Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad18. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 5 min

MÝTUS: EÚ zlyháva v boji so šírením nákazy COVID-19

covid19a.png
© EU
Nie, nezlyháva. EÚ v súčasnej kríze spôsobenej šírením nákazy COVID-19 robí, čo je v jej silách a kompetenciách.

Treba však pripomenúť, že EÚ je spojením nezávislých štátov a má jasne stanovené právomoci, ktoré jej prenechali členské štáty. V oblasti verejného zdravia EÚ disponuje podpornými právomocami a môže koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. EÚ má v tejto sfére, okrem koordinácie, na starosti cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov, ako aj vnútorný trh. 

Čo všetko EÚ doposiaľ pre zmiernenie pandémie COVID-19 urobila?


Keďže je situácia vážna, ministri zdravotníctva a vnútra členských štátov Európskej únie absolvujú pravidelné spoločné video stretnutia, aby zdieľali prijaté opatrenia a dohodli sa na nevyhnutnej koordinácii. Prvoradým cieľom je ochrana zdravia ľudí, ale zároveň aj zaistenie fungovania vnútorného trhu, aby moli prúdiť nevyhnutné tovary a služby (zdravotnícke materiály, tovary podliehajúce skaze, záchranné služby). 
Zaviedlo sa dočasné obmedzenie cestovania (ktoré nie je nevyhnutné) do EÚ na obdobie 30 dní s možnosťou predĺženia v prípade potreby. 
Európska komisia navrhuje aj viacero opatrení na zmiernenie socio-ekonomických dopadov šírenia koronavírusu. Členské štáty budú rozhodovať o navrhnutej Investičnej iniciatíve, ktorá spočíva v tom, že  37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti (známe ako eurofondy) sa použije na zvládnutie krízovej situácie spôsobenej koronavírusom. Európska komisia sa rozhodla, že nebude členské štáty žiadať o vrátenie nevyužitých prostriedkov. Pre Slovensko bude v tejto súvislosti k dispozícii nemalá suma, ktorú bude môcť využiť za priaznivejších podmienok ako pri  štandardnom čerpaní eurofondov. Upustí sa aj od potrebného spolufinancovania z národných rozpočtov a štáty tak budú môcť tieto prostriedky využiť k záchrane životov, podpore firiem a na iné potrebné účely. 
Medzi ďalšie opatrenia patrí vyššia flexibilita štátnej pomoci či európskeho fiškálneho rámca. V nadchádzajúcich týždňoch sa z rozpočtu EÚ uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu malým a stredným podnikom. Takto pomôžeme aspoň 100 000 z nich. Okrem toho sa navrhujú úverové prázdniny dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení. Dôležitým opatrením je rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov EUR

Európska komisia spolu s 20 členskými štátmi začala zrýchlený spoločný postup verejného obstarávania osobných ochranných prostriedkov a zabezpečuje, aby ochranné prostriedky ostali v EÚ. Rovnako zaviedla i systém vývozných povolení na ochranné prostriedky. Tento zdravotnícky materiál sa môže vyvážať do krajín mimo Únie iba s výslovným súhlasom vlád EÚ. Komisia však rovnako odrádza od zákazu predaja ochranných prostriedkov vzájomne medzi krajinami EÚ, lebo žiadna krajina si nedokáže sama vyrobiť všetko, čo potrebuje. Mali by sme si preto navzájom pomáhať a spolupracovať. 
V rámci európskeho programu na podporu výskumu a vývoja Horizont 2020 sa podarilo zmobilizovať ďalšie finančné prostriedky na výskum ochorenia COVID-19. Na financovanie bolo vybraných približne 17 výskumných projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej. Tie sa teraz budú zameriavať na rýchle diagnostické testy v mieste poskytovania starostlivosti, na nové spôsoby liečby, vývoj nových vakcín na prevenciu i liečbu, zlepšenie epidemiologických postupov i posilnenie pripravenosti na vypuknutie chorôb. 
Európska komisia ponúkla financovanie až do výšky 80 miliónov eur inovatívnej spoločnosti CureVac, ktorá sa v nemeckom meste Tübingen zaoberá očkovaním a vývojom vakcín, s cieľom podporiť vývoj a výrobu očkovacej látky proti koronavírusu v Európe. 
EÚ v spolupráci s členskými štátmi zabezpečila aj návrat domov z celého sveta pre mnohých Európanov. Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie spolufinancovalo niekoľko repatriačných letov z Číny a prístavu Jokohama. Vďaka koordinovanej pomoci Číne, v čase, keď ešte epidémia nebola v Európe, teraz Európa získava prednostne zdravotnícke prostriedky v miliónových počtoch spolu s asistenciou z Číny. Komisia navyše zmobilizovala na podporu globálnej pripravenosti, prevencie a zamedzenia šírenia vírusu viac ako 400 miliónov EUR a spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou. 

Komisia koordinuje na úrovni EÚ svoju činnosť s členskými štátmi prostredníctvom systému včasného varovania a včasnej reakcie EÚ (EWRS), ktorý umožňuje členským štátom zasielať varovania o udalostiach s možným dosahom na celú Úniu, vymieňať si informácie a koordinovať reakcie. Systém prevádzkuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a členské štáty nepretržite zdieľajú bleskové správy. EÚ pomáha aj intenzívne bojovať proti šíreniu dezinformácií o COVID-19, ktoré môžu mať naozaj nebezpečný dopad na priebeh pandémie. Koordinácia v EÚ prebieha aj prostredníctvom výboru pre zdravotnú bezpečnosť. Ide o neformálnu poradnú skupinu, ktorá posilňuje koordináciu, výmenu najlepších postupov a informácií medzi jednotlivými štátmi v EÚ. Výbor pravidelne prejednáva aj otázky ohľadom cestovania, osobných ochranných prostriedkov, antivirotík, skúšanej liečby i laboratórnych či diagnostických kapacít.

EÚ neustále monitoruje situáciu s prebiehajúcou pandémiou a poskytuje množstvo aktuálnych informácií. Neustále pracuje aj špeciálny krízový tím ôsmich eurokomisárov

Z tohto všetkého vyplýva, že EÚ v boji s pandémiou robí veľa. Veľa robia i jednotlivé členské štáty. No najviac toho robíme všetci spoločne. V tejto kríze sme totižto všetci spolu a jedine spoločnými silami túto krízu môžeme prekonať. 
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. marca 2020