Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. júna 2020Odhadovaný čas čítania: 6 min

Grantová výzva na centrá EUROPE DIRECT na obdobie 2021- 2025

europe_direct_logo.png
© EU
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov, ktorí budú prevádzkovať centrá EUROPE DIRECT v období 2021 - 2025. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo im umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ a činnosti v oblasti občianskej angažovanosti ako centrum EUROPE DIRECT. 

Sieť EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. 

Centrá EUROPE DIRECT aktívne a nepretržite zapájajú občanov, aby zaistili ich väčšie stotožnenie sa s európskym projektom. Prostredníctvom organizovania informačných činností a činností v oblasti občianskej angažovanosti centrá EUROPE DIRECT umožňujú občanom zapájať sa do diskusie o európskych témach, uskutočňovať informované rozhodnutia o budúcnosti EÚ a účastniť sa tak na európskom demokratickom procese.

Mandát súčasnej siete informačných centier Europe Direct pre širokú verejnosť sa končí v roku 2020. Informácie o súčasnej sieti Europe Direct nájdete na: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

Úlohy centier EUROPE DIRECT si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, seminárov pre školy, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie, po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, inými sieťami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Cieľ: Výber partnerov na vykonávanie činností centra EUROPE DIRECT 2021-2025 v Slovenskej republike

Posledný termín na podanie žiadosti: Z dôvodu technického problému, ktorý spôsobil neprístupnosť portálu Funding & Tenders, sa termín na predkladanie návrhov výziev posúva na utorok 20. októbra 17 :00  hod. bruselského času

Odhad celkovej sumy pridelenej Slovenskej republike na rok 2021: 281 604 EUR (za predpokladu schválenia rozpočtu EÚ rozpočtovým orgánom EÚ)

Výška ročného grantu na spolufinancovanie centra EUROPE DIRECT v rokoch 2022 - 2025 : 30 400 EUR pre jedno centrum

Výška grantu v roku 2021: 20 267 EUR pre jedno centrum

Jednorazový osobitný grant v roku 2021 na podujatie na propagáciu centra EUROPE DIRECT: 3200 EUR pre jedno centrum

Plánovaný počet centier EUROPE DIRECT na roky 2021 - 2025: 12

Plánovaný dátum ukončenia procesu udeľovania grantov: prvý štvrťrok 2021

Začiatok realizácie projektu: 1. máj 2021

Oprávnení žiadatelia: verejné subjekty, súkromné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, zväzy/združenia miestnych orgánov, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie alebo zariadenia odbornej prípravy, výskumné centrá/výskumné ústavy atď.

 

Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie v Slovenskej republike:
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Komunikačné oddelenie        
Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava
Telefón: + 421 2 5443 1718   
E-mailová adresa: COMM-REP-SK-GRANTSatec [dot] europa [dot] eu (subject: GRANTOV%C3%81%20V%C3%9DZVA%20NA%20V%C3%9DBER%20PARTNEROV%20NA%20VYKON%C3%81VANIE%20%C4%8CINNOST%C3%8D%20CENTRA%20EUROPE%20DIRECT%20%282021%20%E2%80%93%202025%29%20V%20SLOVENSKEJ%20REPUBLIKE) (COMM-REP-SK-GRANTS[at]ec[dot]europa[dot]eu)
Webová stránka: www.europa.sk

 

POSTUP PREDKLADANIA NÁVRHOV A DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Žiadatelia sa musia riadiť postupom predkladania návrhov, ktorý je stanovený v dokumentoch výzvy, vrátane príručky pre žiadateľov.

Všetky pokyny a dokumenty súvisiace s výzvou na prekladanie návrhov sú dostupné na webovom sídle výzvy:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2020

 

OTÁZKY A ODPOVEDE

Na žiadosť uchádzača môže Komisia poskytnúť ďalšie informácie výlučne na účely objasnenia povahy výzvy.

Prípadné otázky a akékoľvek žiadosti o ďalšie informácie zasielajte len v písomnej podobe na e-mailovú adresu COMM-REP-SK-GRANTSatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SK-GRANTS[at]ec[dot]europa[dot]eu), a to najneskôr do 8. októbra 2020.

Otázky musia byť jasne označené referenčným číslom tejto Výzvy na predkladanie návrhov ED-SK-2020 .

Komisia môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o inej administratívnej chybe v texte výzvy na predkladanie návrhov.

Odpovede na otázky a žiadosti o ďalšie informácie zaslané jednotlivými uchádzačmi budú zverejnené a pravidelne aktualizované v dokumente Otázky a odpovede na webovej stránke https://ec.europa.eu/slovakia/news/callforproposals_europedirect_2021_2025_sk.

Je zodpovednosťou uchádzačov pravidelne v priebehu konania výzvy kontrolovať webové sídlo výzvy https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2020 a webovú stránku https://ec.europa.eu/slovakia/news/callforproposals_europedirect_2021_2025_sk a informovať sa o prípadných aktualizáciách, zmenách a úpravách výzvy.

Zoznam otázok a odpovedí:

OTÁZKA:

1. žiadame Vás o vysvetlenie, akým spôsobom je potrebné vypočítať “celkové náklady na akciu = celkové výdavky” uvedené vo formulári žiadosti, časť 3. rozpočet. 
2. žiadame Vás o vysvetlenie, kde vo formulári žiadosti je potrebné popísať “samostatné podujatie na propagáciu centra” (grant vo výške 3.200 EUR)

ODPOVEĎ:
1. Rozpočet na strane 12:   odhadované celkové výdavky  sa vypočítajú nasledovne:  (A1 + A2) + B
2. Samostatné podujatie na propagáciu centra nie je potrebné popísať, jeho uskutočnenie je ale povinné

OTÁZKA:
Sú na zriadenie centra "Europe direct" oprávnenými žiadateľmi regionálne komory SOPK? Naša komora nemá právnu subjektivitu, právnu subjektivitu má SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora), ktorá je verejnoprávna inštitúcia financovaná z členských príspevkov, ako aj zo služieb (overovanie dokladov, vzdelávanie, organizácia kooperačných stretnutí...).

ODPOVEĎ:
Žiadosť môže poslať len subjekt, ktorý ma právnu subjektivitu (vo Vašom prípade SOPK) a to za podmienky, že spĺňa kritéria oprávnenosti stanovené vo výzve, článok 6.

OTÁZKA:
Na základe Vášho vysvetlenia jednoznačne vyplýva, že SOPK je oprávnená predložiť takúto žiadosť. Keďže SOPK má zastúpenie priamo v regiónoch, bolo by možné prostredníctvom SOPK požiadať o zriadenie 3 centier "Europe direct"?

ODPOVEĎ:
Akýkoľvek verejný subjekt, ktorý  spĺňa kritéria oprávnenosti stanovené vo výzve je oprávnený podať žiadosť a vypracovaný projekt-ponuku. Viac info tu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-sk-2020 

OTÁZKA:
V ktorých oficiálnych materiáloch k projektu sa dočítame napríklad o základných pojmoch: ako sú Hlavné činnosti, komunikačný plán, fixná hodnota a aká je suma určená na hlavné činnosti a čo je z nej možné financovať.   Kde je možné nájsť:  „Text výzvy (aj s týmito bodmi)“?

ODPOVEĎ:
Všetky informácie týkajúce sa výzvy  nájdete v texte výzvy:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op..., pod oddelením „Topic conditions and documents.“ Viac o komunikačnom pláne v oddiele 2.2 a 2.3 (strana 3-6)

OTÁZKA:
Spolufinancovanie. Za spolufinancovanie sa považuje napríklad aj plat manažéra, vyčleneného v rámci organizačnej  štruktúry inštitúcie na túto prácu v Europe Direct ? resp. čo je považované za spolufinancovania.    

ODPOVEĎ:
Spolufinancovanie je popísané v texte výzvy v oddiele  1  ( strana 2) nasledovne  : „Granty nepokrývajú celé náklady na činnosti centier EUROPE DIRECT.“ Znamená to, že partneri si musia na vykonávanie činností centra EUROPE DIRECT zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky z iných zdrojov.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. júna 2020