Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. októbra 2023Zastúpenie na Slovensku

Eurosystém prechádza do ďalšej fázy projektu digitálneho eura

Prípravná fáza vytvorí podmienky na potenciálne prijatie rozhodnutia o vydaní digitálneho eura.

euro

Minulý týždeň sa Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla prejsť do ďalšej, prípravnej fázy projektu digitálneho eura.

Toto rozhodnutie bolo prijaté v nadväznosti na ukončenie dvojročnej výskumnej fázy, ktorú Eurosystém spustil v októbri 2021 s cieľom posúdiť možnú koncepciu a modely distribúcie digitálneho eura. Na základe záverov tejto fázy, zverejnených v osobitnej správe, ECB navrhla digitálne euro, ktoré by bolo široko dostupné občanom a podnikom prostredníctvom dohliadaných sprostredkovateľov, napríklad bánk.

Podľa navrhovanej koncepcie by digitálne euro predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by sa dala používať pri všetkých digitálnych platbách v celej eurozóne. Digitálne euro by bolo široko dostupné, jeho bežné používanie by bolo bezplatné a bolo by k dispozícii online i offline. Ponúkalo by najvyššiu úroveň súkromia a umožňovalo by okamžité vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky. Dalo by sa používať na platby medzi jednotlivcami, na predajných miestach, v rámci elektronického obchodovania a pri vládnych transakciách. Digitálne euro by bolo prvým digitálnym platobným nástrojom, ktorý by ponúkal všetky tieto funkcie.

Ďalšia fáza projektu digitálneho eura – prípravná fáza – sa začne 1. novembra 2023 a bude predbežne trvať dva roky. Jej súčasťou bude finalizácia súboru pravidiel digitálneho eura a výber poskytovateľov, ktorí by mohli vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura. Zahŕňať bude aj testy a experimenty s cieľom vyvinúť digitálne euro, ktoré spĺňa požiadavky Eurosystému i potreby používateľov, napríklad pokiaľ ide o funkčnosť, ochranu súkromia, finančnú inklúziu a vplyv na životné prostredie. ECB bude počas tejto fázy naďalej spolupracovať s verejnosťou a všetkými zainteresovanými stranami. Po uplynutí dvoch rokov Rada guvernérov rozhodne, či prejde do ďalšej fázy príprav, s cieľom vytvoriť podmienky pre možnú emisiu a začiatok používania digitálneho eura.

Spustenie prípravnej fázy neznamená prijatie rozhodnutia o tom, či vydať digitálne euro. To Rada guvernérov zváži až po dokončení legislatívneho procesu Európskej únie. ECB bude prihliadať na prípadnú potrebu úprav návrhu digitálneho eura, ktorá môže vyplynúť z legislatívneho procesu.

„Našu menu musíme pripraviť na budúcnosť,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Digitálne euro navrhujeme ako digitálnu formu hotovosti, ktorá sa dá bezplatne používať na všetky digitálne platby a ktorá spĺňa najvyššie štandardy ochrany súkromia. Používalo by sa popri fyzickej hotovosti, ktorá by bola aj naďalej k dispozícii, takže by nebol nikto vylúčený.“

Prioritou projektu digitálneho eura je zabezpečenie ochrany údajov. Eurosystém by nemal prístup k osobným údajom používateľov, ani by ich nemohol na základe platobných informácií identifikovať. V prípade platieb offline by zároveň digitálne euro zabezpečovalo podobnú úroveň súkromia ako hotovosť.

Digitálne euro by podporovalo odolnosť, konkurenciu a inovácie v európskom platobnom sektore. Vďaka nemu by mala eurozóna k dispozícii celoeurópske platobné riešenie riadené na európskej úrovni. Prispievalo by k vyššej odolnosti, keďže by využívalo vlastnú infraštruktúru. Zároveň by bolo platformou, na ktorej by európski dohliadaní sprostredkovatelia mohli pre svojich klientov vyvíjať celoeurópske služby, čo by viedlo k nárastu efektívnosti, zníženiu nákladov a podpore inovácií.

Ľudia majú čoraz väčší záujem platiť digitálne, preto by sme mali byť pripravení vydávať popri hotovosti aj digitálne euro,“ uviedol Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB a predseda pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre digitálne euro. „Digitálne euro by zefektívnilo európske platby a prispelo k strategickej autonómii Európy.“

Distribúcia digitálneho eura

Používatelia by mali k službám digitálneho eura prístup prostredníctvom aplikácie a online rozhrania svojho poskytovateľa platobných služieb, alebo prostredníctvom aplikácie digitálneho eura od Eurosystému. Digitálnym eurom by mohli platiť aj ľudia bez prístupu k bankovému účtu alebo digitálnym zariadeniam, napríklad prostredníctvom karty vydanej verejným orgánom, napríklad poštou. Prostredníctvom bankomatov by bolo možné vymeniť si digitálne euro za hotovosť a naopak.

Podľa návrhu Eurosystému by bolo bežné používanie digitálneho eura bezplatné. Model odmeňovania medzi sprostredkovateľmi a obchodníkmi by zabezpečil motiváciu sprostredkovateľov digitálne euro distribuovať, podobne ako je to v prípade iných elektronických platobných nástrojov, a zároveň by obchodníkov adekvátnym spôsobom chránil pred neprimeranými poplatkami za služby. Eurosystém by znášal svoje vlastné náklady vrátane nákladov spojených s riadením schémy a spracovaním vyrovnania transakcií.

Transparentnosť a úzka spolupráca so zainteresovanými stranami sú naďalej hlavnými piliermi projektu. Eurosystém získal cenné podnety od európskych tvorcov politík, účastníkov trhu i potenciálnych používateľov a bude aj naďalej v úzkom kontakte so širokým okruhom zainteresovaných strán. Budeme tiež úzko spolupracovať so zákonodarcami EÚ.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku