Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok2. mája 2018Odhadovaný čas čítania: 10 min

Nový rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje

rozpocet_eu_web.png
© EU
Európska komisia navrhuje pragmatický, moderný, dlhodobý rozpočet na obdobie 2021 až 2027.

Ide o úprimnú reakciu na dnešnú realitu, v ktorej sa od Európy očakáva, že bude zohrávať väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v nestabilnom svete, v čase, keď brexit zanechá v našom rozpočte značnú dieru. Dnešný návrh reaguje na túto dvojitú výzvu vyváženou kombináciou škrtov vo výdavkoch a nových zdrojov. Financovanie nových a hlavných priorít Únie sa zachová alebo posilní, čo nevyhnutne znamená určité škrty v iných oblastiach. V hre je veľa, treba preto konať zodpovedne. Dnešný návrh rozpočtu je preto cielený a realistický.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu uviedol: „Dnes je dôležitý moment pre našu Úniu. Nový rozpočet je príležitosťou na to, aby sme ako nová a ambiciózna Únia 27 štátov, ktoré spája vzájomná solidarita, rozhodli o podobe svojej budúcnosti. Dnešným návrhom sme predložili pragmatický plán, ako urobiť za menej viac. Hospodársky vietor v našich plachtách nám síce dáva určitý manévrovací priestor, ale nechráni nás pred nevyhnutným šetrením v niektorých oblastiach. Správne finančné riadenie zabezpečíme pomocou historicky prvého mechanizmu právneho štátu. Takto vyzerá zodpovedné zaobchádzanie s peniazmi daňových poplatníkov. Na ťahu sú teraz Parlament a Rada. Som pevne presvedčený, že naším cieľom by malo byť dosiahnuť dohodu ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu.“

 

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: „Tento návrh rozpočtu je naozaj o pridanej hodnote EÚ. Investujeme ešte viac do oblastí, v ktorých jeden členský štát sám nič nezmôže alebo v ktorých spoločne dosiahneme lepšie výsledky – či už je to výskum, migrácia, kontrola hraníc alebo obrana. Naďalej pritom financujeme tradičné – hoci zmodernizované – politiky, akou je spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti, keďže z vysokého štandardu našich poľnohospodárskych produktov a z hospodárskeho napredovania zaostalejších regiónov máme úžitok všetci.“

1. Rozpočet s jasným zameraním: zosúladiť ambície so zdrojmi

Teraz, keď Európska únia 27 štátov stanovila svoje politické priority, potrebuje zdroje, ktoré im budú zodpovedať.

Celkovo navrhuje Komisia dlhodobý rozpočet vo výške 1 135 miliárd eur v záväzkoch na obdobie 2021 až 2027, čo zodpovedá 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) štátov EÚ 27. Táto úroveň záväzkov predstavuje 1 105 miliárd eur (čiže 1,08 % HND) v platbách. V tejto sume je zohľadnené, že do rozpočtu EÚ sa začlení Európsky rozvojový fond – hlavný nástroj EÚ na financovanie rozvojovej spolupráce s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria, ktorý je zatiaľ medzivládnou dohodou. Ak vezmeme do úvahy infláciu, ide o porovnateľný objem ako v prípade súčasného rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 (vrátane Európskeho rozvojového fondu).

Na financovanie nových a naliehavých priorít bude treba zvýšiť súčasnú úroveň finančných prostriedkov. Dnešné investície do oblastí, akými sú výskum a inovácie, mladí ľudia, digitálne hospodárstvo, riadenie hraníc, bezpečnosť a obrana, pomôžu zvýšiť prosperitu, udržateľnosť a bezpečnosť v budúcnosti. Rozpočet programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity sa napríklad zdvojnásobí.

Komisia zároveň kriticky preskúmala, v ktorých oblastiach by bolo možné dosiahnuť úspory a zvýšiť efektívnosť. Navrhuje, aby sa mierne znížilo financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, v oboch prípadoch približne o 5 %, čím by sa zohľadnila nová realita Únie 27 štátov. Tieto politiky sa zmodernizujú tak, aby naďalej dosahovali výsledky aj za menej peňazí a navyše slúžili novým prioritám. Politika súdržnosti bude napríklad zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri podpore štrukturálnej reformy a pri dlhodobej integrácii migrantov.

Výsledkom týchto zmien bude obnova rovnováhy rozpočtu a väčší dôraz na oblasti, v ktorých môže rozpočet EÚ dosahovať najvýraznejšie výsledky.

2. Moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet

V porovnaní s veľkosťou európskeho hospodárstva a rozpočtov členských štátov je rozpočet EÚ skromný. Aj tak však môže priniesť reálne zmeny pre občanov a podniky – ak investície pôjdu do oblastí, v ktorých Únia môže mať väčší vplyv než verejné financovanie na vnútroštátnej úrovni, čiže priniesť skutočnú európsku pridanú hodnotu. Príkladom toho sú aj špičkové výskumné projekty, ktoré spájajú najlepších výskumných pracovníkov z celej Európy, veľké projekty infraštruktúry, projekty zamerané na úspešné zavŕšenie digitálnej transformácie alebo vybavenie Únie prostriedkami na obranu a ochranu jej občanov. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, v ktorom Európa čelí demografickým výzvam, nestabilite v susedných krajinách a mnohým ďalším naliehavým otázkam, ktoré presahujú hranice štátov, ide o nevyhnutné opatrenia.

Komisia preto navrhuje moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet.

Moderný: Nová Únia 27 štátov potrebuje nový, moderný rozpočet, v ktorom sa zohľadnia skúsenosti, ktoré Európa získala v minulosti. Znamená to, že treba ďalej znižovať byrokraciu pre prijímateľov a riadiace orgány pomocou ucelenejších pravidiel na základe jednotného súboru pravidiel. Takisto to znamená, že treba stanoviť jasnejšie ciele a viac sa zamerať na výkonnosť. Týmto sa uľahčí monitorovanie a meranie výsledkov, ako aj vykonanie prípadných zmien.

Jednoduchý: Štruktúra rozpočtu bude jasnejšia a užšie prepojená s prioritami Únie. Finančné prostriedky sú dnes rozložené v príliš veľkom počte programov a nástrojov v rámci rozpočtu aj mimo neho. Komisia preto navrhuje znížiť počet programov o viac než tretinu (zo súčasných 58 na 37 v budúcnosti), a to napríklad spájaním roztrieštených zdrojov financovania do nových integrovaných programov a radikálnym zjednodušením používania finančných nástrojov aj vďaka fondu InvestEU.

Flexibilný: Nedávne výzvy – najmä migračná a utečenecká kríza v roku 2015 – jasne poukázali na obmedzenú flexibilitu súčasného rozpočtu EÚ, pokiaľ ide o dostatočne rýchlu a účinnú reakciu. Návrh Komisie preto zahŕňa vyššiu flexibilitu v programoch a medzi programami navzájom, posilnenie nástrojov krízového riadenia a vytvorenie novej „rezervy Únie“ s cieľom riešiť neočakávané udalosti a reagovať na núdzové situácie v oblastiach ako bezpečnosť a migrácia.

3. Rozpočet EÚ a právny štát: správne finančné riadenie

Zásadnou inováciou v navrhovanom rozpočte je posilnené prepojenie medzi finančnými prostriedkami EÚ a právnym štátom. Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného využívania finančných prostriedkov EÚ. Komisia preto navrhuje nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ pred finančnými rizikami, ktoré sú spojené so všeobecnými nedostatkami týkajúcimi sa právneho štátu v členských štátoch. Navrhované nové nástroje by Únii umožnili pozastaviť, znížiť alebo obmedziť prístup k finančným prostriedkom EÚ spôsobom primeraným povahe, závažnosti a rozsahu nedostatkov pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Takéto rozhodnutie by navrhovala Komisia a schvaľovala Rada hlasovaním na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

4. Rozpočet EÚ pre silnejšiu a stabilnejšiu hospodársku a menovú úniu

Stabilná eurozóna je základným predpokladom zamestnanosti, rastu, investícií a sociálnej spravodlivosti v celej Únii. V decembri 2017 Komisia vo svojom pláne na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe opísala, ako by sa mohli vytvoriť nové rozpočtové nástroje v rámci verejných financií EÚ s cieľom podporiť stabilnú eurozónu a konvergenciu smerom k eurozóne. V novom viacročnom finančnom rámci sa navrhujú dva nové nástroje:

– Nový program na podporu reforiem s celkovým rozpočtom 25 miliárd eur, ktorý poskytne finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom pri uskutočňovaní prioritných reforiem, najmä v súvislosti s európskym semestrom. Okrem toho sa pomocou nástroja konvergencie poskytne osobitná podpora členským štátom, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, na ich ceste k prijatiu spoločnej meny.

Európsky nástroj stabilizácie investícií, ktorý pomôže udržiavať úroveň investícií v prípade veľkých asymetrických otrasov. Začne sa formou úverov back-to-back z rozpočtu EÚ až do výšky 30 miliárd eur spolu s finančnou pomocou členským štátom na pokrytie nákladov na úroky. V obdobiach, keď verejné financie dosiahnu hranice svojich možností a bude potrebné udržiavať prioritné investície, poslúžia tieto úvery ako dodatočná finančná podpora.

5. Moderné zdroje financovania rozpočtu EÚ

Nové priority potrebujú nové investície. Komisia preto navrhuje financovať ich kombinovane, a to z nových peňazí (zhruba 80 %), prerozdelením príjmov a šetrením (zhruba 20 %).

Na základe odporúčaní skupiny na vysokej úrovni týkajúcich sa budúceho financovania EÚ Komisia navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť súčasný celkový systém financovania – systém „vlastných zdrojov“ – a diverzifikovať zdroje príjmov rozpočtu.

Nové zdroje financovania dlhodobého rozpočtu

Komisia navrhuje zjednodušiť súčasný vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) a zaviesť súbor nových vlastných zdrojov, ktorý je v súlade s našimi politickými prioritami.

Navrhovaný súbor vlastných zdrojov zahŕňa:

– 20 % príjmov zo systému obchodovania s emisiami,

– 3 % sadzbu uplatňovanú na nový spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (ktorý sa má postupne zaviesť po prijatí potrebných právnych predpisov),

– príspevok členských štátov vypočítaný na základe množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte (0,80 eur za kilogram).

Tieto nové vlastné zdroje budú predstavovať približne 12 % celkového rozpočtu EÚ a mohli by prispieť k financovaniu nových priorít sumou až do výšky 22 miliárd eur ročne.

Rabaty

– Vzhľadom na odchod Veľkej Británie z EÚ sa naskytá príležitosť zamerať sa na komplikovaný systém rabatov, či dokonca „rabatov na rabaty“. Komisia navrhuje odstrániť všetky rabaty a znížiť podiel, ktoré si členské štáty ponechávajú pri výbere colných príjmov (ako jedného z „vlastných zdrojov“) do rozpočtu EÚ, a to z 20 % na 10 %. Vďaka obom uvedeným opatreniam bude rozpočet EÚ jednoduchší a spravodlivejší.

– Aby sa predišlo akýmkoľvek náhlym a dramatickým zvýšeniam príspevkov pre niektoré členské štáty, Komisia navrhuje zrušiť súčasné rabaty postupne, v priebehu piatich rokov.

Čo bude nasledovať?

Na základe dnešných návrhov Komisia v priebehu nasledujúcich týždňov predloží podrobné návrhy budúcich sektorových finančných programov.

Následne sa o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ rozhodne v Rade, ktorá koná jednomyseľne a so súhlasom Európskeho parlamentu. Kľúčové je načasovanie. Rokovania o súčasnom dlhodobom rozpočte EÚ trvali pridlho. Výsledkom bolo, že najdôležitejšie finančné programy sa spustili s oneskorením a projekty so skutočným potenciálom urýchliť oživenie hospodárstva sa odložili.

Rokovania by preto mali mať najvyššiu prioritu, pričom dohoda by sa mala dosiahnuť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu a samitom v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019. Komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby sa dosiahla rýchla dohoda.

Viac informácií o rozpočte EÚ pre budúcnosť nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. mája 2018