Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Hospodárstvo v EÚ a na Slovensku
Hospodárstvo

Hospodárstvo v EÚ a na Slovensku

Malé otvorené hospodárstvo, akým je to slovenské, je vo veľkej miere závislé od medzinárodného obchodu a trhov, čo ho robí ekonomicky zraniteľným voči globálnym krízam, akou je aj pandémia ochorenia COVID-19.

Vďaka členstvu v EÚ však Slovensko môže ťažiť z kombinovanej sily 27 členských štátov Únie, ktorá mu pomáha lepšie a rýchlejšie sa zotaviť z neočakávaných finančných otrasov i dosahovať dlhodobý hospodársky rast a upevňovať fiškálnu stabilitu. Členstvo v EÚ pomohlo Slovensku vybudovať moderné hospodárstvo založené na voľnom obchode, zahraničných investíciách i raste.

Jednotný trh EÚ, prijatie eura a podpora koordinácie hospodárskej a fiškálnej politiky EÚ zabezpečujú, aby slovenské hospodárstvo zostáva stabilné a konkurencieschopné.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovenska v roku 2018 boli priemysel (26,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,8 %).

Do krajín EÚ smeruje 86 % slovenského vývozu (Nemecko 22 %, Česko 12 % a Poľsko 8 %), v prípade krajín mimo EÚ smerujú 3 % vývozu do Spojených štátov a po 2 % do Ruska a Číny. Pokiaľ ide o dovoz, 80 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 20 %, Česka 16 % a Rakúska 10 %). Z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Ruska a 5 % z Južnej Kórey.

Eurostat - ekonomické ukazovatele Slovenska (aktuálne informácie o nezamestnanosti, inflácii, priemyselnej výrobe, deficite verejnej správy/prebytku, verejnom dlhu, cene práce, HDP, HDP na obyvateľa).

Hospodárska reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19

Európsky semester

Európsky semester je kľúčovým koordinačným mechanizmom EÚ v oblasti rozpočtov, makroekonomických politík, politík zamestnanosti ako aj štrukturálnych reforiem.

Poskytuje rámec na koordináciu hospodárskych politík v celej Európskej únii. Umožňuje členským štátom EÚ načrtnúť svoje hospodárske a rozpočtové plány a monitorovať pokrok v konkrétnych obdobiach počas roka. Členské štáty sú autonómne pri výkone svojich vlastných finančných politík a daňových režimov, ale v rámci semestra sa zabezpečuje ich dodržiavanie v rámci dohodnutého súboru pravidiel, ktorý sa nazýva Pakt stability a rastu.

Európsky semester bol zavedený v roku 2010 v reakcii na aktuálnu svetovú hospodársku krízu. Zahŕňa mechanizmy na identifikáciu potenciálnych rizík pre stabilitu a zdroje nerovnováhy. Ročný cyklus semestra trvá každý rok od novembra do októbra s balíkmi pre každý členský štát uverejňovanými na jeseň, v zime a na jar, v ktorých sa podrobne uvádzajú priority, usmernenia, odporúčania a správy.

Súvisace odkazy: 

Pakt stability a rastu

Európsky semester

Európsky semester 2021 – mimoriadny cyklus

Európsky semester – Slovensko

Hospodárska a menová únia

Hospodárska a menová únia (HMÚ) pomáha integrovať jednotlivé hospodárstva členských štátov EÚ, aby zabezpečila stabilitu a silnejší, udržateľnejší a inkluzívny rast v Európe s cieľom zlepšiť život občanov Únie. Zahŕňa koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík, spoločnú menovú politiku, ako aj spoločnú európsku menu- euro. Všetky členské štáty EÚ sú súčasťou hospodárskej únie, ale niektoré vrátane Slovenska, ktoré prijali euro, spolu vytvárajú eurozónu. O otázkach spoločnej meny v Únii spoločne rokujú ministri členských štátov eurozóny.

Zodpovednosť za hospodársku politiku v rámci hospodárskej a menovej únie je rozdelená medzi členské štáty a inštitúcie EÚ vrátane Európskej komisie, ktorá monitoruje výkonnosť a dodržiavanie predpisov. Európska centrálna banka je zase inštitúcia Európskej únie zodpovedná za vykonávanie účinnej, úzko koordinovanej menovej politiky pre eurozónu s cieľom dohliadať na udržanie cenovej stability a ochranu hodnoty meny.

Národné vlády kontrolujú iné oblasti hospodárskej politiky vrátane fiškálnej politiky, ktorá sa týka štátnych rozpočtov, a daňových politík, ktoré určujú spôsob zvyšovania príjmov.

V reakcii na svetovú finančnú krízu bola v roku 2018 v EÚ vytvorená banková únia. Vznikla v reakcii na svetovú finančnú krízu v roku 2008. Posilňuje hospodársku a menovú úniu a vytvára transparentnejší, jednotnejší a bezpečnejší trh pre banky. Zároveň pomáha chrániť vkladateľov tým, že zabezpečuje, aby sa správali obozretne a aby sa včas mohli prijať potrebné opatrenia na zabránenie bankám v úpadku.

Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (GR FISMA) zodpovedá za dokončenie bankovej únie, ako aj politiky Komisie v oblasti bankovníctva a financií. Medzi jeho ciele patrí budovanie dobre regulovaného, celosvetovo konkurencieschopného jednotného trhu s finančnými službami a rozvoj stratégie udržateľného financovania na podporu vykonávania európskej zelenej dohody.

Únia kapitálových trhov (CMU) mobilizuje kapitál v Európe a smeruje ho do spoločností vrátane malých a stredných podnikov a infraštruktúrnych projektov, ktoré ho potrebujú na rozširovanie a vytváranie nových pracovných miest.

Súvisiace odkazy:

Hospodárska a menová únia

Ako funguje hospodárska a menová únia?

História eura

Čo je banková únia?

Európska centrálna banka     

 

Užitočné odkazy

Európska komisia – Podnikanie, hospodárstvo, euro

Úvod do európskeho hospodárstva 

Ministerstvo financií SR