Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok18. novembra 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

Komisia predstavila jesenný balík európskeho semestra

p047161-262559_s.jpg
© EU
Cieľom tohto jesenného balíka je nasmerovať hospodárstva EÚ do pokojnejších vôd a poskytnúť politické usmernenia pre európsku spoločnú obnovu. 

Európska komisia dnes predstavila jesenný balík v oblasti hospodárskej politiky, ktorý obsahuje aj stanoviská k návrhom rozpočtových plánov pre eurozónu na rok 2021 a politické odporúčania pre eurozónu. Ide o druhú etapu cyklu európskeho semestra 2021, ktorý sa začal v septembri uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu. Jej jadrom je koncepcia konkurencieschopnej udržateľnosti. V ročnej stratégii udržateľného rastu sa zároveň členským štátom poskytli strategické usmernenia k vypracúvaniu ich plánov podpory obnovy a odolnosti a vymedzil sa vzťah medzi Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a semestrom. Dnešný balík vychádza z hospodárskej prognózy z jesene 2020 vypracovanej v kontexte vysokej neistoty, v ktorej sa predpokladá, že produkcia v eurozóne a EÚ zostane v roku 2022 v dôsledku hospodárskeho otrasu pod úrovňou z obdobia pred pandémiou.

V stanoviskách k návrhom rozpočtových plánov na rok 2021 sa zohľadňuje prebiehajúca zdravotná kríza, vysoká miera neistoty a prudký hospodársky pokles v dôsledku pandémie COVID-19. Komisia dospela k záveru, že celkovo sú všetky NRP v súlade s odporúčaniami Rady z 20. júla 2020. Väčšina opatrení sa zameriava na podporu hospodárskej činnosti v čase značnej neistoty. Zdá sa, však že niektoré opatrenia uvedené v návrhoch rozpočtových plánov Francúzska, Talianska, Litvy a Slovenska,  nie sú dočasné alebo ich nesprevádzajú kompenzačné opatrenia. Odporúčanie o hospodárskej politike eurozóny poskytuje členským štátom eurozóny individuálne poradenstvo v otázkach, ktoré ovplyvňujú fungovanie eurozóny ako celku. Tento rok obsahuje aj politické usmernenia týkajúce sa priorít, na ktoré by sa členské štáty eurozóny mali zamerať vo svojich plánoch podpory obnovy a odolnosti. V odporúčaní sa členské štáty eurozóny vyzývajú, aby zabezpečili, že ich fiškálne politiky budú aj v roku 2021 naďalej expanzívne. Obsahuje takisto výzvu, aby členské štáty preorientovali fiškálne politiky smerom k dosiahnutiu obozretných strednodobých pozícií hneď, ako to umožnia epidemiologické a hospodárske podmienky. Nabáda členské štáty, aby posilnili vnútroštátne inštitucionálne rámce a realizovali prioritné reformy a investície, ktoré zvýšia udržateľnosť a odolnosť eurozóny a jej členov. Takéto reformy a investičné opatrenia by mali vytvoriť vhodné podmienky na obnovu hospodárstva v súlade so zelenou a digitálnou transformáciou. Vyzýva tiež na dobudovanie hospodárskej a menovej únie a na posilnenie medzinárodnej úlohy eura.

V správe o mechanizme varovania (SMV), ktorá je nástrojom na odhaľovanie potenciálnych makroekonomických nerovnováh, sa uvádza, že zatiaľ čo makroekonomické nerovnováhy sa až do vypuknutia krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zmenšovali, zdá sa, že v členských štátoch, v ktorých nerovnováhy existovali už pred pandémiou COVID-19, sa riziko ich výskytu zvyšuje. V návrhu spoločnej správy o zamestnanosti sa analyzuje vplyv pandémie COVID-19 na zamestnanosť a sociálnu situáciu v Európe. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukončila šesť rokov trvajúci pozitívny trend na trhu práce. Celkový počet zamestnaných osôb a miera zamestnanosti výrazne klesli, hoci nárast miery nezamestnanosti bol zatiaľ mierny vďaka rýchlemu prijatiu režimov skráteného pracovného času a podobných opatrení. Členské štáty, ktoré už pred pandémiou čelili vážnym sociálno-ekonomickým výzvam, sú ešte zraniteľnejšie. Komisia bude naďalej pozorne monitorovať vývoj na trhu práce a v sociálnej oblasti, pričom bude pravidelne aktualizovať monitor výsledkov v oblasti zamestnanosti a monitor výsledkov v oblasti sociálnej ochrany. Komisia vyzýva Euroskupinu a Radu, aby tento balík prediskutovali a schválili usmernenia, ktoré dnes boli predstavené. So záujmom očakáva konštruktívny dialóg s Parlamentom o obsahu balíka a o každom ďalšom kroku v cykle európskeho semestra.

Viac informácií k jesennému balíku európskeho semestra nájdete na týchto odkazoch: 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. novembra 2020