Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie12. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Komisia uvádza nástroje na riadenie demografických zmien v EÚ

Demografické zmeny majú zásadný vplyv na našu spoločnosť i ekonomiku. Cieľom nových nástrojov je posilniť všetky generácie, podporiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť EÚ.

demografické zmeny

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavila súbor politických nástrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na riadenie demografických zmien a ich vplyvov na spoločnosť a hospodárstvo EÚ vrátane jej globálnej konkurencieschopnosti. V oznámení sa uvádza rozsiahly súbor nástrojov (vrátane nástrojov regulačnej povahy, politických rámcov a financovania), ktoré majú členské štáty v tejto oblasti k dispozícii. V snahe posilniť postavenie všetkých obyvateľov a podporiť ich pri využívaní výhod a bezproblémovom riešení výziev spojených s demografickými zmenami možno tieto nástroje účinne kombinovať s vnútroštátnymi a regionálnymi politikami.

Rozhodné a koordinované opatrenia EÚ na zvládanie demografických zmien

Súbor demografických nástrojov je inšpirovaný skúsenosťami z celej EÚ a prináša komplexný prístup k zvládaniu demografických zmien, pričom je založený na štyroch pilieroch:       

1. podpora rodičov lepším zosúladením ambícií v rodinnej oblasti s platenými formami práce, a to najmä zabezpečením prístupu ku kvalitnej starostlivosti o deti a zaistením dobrej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

2. podpora a posilnenie postavenia mladších generácií, aby prosperovali, rozvíjali si zručnosti a získali ľahší prístup na trh práce a k cenovo dostupnému bývaniu;

3. posilnenie postavenia starších generácií a zachovanie ich životného štandardu prostredníctvom reforiem v kombinácii s primeranými politikami trhu práce a politikami na pracovisku;

4. v prípade potreby riešenie nedostatku pracovnej sily prostredníctvom riadenej legálnej migrácie, a to pri zaistení plnej komplementárnosti s využitím talentov v rámci EÚ.

V súbore nástrojov sa uznáva potreba zohľadniť územný rozmer demografických zmien, najmä v regiónoch, ktoré zažívajú fenomén úbytku obyvateľstva a značnú mobilitu mladých pracovníkov do iných oblastí (tzv. únik mozgov).

Vykonávanie súboru demografických nástrojov

Súbor demografických nástrojov môže pomôcť stimulovať, doladiť a lepšie koordinovať politiky na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni. Komisia vyzýva členské štáty, aby vypracovali a vykonávali integrované politiky na riešenie demografických zmien a aby demografické aspekty začlenili do všetkých oblastí politiky.

Keďže demografické výzvy sa v jednotlivých členských štátoch a regiónoch líšia, príslušné politiky členských štátov by mali vychádzať z aktuálnej situácie na miestnej úrovni. Ústredným prvkom politických rozhodnutí musia byť rodová rovnosť, nediskriminácia a medzigeneračná spravodlivosť. Pri posilňovaní konkurenčnej výhody Európy môžu zohrať úlohu aj digitálne technológie, ktoré môžu zároveň pomôcť kompenzovať dôsledky demografických zmien. Tvorcovia politík by mali podporovať aktívnu účasť občanov na tomto úsilí a zapojiť do procesu všetkých aktérov – sociálnych partnerov, organizácie občianskej spoločnosti a iné subjekty. 

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová povedala: "Demografické zmeny majú zásadný vplyv na našu spoločnosť i ekonomiku – od klesajúcej pôrodnosti na celom našom kontinente až po prechod od spoločnosti starnúcej na spoločnosť vyznačujúcu sa dlhovekosťou. Keďže demografické zmeny sú čoraz badateľnejšie, urgentná potreba konať začína byť citeľná aj na európskej úrovni, aby sa tieto zmeny nestali prekážkou hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti EÚ! Zámerom súboru nástrojov, ktorý predkladáme, je posilniť postavenie všetkých generácií, pričom cieľom je aktivovať ten správny mix zručností a talentov, ktoré sú nevyhnutné pre potreby trhu práce. Spôsob, akým to navrhujeme realizovať, je zároveň v synergii s úsilím členských štátov, keďže naše nástroje na úrovni EÚ hodláme naviazať na vnútroštátne opatrenia, aby bola Európa pripravená na dlhovekosť!"

Popri regulačných nástrojoch a politických rámcoch je na úrovni EÚ na podporu členských štátov k dispozícii niekoľko finančných nástrojov, ako je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Európsky sociálny fond plus (ESF+).

V snahe posilniť sortiment nástrojov, ktoré sú na riešenie demografických výziev k dispozícii, Komisia navyše:

• posilní databázu údajov a dôkazov, najmä ďalšou prácou na demografickom atlase, podporou členských štátov pri zlepšovaní ich štatistických údajov v oblasti obyvateľstva a bývania a podporou príslušných analytických činností a výskumu;

• podporí rozvoj a/alebo modernizáciu politík v oblasti demografie na všetkých úrovniach, a to najmä využitím nástroja technickej podpory a tam, kde je to vhodné, začlenením demografických aspektov do návrhov príslušných politík na úrovni EÚ;

• zabezpečí, aby sa nezabudlo na žiadny región v EÚ, pričom pôjde najmä o oficiálne spustenie platformy na využívanie talentov 23. – 24. novembra 2023 a o uverejnenie ďalších výziev v rámci Mechanizmu podpory talentov.

Demografické zmeny zásadným spôsobom menia naše hospodárstva a spoločnosť

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra o demografii sa 7 z 10 Európanov domnieva, že demografické trendy ohrozujú dlhodobú hospodársku prosperitu a konkurencieschopnosť EÚ. Najnaliehavejšími demografickými výzvami sú starnutie obyvateľstva (42 % respondentov) a znižovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku či nedostatok pracovnej sily (40 %).

Ak sa v týchto oblastiach neprijmú spoločné a rozhodné opatrenia, v nadchádzajúcich rokoch sa počet obyvateľov EÚ môže naďalej znižovať a populácia naďalej starnúť, čo bude mať negatívny vplyv na hospodárstvo, spoločnosť i dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ. Pokračovanie takýchto trendov by mohlo nedostatok pracovnej sily ešte prehĺbiť a vyvinúť výraznejší tlak na verejné rozpočty, čo by následne malo zásadný vplyv na investície a produktivitu.

Niektoré členské štáty a regióny sú v súčasnosti týmto fenoménom postihnuté viac ako iné: demografické zmeny ovplyvňujú aj sociálnu, územnú a medzigeneračnú súdržnosť našich demokratických spoločností, čo môže potenciálne prehĺbiť existujúce sociálno-ekonomické rozdiely na úkor nás všetkých.

Súvislosti

Európa prechádza rozsiahlou demografickou transformáciou. Demografické zmeny majú zásadný vplyv na každodenný život obyvateľov a vyžadujú si komplexné a integrované riešenia.

Závery Európskej rady z júna 2023 obsahovali výzvu, aby Komisia predložila súbor nástrojov na podporu členských štátov pri riešení demografických výziev a ich vplyvu na konkurenčnú výhodu Európy.

Komisia už teraz podporuje členské štáty v ich úsilí zameranom na zvládnutie demografických zmien prostredníctvom rôznych právnych, politických a finančných nástrojov. V dnešnom oznámení sú identifikované kľúčové reformy a investície, ktoré sú potrebné na zachovanie konkurenčnej výhody EÚ, pričom by sa mala využiť kombinácia všetkých dostupných nástrojov.

Ďalšie informácie

Odkaz na oznámenie „Demografické zmeny v Európe: súbor nástrojov pre opatrenia“

Odkaz na informačný prehľad

Odkaz na rýchly prieskum Eurobarometra o demografii

Vplyv demografických zmien v Európe

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku