Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. júna 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Vyšetrovania úradu OLAF odhalili podvody a nezrovnalosti za viac ako 1,2 miliardy eur

Peniaze by sa mali prinavrátiť späť do rozpočtu EÚ.

Správa úradu OLAF za rok 2023

Vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2023 preukázali zneužitia z peňazí daňových poplatníkov EÚ za viac ako 1 miliardu eur. Tie by sa tak mali prinavrátiť späť do rozpočtu EÚ. Ďalších 209 miliónov eur odhalili vyšetrovatelia úradu OLAF skôr než došlo k ich neoprávnenému použitiu. Celkovo úrad minulý rok uzavrel 265 prípadov. Správa úradu OLAF za rok 2023 ponúka prehľad  hlavných výsledkov úradu ako aj príklady, trendy a operácie úradu OLAF v minulom roku.

Okrem finančných prostriedkov EÚ, ktoré skončili v nesprávnych rukách, sledoval úrad OLAF aj stopy pašerákov, falšovateľov a colných podvodníkov. Zároveň pomáhal presadzovať opatrenia EÚ na ochranu obchodu, sankcie na podporu Ukrajiny a podieľal sa na rozvoji politík zameraných na prevenciu a potláčanie neustále sa meniacich metód podvodného správania. OLAF taktiež vyšetroval podozrenia z pochybenia zo strany zamestnancov alebo členov inštitúcií EÚ.

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2023:

  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 1,04 miliardy eur.
  • OLAF zabránil neoprávnenému čerpaniu 209,4 milióna eur z rozpočtu EÚ.
  • OLAF uzavrel 265 vyšetrovaní a vydal 309 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ.
  • Na základe 1178 predbežných analýz, ktoré vypracovali experti OLAFu, začal úrad v minulom roku  vyšetrovanie 190 nových prípadoch.
  • OLAF oznámil Európskej prokuratúre (EPPO) 79 prípadov možných trestných činov.

Generálny riaditeľ úradu OLAF Ville Itälä v tejto súvislosti uviedol: „Rok 2023 sa niesol v znamení boja proti podvodom na všetkých frontoch. Naša správa uvádza viacero prípadov, v ktorých OLAF spolupracoval s partnermi na ochrane finančných záujmov EÚ, jej občanov, hospodárstva a právneho štátu. Okrem mandátu na nezávislé vyšetrovanie má úrad OLAF aj dôležitú politickú úlohu – v roku 2023 koordinoval nový akčný plán stratégie Európskej komisie pre boj proti podvodom - pretože sme presvedčení o tom, že najúčinnejším nástrojom na boj proti podvodom ostáva aj naďalej prevencia. V čase, keď predkladáme túto správu, oslavuje úrad OLAF svoje 25. výročie. Za toto obdobie vypátral OLAF miliardy eur, ktoré by sa inak v dôsledku podvodov a nezrovnalostí stratili. Je dôležité zdôrazniť, že žiadne z výsledkov uvedených v správe alebo ktoré sa nám za posledných 25 rokov podarilo dosiahnuť, by neboli možné bez práce zamestnancov úradu OLAF. Našou najväčšou devízou sú práve naši vyšetrovatelia, odborníci v oblasti IT, forenzní a dátoví analytici, právnici a právni experti, či odborníci na tvorbu politík.“

OLAF skúmal obvinenia z uzatvárania tajných dohôd, manipulácie postupov verejného obstarávania, konfliktov záujmov či nadhodnocovania faktúr. Pokračoval aj rastúci trend  digitálnych podvodov a nezrovnalostí. Vyšetrovania úradu OLAF, ktorých cieľom je ochrana peňazí daňových poplatníkov EÚ, zahŕňajú všetky oblasti výdavkov EÚ - od re-gionálneho financovania až po poľnohospodárstvo a výskum. Úrad OLAF riešil prípady vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v tretích krajinách.

Pokiaľ ide o colné orgány, úrad OLAF odhalil pokusy o zneužívanie colných tranzitných režimov, vyhýbanie sa antidumpingovým clám, podvody na pôvode tovaru či podhodnotenie ceny tovaru. V spolupráci s partnermi zasahoval OLAF aj proti pašovaniu rôzneho tovaru: od falošných liekov, pol milióna falšovaných a potenciálne nebezpečných hračiek až po 6 miliónov litrov nelegálne obchodovaného vína, piva a liehovín či tisíce ton nezákonného odpadu. V roku 2023 získal OLAF medzinárodné ocenenie od Organizácie Spojených národov a Svetovej colnej organizácie za svoje úsilie v boji proti nezákonnému obchodu s fluórovanými skleníkovými plynmi poškodzujúcimi klímu.

Úrad OLAF minulý rok uzavrel aj 44 vyšetrovaní pochybení zo strany zamestnancov alebo členov inštitúcií EÚ. Tieto vyšetrovania zabezpečujú, že sa každý zamestnanec zodpovedá najprísnejším normám správania, v súlade s oprávnenými očakávaniami občanov EÚ, čím sa dohliada na ochranu dobrého mena EÚ ako celku.

OLAF úzko spolupracuje s partnermi v rámci ostatných organizácií EÚ, s vnútroštátnymi orgánoch v  krajinách EÚ a v tretích krajinách, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Vzájomné prepojenie je kľúčové, keďže podvody nezastavia hranice ani jurisdikcie. Sieť partnerov úradu OLAF siaha do všetkých kútov sveta a každý rok rastie – v roku 2023 boli podpísané nové dohody s orgánmi v USA, v Ukrajine a so skupinou Svetovej banky.

Správa úradu OLAF za rok 2023 je k dispozícii na webovej stránke úradu OLAF, a to v plne interaktívnej verzii ako aj v skrátenej verzii.

Poslanie, mandát a právomoci úradu OLAF
Poslaním úradu OLAF je odhaľovať, vyšetrovať a zastavovať podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ.

OLAF ho napĺňa tým, že:
•    vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky daňovníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
•    prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ tým, že vyšetruje závažné pochybenia zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
•    vypracúva účinnú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy môže OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
•    všetky výdavky EÚ, pričom hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc,
•    niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
•    podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Po ukončení vyšetrovania zo strany úradu OLAF je na príslušných orgánoch EÚ a vnútroštátnych orgánoch, aby preskúmali opatrenia nadväzujúce na odporúčania úradu OLAF a rozhodli o nich. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým sa nepreukáže ich vina na príslušnom vnútroštátnom súde alebo na súde EÚ.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. júna 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku