Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo8. júla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Predbežné clá na elektrické vozidlá na batérie z Číny

Komisia dospela v prešetrovaní k záveru, že hodnotový reťazec elektrických vozidiel na batérie v Číne ťaží z nekalého subvencovania. 

Use of a charging point for electric cars

Deväť mesiacov po začatí antisubvenčného prešetrovania z úradnej moci dnes Európska komisia uložila predbežné vyrovnávacie clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie z Číny. Komisia dospela v prešetrovaní k záveru, že hodnotový reťazec elektrických vozidiel na batérie v Číne ťaží z nekalého subvencovania. Výrobcom týchto elektrických vozidiel z EÚ preto hrozí, že utrpia hospodársku ujmu. V prešetrovaní sa posúdili aj pravdepodobné dôsledky a vplyv týchto opatrení na dovozcov, používateľov a spotrebiteľov elektrických vozidiel na batérie v EÚ.

Konzultácie s čínskou vládou sa v posledných týždňoch zintenzívnili v nadväznosti na výmenu stanovísk medzi výkonným podpredsedom Valdisom Dombrovskisom a čínskym ministrom obchodu Wangom Wentaom. Pokračujú stretnutia na technickej úrovni s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude v súlade s pravidlami WTO a ktorým sa zodpovedajúcim spôsobom vyriešia obavy vyjadrené Európskou úniou. Výsledok rokovaní založených na prešetrovaní musí účinne riešiť zistené formy subvencovania spôsobujúceho ujmu.

Individuálne clá uplatňované v prípade troch čínskych výrobcov zaradených do vzorky sú:

  • BYD: 17,4 %,
  • Geely: 19,9 %,
  • SAIC: 37,6 %.

Ostatní výrobcovia elektrických vozidiel na batérie v Číne, ktorí spolupracovali pri prešetrovaní, ale neboli zaradení do vzorky, podliehajú váženému priemernému clu vo výške 20,8 %. Clo pre ostatné nespolupracujúce spoločnosti predstavuje 37,6 %.

V porovnaní so skorými informáciami o sadzbách z 12. júna 2024 boli predbežné clá na základe pripomienok k presnosti výpočtov predložených zainteresovanými stranami mierne upravené smerom nadol. Všetky podrobné zistenia prešetrovania sú zohľadnené vo vykonávacom nariadení, ktoré je uverejnené v úradnom vestníku.

Tieto predbežné clá sa budú uplatňovať od 5. júla 2024 na obdobie najviac štyroch mesiacov. V tejto lehote sa na základe hlasovania členských štátov EÚ musí prijať konečné rozhodnutie o konečných clách. Po prijatí tohto rozhodnutia by sa clá stali konečnými na obdobie piatich rokov.

Postup a ďalšie kroky

Komisia 4. októbra 2023 formálne z úradnej moci začala antisubvenčné prešetrovanie dovozu elektrických vozidiel na batérie učených na prepravu osôb s pôvodom v Číne. Takéto prešetrovanie sa musí ukončiť najneskôr do 13 mesiacov od jeho začatia. Konečné opatrenia sa musia uložiť najneskôr štyri mesiace po uložení predbežných ciel. Predbežné vyrovnávacie clá sú zabezpečené zárukou (vo forme, o ktorej rozhodnú colné orgány v každom členskom štáte) a za určitých okolností sa môžu vybrať, len ak sa prijme rozhodnutie o uložení konečných ciel.

Po riadnom postupe na ochranu obchodu budú teraz o predbežných opatreniach hlasovať členské štáty písomným postupom a jednoduchou väčšinou, a to najneskôr do 14 dní po ich uverejnení v úradnom vestníku. Hlasovanie sa uskutoční v súlade s tzv. konzultačným postupom podľa komitologických pravidiel (bez právne záväzného účinku).

Zainteresované strany majú takisto možnosť do piatich dní od nadobudnutia účinnosti predbežných opatrení požiadať útvary Komisie o vypočutie a do 15 dní od nadobudnutia účinnosti predložiť pripomienky. Komisia po zohľadnení pripomienok zainteresovaných strán informuje o svojom prípadnom návrhu konečných opatrení a poskytne zainteresovaným stranám primeranú lehotu (desať dní) na predloženie pripomienok.

Komisia potom predloží konečné rozhodnutie členským štátom, ktoré budú hlasovať v súlade s postupom preskúmania podľa komitologických pravidiel (návrh Komisie bude prijatý, pokiaľ sa proti nemu nepostaví kvalifikovaná väčšina). Toto hlasovanie bude mať záväzný účinok. Všetky potenciálne opatrenia budú v platnosti päť rokov, možno ich predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti a následného revízneho prešetrovania.

Na základe odôvodnenej žiadosti môže jeden výrobca elektrických vozidiel na batérie v Číne – spoločnosť Tesla – v konečnej fáze dostať individuálne vypočítanú colnú sadzbu. Každá iná spoločnosť vyrábajúca v Číne, ktorá nie je vybraná do konečnej vzorky a ktorá si želá prešetriť svoju konkrétnu situáciu, môže požiadať o zrýchlené revízne prešetrovanie v súlade so základným antisubvenčným nariadením hneď po uložení konečných opatrení. Lehota na ukončenie takéhoto revízneho prešetrovania je deväť mesiacov od podania žiadosti oň.

Súvislosti

Prešetrovanie oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 13. septembra 2023 vo svojom prejave o stave Európskej únie (SOTEU). Toto rozhodnutie vychádzalo z rastúcich obáv založených na dôkazoch v súvislosti s nedávnym a rýchlym nárastom vývozu lacných elektrických vozidiel z Číny do EÚ. Komisia uplatňuje prísne právne postupy v súlade s pravidlami EÚ a WTO, ktoré umožňujú všetkým dotknutým stranám vrátane čínskej vlády a spoločností/vývozcov predložiť svoje pripomienky, dôkazy a argumenty.

Ďalšie informácie

Viac informácií je k dispozícii na webovom sídle Komisie pre obchod, vo verejnom registri pod číslom veci AS689.

Vykonávacie nariadenie

Politika EÚ na ochranu obchodu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. júla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku