Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. novembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 12 min

Komisia prijíma balík týkajúci sa rozširovania 2023

Odporúča začať rokovania s Ukrajinou a Moldavskom, udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny a po dosiahnutí potrebného stupňa plnenia kritérií začať prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová predstavuje balík týkajúci sa rozširovania 2023

Európska komisia prijala balík týkajúci sa rozširovania 2023, ktorého súčasťou je podrobné posúdenie aktuálnej situácie a pokroku Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Turecka a po prvýkrát aj Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska na ich ceste k pristúpeniu do Európskej únie. Správa je zameraná predovšetkým na pokrok pri realizácii základných reforiem, no obsahuje aj jasné usmernenia týkajúce sa budúcich reformných priorít. Pristúpenie je a zostane procesom založeným na zásluhách, ktorý v plnej miere závisí od objektívneho pokroku dosiahnutého jednotlivými krajinami.

Vzhľadom na výsledky dosiahnuté Ukrajinou a Moldavskom a na prebiehajúce reformné úsilie Komisia odporučila, aby Rada s oboma krajinami začala prístupové rokovania. Komisia okrem toho odporúča Rade, aby po tom, ako Ukrajina a Moldavsko prijmú určité kľúčové opatrenia, prijala príslušné rokovacie rámce. Komisia je pripravená podať Rade správu o pokroku v súvislosti s plnením týchto opatrení do marca 2024.

V prípade Gruzínska Komisia vzhľadom na dosiahnuté výsledky odporúča, aby mu Rada udelila štatút kandidátskej krajiny pod podmienkou prijatia viacerých opatrení.

Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, Komisia odporúča začať prístupové rokovania s touto krajinou po tom, ako sa jej podarí dosiahnuť potrebný stupeň plnenia kritérií členstva. Krajina musí vynaložiť ďalšie úsilie na dosiahnutie kľúčových priorít, ktoré sa uvádzajú v stanovisku Komisie k jej žiadosti o členstvo v EÚ. Komisia bude neustále monitorovať pokrok a plnenie podmienok vo všetkých oblastiach súvisiacich so začatím rokovaní a Rade podá správu najneskôr v marci 2024.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Rozširovanie je pre Európsku úniu bytostne dôležitou politikou. Rozširovanie predstavuje pre našu Úniu dejinnú výzvu, jej prirodzený horizont. Jej rozširovanie má silnú hospodársku a geopolitickú logiku. Predchádzajúce rozšírenia svedčia o obrovských prínosoch ako pre pristupujúce krajiny, tak aj pre EÚ. Prospech tak máme my všetci.

Vďaka rozhodnutiu udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny vznikla v tejto krajine aj napriek prebiehajúcej vojne silná reformná dynamika s výraznou podporou ukrajinského ľudu. Ukrajinská vláda a parlament preukázali odhodlanie dosiahnuť významný pokrok pri plnení siedmich krokov uvedených v stanovisku Európskej komisie k žiadosti Ukrajiny o členstvo v EÚ. Ukrajina zaviedla transparentný systém predbežného výberu sudcov ústavného súdu a zreformovala orgány správy súdnictva. Ďalej zlepšila svoje výsledky v oblasti vyšetrovania a súdneho postihovania činov veľkej korupcie a posilnila svoj inštitucionálny rámec. Podnikla pozitívne kroky v kontexte širšieho a systematického úsilia zameraného na obmedzenie vplyvu oligarchov. Krajina takisto preukázala svoju schopnosť napredovať v zosúlaďovaní predpisov s acquis EÚ aj v čase vojny. 

Moldavsko stabilne napreduje v plnení deviatich krokov uvedených v stanovisku Komisie k žiadosti Moldavska o členstvo v EÚ. V nadväznosti na odporúčania Benátskej komisie začalo realizovať komplexnú reformu súdnictva, ktorej súčasťou je aj hodnotenie popredných sudcov a prokurátorov. Krajina zreformovala svoje protikorupčné orgány a zvýšila počet vyšetrovaní a odsúdení týkajúcich sa prípadov korupcie. Moldavsko prijalo akčný plán zameraný na odstránenie oligarchie, ktorý vykonáva podľa stanovených harmonogramov. V boji proti organizovanej trestnej činnosti pomáhajú krajine nové právne predpisy, ktorých cieľom je vytvorenie mechanizmu zabezpečujúceho konfiškáciu majetku. Krajina prijala stratégiu verejnej správy a danú reformu realizuje na všetkých úrovniach. Uskutočnila reformu riadenia verejných financií a prijala právne predpisy zamerané na reformu verejného obstarávania. Moldavsko zintenzívnilo účasť občianskej spoločnosti na rozhodovacom procese a posilnilo ochranu ľudských práv. 

Za posledné mesiace podniklo Gruzínsko kroky na posilnenie spolupráce s EÚ a zvýšilo tempo reforiem. V záujme riešenia dvanástich priorít uvedených v stanovisku Komisie k žiadosti Gruzínska o členstvo v EÚ prijala krajina legislatívne akty a politické opatrenia týkajúce sa rodovej rovnosti, boja proti násiliu páchanému na ženách a organizovanej trestnej činnosti, ako aj zohľadňovania rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva. Krajina pokročila v reforme súdnictva, hoci je stále potrebná komplexná reforma Vysokej súdnej rady. Gruzínsko postúpilo svoje právne predpisy, ako aj svoj akčný plán zameraný na odstránenie oligarchie Benátskej komisii, ktorá k nim má zaujať stanovisko. Prijalo stratégiu na ochranu ľudských práv a pripravuje akčný plán. Uzavrelo memorandum o spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti. K riešeniu polarizácie a k urýchleniu európskeho smerovania tejto krajiny by prispelo dosiahnutie silného politického konsenzu medzi jednotlivými stranami.

Balík týkajúci sa rozširovania 2023

Západný Balkán

Pokrok v reformách súvisiacich s pristúpením k EÚ sa prakticky zastavil, keďže situácia v Čiernej Hore sa v sledovanom období vyznačovala hlbokou polarizáciou a politickou nestabilitou. EÚ víta ustanovenie nového parlamentu a vytvorenie vlády. Očakávame, že urýchlene preukážu schopnosť a odhodlanie pokračovať v európskom smerovaní Čiernej Hory a uskutočňovať reformy súvisiace s pristúpením k EÚ. Celkový pokrok v prístupových rokovaniach bude závisieť od reforiem v oblasti právneho štátu (t. j. plnenie predbežných kritérií stanovených v kapitolách 23 a 24). Pozície Čiernej Hory sú naďalej plne v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou.

Srbsko pokračovalo vo vykonávaní reforiem súvisiacich s pristúpením k EÚ, a to aj v oblasti právneho štátu. Srbsko začalo v roku 2022 vykonávať ústavné zmeny, ktorých cieľom je posilniť nezávislosť súdnictva, a prijalo nové právne predpisy v oblasti médií. Vykonávanie týchto predpisov môže výrazne zlepšiť regulačné prostredie. Na to, aby boli v plnom súlade s európskymi acquis a normami, však budú potrebné ďalšie zmeny. Srbsko musí prioritne zlepšiť svoje zosúladenie sa so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ vrátane reštriktívnych opatrení a vyhlásení týkajúcich sa Ruska. Na uskutočnenie reforiem v oblasti právneho štátu je potrebné ďalšie úsilie a politický záväzok. Z posúdenia Komisie aj naďalej vyplýva, že Srbsko technicky splnilo referenčné kritériá na otvorenie bloku 3 (konkurencieschopnosť a inkluzívny rast). Srbsko musí v plnej miere spolupracovať a prijať všetky potrebné kroky, aby bolo možné vyvodiť zodpovednosť za násilný útok na kosovskú políciu 24. septembra a útok na KFOR 29. mája. Pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov s Kosovom, hoci sa v rámci dialógu sprostredkovaným EÚ dosiahla dohoda, Srbsko a Kosovo ešte nezačali vykonávať svoje záväzky, ktoré sú záväzné pre zmluvné strany a ktoré majú zásadný význam pre ich európske smerovanie.

Severnom Macedónsku orgány dlhodobo uvádzajú, že ich strategickým cieľom zostáva pristúpenie k EÚ. Pozície Severného Macedónska sú naďalej plne v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ (SZBP). Dosiahlo určitý pokrok aj v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti vrátane boja proti organizovanej trestnej činnosti a riadenia migrácie. Severné Macedónsko musí ako krajina rokujúca o pristúpení dokončiť reformy súvisiace s EÚ, a to aj v oblasti súdnictva, boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, reformy verejnej správy vrátane riadenia verejných financií a verejného obstarávania. Severné Macedónsko sa zaviazalo prioritne začať a dokončiť príslušné ústavné zmeny s cieľom zahrnúť občanov, ktorí patria k iným národnostiam. Proces preverovania acquis Únie napredoval bez problémov a orgány v ňom preukázali vysokú mieru odhodlania. Komisia predložila v júli Rade správy o preverovaní „bloku základných prvkov“ pre Severné Macedónsko a so záujmom očakáva rýchle nadväzujúce kroky, aby sa mohli začať rokovania o tomto bloku do konca roku.

Albánsko aj naďalej preukazovalo svoje odhodlanie uskutočňovať reformy EÚ a dosiahnuť pokrok v reformách v rámci „bloku základných prvkov“. Nepretržité úplné zosúlaďovanie so SZBP Európskej únie takisto predstavuje dôrazné vyjadrenie strategickej voľby krajiny týkajúcej sa pristúpenia k EÚ. Treba vyvinúť ďalšie úsilie v oblasti slobody prejavu, otázok menšín a vlastníckych práv, ako aj v kľúčových oblastiach právneho štátu, napríklad boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti. Proces preverovania acquis Únie napredoval bez problémov a orgány v ňom preukázali vysokú mieru odhodlania. Komisia predložila v júli Rade správy o preverovaní „bloku základných prvkov“ pre Albánsko a so záujmom očakáva rýchle nadväzujúce opatrenia. Jej cieľom je otvoriť prístupové rokovania o bloku 1 (základné otázky) do konca roku.

Minuloročné udelenie štatútu kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine prinieslo veľmi potrebný pozitívny posun. Nová vláda bola vytvorená hneď po voľbách a začala uskutočňovať reformy, najmä prostredníctvom zmien, ktorými sa zavádzajú kontroly bezúhonnosti v súdnictve. Treba však vyvinúť ďalšie úsilie. Ide napríklad o prijatie dôležitých reforiem právneho štátu a súdnictva a pokračovanie v ústavných a volebných reformách, ktoré predstavujú najvyššiu prioritu pri zabezpečovaní rovnakých práv pre všetkých občanov. Je takisto dôležité zachovať ústavný poriadok štátu. Separatistické a autoritárske opatrenia zavedené v Republike srbskej nie sú v súlade so smerovaním EÚ. Bosna a Hercegovina musí vyvinúť ďalšie úsilie, aby splnila kľúčové priority stanovené v stanovisku Komisie k žiadosti o členstvo. Komisia teda odporúča začať rokovania o pristúpení k EÚ s Bosnou a Hercegovinou po tom, ako sa podarí dosiahnuť potrebnú úroveň plnenia kritérií členstva. 

Kosovo je aj naďalej rozhodnuté pokračovať vo svojom európskom smerovaní. Pokračovalo v dobrovoľnom úplnom zosúladení sa so SZBP Európskej únie, pokiaľ ide o odsúdenie útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a prijímanie reštriktívnych opatrení. V sledovanom období sa zaznamenali legislatívne úspechy vrátane dôležitej volebnej reformy. Treba však ešte mnoho urobiť, a to aj pokiaľ ide o akčný plán reforiem súdnictva. 1. januára 2024 nadobudne účinnosť liberalizácia vízového režimu s Kosovom. Situáciu na severe Kosova ovplyvnilo niekoľko kríz, pričom poslednou z nich bol násilný útok na kosovskú políciu 24. septembra 2023. Pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov so Srbskom, hoci sa v rámci dialógu sprostredkovaným EÚ dosiahla dohoda, Kosovo a Srbsko ešte nezačali vykonávať svoje záväzky, ktoré sú záväzné pre zmluvné strany a ktoré majú zásadný význam pre ich európske smerovanie.

Turecko zostáva kľúčovým partnerom Európskej únie a je aj naďalej kandidátskou krajinou, ale prístupové rokovania sú od roku 2018 v súlade s rozhodnutím Európskej rady pozastavené. Nezvrátilo negatívny trend vzďaľovania sa od Európskej únie a v reformách súvisiacich s pristúpením pokračovalo len v obmedzenej miere. Spolupráca s Tureckom v oblastiach spoločného záujmu pokračovala v kľúčových oblastiach, ako je boj proti terorizmu, hospodárstvo, energetika, potravinová bezpečnosť, migrácia a doprava. Turecko musí prijať rozhodné kroky na výrazné zlepšenie súladu so SZBP Európskej únie a zintenzívniť spoluprácu pri zabraňovaní obchádzaniu reštriktívnych opatrení a ich odhaľovaní. Na základe úloh stanovených Európskou radou vysoký predstaviteľ a Komisia predložia v novembri Rade správu o súčasnom stave vzťahov medzi EÚ a Tureckom. Nadviažu v nej na nástroje a možnosti, ktoré identifikovala Európska rada, pričom táto správa bude zameraná na pokračovanie v týchto vzťahoch strategickým a perspektívnym spôsobom.

Ďalšie kroky

Teraz je na Rade, aby zvážila odporúčania Komisie a prijala rozhodnutia o ďalších krokoch v procese rozširovania.

Prečítajte si podrobné zistenia a odporúčania týkajúce sa jednotlivých krajín:

AlbánskoOZNAMsprávaprehľad o krajine

Bosnia a HercegovinaOZNAMsprávaprehľad o krajine

KosovoOZNAMsprávaprehľad o krajine

Čierna HoraOZNAMsprávaprehľad o krajine

Severné MacedónskoOZNAM; správaprehľad o krajine

SrbskoOZNAMsprávaprehľad o krajine

TureckoOZNAMsprávaprehľad o krajine                    

UkrajinaOZNAMsprávaprehľad o krajine

MoldavskoOZNAMsprávaprehľad o krajine

GruzínskoOZNAMsprávaprehľad o krajine

Ďalšie všeobecné informácie:

Prehľad – pristúpenie k EÚ krok za krokom

Prehľad – Nový plán rastu pre západný Balkán

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku