Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo9. júla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Správa o digitálnom desaťročí za rok 2024

Správa vyzýva na posilnenie kolektívnych opatrení.

Humanoid robotics and AI research and development - Institute of Robotics and Mechatronics

Ak sa má EÚ udržať na dobrej ceste k naplneniu svojich ambícií v oblasti digitálnej transformácie, krajiny EÚ potrebujú ďalšie investície do digitálnych zručností, vysokokvalitnej pripojiteľnosti a využívania umelej inteligencie. To sú hlavné závery druhej správy o stave digitálneho desaťročia, v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní digitálnych cieľov a zámerov, ktoré sa na rok 2030 stanovujú v rámci politického programu EÚ Digitálne desaťročie. V správe sa analyzujú aj vnútroštátne strategické plány digitálneho desaťročia krajín EÚ, v ktorých sa podrobne opisujú plánované vnútroštátne opatrenia, ktoré majú prispieť k digitálnej transformácii EÚ. Ústredným zistením správy je, že krajiny EÚ musia svoje opatrenia posilniť a musia byť ambicióznejšie, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov digitálneho desaťročia, pretože tie sú kľúčom k zabezpečeniu budúcej hospodárskej prosperity EÚ. 

V správe sa zdôrazňuje, že pri plnení určitých cieľov stále existujú značné nedostatky. K optickým sieťam má prístup len 64 % domácností, zatiaľ čo siete 5G sú dostupné len na 50 % územia EÚ a ich výkonnosť stále nestačí na poskytovanie pokročilých služieb 5G. Podobne aj skóre týkajúce sa zavádzania umelej inteligencie, cloudových služieb a/alebo veľkých dát európskymi spoločnosťami zostalo výrazne pod cieľovou hodnotou digitálneho desaťročia 75 %. Podľa súčasných trendov bude do roku 2030 využívať cloudové služby len 64 %, veľké dáta 50 % a umelú inteligenciu len 17 % podnikov. 

Komisia a krajiny EÚ by mali v záujme riešenia týchto nedostatkov spolupracovať a podporovať rozvoj skutočne funkčného digitálneho jednotného trhu. Nabádajú sa aj k tomu, aby stimulovali malé podniky k zavádzaniu inovačných digitálnych nástrojov.  

Ciele v oblasti digitálnych zručností stanovené v digitálnom desaťročí stále nie sú ani zďaleka dosiahnuté, keďže aspoň základné digitálne zručnosti má len 55,6 % obyvateľov EÚ. Krajiny EÚ sa v správe vyzývajú, aby uplatňovali mnohostranný prístup k podpore digitálnych zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a stimulovali mladých ľudí, najmä dievčatá, aby sa zaujímali o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku. 

Pozitívnejšie je, že krajiny EÚ napredujú pri plnení cieľa sprístupniť všetky kľúčové verejné služby a elektronické zdravotné záznamy online, ako aj zabezpečiť v súvislosti s nimi bezpečnú elektronickú identifikáciu

Krajiny EÚ budú teraz musieť do 2. decembra 2024 preskúmať a upraviť svoje vnútroštátne plány tak, aby boli v súlade s ambíciami politického programu Digitálne desaťročie. Komisia bude monitorovať a posudzovať vykonávanie týchto odporúčaní a o dosiahnutom pokroku bude informovať v ďalšej správe o stave digitálneho desaťročia v roku 2025. 

Ďalšie informácie 

Európa pripravená na digitálny vek 

Digitálne desaťročie Európy 

Digitálne desaťročie Európy: digitálne ciele na rok 2030 

Tlačová správa: V druhej správe o stave digitálneho desaťročia sa vyzýva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. júla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku