Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. marca 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia predstavuje možnosti, ako zmierniť vysoké ceny energií

Európska komisia predstavila návrhy na spoločné európske opatrenia zamerané na riešenie základných príčin problému na trhu s plynom a zaistenie bezpečnosti dodávok za primerané ceny počas budúcej zimy a na ďalšie obdobie. 

dodávky energií

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová vyhlásila: „Globálne a európske trhy s energiou prechádzajú turbulentnými časmi, najmä od ruskej invázie na Ukrajinu. Európa musí prijať rýchle opatrenia na zabezpečenie našich dodávok energií na ďalšiu zimu a na zmiernenie tlaku vysokých účtov za energie na našich občanov a podniky. Dnešné návrhy sú ďalším výsledkom nášho intenzívneho úsilia v tejto oblasti.“

Komisia predložila legislatívny návrh, ktorým sa zavádza povinnosť naplniť zásobníky plynu na minimálne 80 % na ďalšiu zimu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energií. Táto úroveň sa v nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %. Komisia okrem toho v reakcii na obavy týkajúce sa pretrvávajúcich vysokých cien energií prijala oznámenie, v ktorom sa stanovujú možnosti trhovej intervencie na európskej a vnútroštátnej úrovni a posudzujú sa výhody a nevýhody každej z nich.

Partnerstvá EÚ s tretími krajinami zamerané na kolektívny nákup plynu a vodíka môžu zlepšiť odolnosť a znížiť ceny. Komisia je pripravená zriadiť pracovnú skupinu pre spoločný nákup plynu na úrovni EÚ. Združovaním dopytu by pracovná skupina uľahčila a posilnila medzinárodnú pozíciu EÚ vo vzťahu k dodávateľom s cieľom zabezpečiť dovoz LNG a plynu za dobrú cenu ešte pred budúcou zimou. Pracovnú skupinu budú podporovať zástupcovia členských štátov v riadiacom výbore.Rokovania s dodávateľmi plynu by mal na starosti spoločný rokovací tím pod vedením Komisie. Takisto by pripravil pôdu pre budúce energetické partnerstvá s kľúčovými dodávateľmi, ktoré by sa týkali iných zdrojov energie než LNG a plynu. Využili by sa skúsenosti z pandémie COVID-19, kde boli opatrenia na úrovni EÚ kľúčové na zaručenie dostatočných dodávok vakcín pre všetkých. 

Legislatívny návrh na zabezpečenie zásob plynu na zimu

Komisia po samite vo Versailles za veľmi krátky čas predložila legislatívny návrh, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje, aby k 1. novembru 2022 zabezpečili naplnenie podzemných zásobníkov plynu aspoň na 80 % kapacity, pričom táto miera v nasledujúcich rokoch stúpne na 90 %. Súčasťou plánu sú aj čiastkové ciele pre obdobie od februára do októbra. Prevádzkovatelia zásobníkov a úložísk by vnútroštátnym orgánom mali nahlasovať úrovne naplnenia. Členské štáty by mali mesačne monitorovať úrovne naplnenia a podávať správy Komisii.

Zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou na zaistenie bezpečnosti dodávok. Novou povinnou certifikáciou všetkých prevádzkovateľov zásobníkov sa predíde potenciálnym rizikám vyplývajúcim z vonkajšieho vplyvu na kritickú infraštruktúru zásobníkov, čo znamená, že prevádzkovatelia, ktorí certifikáciou neprejdú, sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly zásobníkov plynu v EÚ. Navyše aj ukončenie činnosti zásobníka plynu bude podmienené súhlasom vnútroštátneho regulačného orgánu. Komisia navrhuje podporiť dopĺňanie zásobníkov plynu v EÚ poskytnutím 100 % zľavy z kapacitných prepravných taríf na vstupných a výstupných miestach do zásobníkov.

Mimoriadne opatrenia týkajúce sa cien energií a skladovania plynu 

Komisia od minulého leta prijíma opatrenia na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií na domácnosti a podniky. Pred dvoma týždňami sa predsedníčka von der Leyenová zaviazala predložiť do konca mesiaca konkrétne mimoriadne krátkodobé možnosti riešenia problému presahov rastúcich cien plynu na trh s elektrinou. Komisia vynaložila enormné úsilie, aby návrhy predložila pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa uskutoční tento týždeň, a požadované možnosti dnes predstavila v oznámení.

Členské štáty navrhli viacero potenciálnych núdzových opatrení na obmedzenie dosahu vysokých cien elektriny. Všetky posudzované alternatívy však prinášajú náklady a nevýhody. Krátkodobé možnosti zamerané na ceny elektriny sa dajú vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií:

Ako sa uvádza v oznámení, na otázku riešenia vysokých cien elektriny neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Dôvodom sú rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich energetický mix, štruktúru trhu a úrovne prepojenia energetických sietí. Komisia európskym lídrom predstavuje výhody a nevýhody rôznych prístupov a je pripravená podľa potreby pokračovať vo svojej práci. Mnohé z uvedených možností sú reakciou na symptómy, no dôležité je riešiť základné príčiny súčasných vysokých cien elektriny prijatím spoločných európskych opatrení na trhu s plynom.

V máji Komisia predloží podrobný plán REPowerEU a posúdi možnosti optimalizácie koncepcie trhu s elektrinou. Takisto je pripravená navrhnúť plán EÚ na úsporu energie. Komisia rovnako zvažuje poskytnutie usmernení členským štátom o tom, ako čo najlepšie využiť cielené výnimky pre jednotlivé krajiny podľa smernice o zdaňovaní energie.

Súvislosti

Súbor nástrojov Komisie pre ceny energie (Energy Prices Toolbox) z októbra minulého roka pomohol členským štátom zmierniť vplyv vysokých cien na zraniteľných spotrebiteľov a zostáva dôležitým rámcom pre vnútroštátne opatrenia. Komisia 8. marca predložila členským štátom dodatočné usmernenia, v ktorých potvrdila možnosť regulovať ceny pre koncových spotrebiteľov za výnimočných okolností a stanovila, ako môžu členské štáty prerozdeliť príjmy z vysokých ziskov odvetvia energetiky a obchodovania s emisiami medzi spotrebiteľov. Dnes bol prijatý nový dočasný krízový rámec štátnej pomoci, ktorý umožňuje poskytovať podporu podnikom priamo alebo nepriamo ovplyvneným hospodárskymi dôsledkami vojny na Ukrajine, a to vo forme obmedzených priamych grantov, podpory likvidity a pomoci na pokrytie zvýšených nákladov na plyn a elektrinu.

Lídri EÚ sa na svojom zasadnutí vo Versailles z 10. – 11. marca 2022 dohodli na čo najskoršom ukončení závislosti EÚ od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia a vyzvali Komisiu, aby do konca marca predložila plán na zaistenie bezpečnosti dodávok a dostupných cien energií počas nasledujúcej zimnej sezóny. Vedúci predstavitelia EÚ sa zároveň zaviazali k tomu, že v nadväznosti na oznámenie z 8. marca 2022 naliehavo zvážia konkrétne možnosti riešenia dosahu zvýšených cien energie na našich občanov a podniky, najmä na zraniteľných občanov a MSP, pričom tejto problematike sa budú venovať aj na ďalšom zasadnutí Európskej rady 24. – 25. marca 2022.

Ďalšie informácie

Oznámenie o bezpečnosti dodávok a dostupných cenách energie

Príloha k oznámeniu o bezpečnosti dodávok a dostupných cenách energie

Návrh nariadenia o skladovaní plynu

Príloha k návrhu nariadenia o skladovaní plynu

Otázky a odpovede k návrhu o skladovaní plynu

Informačný prehľad k návrhu o skladovaní plynu

Webová lokalita Európskej zelenej dohody

Webová lokalita venovaná podpore EÚ pre Ukrajinu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. marca 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku