Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad3. novembra 2021Odhadovaný čas čítania: 4 min

MÝTUS: Europoslanci odhlasovali diktát Bruselu a médiá mlčia

MÝTUS: Europoslanci odhlasovali diktát Bruselu a médiá mlčia.

Európsky parlament na svojom októbrovom zasadnutí v Bruseli vraj odhlasoval, že európske zákony sú nadradené národným zákonom jednotlivých členských štátov Európskej únie. Štát, ktorý nebude bruselské nariadenia poslúchať, bude vraj potrestaný a všetky jeho rozhodnutia budú neplatné. Uvedené mali odhlasovať aj európski poslanci za Slovensko, menovite V. Bilčík, L. Ďuriš Nicholsonová, M. Hojsík, M. Beňová a M. Šimečka. Tvrdenie je však hoaxom, ktorý je starý ako ľudstvo samo. 

To, že európske právo je nadradené slovenskému, nie je žiadna novinka, ale vyplýva to zo základných zmlúv EÚ (tzv. primárne právo). Princíp nadradenosti je jedným zo základných princípov európskeho práva. Takže o tom, že právo EÚ je nadradené slovenskému, nerozhodli len nedávno europoslanci, ale tento princíp sa uplatňuje už od vzniku Európskej únie a na Slovensku platí od jeho vstupu do EÚ, čiže od mája 2004. Tento vstup spolu so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z neho vyplývajú, boli ratifikované v referende v máji 2003, kde 92,46 % zúčastnených voličov, občanov Slovenska, hlasovalo za. 

V praxi to znamená, že členské štáty Európskej únie súhlasili v dôsledku svojho členstva v EÚ, s presunom niektorých svojich právomocí na inštitúcie EÚ vo vymedzených oblastiach politiky a samé rozhodli o tom, ktoré politiky to budú. Z toho vyplýva, že Európska únia môže konať len v tých oblastiach, v ktorých jej to členské štáty prostredníctvom zmlúv EÚ umožnili. 

Preto rozlišujeme tieto tipy právomocí: 

  • Výlučné právomoci: Iba EÚ môže prijímať právne predpisy v nasledujúcich oblastiach: colná únia, pravidlá hospodárskej súťaže, menová politika, obchod. 
  • Spoločné právomoci: predpisy môže prijímať EÚ, ale aj jednotlivé členské štáty: jednotný trh, zamestnanosť, sociálne veci, poľnohospodárstvo, životné prostredie, energetika atď. 
  • Podporné právomoci: členské štáty prijímajú právne predpisy a EÚ pomáha (prípadne koordinuje, dopĺňa): verejné zdravie, priemysel, kultúra, cestovný ruch, vzdelávanie, atď. 

Viac informácií

Nadradenosť práva EÚ je navyše zakotvená aj v slovenskej Ústave (čl. 7, ods. 2): 
„Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ 

Aké sú ďalšie zásady európskeho práva? 

Čo sa týka európskeho práva, okrem nadradenosti sa uplatňujú aj iné princípy, napríklad zásada prenesenia právomocí. Podľa nej môže Únia konať iba v rámci právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách a len na dosiahnutie vopred vymedzených cieľov.  

Dôležitá je aj zásada subsidiarity. V prípade, že je potrebné konať mimo právomoci prenesené členskými štátmi. Európska únia tak môže konať len v prípade, že je takýto postup efektívnejší a členské štáty by nedokázali uspokojivo dosiahnuť stanovený cieľ na národnej alebo regionálnej úrovni. Zároveň platí, že k rozhodnutiam dochádza na najnižšej možnej úrovni. 

Z čoho pramení mýtus o nadradenosti európskych zákonov? 

Európsky parlament prijal vo štvrtok (21. októbra 2021) takzvané nelegislatívne uznesenie s názvom „Kríza právneho štátu v Poľsku a nadradenosť práva EÚ“. Europoslanci prostredníctvom tohto nezáväzného textu odsúdili snahy spochybniť nadradenosť práva EÚ v Poľsku a vyzvali Radu a Komisiu na bezodkladnú reakciu. Uznesenie spochybňuje legitimitu, nezávislosť a kvalifikovanosť poľského Ústavného tribunálu a obviňuje ho z „útoku na európske spoločenstvo hodnôt a zákonov ako celku, ktoré oslabuje nadradenosť práva EÚ ako jednej zo základných zásad podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ“. Vyjadruje tiež podporu desiatkam tisícom poľských občanov, ktorí vyšli do ulíc a hromadne, pokojne protestovali proti rozhodnutiu tribunálu, ako aj poľským sudcom, ktorí naďalej uplatňujú princíp nadradenosti práva EÚ. 

Viac v tlačovej správe alebo v samotnom texte uznesenia

Uznesenie, ktoré europoslanci prijali, je však nelegislatívne, a teda nezáväzné. Nezavádza žiaden nový princíp, naopak, zasadzuje sa za pokračovanie aplikácie existujúcej zásady nadradenosti práva EÚ. Vyjadruje však postoj drvivej väčšiny občanmi zvolených poslancov Európskeho parlamentu. Za toto uznesenie hlasovalo 502 a proti 153 poslancov, hlasovania sa zdržalo 16 zákonodarcov. Výsledky hlasovania o konečnom znení uznesenia sú k dispozícii tu (strany 220-221). 

POZNÁMKA: Tento euromýtus sme pripravovali v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a s Facebookovou stránkou Hoaxy a podvody - Polícia SR

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. novembra 2021