Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Doplňujúce informácie31. mája 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

SÚŤAŽ: Neverte kremeľským rozprávkam

Vyhrajte kartovú hru Follow Me, ktorá preverí vaše kritické myslenie. Súťaž trvá od 2. júna 2022 do 9. júna 2022.

súťaž kremeľské rozprávky

Vydavateľstvo Propaganda, pod ktorým tvorí aj vychýrený a v súčasnosti veľmi aktívny rozprávkar Kremeľ, vydáva jednu rozprávku za druhou. Vy však určite viete, že netreba veriť všetkému, čo sa k nám na internete dostane, a tak viete tieto rozprávky hravo identifikovať. Napíšte nám pod súťažný post na našom Facebooku alebo Instagrame názov aspoň jednej kremeľskej rozprávky, s ktorou ste sa stretli a aj dôvod, prečo ide o úplný nezmysel, hoax či dezinformáciu a my jedného alebo jednu z vás odmeníme. 

 

Štatút súťaže „Kremeľské rozprávky”

Tento štatút súťaže „Kremeľské rozprávky ” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava

(ďalej len „ Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku“ alebo „Vyhlasovateľ “)

II. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 2. júna 2022, 12:00 hod. do 9. júna 2022, 12:00 hod.

III. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18. (ďalej len „Účastník súťaže“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III je povinná uhradiť škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

IV. Pravidlá súťaže

1. Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III a ktorí sa cez stránku https://www.facebook.com/zekvsr/ a https://www.instagram.com/europa.sk/ zapoja do súťaže tak, že do komentára pod súťažný príspevok uverejneným dňa 2. júna 2022 v termíne súťaže napíšu odpoveď na otázku formou komentáru.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. Žrebovanie prebehne za účasti 3 náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Vyhlasovateľa. Vyžrebovaný bude 1 výherca a 2 náhradníci. Žrebovanie prebehne 11. júna 2022 po 12:00 h.

 

2. Výhra v súťaži

2x spoločenská  kartová hra Follow me (súťažná výhra na Facebooku a Instagrame Vyhlasovateľa)

3. Výherca súťaže

Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, prostredníctvom správy a komentárom na sociálnej sieti Facebook a Instagram pod súťažným postom, v ktorom bude označený jeho profil, ktorým sa zapojil do súťaže. Informovaný bude najneskôr do 18. júna 2022.

V. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Vyhlasovateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

V prípade, že Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v lehote 4 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. Pri odovzdávaní výhry náhradníkovi sa postupuje podľa článku V.  V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci automaticky súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.europa.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke

www.europa.sk.

2. Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VII. tohto Štatútu.

3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

5. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.

6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

10. Štatút je k dispozícii na stránke www.europa.sk

11. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

V Bratislave, dňa 31. mája 2022

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. mája 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku