Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad15. februára 2021Odhadovaný čas čítania: 8 min

MÝTUS: Koniec cigaretám v Európskej únii a ďalšie nehoráznosti

p040633-562302_s.jpg
© EU
Po Európskej únii koluje viacero rôznych mýtov týkajúcich sa fajčenia a európskej legislatívy v oblasti verejného zdravia. Prinášame päť najčastejších mýtov o fajčení v EÚ.

Fajčenie zabíja. V Európskej únii si každý rok fajčenie vezme za obeť takmer 700 000 ľudí a milióny ďalších trpia chorobami, ktoré s fajčením súvisia. Patrí k nim rakovina, srdcovo-cievne choroby a ochorenia dýchacích ciest. Rakovinové ochorenia spôsobené užívaním tabaku však patria k tým, ktorým sa účinnou prevenciou dá ľahko predísť. No fajčenie cigariet alebo iných foriem tabaku dostatočne neklesá a stále spôsobuje až takmer jednu pätinu (15 až 20 %) všetkých európskych prípadov rakoviny. Vedeli ste, že až takmer tretina (27 %) všetkých druhov rakoviny sa pripisuje užívaniu tabaku? Navyše približne polovica fajčiarov umiera predčasne. Fajčiari umierajú v priemere až o 14 rokov skôr než nefajčiari. No i napriek týmto šokujúcim štatistikám približne štvrtina občanov EÚ fajčí.  Európska komisia sa snaží znižovať užívanie tabaku v Európe prostredníctvom viacerých opatrení, vrátane regulácie tabaku, obmedzenia cezhraničnej reklamy na tieto výrobky, ich propagácie a sponzorstva, zavádzaním nefajčiarskych priestorov, vedením kampaní proti fajčeniu či reguláciou daní z tabakových výrobkov. Len nedávno Komisia predstavila aj európsky plán boja proti rakovine, ktorého súčasťou je prevencia prostredníctvom opatrení zameraných na kľúčové rizikové faktory, akým je i tabak. Cieľom Komisie je zabezpečiť, aby do roku 2040 užívalo tabak menej ako 5 % obyvateľstva Európskej Únie.

V EÚ koluje viacero rôznych mýtov týkajúcich sa fajčenia a európskej legislatívy v oblasti verejného zdravia. Najčastejšie sa môžete stretnúť napríklad s týmito 5 mýtmi: 

Mýtus 1: EÚ má v pláne zakázať fajčenie

Nie. Len zrevidovala smernicu EÚ o tabakových výrobkoch s cieľom zlepšiť fungovanie európskeho vnútorného trhu pre tabakové výrobky a súčasne zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany verejného zdravia. EÚ nemá v pláne zakázať v Európe fajčenie, ani to nemôže urobiť. Dospelým osobám nikto neberie ich slobodné rozhodnutie fajčiť. Majú však plné právo na presné a zrozumiteľné informácie o dopadoch fajčenia na ich zdravie, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť či v tomto zdraviu škodlivom návyku pokračovať, alebo sa ho zbaviť. 
Zrevidovaná smernica z roku 2014 priniesla viaceré zmeny súvisiace s tabakovými výrobkami predávanými v EÚ. Medzi ne patria aj väčšie a povinné obrazové výstrahy na cigaretových škatuľkách a baleniach tabaku na šúľanie, zákaz cigariet a tabaku na šúľanie s príchuťami (vanilka, mentol), zákaz propagačných alebo zavádzajúcich obalov, ako i povinné elektronické uvádzanie zložiek tabakových výrobkov. Prečo?
Podľa štatistík až 54 % fajčiarov s fajčením začalo ešte pred dovŕšením osemnásteho roku života a 93 % fajčiarov začína fajčiť pred dovŕšením veku 26 rokov. Je preto dôležité zamerať sa na prevenciu práve u mladých ľudí. Mladí ľudia začínajú fajčiť, lebo sa často nazdávajú, že je to „in“. Štúdie okrem toho ukazujú, že farebnosť či tvar obalov, spôsob otvárania a príchute priťahujú práve mladých fajčiarov a osobitne ženy. Európska komisia má za to, že mladým ľuďom je potrebné pomôcť chrániť sa pred získavaním škodlivých návykov. Preto jej cieľom nie je zakázať ľuďom fajčiť, čo by mohlo dokonca pôsobiť kontraproduktívne, ale vynaložiť veľké úsilie najmä na ochranu verejného zdravia. Jej súčasťou je odrádzať mladých ľudí od užívania tabaku, ako aj pomôcť existujúcim fajčiarom skončiť so svojím škodlivým návykom. Smernica neopomenula ani elektronické cigarety obsahujúce nikotín a zaviedla aj bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky na povinné zdravotné výstrahy na ich baleniach i požiadavky na monitorovanie a informovanie o vývoji v oblasti elektronických cigariet. 

Mýtus 2: Nie je dokázané, že atraktívne balenie a príchute škodia

Naopak! Bolo preukázané, že práve prvky ako atraktívne balenie a príťažlivá príchuť majú veľký vplyv na spotrebiteľské správanie a opäť najmä u mladých ľudí. Aj samotná farba balenia cigariet, hlavne ak je v svetlejších odtieňoch u časti spotrebiteľov vyvoláva mylný pocit, že tento druh cigariet je menej škodlivý. Podobne je to aj s tvarom a veľkosťou cigariet. 
Mladí fajčiari majú, na rozdiel od dlhodobých a starších fajčiarov, väčší sklon „experimentovať“, a teda nezotrvávať pri jednej značke. Osobitne mladé ženy siahajú často po baleniach tenších cigariet tzv. slimiek, pričom sa častokrát nazdávajú, že práve tenké či menšie cigarety sú menej škodlivé. Zvyknú sa spájať aj so ženskosťou, eleganciou či chudnutím. Podľa prieskumov sú ochutené cigarety atraktívnejšie pre maloletých užívateľov a uľahčujú im nábeh na fajčenie. V tomto už zakročila spomínaná smernica EÚ o tabakových výrobkoch a príchute v cigaretách a v tabaku na šúľanie zakázala. Nesmú totiž prekrývať pôvodnú tabakovú príchuť. Mentolová príchuť bola najrozšírenejšia a preto kvôli praktickým dôvodom získala dlhšie prechodné obdobie na ukončenie jej predaja. Zakázaná je od 20. mája 2020.  
Európska komisia monitoruje vývoj v oblasti fajčenia v Európe, ako aj vplyv vykonávania smernice a očakáva sa, že na základe najnovších zistení sa v roku 2021 navrhnú ďalšie kroky v oblasti ochrany zdravia Európanov voči škodlivému vplyvu tabaku.   

Mýtus 3: Nové pravidlá poškodia ekonomiku, tabakový priemysel   či malé a stredné podniky

Práve naopak. Menej fajčiarov znamená zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť – úspora sa odhaduje na približne 506 miliónov eur ročne. Menej fajčiarov vedie aj k zlepšeniu verejného zdravia, vďaka čomu sa predĺži dĺžka života Európanov v zdraví. Zdravé obyvateľstvo je kľúčom k rastu hospodárstva. Znížená produktivita zamestnancov v dôsledku užívania tabaku vyúsťuje do straty približne 8 miliárd eur ročne. 
A zamestnanosť? Peniaze, ktoré by sa minuli na cigarety, pôjdu na výrobky a služby s vyšším podielom ľudskej práce, než je tomu v tabakovom priemysle. To znamená aj tvorbu pracovných miest. Možný výpadok na dani z tabakových výrobkov môžu štáty kompenzovať jej vyššími sadzbami. Z pohľadu verejného zdravia a ušetrených ľudských životov to znamená veľa, pričom výraznejší negatívny dosah na pestovateľov a spracovateľov tabaku sa neočakáva. Práve naopak, v situácii, keď sa požiadavky jednotlivých štátov čoraz viac líšia, je jednoduchšie produkovať pre trh, na ktorom platí istá miera harmonizácie. Okrem toho sa Európska komisia zaoberá potrebami malých a stredných podnikov v tabakovom priemysle. Takéto podniky sa spravidla zaoberajú aj produkciou fajkového tabaku, cigár a cigariek, ktoré sú z pohľadu mladých spotrebiteľov menej atraktívne a preto nie sú až pod takým drobnohľadom, no európske požiadavky na bezpečnosť a informácie spĺňať musia.  

Mýtus 4: Európska smernica chce zakázať elektronické cigarety

Elektronické cigarety zakázané nie sú. Spotrebitelia si ich môžu kupovať i používať. Európska komisia však prispela k tomu, aby boli elektronické cigarety bezpečnejšie, zodpovedali požiadavkám na kvalitu, poskytovali spotrebiteľom dostatok informácií a vyvíjali sa ako produkt, ktorý má ľuďom pomôcť s fajčením prestať. Nemali by byť pre mladých vstupnou bránou k vybudovaniu si závislosti na nikotíne. Preto sa Európska komisia usiluje o to, aby od určitého obsahu nikotínu podliehalo schvaľovanie elektronických cigariet platným farmaceutickým predpisom, čo sa už pri niektorých výrobkoch s obsahom nikotínu uplatňuje aj dnes. Novou smernicou o tabaku sa stanovuje maximálna koncentrácia nikotínu (20 mg/ml) a objem plniacich fľaštičiek (10 ml) či nádržiek elektronických cigariet (2 ml). Smernica sa nevzťahuje na elektronické cigarety, ktoré neobsahujú nikotín. Tieto sa môžu rozhodnúť regulovať jednotlivé členské štáty na ich národnej úrovni.   

Mýtus 5: Rozrastie sa čierny trh

Takéto tvrdenie nie je podložené. Na riešenie problému nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami existujú celoeurópske systémy vysledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky. Spotrebitelia si na baleniach môžu všimnúť označenia na vysledovateľnosť, ako aj rôzne požadované bezpečnostné prvky. Označenia na vysledovateľnosť umožnia vnútroštátnym orgánom vyhľadávať a sledovať pohyby tabakových balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Cieľom týchto systémov je znižovať obeh tabakových výrobkov, ktoré nie sú v súlade s predpismi, znižovať falošné lacné dodávky nezákonných tabakových výrobkov, chrániť verejné zdravie, štátny rozpočet a legálne hospodárske subjekty.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. februára 2021