Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. júna 2021Odhadovaný čas čítania: 7 min

Slovenský plán obnovy a odolnosti dostal od Európskej komisie zelenú

img-20210621-wa0011_s.jpg
© EU
Európska komisia dnes vydala kladné hodnotenie slovenskému plánu obnovy a odolnosti, ktorý bude financovaný prostredníctvom grantov vo výške 6,3 miliardy eur. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie kľúčových investičných a reformných opatrení do roku 2026 predstavených v pláne obnovy a odolnosti Slovenska. Bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí Slovenska upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

Prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najdôležitejšieho nástroja NextGenerationEU, sa na podporu investícií a reforiem v celej EÚ poskytne až 672,5 miliardy eur (v bežných cenách). Komisia posúdila plán Slovenska na základe kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj nariadenie o RRF). Vo svojej analýze preskúmala najmä to, či investície a reformy stanovené v pláne Slovenska podporujú zelenú a digitálnu transformáciu, prispievajú k účinnému riešeniu výziev pre Slovensko, ktoré mu boli identifikované v rámci európskeho semestra a či posilnia jeho rastový potenciál, tvorbu pracovných miest, hospodársku a sociálnu odolnosť.

Slovensko čaká zelená a digitálna transformácia

Komisia vo svojom posúdení skonštatovala, že v slovenskom pláne obnovy je 43 % celkových rozpočtových prostriedkov určených na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy. To presahuje Komisiou stanovený limit v úrovni 37 %. Ide o investície do nových kapacít v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Investície pôjdu aj do ekologizácie súkromných a verejných budov, aby sa znížil ich vplyv na emisie skleníkových plynov a zlepšila sa kvalita ovzdušia. Financie poputujú aj do rozvoja novej infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a na podporu verejnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu či na adaptáciu na zmenu klímy. Plán zahŕňa aj reformy a investície do udržateľného manažmentu krajiny, obhospodarovania lesov a vodného hospodárstva.  

V slovenskom pláne je 21 % celkových rozpočtových prostriedkov určených na opatrenia, ktoré podporia digitálnu transformáciu krajiny. Ide o investície do elektronickej verejnej správy, digitálnej transformácie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, ako aj o podporu zlepšovania digitálnych technológií dostupných podnikom, najmä malým a stredným podnikom. Peniaze budú investované aj do reforiem vzdelávania a zlepšovania digitálnych zručností obyvateľstva s dôrazom na zručnosti učiteľov, seniorov a znevýhodnených skupín.

Hospodársky a sociálne odolnejšie Slovensko

Podľa názoru Komisie plán Slovenska zahŕňa rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k účinnému riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny hospodárskych a sociálnych výziev uvedených v odporúčaniach pre danú krajinu adresovaných Slovensku Radou v rámci európskeho semestra v rokoch 2019 a 2020. Patria sem opatrenia, ktoré riešia dlhodobé výzvy v oblasti vzdelávania, starostlivosti o deti a zdravotnej starostlivosti. Rovnako sa plán zaoberá otázkami výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom komplexných opatrení, ktoré by mali odstrániť najzávažnejšie nedostatky, ako je nízka kvalita a inkluzívnosť vzdelávania, roztrieštená koordinácia politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, nedostatočná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom a slabá výkonnosť v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Ďalšie opatrenia navrhnuté v pláne, napr. na zlepšenie justičného systému, verejného obstarávania a na boj proti praniu špinavých peňazí, majú potenciál prispieť k účinnému riešeniu mnohých základných výziev. Niektoré reformy by mali zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Plán predstavuje komplexnú a adekvátne vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu Slovenska, čím náležite prispieva ku všetkým šiestim pilierom nariadenia o RRF.

Podpora hlavných investičných a reformných projektov

V slovenskom pláne sú navrhnuté projekty zo všetkých siedmich hlavných oblastí európskeho významu. Konkrétne ide o špecifické investičné projekty o otázkach, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty v oblastiach zameraných na tvorbu pracovných miest a rast a dôležitých pre dvojakú transformáciu. Slovensko napríklad navrhlo 528 miliónov eur na renovovanie aspoň 30 000 rodinných domov s cieľom zlepšiť ich energetickú a ekologickú výkonnosť a zároveň znížiť náklady občanov na energiu, znížiť energetickú chudobu a emisie skleníkových plynov, ako aj prispôsobiť sa zmene klímy vďaka opatreniam na zadržiavanie vody.
Vo svojom posúdení Komisia dospela k záveru, že žiadne z opatrení zahrnutých v pláne výrazne nenarúša životné prostredie a je v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení o RRF.
Systémy kontrol na ochranu finančných záujmov Únie zavedené Slovenskom sa považujú za primerané. V pláne sa uvádzajú dostatočne podrobne rozpracované opatrenia vnútroštátnych orgánov na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov súvisiacich s využívaním finančných prostriedkov a na ich odhaľovanie a nápravu.

 

 

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Som veľmi rada, že môžem v mene Európskej komisie predložiť toto pozitívne posúdenie plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Plán predstavuje významné úsilie Slovenska na riešenie výziev, ktorým čelí, a na zaručenie toho, aby sa pri zabezpečovaní zelenej a digitálnej transformácie na nikoho nezabudlo. Obsahuje veľké množstvo reforiem, ako aj mnohé investície súvisiace s klímou, a posilní proces digitalizácie. V snahe zabezpečiť, aby sa potenciál plánu v plnej miere využil, vás budeme pri plnení jednotlivých úloh podporovať.“

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis dodal: „Toto je presvedčivý plán obnovy, ktorý nasmeruje Slovensko na dosiahnutie inkluzívnej obnovy po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 a zabezpečí aj zvýšenie odolnosti hospodárstva a zlepší výhľad jeho rastu. Vďaka ambicióznym investíciam a reformám v oblasti vzdelávania, vedy a zdravotnej starostlivosti sa zvýši podnikateľská atraktívnosť krajiny a vytvoria ďalšie príležitosti. Oceňujem najmä silný dôraz na zelené a digitálne projekty, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť podnikov a kvalitu verejných služieb, čo v konečnom dôsledku zlepší aj blaho občanov. Intenzívne prípravy tohto plánu sú predzvesťou úspešnej implementácie.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal: „Naše pozitívne posúdenie plánu Slovenska krajinu významne posúva k využívaniu grantov NextGenerationEU vo výške 6,3 miliardy eur. Tento ambiciózny plán oživí investovanie do obnoviteľnej energie, udržateľnej dopravy a dekarbonizácie v regióne hornej Nitry. Podporí reformy na zlepšenie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, pričom zabezpečí primeranosť dôchodkov, ako aj udržateľnosť dôchodkového systému.“

Čo bude nasledovať? 

Komisia dnes prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady s cieľom poskytnúť Slovensku granty vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Rada bude mať teraz spravidla štyri týždne na prijatie návrhu Komisie. Schválenie plánu zo strany Rady by umožnilo vyplatenie 823 miliónov eur Slovensku v rámci predbežného financovania. To predstavuje 13 % celkovej sumy pridelenej Slovensku. Komisia povolí ďalšie vyplácanie na základe uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, čím sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii investícií a reforiem.

Viac informácií k slovenskému plánu obnovy a odolnosti nájdete aj v tomto informačnom prehľade: 

 

Slovenský plán obnovy a odolnosti

 

Ďalšie informácie nájdete na:

Otázky a odpovede Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: Otázky a odpovede
Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska
Príloha k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. júna 2021