Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. novembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 9 min

Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Majú pomôcť s riešením kritického nedostatku pracovných síl.

mobilita talentov

Komisia predložila celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, vďaka ktorým sa má stať Európska únia atraktívnejším miestom pre talenty z krajín mimo EÚ a uľahčiť mobilita v EÚ. Opatrenia zahŕňajú vytvorenie nového okruhu talentov EÚ, čo je platforma, ktorá má slúžiť na prepojenie zamestnávateľov v EÚ s uchádzačmi o zamestnanie v tretích krajinách, ako aj opatrenia zamerané na podporu uznávania kvalifikácií a na podporu mobility vzdelávajúcich sa osôb.  Ide o hlavné výsledky Európskeho roka zručností.

"Vzhľadom na dôležitosť zručností všade vo svete bude budúca konkurencieschopnosť EÚ závisieť od schopnosti nášho priemyslu nájsť pracovnú silu pre svoje podniky. Naše úsilie o vypĺňanie medzier na trhu práce sa musí začať u nás doma. Preto musíme prijať rázne opatrenia na podporu domácej pracovnej sily. Migrácia pracovnej sily však môže byť dôležitým doplnkovým prostriedkom na vyplnenie pretrvávajúcich medzier. Nový okruh talentov EÚ bude mať prelomový význam: pôjde o prvú celoeurópsku platformu, ktorá bude priamo prepájať zamestnávateľov v EÚ s uchádzačmi o zamestnanie so všetkými úrovňami zručností na celom svete," hovorí podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas.

Nedostatok zručností je pretrvávajúcim problémom v celej EÚ, ktorý sa dotýka celého radu odvetví a rôznych úrovní zručností.  EÚ sa snaží tento nedostatok pracovných síl v EÚ riešiť v prvom rade pomocou domácich zdrojov, a preto neustále vyvíja úsilie zamerané na zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikáciu a využívanie nevyužitého potenciálu domácej pracovnej sily EÚ v prospech jednotného trhu. Na vyriešenie problému, ktorému čelia členské štáty, to však nestačí. EÚ bude musieť prilákať zručnosti a talenty z každého kúta sveta. Ak má byť tento prístup úspešný, EÚ musí byť schopná talenty prilákať a udržať si tie, ktoré potrebuje. Rozvoj spolupráce s partnerskými tretími krajinami v oblasti pracovnej migrácie môže byť takisto vzájomne prospešný, keďže môže do hospodárstva krajiny pôvodu priniesť späť odborné znalosti a finančnú pomoc.

Členské štáty sa budú podporovať v celosvetovej súťaži o talenty prostredníctvom týchto iniciatív:

Okruh talentov EÚ – nástroj na uľahčovanie náboru z krajín mimo EÚ

Komisia navrhuje vytvoriť okruh talentov EÚ, vďaka ktorému sa uľahčí nábor uchádzačov o zamestnanie z krajín mimo EÚ v povolaniach, ktoré trpia nedostatkom pracovných síl v celej EÚ. Ide o inovačné opatrenie, o prvú platformu tohto typu v EÚ, ktorá uľahčuje a zrýchľuje nábor pracovníkov na medzinárodnej úrovni s cieľom pomôcť zamestnávateľom získať prístup k širšiemu okruhu zručností a talentov. Riadenie platformy budú podporovať členské štáty, no ich účasť na iniciatíve bude dobrovoľná. Platforma bude poskytovať informácie o postupoch uplatňovaných členskými štátmi v oblasti zamestnávania a migrácie a okrem iného bude obsahovať silné záruky na zabezpečenie spravodlivého zamestnávania a spravodlivých pracovných podmienok.

Okruh talentov EÚ bude okrem toho podporovať aj nadväzovanie partnerstiev zameraných na talenty. Ide o partnerstvá s krajinami mimo EÚ, ktoré sú šité na mieru a ponúkajú mobilitu v oblasti práce alebo odbornej prípravy. Uchádzači o prácu, ktorí si rozvinuli svoje zručnosti v rámci partnerstva zameraného na talenty, dostanú pas osvedčujúci ich kvalifikácie, ktorý bude viditeľný pre zúčastnených zamestnávateľov. Očakáva sa, že príležitosti na legálnu migráciu budú odrádzať od neregulárnej migrácie, pričom musia ísť ruka v ruke s posilnenou spoluprácou v oblasti readmisie.  

Jednoduchšie a rýchlejšie uznávanie kvalifikácií získaných v tretích krajinách

Pre zamestnávateľov, ktorí hľadajú kvalifikovaných pracovníkov, a pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa snažia dostať na trh práce EÚ a integrovať sa do spoločnosti hostiteľských krajín, má uľahčenie uznávania kvalifikácií a potvrdzovania zručností získaných v krajinách mimo EÚ kľúčový význam.

Komisia odporúča súbor opatrení na zjednodušenie a urýchlenie uznávania zručností a kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín. Vďaka týmto opatreniam by sa zmodernizoval súčasný európsky systém uznávania a priblížil by sa k systému, ktorý sa zaviedol pre štátnych príslušníkov EÚ sťahujúcich sa do iného členského štátu.

Cieľom je rozvíjať kapacitu vnútroštátnych orgánov pre uznávanie kvalifikácií, aby dokázali zjednodušiť a urýchliť postupy prostredníctvom zlepšenia porovnateľnosti kvalifikácií z tretích krajín a spôsobu hodnotenia zručností uchádzačov o zamestnanie. Vďaka tomu sa budú môcť rýchlo a s istotou prijímať rozhodnutia o uznaní, a obsadiť tak voľné pracovné miesta v povolaniach, ktoré trpia v EÚ nedostatkom pracovných síl, a to najmä v prioritných regulovaných povolaniach.

Vzdelávacia mobilita – príležitosť pre všetkých

Cieľom navrhovaného odporúčania Rady „Európa v pohybe – príležitosti vzdelávacej mobility pre všetkých“ je podporiť mobilitu vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Členské štáty sa v ňom vyzývajú, aby vzdelávaciu mobilitu v rámci EÚ začlenili do všetkých spôsobov vzdelávania a odbornej prípravy ako ich neoddeliteľnú súčasť, počnúc školským vzdelávaním a odborným vzdelávaním a prípravou (a najmä učňovskou prípravou) až po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých a výmeny mládeže.

Komisia navrhuje stanoviť tieto nové ambiciózne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030: zvýšenie podielu osôb so skúsenosťami s mobilitou aspoň na 25 % v prípade absolventov vysokoškolského vzdelávania, aspoň na 20 % v prípade vzdelávajúcich sa osôb s nedostatkom príležitostí a aspoň na 15 % v prípade študentov odborného vzdelávania. Návrhom sa podporuje aj atraktívnosť EÚ ako vzdelávacej destinácie pre talenty z tretích krajín v súlade s geopolitickým rozmerom európskeho vzdelávacieho priestoru. Návrh vychádza z konkrétnych odporúčaní sformulovaných osobitnou európskou panelovou diskusiou občanov. Návrh obsahuje záväzok Komisie monitorovať a podporovať členské štáty pri vypracúvaní národných akčných plánov na konkrétne plnenie cieľov.

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie na vytvorenie okruhu talentov EÚ bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada. Komisia bude podporovať členské štáty pri vykonávaní odporúčania o uznávaní kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín a vyzve ich, aby podávali správy o vnútroštátnych iniciatívach, reformách, osvedčených postupoch a štatistikách. Odporúčanie „Európa v pohybe“ sa predloží Rade na posúdenie a prijatie.

Súvislosti

EÚ neustále čelí nedostatku pracovných síl, ktorý sa dotýka rôznych odvetví a všetkých úrovní zručností. Miera nezamestnanosti zostáva nízka (6,0 % v septembri 2023) a miera voľných pracovných miest sa v minulom roku zvýšila na 2,9 %, čo je viac ako dvojnásobok úrovne z roku 2012. Vzhľadom na demografické zmeny sa problémy na trhu práce ešte zhoršia. Počet obyvateľov v produktívnom veku sa v EÚ zníži z 265 miliónov v roku 2022 na 258 miliónov v roku 2030. Ak sa nedohodneme na spoločnom postupe, súčasné trendy môžu ohroziť zelenú a digitálnu transformáciu, brzdiť konkurencieschopnosť EÚ a oslabiť verejné služby v oblastiach, ktoré už teraz čelia nedostatku pracovníkov, ako je zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť.

Medzinárodné zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných pracovných miest je aj naďalej zložité a nákladné tak pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre zamestnávateľov. Na zručnosti a kvalifikácie získané v tretích krajinách nazerajú zamestnávatelia s nedôverou a nepochopením, čo je významnou prekážkou pre mobilitu talentov a zručností. EÚ tak stráca na atraktívnosti a dochádza navyše aj k „mrhaniu mozgami“, keďže štátni príslušníci tretích krajín často vykonávajú prácu, ktorá nedosahuje úroveň ich kvalifikácie.

Hoci je vzdelávacia mobilita veľmi cennou skúsenosťou z hľadiska získavania vedomostí a zručností potrebných na osobný, vzdelávací a profesijný rast, ako aj pre občiansku angažovanosť a sociálne začlenenie, podiel Európanov zapájajúcich sa do vzdelávacej činnosti v inej krajine, ako je ich vlastná, je stále nízky.

Balík opatrení v oblasti mobility talentov nadväzuje na správu predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie z roku 2022, ktorá poukazuje na problémy spojené s uznávaním kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré často odrádzajú od legálnej migrácie. Opiera sa o práce, ktoré prebiehajú v rámci balíka zručností a talentovNový pakt o migrácii a azyle a prispieva k súčasnému Európskemu roku zručností s dôrazom na strategický prístup k riešeniu nedostatku pracovných síl a zručností.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad

Otázky a odpovede

Oznámenie o zručnostiach a mobilite talentov

Návrh nariadenia o vytvorení okruhu talentov EÚ

Odporúčanie o uznávaní kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín

Návrh odporúčania Rady o rámci pre vzdelávaciu mobilitu

Informačný prehľad: Európska panelová diskusia občanov o vzdelávacej mobilite

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku