Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Problémy alebo sťažnosti?

Informácie o najdôležitejších orgánoch príslušných na riešenie podnetov od občanov

Pokiaľ máte v úmysle obrátiť sa na Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so sťažnosťou či podnetom, prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie týkajúce sa úlohy Zastúpení a ďalších inštitúcií pri riešení podnetov zo strany občanov.

Zastúpenie Európskej komisie (ďalej len ZEK) dostáva denne veľké množstvo sťažností. Väčšina z nich však bohužiaľ nespadá do právomoci ZEK. Pokiaľ sa Vaša sťažnosť týka:

  • porušenia Vašich občianskych či ľudských práv zo strany Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach mimo pôsobnosti právnych predpisov EÚ
  • nespravodlivého zaobchádzania s Vaším prípadom zo strany slovenských súdov
  • diskriminačného zaobchádzania vo všetkých oblastiach mimo pôsobnosti právnych predpisov EÚ

nemôže sa ani ZEK, ani Európska komisia Vaším prípadom zaoberať.

Tieto záležitosti sú výlučne v právomoci orgánov Slovenskej republiky vrátane slovenských súdov, ktorým musíte svoju žiadosť adresovať. Ďalej nájdete uvedené adresy a kontaktné údaje príslušných inštitúcií Slovenskej republiky:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Adresa: Župné námestie, 811 03 Bratislava

Internetová stránka: https://www.justice.gov.sk

Telefón: +421 2 544 160 35

Ústredný portál verejnej správy SR

Internetová stránka: https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Verejný ochranca práv (ombudsman)

Adresa sídla: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Kancelária verejného ochrancu práv, P.O. Box 1,820 04 Bratislava

Internetová stránka: http://www.vop.gov.sk/

Telefón: +421 2 323 63 701, +421 2 323 63 702

E-mail: podnetatvop [dot] gov [dot] sk (podnet[at]vop[dot]gov[dot]sk)

Úrad na ochranu osobných údajov

Adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava

Internetová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Telefón: +421 2 323 132 14

E-mail: statny [dot] dozoratpdp [dot] gov [dot] sk (statny[dot]dozor[at]pdp[dot]gov[dot]sk)

Ministerstvo vnútra SR

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Internetová stránka: http://www.minv.sk/

Telefón: +421 2 5094 1111

Európske spotrebiteľské centrum v SR

Adresa: Mierová 19 827 15 Bratislava

Internetová stránka: http://esc-sr.sk

Telefón: +421 2 4854 2019

E-mail: infoatesc-sr [dot] sk (info[at]esc-sr[dot]sk)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)

Adresa: Žellova 527/2, 821 08 Bratislava

Internetová stránka: http://www.udzs-sk.sk/

Telefón: +421 2 208 561 11

Internetová právna poradňahttps://spotrebitelskaporadna.sk/

Informačný právny server: www.jaspi.justice.gov.sk

Sťažnosť adresovaná Európskej komisii proti porušovaniu práva Únie zo strany členského štátu

Pri plnení svojej úlohy, ktorá sa týka kontroly správneho uplatňovania práva EÚ členskými štátmi, sa Európska komisia zaoberá sťažnosťami občanov a organizácií, pokiaľ ide o porušenie právnych predpisov EÚ, napr. právne predpisy o vnútornom trhu, o pravidlách hospodárskej súťaže alebo vyplácania prostriedkov z EÚ fondov - stručný prehľad právnych predpisov EÚ vo všetkých oblastiach, ktoré môžete nájsť na http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=sk.

Prostredníctvom tejto stránky https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_sk môžete podať sťažnosť proti porušovaniu práva Únie zo strany členského štátu. Tento formulár je dostupný v 23 jazykoch. Komisia si cení sťažnosti ako dôležitý zdroj informácií, ktoré jej pomáhajú odhaľovať prípadné porušenia práva Únie.

Po prijatí Vašej sťažnosti Komisia:

  • sťažnosť zaregistruje a zašle Vám potvrdenie o jej prijatí do 15 pracovných dní,
  • sťažnosť bude posudzovať 12 mesiacov (ak je záležitosť mimoriadne náročná, môže to trvať dlhšie),
  • v prípade potreby navrhne, aby sa jej vybavovanie delegovalo na vhodný mechanizmus riešenia.

Komisia Vás bude informovať o pokroku pri riešení sťažnosti.

Treba však poznamenať, že reakcia Komisie na sťažnosti s najväčšou pravdepodobnosťou priamo nevyrieši Vašu osobnú situáciu. Komisia nie je povinná začať formálne konanie vo veci porušenia predpisov, a to dokonca ani vtedy, ak zistí, že k nemu došlo.

Ak Komisia pristúpi k formálnemu riešeniu Vašej sťažnosti, ide jej o všeobecné riešenie – teda zabezpečiť, aby boli právne predpisy dotknutého členského štátu plne v súlade s právom Únie a správne sa uplatňovali.

Ak Súdny dvor Európskej únie potvrdí porušenie práva Únie, príslušný členský štát musí prijať opatrenia na nápravu.

Aby sa vyriešila priamo Vaša osobná situácia, alebo aby ste získali odškodnenie, mali by ste konať na vnútroštátnej úrovni v danom členskom štáte.

Ak na riešenie Vášho problému treba zrušiť vnútroštátne rozhodnutie, môžu to urobiť len vnútroštátne súdy.

Ak požadujete odškodnenie, jeho pridelenie majú právomoc nariadiť orgánom v ich pôsobnosti len vnútroštátne súdy.

Podaním sťažnosti Komisii sa nepozastavuje plynutie lehoty na začatie súdnych konaní podľa vnútroštátneho práva.

Sťažnosť môžete adresovať aj ZEK, ktoré ju postúpi ďalej príslušnému oddeleniu Európskej komisie v Bruseli, ktoré sa s Vami následne spojí.

Kontakt na Generálny sekretariát Európskej komisie:

Európska komisia - Generálny sekretariát

Adresa: Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium

Internetová stránka: https://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_en

Telefón: +32 2 29 56 806

E-mail: sg_courrier_de_la_commissionatec [dot] europa [dot] eu (sg_courrier_de_la_commission[at]ec[dot]europa[dot]eu)

ZEK si Vám dovoľuje poskytnúť kontaktné údaje na ďalšie inštitúcie, na ktoré sa tiež môžete so svojimi požiadavkami obrátiť:

Európsky verejný ochranca práv

Adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, France

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Telefón: + 33 3 88 17 23 13

E-mail je možné zaslať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na tejto internetovej adrese: https://www.ombudsman.europa.eu/sk/shortcuts/contacts.faces  

Európsky ombudsman je verejný ochranca práv, ktorý je oprávnený prijímať sťažnosti od ktoréhokoľvek subjektu s bydliskom alebo sídlom na území Únie, ktoré sa týkajú nesprávností v činnosti orgánov EÚ (s výnimkou súdnej činnosti Európskeho súdneho dvora). Na základe týchto sťažností a z vlastnej iniciatívy prešetruje situáciu.

Petičný výbor Európskeho parlamentu

Adresa: European Parliament, The President of the European Parliament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium

Internetová adresa: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00037/Pet%C3%ADcie  

E-mail: petíciu je tiež možné zaslať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na tejto internetovej adrese: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sk/registration/re…

Akýkoľvek občan Európskej únie alebo osoba s trvalým pobytom v členskom štáte, môže, buď samostatne alebo spolu s inými osobami, podať petíciu Európskemu parlamentu vo veci, ktorá patrí do oblasti činnosti Európskej únie a ktorá sa ich priamo dotýka. Akákoľvek spoločnosť, organizácia alebo združenie so sídlom v Európskej únii môže takisto uplatniť toto právo na petíciu, ktoré zaručuje Zmluva. Petícia sa môže podať vo forme sťažnosti alebo žiadosti a môže sa týkať otázok verejného alebo súkromného záujmu.

Európsky Dozorný úradník pre ochranu údajov

Adresa: Rue Wiertz 60, B-104, Brussels, Belgium

Internetová stránka: https://edps.europa.eu/about-edps_en

Telefón: +32 22 83 19 00

E-mail: edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)

SOLVIT

Adresa: Internal Market Directorate General SOLVIT, B-1049 Brussels, Belgium

Internetová stránka: http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm

E-mail: solvitatec [dot] europa [dot] eu (solvit[at]ec[dot]europa[dot]eu)

SOLVIT centrum pre Slovenskú republiku

Adresa: SOLVIT, Úrad vlády SR, Nám. slobody 1/29, 813 70 Bratislava

Internetová stránka: http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm

Telefón: +421 2 572 95 610

E-mail: solvitatvlada [dot] gov [dot] sk (solvit[at]vlada[dot]gov[dot]sk)

SOLVIT je on-line sieť, v rámci ktorej členské štáty spolupracujú pri riešení problémov, ktoré vzniknú v dôsledku postupu verejného orgánu, ktorý nekoná v súlade s právom EÚ v oblasti vnútorného trhu a pomáha občanom a firmám. Svoje služby SOLVIT poskytuje bezplatne. V prípade právnej rady môžete využiť internetové právne poradne a informačné právne servery:

Európsky súd pre ľudské práva

Adresa: European Court of Human Rights, Council of Europe, 67 075 Strasbourg-Cedex, France

Internetová stránka: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c

Telefón: + 33 0 388 412 018

E-mail je možné zaslať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na tejto internetovej adrese: https://app.echr.coe.int/Contact/EchrContactForm/English/22

Radi by sme Vás však upozornili, že Európsky súd pre ľudské práva nie je orgánom Európskej únie a jeho činnosť teda nijako nesúvisí so ZEK.

Informácie o práve Európskej únie nájdete v slovenčine na:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

S otázkami, ktoré sa týkajú Vašich práv v EÚ sa môžete rovnako obrátiť aj na službu Vaša Európa - Poradenstvo, ktorá poskytuje bezplatné individuálne poradenstvo vo Vašom jazyku: http://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm

Vaša Európa - Poradenstvo je poradenská služba EÚ pre verejnosť, ktorá prostredníctvom svojich nezávislých právnych expertov pomáha objasniť, ktorý právny predpis EÚ sa vzťahuje na Váš prípad, vysvetlí, ako sa domáhať uznania Vašich práv a nápravy a v prípade potreby Vás nasmeruje na organizácie, ktoré Vám môžu ďalej pomôcť. Poradenstvo neposkytuje v otázkach, ktoré sa riadia výhradne vnútroštátnym právom, neposkytuje detailné právne rady, analýzy dokumentov alebo osobné konzultácie, ani nenahrádza právnu pomoc, ktorú poskytujú právnici.

So všeobecnými otázkami ohľadne fungovania Európskej únie vrátane všeobecných otázok ohľadne práva Európskej únie sa môžete obrátiť na informačnú sieť EUROPE DIRECT.

Internetová adresa: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/slovakia_sk

Telefón: +800 67 89 10 11

E-mail: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sk