Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. novembra 2020Odhadovaný čas čítania: 7 min

Prehľad podpory EÚ pre malé a stredné podniky

p033790000601-439108_s.jpg
© EU
Zdrojom životnej sily európskeho hospodárstva je 25 miliónov európskych malých a stredných podnikov (MSP). Každodenné výzvy európskych MSP týkajúce sa dodržiavania pravidiel a prístupu k informáciám, trhom a financiám sú výzvou pre celú Európu.

Uvoľnenie plného potenciálu európskych MSP

Cieľom osobitnej stratégie pre MSP je znižovať byrokratickú záťaž a pomôcť takýmto podnikom v Európe podnikať na jednotnom trhu Európskej únie aj za jeho hranicami, získať prístup k financovaniu a byť lídrami digitálnej a ekologickej transformácie.

Plán obnovy pre Európu

Európska komisia s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu, naštartovať európsku obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta navrhla 26. mája 2020 rozsiahly Plán obnovy pre Európu založený na využití plného potenciálu rozpočtu EÚ.

 

PORADENSTVO

Enterprise Europe Network

Predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) na svete. Pomáha MSP a podnikateľom získať prístup k informáciám o trhu a finančnej podpore z prostriedkov EÚ, prekonávať právne prekážky a nájsť potenciálnych obchodných partnerov v celej Európe.

Enterprise Europe Network poskytuje predovšetkým internacionálnu podnikateľskú expertízu, a to v oblasti vyhľadávania partnerstiev, medzinárinovačnej podpory.

Kontaktujte miestnych expertov EEN
> https://een.sk/

Portál Vaša Európa

Poskytuje informácie o právach a povinnostiach podnikom, ktoré chcú čo najlepšie využiť svoje práva v rámci jednotného trhu. Poskytuje tiež informácie o prístupe na nové trhy v EÚ (založenie podniku alebo dcérskej spoločnosti, predaj tovaru a služieb v zahraničí, platenie príslušnej DPH a ďalších daní), ako aj prístupe k financovaniu - a oveľa viac.
> Zistite viac 

SOLVIT

Poskytuje rýchle a pragmatické riešenia pre občanov a podniky, ktoré čelia problémom pri pohybe alebo cezhraničnom podnikaní v rámci EÚ. SOLVIT je bezplatná služba, ktorú zabezpečuje štátna správa v každej krajine EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.
> Zistite viac

European IP Helpdesk

European IP Helpdesk vám ponúka priame bezplatné poradenstvo a podporu v oblasti duševného vlastníctva (IP - Intellectual property), informuje vás o najnovšom vývoji vo svete duševného vlastníctva a inovácií v Európe a ponúka školenia o duševnom vlastníctve.
> Zistite viac

 

FINANCIE 

Portál prístupu k financovaniu

EÚ podporuje podniky zlepšením prístupu k financiám prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ako sú banky a organizácie rizikového kapitálu, ktoré poskytujú finančnú podporu z prostriedkov EÚ. 

Portál prístupu k financovaniu EÚ vám pomôže nájsť vhodné a dostupné finančné prostriedky EÚ vo vašej krajine.

Finančné nástroje COSME 

Cieľom finančných nástrojov programu EÚ pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME) (záruky za úvery a nástroj vlastného imania) je uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k finančným prostriedkom vo všetkých fázach ich životného cyklu.

EIF a EK zavádzajú špecifickú podporu COVID-19 v rámci nástroja na poskytovanie záruk za pôžičky (COSME LGF), ktorý je podporovaný Európskym fondom pre strategické investície (EFSI).

Horizon2020 InnovFin

Program InnovFin v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020 môže poskytnúť správne nástroje financovania pre váš výskumný a inovatívny projekt. Finančné nástroje pokrývajú širokú škálu pôžičiek, záruk a financovania vlastného kapitálu, ktoré je možné prispôsobiť potrebám inovátorov. Financovanie sa poskytuje priamo alebo prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, ktorým je najčastejšie banka alebo fond.

EIF a EK zavádzajú špecifickú podporu COVID-19 v rámci nástroja na poskytovanie záruk InnovFin (InnovFin SMEG), ktorý je podporovaný Európskym fondom pre strategické investície (EFSI).

Pre viac informácií navštívte www.access2finance.eu

Portál možností financovania a výberových konaní

Portál financovania a výberových konaní predstavuje vstupnú bránu pre účastníkov a odborníkov k programom financovania a výberovým konaniam riadeným Európskou komisiou a ostatnými orgánmi EÚ. Priame financovanie je k dispozícii pre projekty, ktoré konkrétnym spôsobom prispievajú k vykonávaniu programu alebo politiky EÚ.
> Zistite viac

Program LIFE 

Program LIFE je nástroj EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.  
> Zistite viac

 

PARTNERI 

Európska platforma pre spoluprácu klastrov

Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) spája takmer 1 000 európskych klastrových organizácií a oslovuje viac ako 100 000 MSP, asi 8 000 veľkých firiem a 11 000 univerzít/výskumných organizácií. Táto platforma ponúka nástroj na vyhľadávanie partnerov, informačné centrum, medzinárodné podujatia zamerané na nadväzovanie kontaktov, priamu pomoc a podporu pre MSP. Portál reakcie priemyselného klastra na COVID-19 bol pridaný.
> Zistite viac

Erasmus pre mladých podnikateľov

Cezhraničný výmenný program pre podnikateľov, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom v akejkoľvek oblasti príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch a preklenúť medzery v zručnostiach.
> Zistite viac

Európsky portál investičných projektov

Portál nadväzovania kontaktov v EÚ zvýši viditeľnosť vášho projektu v rámci veľkej siete medzinárodných investorov! Európsky portál investičných projektov (EIPP) odprezentuje tieto projekty štruktúrovaným, používateľsky prístupným spôsobom a pritiahne tak investorov z celého sveta.
> Zistite viac

Stáže zamerané na príležitosti v oblasti digitálnych technológií 

Ide o školiacu iniciatívu financovanú z prostriedkov EÚ, ktorej cieľom je pomôcť spoločnostiam nájsť vysoko motivovaných kandidátov, ktorí majú záujem o prácu v digitálnej sfére. Spoločnosti profitujú z prítomnosti talentovaných študentov a ich inovatívnych nápadov. Od roku 2018 sa v rámci tejto iniciatívy vykonalo už viac než 7 200 odborných stáží zameraných na príležitosti v oblasti digitálnych technológií. 
> Zistite viac

Európsky inovačný a technologický inštitút 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) riadi inovácie v Európe tak, že podporuje podnikateľov, inovátorov a študentov v celej Európe, aby mohli svoje najlepšie nápady premeniť na skutočnosť. Je to najväčšia inovačná komunita v Európe. EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020.
> Zistite viac

 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ NÁSTROJE 

Nástroj eTranslation pre MSP

eTranslation bol zavedený Európskou komisiou a je najmodernejšou online strojovou prekladateľskou službou, ktorá vám pomôže ušetriť čas a peniaze za preklad dokumentov a textu medzi akýmikoľvek dvoma úradnými jazykmi EÚ a ešte omnoho viac! eTranslation zaručuje dôvernosť a bezpečnosť všetkých vašich preložených údajov.
> Zistite viac

Tenders Electronic Daily (TED)

TED je online verzia „Dodatku k Úradnému vestníku EÚ“ venovaná európskemu verejnému obstarávaniu. Poskytuje voľný prístup k obchodným príležitostiam v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru aj mimo neho. Informácie o každom súťažnom podklade sú uverejňované v 24 úradných jazykoch EÚ.

> Zistite viac

Mnoho ďalších užitočných informácií nájdete aj na tomto odkaze

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. novembra 2020