Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. marca 2021Odhadovaný čas čítania: 7 min

Komisia navrhuje opatrenia na dodržiavanie práv detí a podporu detí v núdzi

p050812-238404_s_0_0.jpg
© EU
Komisia dnes prijala prvú komplexnú stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa, ako aj návrh odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje európska záruka pre deti, na podporu rovnakých príležitostí pre deti ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. 

Komisia spolupracovala pri príprave oboch iniciatív s poprednými svetovými organizáciami pre práva detí a zhromaždila názory viac ako 10 000 detí.

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa obsahuje šesť tematických oblastí a navrhované opatrenia:

  1. Deti ako aktéri zmeny demokratického života: Komisia navrhuje celý rad opatrení – od vypracovania právnych textov zohľadňujúcich potreby detí až po konzultácie s deťmi v kontexte Konferencie o budúcnosti Európy a vykonávania klimatického paktu a zelenej dohody. Členské štáty by tiež mali umožniť účasť detí na občianskom a demokratickom živote.
  2. Právo detí na plné využitie svojho potenciálu bez ohľadu na sociálne zázemie: Komisia sa snaží zaviesť európsku záruku pre deti s cieľom bojovať proti ich chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Komisia sa napríklad bude zaoberať duševným zdravím detí a bude podporovať zdravú a udržateľnú výživu v európskych školách. Komisia sa bude usilovať o lepšie celoeurópske normy v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti a budovať inkluzívne a kvalitné vzdelávanie.
  3. Právo detí na život bez násilia: Komisia navrhne právne predpisy na boj proti rodovo motivovanému a domácemu násiliu a predloží odporúčania na predchádzanie škodlivým praktikám páchaným na ženách a dievčatách. Členské štáty sa vyzývajú, aby budovali integrované systémy ochrany detí a zlepšili ich fungovanie, ako aj posilnili reakciu na násilie v školách a prijali vnútroštátne právne predpisy na ukončenie telesných trestov vo všetkých prostrediach.
  4. Právo detí na súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v postavení obete, svedka, podozrivého, obvineného zo spáchania trestného činu alebo účastníka akéhokoľvek súdneho konania: Komisia bude napríklad prispievať k špecializovanej odbornej justičnej príprave a spolupracovať s Radou Európy na vykonávaní usmernení o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí z roku 2010. Členské štáty sa vyzývajú, aby podporovali napríklad odbornú prípravu a vyvinuli spoľahlivé alternatívy k súdnej činnosti, ako sú alternatívy k zaisteniu alebo mediácii v občianskoprávnych veciach.
  5. Právo detí bezpečne sa pohybovať v digitálnom prostredí a využívať jeho príležitosti: Komisia aktualizuje Európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti. Cieľom navrhovaného aktu o digitálnych službách je poskytnúť deťom bezpečné využívanie online priestoru. Komisia vyzýva členské štáty, aby účinne vykonávali pravidlá ochrany detí uvedené v revidovanej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a podporovali u detí rozvoj základných digitálnych zručností. Komisia takisto naliehavo vyzýva spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT, aby sa zaoberali škodlivým správaním na internete a odstraňovali nezákonný obsah.
  6. Práva detí na celom svete: Práva detí sú univerzálne a EÚ posilňuje svoj záväzok chrániť, presadzovať a napĺňať tieto práva na celosvetovej a multilaterálnej úrovni. To sa dosiahne napríklad pridelením 10 % finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc na vzdelávanie v núdzových a dlhotrvajúcich krízových situáciách. Komisia do roku 2022 pripraví akčný plán pre mládež s cieľom podporiť účasť mládeže a detí na celom svete a posilniť kapacity na ochranu detí v rámci delegácií EÚ. Komisia takisto zachováva politiku nulovej tolerancie detskej práce.

Nová európska záruka pre deti

V roku 2019 žilo takmer 18 miliónov detí v EÚ (22,2 % detskej populácie) v domácnostiach ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. To vedie k medzigeneračnému kolobehu znevýhodnenia s hlbokým a dlhodobým vplyvom na deti. Cieľom európskej záruky pre deti je prelomiť tento kolobeh a podporiť rovnosť príležitostí zabezpečením prístupu k súboru kľúčových služieb pre deti v núdzi (do 18 rokov, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením).

V rámci európskej záruky pre deti sa členským štátom odporúča, aby deťom v núdzi zabezpečili bezplatný a účinný prístup k:

  • predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti – napríklad aby sa vyhli segregovaným triedam;
  • vzdelávaniu a školským aktivitám, ako je napríklad primerané vybavenie na dištančné vzdelávanie a školské výlety;
  • aspoň jedno zdravé jedlo každý školský deň a
  • zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad uľahčenie prístupu k lekárskym vyšetreniam a zdravotným skríningovým programom.

Tieto služby by mali byť bezplatné a ľahko prístupné deťom v núdzi. Komisia takisto odporúča, aby členské štáty poskytli týmto deťom účinný prístup k zdravej výžive a primeranému bývaniu: deti by napríklad mali dostávať zdravú stravu aj mimo školy a deti bez domova a ich rodiny by mali mať prístup k primeranému ubytovaniu.

Pri identifikácii detí v núdzi a navrhovaní vnútroštátnych opatrení by členské štáty mali zohľadniť osobitné potreby detí zo znevýhodneného prostredia, ako sú deti bez domova, so zdravotným postihnutím, žijúce v neistých rodinných situáciách, s migrantským pôvodom, z menšinovej rasovej alebo etnickej skupiny alebo deti v náhradnej starostlivosti.

Finančné prostriedky EÚ na podporu týchto opatrení sú k dispozícii v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (EFS+), z ktorého sa financujú projekty na podporu sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a investovania do ľudí, ako aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Fondu InvestEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Vykonávanie stratégie EÚ sa bude monitorovať na úrovni EÚ a členských štátov a Komisia bude podávať správu o pokroku na výročnom fóre EÚ o právach dieťaťa. Hodnotenie stratégie sa uskutoční koncom roka 2024 za účasti detí. Komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali návrh odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje európska záruka pre deti. Zároveň ich vyzýva, aby do šiestich mesiacov od prijatia odporúčania Komisii predložili národný akčný plán na jeho vykonávanie. Komisia bude monitorovať pokrok prostredníctvom európskeho semestra a v prípade potreby vydá odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Ako zdôraznilo viac ako 10 000 detských respondentov vo svojich príspevkoch k príprave súčasného balíka, deti v EÚ a mimo nej sú naďalej poznačené sociálno-ekonomickým vylúčením a diskrimináciou na základe svojho pôvodu, postavenia, pohlavia alebo sexuálnej orientácie – resp. na základe pôvodu, postavenia, pohlavia alebo sexuálnej orientácie svojich rodičov. Názory detí nie sú vždy vypočuté a ich názory nie sú vždy zohľadnené v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Tieto výzvy ešte zhoršila pandémia ochorenia COVID-19. Komisia reaguje spoločnou stratégiou na nasledujúce štyri roky, ktorej cieľom je stavať na všetkých opatreniach EÚ na ochranu a podporu práv detí s jasnými krokmi na zlepšenie. Mala by tiež podporovať členské štáty v čo najlepšom využívaní finančných prostriedkov EÚ.

Európska záruka pre deti dopĺňa druhý pilier stratégie v oblasti práv dieťaťa. Je tiež kľúčovým výsledkom akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv, prijatého 4. marca 2021 a odpoveďou na zásadu č. 11 piliera: Starostlivosť o deti a podpora detí. V akčnom pláne sa stanovuje cieľ EÚ znížiť do roku 2030 počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí.

Viac informácií nájdete aj na špeciálnej webovej stránke či v informačných prehľadoch - stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a európska záruka pre deti

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. marca 2021