Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. augusta 2023Zastúpenie na Slovensku

Rozdielne zloženie neznamená horšiu kvalitu

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie sa pozrelo na podozrenia, že potraviny predávané v niektorých členských štátoch sú odlišné či dokonca menej kvalitné, ako potraviny z iných kútov Únie.

duálna kvalita

Hlavným cieľom výskumu Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) bolo posúdiť výskyt rozdielov v zložení zdanlivo identických značkových potravín naprieč Európskou úniou. Výskum sa uskutočnil ešte v roku 2021 a porovnávalo sa v ňom 124 značkových potravinových produktov v 26 členských štátoch EÚ. Štúdia nadväzuje na predošlé testovanie, ktoré sa v rokoch 2018 a 2019 zameralo na 128 produktov v 19 členských štátoch. Výskum zisťoval, do akej miery sa potraviny na trhu predávajú ako identické, napriek tomu, že majú odlišné vlastnosti alebo zloženie a či prípadné rozdiely súvisia s tým, kde sa predávajú.  

Dvojaká kvalita potravín je v spoločnosti vnímaná veľmi citlivo. Intenzívnejšie sa o nej začalo diskutovať po tom, ako niekoľko členských štátov EÚ upozornilo, že niektorí výrobcovia predávajú na spoločnom európskom trhu potraviny, ktoré sa napriek rovnakému alebo podobnému baleniu môžu líšiť v zložení podľa toho, či sa predávajú na západe alebo východe EÚ. Nejde však o presné pomenovanie tohto fenoménu, keďže rozdielne zloženie nemusí znamenať horšiu alebo lepšiu kvalitu. Rozličné zloženie môže byť spôsobené dostupnosťou alebo diverzifikáciou niektorých ingrediencií v jednotlivých krajinách.  

Čo ukázala analýza? 

Z analýzy vyplýva, že niektoré potravinové produkty majú napriek rovnakému alebo podobnému baleniu rôzne zloženie v rôznych členských štátoch. Analýza však neodhalila vzorec, podľa ktorého by k takýmto rozdielom dochádzalo iba v určitých krajinách. Medzi testovanými produktmi boli najmä tie, na ktoré boli prijaté sťažnosti týkajúce sa rozdielov medzi verziami v jednotlivých členských štátoch EÚ. Firmy, u ktorých sa našli predmetné rozdiely mali možnosť na tieto zistenia reagovať. 

Hlavné zistenia štúdie: 

  • 6 % produktov malo rôzne zloženie, ale rovnaké balenie

  • Takmer štvrtina produktov (23 %) sa líšilo v zložení, ale do istej miery boli tieto rozdiely zohľadnené aj pri rozdielom vzhľade balenia.  

  • 31 % produktov malo rôzne zloženie, ale aj iný vzhľad balenia 

  • V porovnaní so štúdiou z rokov 2018/2019, podiel potravinových produktov s rovnakým alebo podobným obalom, ale rôznym zložením klesol z 31 % na 24,1 %. Pri tomto porovnaní je dôležité podotknúť, že sa bral ohľad na 19 členských štátov, v ktorých sa vykonávala predchádzajúca štúdia.  

  • Nadpolovičná väčšina firiem (60 %), ktoré reagovali na tento výskum a pri ktorých sa potvrdili rozdiely v zložení zdanlivo identických výrobkov, už zaviedla, alebo plánuje zaviesť opatrenia na minimalizovanie týchto rozdielov (napríklad zmenou dizajnu balení, harmonizáciou receptov alebo lepším informovaním spotrebiteľa).  

JRC zároveň zverejnilo ďalšie dve štúdie v oblasti výskytu rozdielov v zložení zdanlivo identických značkových výrobkov. V prvom prípade išlo o štúdiu, ktorá skúmala rozdiely medzi produktmi do domácnosti a drogériou. JRC skúmalo 58 značkových produktov do domácnosti a 79 produktov osobnej hygieny v 20 členských štátoch. Výskum zistil, že 8 % produktov malo identické balenie, ale líšili sa v zložení. Ani pri týchto produktoch však nebol dokázaný trend diferencovania produktov podľa toho, kde sa predávajú.   

Ďalšia zverejnená štúdia skúmala, ako spotrebitelia vnímajú rozdiely v balení a verziách produktov zdanlivo identických značkových potravinových výrobkov. Po tom, ako niekoľko členských štátov upozorňovalo na to, že niektoré potravinové produkty majú v týchto krajinách iné zloženie oproti produktom rovnakej značky s rovnakým alebo podobným balením v iných členských štátoch EÚ, Európska komisia sa začala týmto problémom zaoberať. V roku 2019 došlo k úpravám Smernice o nekalých obchodných praktikách. Podľa tejto smernice je zakázané propagovať tovar predávaný v jednom členskom štáte ako identický s tovarom, ktorý sa predáva v inom členskom štáte, napriek tomu, že ich zloženie nie je rovnaké. Obchodníci tým navádzali zákazníka k rozhodnutiu o kúpe, ktoré by neurobil, ak by bol lepšie informovaný. Jedinou výnimkou sú opodstatnené rozdiely v zložení spôsobené napríklad legislatívou členského štátu alebo dostupnosťou surovín. Tieto legislatívne úpravy vstúpili do platnosti v roku 2022. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. augusta 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku