Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Komisia odporúča vykonať posúdenie rizika v štyroch kritických technologických oblastiach

Ide o pokročilé polovodiče, umelú inteligenciu, kvantové technológie a biotechnológie.

semiconductors

Začiatkom októbra prijala Komisia odporúčanie o kritických technologických oblastiach pre hospodársku bezpečnosť EÚ, aby sa s členskými štátmi pokračovalo v posudzovaní rizík. Toto odporúčanie vychádza zo spoločného oznámenia o európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti, v ktorom sa zaviedol komplexný strategický prístup k hospodárskej bezpečnosti v EÚ.

Toto odporúčanie sa týka posúdenia jedného zo štyroch druhov rizík v rámci tohto komplexného prístupu, konkrétne technologického rizika a úniku technológií. Posúdenie rizika bude mať objektívny charakter a v tejto fáze nie je možné predpokladať jeho výsledky ani žiadne následné opatrenia. V odporúčaní Komisia predkladá zoznam desiatich kritických technologických oblastí, ktoré boli vybrané na základe týchto kritérií:

  • podporný a transformačný charakter, čiže technológie majú potenciál a schopnosť výrazne zvýšiť výkonnosť a efektívnosť alebo priniesť radikálnu zmenu odvetvia, kapacít atď.;
  • riziko civilno-vojenskej fúzie, čiže význam technológie tak pre civilný, ako aj vojenský sektor a jej potenciál rozvíjať obe oblasti, ako aj riziko zneužitia niektorých technológií na oslabenie mieru a bezpečnosti;
  • riziko zneužitia pri porušovaní ľudských práv, čiže potenciál technológie na zneužitie proti ľudským právam vrátane obmedzovania základných slobôd.

"Spolu s našimi členskými štátmi začíname kolektívne posudzovať riziká v štyroch technologických oblastiach, ktoré majú zásadný vplyv na našu hospodársku bezpečnosť. Technológia je v súčasnosti stredobodom geopolitickej súťaže a EÚ sa na nej chce aktívne zúčastňovať, nie len sa prizerať. Na to, aby sme sa stali hráčom, potrebujeme jednotnú pozíciu EÚ založenú na spoločnom posúdení rizík. Vďaka tomuto prístupu budeme aj naďalej otvoreným a predvídateľným globálnym partnerom, ktorý zároveň zveľaďuje svoj technologický náskok a odstraňuje svoje závislosti. Náš jednotný trh zosilnie, len ak budú zdravé všetky jeho časti," hovorí podpredsedníčka Komisie Věra Jourová.

Kolektívne posúdenia rizík s členskými štátmi

V odporúčaniach sa identifikujú štyri kritické technologické oblasti z desiatich, pri ktorých sa s vysokou pravdepodobnosťou predpokladajú najcitlivejšie a najbezprostrednejšie riziká pre technologickú bezpečnosť a únik technológií:

  • pokročilé polovodičové technológie (mikroelektronika, fotonika, vysokofrekvenčné čipy, zariadenia na výrobu polovodičov);
  • technológie umelej inteligencie (vysokovýkonná výpočtová technika, cloud computing a edge computing, analýza údajov, počítačové videnie, spracovanie jazykov, rozpoznávanie objektov);
  • kvantové technológie (kvantová výpočtová technika, kvantová kryptografia, kvantová komunikácia, kvantové snímanie a radar);
  • biotechnológie (techniky genetickej modifikácie, nové genomické techniky, génové riadenie, syntetická biológia).

Komisia odporúča, aby členské štáty najskôr do konca tohto roka vykonali s Komisiou v týchto štyroch oblastiach spoločné hodnotenia rizík. Odporúčanie obsahuje niektoré usmerňujúce zásady pre štruktúru kolektívnych posúdení rizík vrátane konzultácií so súkromným sektorom a ochrany dôvernosti.

Pri rozhodovaní o návrhoch na ďalšie kolektívne posudzovanie rizika s členskými štátmi v jednej alebo vo viacerých ďalších technologických oblastiach alebo ich podoblastiach uvedených v zozname Komisia zohľadní prebiehajúce alebo plánované opatrenia na podporu alebo nadviazanie partnerstva v predmetnej technologickej oblasti. Vo všeobecnosti bude mať Komisia na pamäti, že opatrenia prijaté na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v príslušných oblastiach môžu prispieť k zníženiu určitých technologických rizík.

"Splnili sme si záväzok, že znížime riziká, ktorým je vystavené európske hospodárstvo. Určili sme desať kľúčových technologických oblastí pre našu hospodársku bezpečnosť, najmä pokiaľ ide o riziko civilno-vojenskej fúzie. Ide o zásadný krok v prospech našej odolnosti. Musíme naše kritické technológie neprestajne sledovať, aby sme vedeli, nakoľko sme vystavení rizikám, a v prípade potreby zakročili na ochranu našich strategických záujmov a bezpečnosti. Európa sa prispôsobuje novej geopolitickej realite, uzatvára éru naivity a koná ako skutočná geopolitická mocnosť," dopĺňa komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Ďalšie kroky

Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na príslušných odborných fórach a iniciovať v štyroch uvedených technologických oblastiach spoločné hodnotenia rizík.

Komisia sa zapojí aj do otvoreného dialógu s členskými štátmi o vhodnom harmonograme a rozsahu ďalšieho posudzovania rizík, pričom bude brať do úvahy aj príspevok časového faktora k vývoju rizík. So zreteľom na takýto dialóg a prvé skúsenosti s počiatočnými kolektívnymi posúdeniami rizík, ako aj na ďalšie vstupy, ktoré možno získať v súvislosti s uvedenými technologickými oblasťami, môže Komisia v tejto súvislosti predložiť do jari 2024 ďalšie iniciatívy.

Toto odporúčanie neovplyvní výsledok posúdenia rizík. Ako základ pre ďalšiu diskusiu o potrebe presných a primeraných opatrení na podporu, partnerstvo a ochranu ktorejkoľvek z týchto technologických oblastí alebo akejkoľvek príslušnej podoblasti môže slúžiť len výsledok podrobného kolektívneho posúdenia úrovne a povahy prezentovaných rizík.

Súvislosti

Európska komisia a vysoký predstaviteľ uverejnili 20. júna 2023 spoločné oznámenie o európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti. Európska stratégia hospodárskej bezpečnosti vychádza z prístupu založeného na troch pilieroch: podpore hospodárskej základne a konkurencieschopnosti EÚ; ochrane pred rizikami a partnerstve s čo najširšou škálou krajín s cieľom riešiť spoločné obavy a záujmy.

Stanovuje sa v ňom niekoľko opatrení, ktoré sa majú prijať na potlačenie rizík pre odolnosť dodávateľských reťazcov, rizík pre fyzickú a kybernetickú bezpečnosť kritických infraštruktúr, rizík súvisiacich s technologickou bezpečnosťou a únikom technológií a rizík zneužívania hospodárskych závislostí alebo hospodárskeho nátlaku. Zoznam uvedený v odporúčaní je súčasťou tretej kategórie týchto opatrení.

Ďalšie informácie

Spoločné oznámenie o európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku