Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. novembra 2020

Posilňovanie európskej zdravotnej únie

p043684-847352_s_.jpg
© EU
Európska komisia podnikla prvé kroky smerom k vybudovaniu európskej zdravotnej únie, ktorú oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie (tzv. SOTEU). Aké nové návrhy Komisia predstavila?  

Komisia predkladá súbor návrhov na upevnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť a na posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy. Na zintenzívnenie boja proti pandémii COVID-19 a budúcim núdzovým zdravotným situáciám je potrebná väčšia koordinácia na úrovni EÚ. Vďaka dnešným návrhom sa na základe skúseností zo súčasnej krízy zabezpečí lepšia pripravenosť a reakcia tak počas súčasnej zdravotnej krízy, ako aj počas tých budúcich.

Silnejší rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť

Komisia v záujme toho, aby mala spolu s agentúrami EÚ silnejší mandát na koordináciu, dnes navrhuje nové nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Ciele nového rámca sú takéto:

 • posilniť pripravenosť: s ohľadom na prijatie plánov na vnútroštátnej úrovni bude vypracovaný plán pripravenosti na zdravotné krízy a pandémie v EÚ spolu s odporúčaniami, ako aj komplexnými a transparentnými rámcami pre podávanie správ a audit. Pri príprave národných plánov by asistovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a ďalšie agentúry EÚ. Plány by podliehali auditu a stresovým testom, ktoré by realizovala Komisia a agentúry EÚ,
 • posilniť dohľad: na úrovni EÚ sa vytvorí posilnený integrovaný systém dohľadu, ktorý bude využívať umelú inteligenciu a iné vyspelé technologické prostriedky,
 • zlepšiť nahlasovanie údajov: od členských štátov sa bude vyžadovať, aby zintenzívnili podávanie správ o ukazovateľoch systémov zdravotnej starostlivosti (napr. dostupnosť nemocničných lôžok, kapacita špecializovaných lekárskych pracovísk a jednotiek intenzívnej starostlivosti, počet pracovníkov so zdravotníckou kvalifikáciou atď.),
 • vyhlásenie núdzovej situácie na úrovni EÚ by podnietilo zvýšenú koordináciu a umožnilo by vývoj produktov dôležitých v krízovej situácii, vytváranie zásob takýchto produktov a ich obstarávanie.

Silnejšie a funkčnejšie agentúry EÚ

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA) stoja od vypuknutia pandémie na čele úsilia EÚ o boj proti ochoreniu COVID-19. COVID-19 však ukázal, že obe agentúry treba posilniť a že im treba zabezpečiť silnejší mandát, ak majú lepšie chrániť občanov EÚ a riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia.

Mandát ECDC sa posilní tak, aby mohlo asistovať Komisii a členským štátom v týchto oblastiach:

 • epidemiologický dohľad prostredníctvom integrovaných systémov umožňujúcich dohľad v reálnom čase,
 • plánovanie v oblasti pripravenosti a reakcie, podávanie správ a audit,
 • poskytovanie nezáväzných odporúčaní a možností riadenia rizík,
 • schopnosť mobilizovať a nasadiť osobitnú skupinu EÚ pre zdravie na pomoc pri miestnej reakcii v členských štátoch,
 • budovanie siete referenčných laboratórií EÚ a siete pre látky ľudského pôvodu.

 

ecdc_s.jpg
© EU

 

Mandát EMA sa posilní tak, aby mohla prispievať ku koordinovanej reakcii Únie na zdravotné krízy:

 • monitorovaním a zmierňovaním rizika nedostatku kritických liekov a zdravotníckych pomôcok,
 • poskytovaním vedeckého poradenstva o liekoch, ktoré môžu mať potenciál na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorení spôsobujúcich tieto krízy,
 • koordinovaním štúdií na monitorovanie účinnosti a bezpečnosti očkovacích látok,
 • koordinovaním klinického skúšania.

 

ema_0.png
© EU

 

Komisia dnes takisto stanovuje hlavné prvky budúceho Úradu pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (Health Emergency Response Authority – HERA), ktorý sa má navrhnúť do konca roka 2021. Takáto štruktúra by bola dôležitým novým prvkom na podporu lepšej reakcie EÚ na cezhraničné ohrozenia zdravia.

Viac informácií nájdete na týchto odkazoch: 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. novembra 2020