Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. júna 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Občania nám poskytli nápady, ako zlepšiť Úniu

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom načrtáva svoje ďalšie možné kroky na základe výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy.

Konferencie o budúcnosti Európy

Po roku diskusií bola konferencia ukončená 9. mája 2022. Na záverečnom ceremoniáli v Štrasburgu účastníci konferencie odovzdali predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedníčke Komisie a predsedovi Rady záverečnú správu so 49 rozsiahlymi ambicióznymi a progresívnymi návrhmi a 326 jednotlivými návrhmi.

Návrhy spadajú do deviatich širokých tematických oblastí a vychádzajú z odporúčaní, ktoré občania predniesli na európskych či národných občianskych panelových diskusiách, i z názorov, ktoré vyjadrili na mnohojazyčnej digitálnej platforme.

Návrhy, ktoré z konferencie vzišli, sú početné a kvalitné, no úspech konferencie bude závisieť od toho, či sa ich podarí zrealizovať. V tomto duchu sa Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a Radou v spoločnom vyhlásení z marca 2021 zaviazali na základe predložených návrhov konať – každý v rámci svojich kompetencií a v súlade so zmluvami. Predsedníčka Komisie von der Leyenová tento záväzok na záverečnom ceremoniáli potvrdila.

Toto prijaté oznámenie je prvým krokom Komisie pri realizácii návrhov konferencie. Obsahuje posúdenie otázky, čo treba vykonať, ponúka prehľad ďalších krokov a načrtáva, ako sa z konferencie poučiť a ukotviť participatívnu demokraciu v politikách a tvorbe práva EÚ. Napríklad vzhľadom na prínos, aký pre konferenciu predstavovali európske panelové diskusie, Komisia ako súčasť obsiahlejšej tvorby politiky a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie umožní takéto diskusie o určitých kľúčových návrhoch, aby z nich mohli pred tým, než návrhy dostanú finálnu podobu, vzísť relevantné odporúčania.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti vyhlásila: „Občania Európskej únie nám poskytli mnohé a rozmanité nápady, ako zlepšiť našu Úniu: 49 podrobných návrhov a vyše 300 opatrení na zlepšenie nášho každodenného života. V snahe o lepšiu budúcnosť. Prisľúbili sme, že sa týmito nápadmi budeme ďalej zaoberať a zrealizujeme ich. Dnes prijaté oznámenie je prvým krokom v tomto smere. Vždy budem stáť po boku všetkých, ktorí chcú našu Úniu reformovať tak, aby bola lepšia.“

Analýza návrhov a ďalšie kroky

Komisia zastáva názor, že ak má byť posúdenie návrhov vierohodné, musíme sa riadiť ich duchom i literou – bez ďalších interpretácií či selekcie. Tento postoj rozvádza v prílohe k oznámeniu: 49 návrhov rozdelila do rovnakých tematických oblastí, aké si zvolila konferencia, a svoje posúdenie uvádza pod každou oblasťou.

V prílohe sa uvádzajú štyri kategórie reakcií: existujúce iniciatívy, ktoré sa návrhmi zaoberajú (napr. európsky právny predpis v oblasti klímy); kroky, ktoré Komisia už navrhla a ktoré teraz musí prijať Európsky parlament a Rada (napr. nový pakt o migrácii); plánované opatrenia na realizáciu nápadov a zahŕňajúce nové postrehy z konferencie (napr. akt o slobode médií), ako aj nové iniciatívy či pracovné oblasti inšpirované návrhmi, ktoré spadajú do právomoci Komisie (napr. otázky týkajúce sa oblasti duševného zdravia).

Prvý súbor nových opatrení oznámi predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2022, ako aj v sprievodnom vyhlásení o zámere. Tieto návrhy budú medzi návrhmi, ktoré sa dostanú do pracovného programu Komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky. Komisia pri svojich následných opatreniach zaručí, že sa nové reformy a politiky nebudú navzájom vylučovať s diskusiou o potrebe zmeniť zmluvu. Sústredí sa na to, aby sa maximálne využili aktuálne možnosti, pričom sa nebude brániť zmene zmluvy, ak sa ukáže ako potrebná. 

V snahe priebežne informovať občanov, ktorí sa do konferencie zapojili, a udržať ich záujem sa na jeseň 2022 zorganizuje podujatie zamerané na spätnú väzbu po konferencii. Na ňom budú mať tri spomenuté inštitúcie EÚ príležitosť prezentovať a objasniť svoje kroky a zhodnotiť dosiahnutý pokrok v danej fáze procesu.

Vyjadrenia členov kolégia:

Podpredsedníčka Dubravka Šuicová: „Úspech Konferencie o budúcnosti Európy je výsledkom nadšenia, odhodlania a dôkladnosti všetkých občanov, ktorí sa do nej zapojili. Predostreli svoju víziu budúcnosti a zverili nám jej realizáciu.“

Podpredseda Maroš Šefčovič: „Ľudia z celej Európy nešetrili energiou ani úsilím, aby sa dohodli na týchto 49 návrhoch. Bol som priamym svedkom ich úsilia, konkrétne v oblasti zdravia. Teraz je úlohou inštitúcií Únie, aby vyvinuli rovnakú energiu a úsilie a na výzvy občanov náležite zareagovali. Výsledky konferencie teraz začleníme do pracovného programu Komisie na rok 2023, čím občanom vyšleme jasný signál, že sme ich nielen počúvali, ale aj vypočuli.“

Podpredsedníčka Věra Jourová: „Konferencia o budúcnosti Európy vytvorila príležitosť pozornejšie ľuďom v Európe načúvať. Teraz sa musíme postarať o hmatateľné výsledky. Dnes prijaté oznámenie je prvým krokom pri realizovaní návrhov. Obsahuje konkrétne následné opatrenia vychádzajúce z odporúčaní občanov.“

Súvislosti

Predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach z júla 2019 vyzvala na zvolanie Konferencie o budúcnosti Európy, ako súčasť vízie nového impulzu pre európsku demokraciu, a zaviazala sa naplniť jej výsledky.

Štart Konferencie o budúcnosti Európy sa stanovil na Deň Európy v roku 2021 a prebiehala počas jedného roka. Išlo o bezprecedentné celoeurópske praktické cvičenie v deliberatívnej demokracii – najväčšie a najrozsiahlejšie svojho druhu. Spojilo mužov a ženy v každom veku, z rôznych krajín a sociálnych prostredí, z ktorých mnohí sa nikdy predtým aktívne nezapojili do fungovania Európy, ani nevedeli, ktoré inštitúcie Európsku úniu tvoria. Každý ponúkol svoj vlastný príbeh a pohľad, rozdielny jazyk a inú identitu, aby vyjadril, čo od Európy očakáva a prispel tak spoločnému budovaniu jej budúcej vízie.

Návrhy, ktoré vzišli z konferencie, zahŕňajú 326 opatrení, ktoré majú inštitúcie EÚ a členské štáty prijať v týchto deviatich tematických oblastiach: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Ďalšie informácie

Oznámenie o Konferencii o budúcnosti Európy:

Príloha

Záverečná správa

Prejav predsedníčky Ursuly von der Leyenovej na záverečnom ceremoniáli konferencie (9. máj 2022)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. júna 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku