Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. januára 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

Využívanie talentov v Európe: nový stimul pre regióny EÚ

Členské štáty EÚ čelia prudkému poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku. Komisia preto spúšťa Mechanizmus podpory talentov. 

Mechanizmus podpory talentov

Európa má talenty. Treba ich však podporovať, zvlášť keď sa EÚ nachádza vo fáze dôležitého demografického prechodu. Podpora je potrebná najmä v regiónoch, ktoré trpia úbytkom pracovných síl a nízkym podielom osôb s terciárnym vzdelaním, ale aj v regiónoch zasiahnutých odlevom mladých ľudí.

Ak s tým nič neurobíme, povedie demografický prechod k novým a prehlbujúcim sa územným rozdielom súvisiacim so starnutím regiónov a ich zaostávaním v počte pracovných síl a ich zručností. Môže sa tak zmeniť demografická štruktúra Európy, a tým narušiť odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ.

Zabezpečiť, aby sa regióny, ktoré môžu uviaznuť v pasci rozvoja talentov, stali odolnejšími a atraktívnejšími, je nevyhnutnou súčasťou záväzku EÚ zaručiť, aby sa na nikoho a na žiadne miesto nezabudlo.

Preto Komisia spúšťa „Mechanizmus podpory talentov“. Mechanizmus bude podporovať regióny EÚ zasiahnuté zrýchleným poklesom počtu ich obyvateľov v produktívnom veku v snahe zaškoliť, udržať si a prilákať ľudí, zručnosti a kompetencie potrebné na riešenie dosahu demografického prechodu.

Fungovanie mechanizmu je vysvetlené v Oznámení o využívaní talentov v regiónoch Európy a ide o prvú kľúčovú iniciatívu v roku 2023, ktorá má podporiť Európsky rok zručností navrhnutý Komisiou v snahe priniesť nový impulz do procesu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. V oznámení sú uvedené na mieru šité a viacrozmerné riešenia orientované na miestne potreby vrátane využívania existujúcich fondov a iniciatív EÚ na podporu regiónov, ktoré sú najviac zasiahnuté prebiehajúcim demografickým prechodom a jeho vedľajšími účinkami, ako aj na predchádzanie vzniku nových a rastúcich územných rozdielov v EÚ.

Komisia zároveň uverejňuje svoju správu o vplyve demografických zmien za rok 2023, ktorou sa aktualizuje demografická správa z roku 2020. Správa sa nanovo venuje demografickým trendom a vplyvom, ktoré boli identifikované vo svetle nedávneho vývoja, ako napríklad brexit, pandémia COVID-19 či ruská vojenská agresia voči Ukrajine. V správe sa zdôrazňuje, že na zabezpečenie budúcej prosperity a blahobytu v EÚ je nevyhnutné riešiť výzvy, ktoré so sebou prináša demografický prechod. Patrí k nim starnutie a zároveň klesajúci počet obyvateľov, stále menej ľudí v produktívnom veku, ako aj zväčšujúce sa územné rozdiely vrátane narastajúcich rozdielov medzi mestom a vidiekom. Správa sa zaoberá tým, ako a či sa zavedené demografické modely urýchlia alebo naopak narušia, kedy k nim dôjde a či sú narušenia prechodné alebo majú trvalý vplyv na demografické zmeny.

„Pasca rozvoja talentov“ v niektorých regiónoch EÚ

Členské štáty EÚ čelia prudkému poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku. Ich počet sa v rokoch 2015 až 2020 znížil o 3,5 milióna a očakáva sa, že do roku 2050 z tohto počtu ubudne ďalších 35 miliónov ľudí.

82 regiónov v 16 členských štátoch (ktoré tvoria takmer 30 % obyvateľstva EÚ) je výrazne zasiahnutých práve poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku, nízkym podielom absolventov univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania, prípadne negatívna mobilitou svojich obyvateľov vo veku 15 – 39 rokov. Tieto regióny čelia osobitným štrukturálnym výzvam, ako sú neefektívnosť na trhu práce, v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých, nízka výkonnosť v oblastiach inovácií, verejnej správy či rozvoja podnikania, ako aj slabý prístup k službám. Riešením týchto výziev by regióny mohli prilákať viac kvalifikovaných pracovníkov. Niektoré z týchto regiónov už uviazli v „pasci rozvoja talentov“, kým iné sa do nej môžu dostať v blízkej budúcnosti. Ak táto situácia zostane bez odozvy, ohrozí dlhodobú prosperitu EÚ.

Nový „Mechanizmus podpory talentov“ v EÚ

Komisia vytvorí Mechanizmus podpory talentov založený na ôsmich pilieroch:

  1. V roku 2023 sa spustí nový pilotný projekt, ktorý má pomôcť regiónom vystaveným „pasci rozvoja talentov“ s vypracovaním, konsolidáciou, rozvojom a realizáciou na mieru šitých a komplexných stratégií, ako aj s identifikáciou vhodných projektov týkajúcich sa odbornej prípravy, prilákania a udržania kvalifikovaných pracovníkov a identifikáciu príslušných projektov. Z projektu sa podporia pilotné regióny vybrané na základe verejnej výzvy;
  2. V roku 2023 bude spustená nová iniciatíva s názvom „Inteligentná adaptácia regiónov na demografický prechod“ s cieľom pomôcť regiónom s vyšším podielom odlivu mladých ľudí prispôsobiť sa demografickému prechodu a investovať do rozvoja talentov využitím na mieru šitých politík orientovaných na miestne potreby. Aj v tomto prípade sa regióny, ktoré budú príjemcami pomoci, vyberú na základe verejnej výzvy;
  3. Nástroj technickej podpory bude na požiadanie v rámci výzvy na rok 2023 podporovať členské štáty v reformách na celoštátnej a regionálnej úrovni potrebných na riešenie úbytku obyvateľov v produktívnom veku, nedostatku zručností a schopnosti reagovať na potreby miestneho trhu;
  4. Programy politiky súdržnosti, ako aj medziregionálne inovačné investície budú stimulovať inovácie a príležitosti pre vysokokvalifikované pracovné miesta, a tým prispejú k zlepšeniu možností udržať si talenty v týchto regiónoch a prilákať nové;
  5. Nová výzva na inovačné opatrenia v rámci „Európskej mestskej iniciatívy“ na otestovanie riešení orientovaných na miestne potreby a riadených mestami s úbytkom obyvateľstva, ktoré sa zameriavajú na výzvy súvisiace s rozvojom, udržaním alebo prilákaním kvalifikovaných pracovníkov;
  6. Iniciatívy EÚ, ktoré podporujú rozvoj talentov, budú propagované na osobitných webových stránkach. Zainteresované regióny tak získajú ľahší prístup k informáciám o politikách EÚ v oblastiach, ako sú výskum a inovácie, odborná príprava, vzdelávanie a mobilita mládeže;
  7. Výmena skúseností a šírenie osvedčených postupov: regióny budú môcť vytvárať tematické a regionálne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych profesijných alebo územných výziev;
  8. Rozvoj analytických poznatkov potrebných na podporu a uľahčenie politík regionálneho rozvoja a migrácie založených na dôkazoch.

Objavovanie talentov využitím existujúcich fondov a iniciatív EÚ

V oznámení sa zdôrazňuje aj to, ako môžu existujúce nástroje a politiky EÚ, aj pod vedením európskeho semestra, podporiť hospodársku revitalizáciu a rozvoj správnych zručností na prilákanie činností s vysokým potenciálom v regiónoch, ktoré to potrebujú. Patrí sem aj nový európsky inovačný program, v ktorom je iniciatíva týkajúca sa talentov v oblasti špičkových technológií (Deep Tech Talent) vytýčená ako osobitná hlavná iniciatíva reagujúca na nedostatok talentov v špičkových technologických odvetviach, do ktorej sa zaintegrujú všetky regióny v Európe.

V oznámení je zároveň podčiarknutý význam politiky súdržnosti, ktorá bude aj naďalej pomáhať týmto regiónom diverzifikovať svoje hospodárstvo, zlepšiť dostupnosť služieb, zvýšiť efektívnosť verejnej správy a zabezpečiť zapojenie regionálnych a miestnych orgánov prostredníctvom stratégií orientovaných na miestne potreby.

V neposlednom rade sa v oznámení uvádza množstvo príkladov národných a regionálnych iniciatív a najlepších postupov, ktoré účinne riešia štrukturálne výzvy v miestnom kontexte a zvyšujú atraktívnosť regiónov pre talenty. Komisia v záujme uľahčenia vzájomného učenia sa pokračuje v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a mapuje najnaliehavejšie demografické výzvy, ktoré identifikovali, ako aj príklady politík a projektov zameraných na riadenie vplyvov demografických zmien.

Ďalšie informácie

Oznámenie o využívaní talentov v regiónoch Európy

Správa o vplyve demografických zmien v meniacom sa prostredí

Otázky a odpovede k využívaniu talentov v európskych regiónoch a demografická správa

Informačný prehľad o využívaní talentov v regiónoch Európy

Vplyv demografických zmien v Európe

Pohľad na regionálne demografické trendy v EÚ

Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. januára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku