pri preprave ruskej ropy, na ktorú sa vzťahuje zákaz dovozu alebo cenový strop G7.

ENERGETICKÉ OPATRENIA

 • Koniec možnosti pre Nemecko a Poľsko dovážať ruskú ropu ropovodom.
 • Prísne a veľmi cielené výnimky z platného zákazu vývozu, ktoré majú umožniť údržbu potrubia konzorcia Caspian Pipeline Consortium, ktorým sa cez Rusko prepravuje do EÚ kazašská ropa.
 • Predĺženie výnimky z cenového stropu ropy pre Japonsko v súvislosti s ropou z projektu Sakhalin-2 (do 31. marca 2024).

ROZŠÍRENIE SANKČNÝCH ZOZNAMOV

 • Viac ako 100 ďalších osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív. Patria sem vyšší vojenskí dôstojníci, osoby s rozhodovacou právomocou vo vojne, osoby zapojené do nezákonnej deportácie ukrajinských detí do Ruska, sudcovia, ktorí prijali politicky motivované rozhodnutia proti ukrajinským občanom, osoby zodpovedné za rabovanie kultúrneho dedičstva, podnikatelia, propagandisti, ako aj ruské IT spoločnosti poskytujúce kritické technológie a softvér ruskej spravodajskej službe, banky pôsobiace na okupovaných územiach a subjekty pracujúce s ruskými ozbrojenými silami.

DODATOČNÉ VYSVETLENIA

 • Revízia kritérií osôb/subjektov zapojených do obchádzania sankcií EÚ vrátane tých, ktoré sa dôrazne usilujú mariť sankcie EÚ.
 • Nové kritérium, aby mohli byť do zoznamu dopĺňané osoby a subjekty z ruského sektora IT, ktoré majú licenciu od Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie (FSB) alebo ruského ministerstva priemyslu a obchodu.
 • Výnimka umožňujúca predaj vlastníckych práv v ruskom spoločnom podniku, ktorý je spoluvlastnený osobou uvedenou v zozname.
 • Výnimka umožňujúca odpredaj určitých druhov cenných papierov, ktoré sú v držbe konkrétnych subjektov uvedených v zozname.
 • Určité objasnenia, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a rešpektovanie dôvernosti komunikácie medzi právnikmi a ich klientmi v súvislosti s ohlasovacími povinnosťami.
 • Výnimka umožňujúca poskytovanie služieb potrebných na vytvorenie firewallu, ktorý zbaví osoby uvedené v zozname kontroly nad aktívami subjektov EÚ.
 • Výnimka na poskytovanie pilotných služieb za osobitných okolností.

INÉ

 • Rozšírenie zoznamu zakázaných médií o 5 ďalších kanálov.
 • Dodatočné ustanovenia o výmene informácií a spravodajstve.
 • Dočasná výnimka s cieľom umožniť poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje zákaz, ale ktoré sú zo zákona potrebné na odklonenie investícií ruských prevádzkovateľov z trhu Únie.

SANKCIE EÚ

Sankcie EÚ Rusko finančne zaťažili a zhoršili jeho priemyselnú a technologickú kapacitu, čím značne obmedzili politické a hospodárske možnosti Moskvy. Plnia očakávané tri kľúčové ciele: zhoršujú vojenskú schopnosť Ruska viesť útočnú vojnu voči Ukrajine, pripravujú Kremeľ o príjmy, ktoré mu umožňujú financovať vojnu, a vyčerpávajú ruské hospodárstvo. Sankcie sa prejavujú vo všetkých troch smeroch. Ich účinky sa časom zintenzívňujú, keďže narúšajú priemyselnú a technologickú základňu Ruska.

Okrem toho vyslanec EÚ pre otázky sankcií David O'Sullivan vyzýva na spoluprácu kľúčové tretie krajiny s cieľom brániť ich o obchádzaniu. Prvé konkrétne výsledky sú už badateľné. V niektorých krajinách sa zavádzajú systémy monitorovania, kontroly a blokovania opätovného vývozu. Obchod s niektorými veľmi špecifickými výrobkami/krajinami zaznamenáva mimoriadne vysoké čísla, ktoré presvedčivo dokazujú, že Rusko sa aktívne pokúša sankcie obchádzať. Nabáda nás to, aby sme zdvojnásobili úsilie proti obchádzaniu sankcií a požiadali našich susedov o ešte užšiu spoluprácu. V spolupráci s partnermi sme sa dohodli aj na prioritnom zozname sankcionovaných tovarov z bojísk, pri ktorých by podniky mali osobitne uplatňovať náležitú starostlivosť a ktoré tretie krajiny nesmú vyvážať do Ruska. Okrem toho sme v rámci EÚ identifikovali aj hospodársky kritický tovar, v súvislosti s ktorým by podniky a tretie krajiny mali byť obzvlášť obozretné.

Súvislosti

Sankcie EÚ voči Rusku sú preukázateľne účinné. Obmedzujú schopnosť Ruska financovať vojnu voči Ukrajine, vyrábať nové a opravovať staré zbrane a zároveň mu sťažujú prepravu materiálu.

Rusko pokračuje vo vojenskej agresii voči Ukrajine, a to má zjavné geopolitické, hospodárske a finančné dôsledky, keďže vojna neblaho narušila globálne trhy s komoditami, najmä s agropotravinárskymi výrobkami a energiou. EÚ sa naďalej snaží zaistiť, aby jej sankcie nemali vplyv na vývoz energie a agropotravinárskych výrobkov z Ruska do tretích krajín.

Presadzovanie sankcií EÚ členskými štátmi Únie monitoruje Európska komisia ako strážkyňa zmlúv.

EÚ je v solidarite s Ukrajinou jednotná a spolu so svojimi medzinárodnými partnermi bude Ukrajinu a jej občanov naďalej podporovať aj ďalšou politickou, finančnou, vojenskou a humanitárnou pomocou, a to tak dlho, ako bude potrebné.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede 

Úradný vestník EÚ

Ďalšie informácie o sankciách

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku