Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok31. januára 2020Odhadovaný čas čítania: 59 min

Otázky a odpovede o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie 31. januára 2020

p0012540429a02-416439.jpg
© EU
Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 31. januára 2020 o polnoci. Prestane byť členským štátom Európskej únie. EÚ toto rozhodnutie mrzí, ale rešpektuje ho.

Čo sa stane 1. februára 2020?

Keď Spojené kráľovstvo 31. januára 2020 po úplnej ratifikácii dohody o vystúpení odíde z Európskej únie, vstúpime do prechodného obdobia. Toto časovo obmedzené obdobie sa dohodlo v rámci dohody o vystúpení a bude trvať do 31. decembra 2020. Dovtedy sa pre občanov, spotrebiteľov, podniky, investorov, študentov a výskumníkov tak z EÚ, ako aj zo Spojeného kráľovstva nič nezmení. Spojené kráľovstvo už nebude zastúpené v inštitúciách, agentúrach, orgánoch a úradoch EÚ, ale v Spojenom kráľovstve sa bude až do konca prechodného obdobia uplatňovať právo EÚ.

EÚ a Spojené kráľovstvo tieto mesiace využijú na to, aby sa dohodli na novom a spravodlivom partnerstve do budúcnosti založenom na politickom vyhlásení, ktoré v októbri 2019 odsúhlasili EÚ aj Spojené kráľovstvo.

Komisia prijme 3. februára komplexné návrhy smerníc na rokovania. Potom bude potrebné, aby tento mandát prijala Rada pre všeobecné záležitosti. Následne sa budú môcť začať oficiálne rokovania so Spojeným kráľovstvom.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodnú na štruktúre rokovaní.

Kto povedie rokovania na strane EÚ?

Podľa rozhodnutia Komisie z 22. októbra 2019 za prípravu a vedenie rokovaní o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom zodpovedá Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF). Vedúcim osobitnej skupiny je Michel Barnier.

Osobitná skupina bude koordinovať prácu Komisie vo všetkých strategických, prevádzkových, právnych a finančných záležitostiach spojených so vzťahmi so Spojeným kráľovstvom.

Skupina bude naďalej zabezpečovať koordináciu s inými inštitúciami, konkrétne s Európskym parlamentom a Radou, a to pod priamym dohľadom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.

Čo je prechodné obdobie?

Prechodné obdobie je časovo obmedzená lehota, ktorá začína plynúť 1. februára 2020. Presné podmienky prechodného obdobia sú stanovené v štvrtej časti dohody o vystúpení. Podľa momentálnych predpokladov by sa prechodné obdobie malo skončiť 31. decembra 2020. Možno ho jedenkrát predĺžiť o jeden až dva roky. Rozhodnúť o tom musia EÚ a Spojené kráľovstvo spoločne najneskôr do 1. júla 2020.

Aké bude postavenie Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia?

Spojené kráľovstvo od 1. februára 2020 prestane byť členom Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Ako tretia krajina sa už nebude podieľať na rozhodovaní v EÚ. Predovšetkým:

 • už sa nebude zúčastňovať na práci inštitúcií EÚ (napr. Európskeho parlamentu a Rady), agentúr, úradov alebo iných orgánov EÚ.

Všetkým inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Európskej únie však zostávajú počas prechodného obdobia všetky právomoci, ktoré im zveruje právo EÚ vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a k fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú bydlisko v Spojenom kráľovstve alebo sú tam usadené.

Súdny dvor Európskej únie má počas prechodného obdobia naďalej právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva. To sa týka aj výkladu a vykonávania dohody o vystúpení.

Prechodné obdobie poskytuje Spojenému kráľovstvu čas rokovať o budúcich vzťahoch s EÚ.

Počas tohto prechodného obdobia môže zároveň uzatvárať medzinárodné dohody s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, a to aj v oblastiach výlučnej právomoci EÚ, za predpokladu, že tieto dohody začnú platiť až po prechodnom období.

Aké povinnosti bude mať Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia?

Na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve sa budú naďalej uplatňovať všetky právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach politík, okrem ustanovení zmlúv a aktov, ktoré neboli záväzné pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve ani pred nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení. To isté platí pre akty pozmeňujúce tieto akty.

Spojené Kráľovstvo predovšetkým:

 • zostáva v colnej únii EÚ a na jednotnom trhu , kde sa uplatňujú všetky štyri slobody a všetky politiky EÚ,
 • naďalej uplatňuje politiku EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí:  Spojené kráľovstvo sa môže rozhodnúť, že využije právo výnimky, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré menia, nahrádzajú alebo rozvíjajú akty EÚ, ktoré Spojené kráľovstvo muselo dodržiavať počas svojho členstva,
 • podlieha mechanizmom EÚ určeným na presadzovanie práva, napríklad postupom v prípade porušenia povinnosti,
 • musí dodržiavať všetky medzinárodné dohody , ktoré EÚ podpísala, a nebude mať možnosť uplatňovať nové dohody v oblastiach výlučnej právomoci EÚ, pokiaľ mu to EÚ nedovolí.

Čo bude s vonkajšou činnosťou Európskej únie počas prechodného obdobia?

Počas prechodného obdobia sa bude na Spojené kráľovstvo vzťahovať spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ (SBOP). Spojené kráľovstvo sa napríklad bude môcť naďalej zúčastňovať na misiách a operáciách SBOP. Na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve sa budú naďalej uplatňovať reštriktívne opatrenia EÚ. Jednotlivé prípady budú so Spojeným kráľovstvom konzultované vždy, keď vznikne potreba koordinácie.

Čo bude s rybárstvom počas prechodného obdobia?

Spojené kráľovstvo bude viazané spoločnou rybárskou politikou EÚ a podmienkami príslušných medzinárodných dohôd.

Môže Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia uzatvárať nové medzinárodné dohody s inými tretími krajinami?

Spojené kráľovstvo bude mať možnosť podniknúť kroky smerujúce k tomu, aby samo pripravilo a uzavrelo nové medzinárodné dojednania, a to aj v oblastiach výlučnej právomoci EÚ. Takéto dojednania však budú môcť začať platiť alebo sa uplatňovať počas prechodného obdobia len vtedy, ak ich EÚ výslovne schváli.

Ako je naplánované prechodné obdobie? Dá sa predĺžiť?

Prechodné obdobie sa začína 1. februára 2020 a skončí sa 31. decembra 2020, pokiaľ sa na základe vzájomnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom prijatej najneskôr do 1. júla 2020 nerozhodne o jeho predĺžení. O takomto predĺžení sa môže rozhodnúť len raz, a to na obdobie jedného alebo dvoch rokov.

Čo je dohoda o vystúpení?

V dohode o vystúpení sa stanovujú podmienky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Dohoda zabezpečuje, že odchod prebehne riadeným spôsobom, a poskytuje právnu istotu v čase, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy a právne predpisy EÚ.

V dohode o vystúpení sú upravené tieto oblasti:  

 • Spoločné ustanovenia , v ktorých sa stanovujú štandardné body potrebné pre správne pochopenie a uplatnenie dohody o vystúpení.
 • Práva občanov , ktorými sa chránia životné rozhodnutia viac ako 3 miliónov občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a viac ako 1 milióna štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ, zaručuje sa im právo na pobyt a možnosť byť i naďalej prospešní svojmu okoliu.
 • Otázky spojené s odlúčením , zabezpečujúce plynulé ukončenie súčasného usporiadania a riadené vystúpenie (napríklad aby tovar uvedený na trh pred koncom prechodného obdobia dorazil na miesto určenia, aby sa chránili existujúce práva duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení, aby sa postupne ukončila prebiehajúca policajná a justičná spolupráca v trestných veciach a iné správne a súdne konania, otázky využívania údajov a informácií vymieňaných pred uplynutím prechodného obdobia, problematika Euratomu a iné záležitosti).
 • Prechodné obdobie , počas ktorého bude EÚ brať Spojené kráľovstvo tak, ako keby bolo členským štátom, s výnimkou jeho účasti v inštitúciách a riadiacich štruktúrach EÚ. Prechodné obdobie pomôže najmä správnym orgánom, podnikom a občanom prispôsobiť sa vystúpeniu Spojeného kráľovstva.
 • Finančné vyrovnanie , ktoré zabezpečí, že Spojené kráľovstvo a EÚ splnia všetky finančné záväzky prijaté v čase, keď bolo Spojené kráľovstvo členom Únie.
 • Celková štruktúra na spravovanie dohody o vystúpení, ktorá zabezpečuje účinné riadenie, vykonávanie a presadzovanie dohody vrátane vhodných mechanizmov urovnávania sporov.
 • Právne operatívne riešenie, ktoré zabraňuje vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko , ochraňuje hospodárstvo celého ostrova a Veľkopiatkovú dohodu z Belfastu vo všetkých jej aspektoch a zabezpečuje integritu jednotného trhu EÚ.
 • Protokol o výsostných územiach na Cypre chráni záujmy Cyperčanov, ktorí zostanú žiť a pracovať na výsostných územiach aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.
 • V protokole o Gibraltári sa stanovuje úzka spolupráca medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom v súvislosti s Gibraltárom pri vykonávaní ustanovení dohody o vystúpení, ktoré sa týkajú práv občanov, a upravuje sa administratívna spolupráca medzi príslušnými orgánmi vo viacerých oblastiach politiky.

I. Čo sa píše v spoločných ustanoveniach dohody o vystúpení?  

V tejto časti sa uvádzajú ustanovenia potrebné na správne pochopenie, fungovanie a výklad dohody o vystúpení. Sú základom pre správne uplatňovanie dohody. EÚ už od začiatku rokovaní prikladala veľký význam tomu, že ustanovenia dohody o vystúpení musia mať jednoznačne rovnaké právne účinky tak v Spojenom kráľovstve, ako aj v EÚ a jej členských štátoch.

Táto požiadavka je v dohode výslovne uvedená, čo znamená, že obe strany by mali zabezpečiť zásadu prednosti a priameho účinku v rámci svojich príslušných právnych poriadkov, ako aj výklad v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie vydanou do uplynutia prechodného obdobia. Priamy účinok sa uvádza výslovne s odkazom na všetky ustanovenia dohody o vystúpení, ktoré spĺňajú podmienky priameho účinku podľa práva Únie. V podstate to znamená, že zainteresované strany sa môžu na vnútroštátnych súdoch v Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch EÚ odvolávať priamo na dohodu o vystúpení.

Na účely výkladu dohody sa takisto povinne používajú metódy a všeobecné zásady výkladu platné v rámci EÚ. Týka sa to napríklad povinnosti vykladať pojmy alebo ustanovenia práva Únie uvedené v dohode o vystúpení konzistentne s Chartou základných práv.

Súdy Spojeného kráľovstva zároveň musia dodržiavať zásadu jednotného výkladu judikatúry Súdneho dvora vydanej do uplynutia prechodného obdobia a náležite zohľadňovať aj judikatúru vydanú po tomto dátume.

V dohode sa osobitne vyžaduje, aby Spojené kráľovstvo zabezpečilo dodržiavanie týchto požiadaviek prostredníctvom primárnych vnútroštátnych právnych predpisov, konkrétne splnomocnením súdnych a správnych orgánov Spojeného kráľovstva, aby neuplatňovali vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú s nimi v rozpore alebo sú nezlučiteľné.

V tomto oddiele sa ďalej objasňuje, že odkazy na právo Únie použité v dohode o vystúpení sa majú chápať tak, že zahŕňajú zmeny predpisov prijaté až do posledného dňa prechodného obdobia. Počíta sa s niekoľkými výnimkami, najmä pri konkrétnych ustanoveniach o finančnom vyrovnaní, aby sa zabránilo uvaleniu ďalších povinností na Spojené kráľovstvo, ako aj v súvislosti s prechodným obdobím, kedy bude pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve naďalej dynamicky platiť právo Únie. Tieto výnimky sa majú chápať tak, že zahŕňajú aj akty, ktorými sa dopĺňajú alebo vykonávajú uvedené ustanovenia.

V dohode sa napokon stanovuje, že po uplynutí prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo odpojí od všetkých databáz a sietí EÚ, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak.  

 II. Čo sa dohodlo v súvislosti s právami občanov?  

Jedným zo základných kameňov Európskej únie je právo každého občana EÚ a jeho rodinných príslušníkov žiť, pracovať alebo študovať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Mnoho občanov EÚ a Spojeného kráľovstva urobilo životné rozhodnutia na základe práv zaručujúcich voľný pohyb podľa práva Únie. Ochrana životných volieb týchto občanov a ich rodinných príslušníkov je najvyššou prioritou od samého začiatku rokovaní.

Dohoda o vystúpení zaručuje právo na pobyt a možnosť pokračovať v súčasných činnostiach pre viac ako 3 milióny občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a viac ako 1 milión štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva žijúcich v krajinách EÚ.  

Koho chráni dohoda o vystúpení?

Dohoda o vystúpení chráni tých občanov EÚ, ktorí majú na konci prechodného obdobia bydlisko v Spojenom kráľovstve, a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí majú na konci prechodného obdobia bydlisko v jednom z 27 členských štátov EÚ, ak je takýto pobyt v súlade s právnymi predpismi EÚ o voľnom pohybe.

Dohoda o vystúpení chráni aj rodinných príslušníkov, ktorým sú priznané práva podľa právnych predpisov EÚ (aktuálni manželskí partneri a registrovaní partneri, rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá a osoba v existujúcom trvalom vzťahu), ktorí zatiaľ nežijú v tom istom hostiteľskom štáte ako občan Únie alebo občan Spojeného kráľovstva, aby sa k nim mohli pripojiť v budúcnosti.

Dohoda o vystúpení chráni deti bez ohľadu na to, kde sa narodili, a to pred vystúpením Spojeného kráľovstva alebo po ňom a bez ohľadu na to, či sa narodili v hostiteľskom štáte, kde má občan EÚ alebo štátny príslušník Spojeného kráľovstva bydlisko, alebo nie. Jediná stanovená výnimka sa týka detí, ktoré sa narodili po vystúpení Spojeného kráľovstva a ku ktorým má rodič, na ktorého sa dohoda o vystúpení nevzťahuje, výhradné opatrovnícke právo v rámci príslušného rodinného práva. 

V súvislosti so sociálnym zabezpečením chráni dohoda o vystúpení všetkých občanov EÚ, ktorí sa na konci prechodného obdobia nachádzali v situácii týkajúcej sa členského štátu a zároveň aj Spojeného kráľovstva. Dohoda chráni aj ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

Aké práva sú chránené?

Dohoda o vystúpení umožňuje občanom EÚ, štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinným príslušníkom naďalej uplatňovať na územiach príslušnej druhej strany práva vyplývajúce z práva Únie, a to celoživotne, ak sú tieto práva založené na životných rozhodnutiach prijatých pred koncom prechodného obdobia.

Občania Únie a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci môžu naďalej žiť, pracovať alebo študovať v hostiteľskom štáte podobne ako aj dnes a za rovnakých hmotnoprávnych podmienok vyplývajúcich z práva Únie, a pritom v plnej miere využívať zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a právo na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní so štátnymi príslušníkmi hostiteľského štátu. Uplatňujú sa len tie obmedzenia, ktoré sú odvodené z práva Únie alebo stanovené v dohode. Dohoda o vystúpení nebráni Spojenému kráľovstvu ani členským štátom rozhodnúť, že poskytnuté práva budú veľkorysejšie.  

Právo na pobyt

Hmotnoprávne podmienky týkajúce sa pobytu sú a zostanú rovnaké ako podmienky vyplývajúce z aktuálnych právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe. Ak sa hostiteľský štát rozhodol pre povinný registračný systém, rozhodnutia o udelení nového pobytového statusu podľa dohody o vystúpení sa budú prijímať na základe objektívnych kritérií (t. j. bez možnosti vlastného uváženia) a na základe presne rovnakých podmienok, ktoré sú stanovené v smernici o voľnom pohybe (smernica 2004/38/ES): v článkoch 6 a 7 sa udeľuje právo pobytu na najviac päť rokov osobám, ktoré pracujú alebo majú dostatočné finančné zdroje a zdravotné poistenie, v článkoch 16 – 18 sa udeľuje právo trvalého pobytu osobám, ktoré sa päť rokov legálne zdržiavajú v hostiteľskom členskom štáte.

V podstate to znamená, že občania EÚ a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva spĺňajú tieto podmienky, ak: sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní alebo majú dostatočné zdroje a zdravotné poistenie, alebo sú rodinnými príslušníkmi iných osôb, ktoré spĺňajú tieto podmienky, alebo už získali právo trvalého pobytu, takže nemusia spĺňať žiadne ďalšie podmienky.

V dohode o vystúpení sa nevyžaduje fyzická prítomnosť v hostiteľskom štáte na konci prechodného obdobia – akceptuje sa dočasná neprítomnosť, ktoré neovplyvňuje právo na pobyt, a dlhšia neprítomnosť, ktorá neovplyvňuje právo na trvalý pobyt.

Osoby chránené na základe dohody o vystúpení, ktoré ešte nezískali právo trvalého pobytu – ak nežili v hostiteľskom štáte aspoň päť rokov – budú plne chránené na základe dohody o vystúpení a budú môcť pokračovať v pobyte v hostiteľskom štáte a získať právo trvalého pobytu v hostiteľskom štáte aj po vystúpení Spojeného kráľovstva.

Občania EÚ a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí prídu do hostiteľského štátu počas prechodného obdobia, budú mať podľa dohody o vystúpení rovnaké práva a povinnosti ako osoby, ktoré prišli do hostiteľského štátu pred 30. marcom 2019. Ich práva budú takisto podliehať rovnakým obmedzeniam. Dotknuté osoby prestanú byť chránené dohodou o vystúpení, ak nie sú prítomné v hostiteľskom štáte viac ako päť rokov.  

Práva pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb a uznávanie odborných kvalifikácií

Osoby, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení, budú mať právo zamestnať sa alebo vykonávať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby. Zachovajú si aj pracovné práva na základe práva Únie. Uchovajú si napríklad právo nebyť diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a iné pracovné podmienky a podmienky zamestnania; právo začať a vykonávať činnosť v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na štátnych príslušníkov hostiteľského štátu, právo na pomoc pri hľadaní zamestnania za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci hostiteľského štátu, právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o podmienky zamestnania a výkonu práce, právo na sociálne a daňové výhody, kolektívne práva a právo na prístup svojich detí k vzdelávaniu.

V dohode o vystúpení budú chránené aj práva cezhraničných pracovníkov alebo cezhranične pôsobiacich samostatne zárobkovo činných osôb v krajinách, v ktorých pracujú.

Okrem toho platí, že osoba, na ktorú sa vzťahuje dohoda o vystúpení a ktorá má odbornú kvalifikáciu uznanú v krajine (členskom štáte EÚ alebo v Spojenom kráľovstve), v ktorej má v súčasnosti pobyt – alebo v prípade cezhraničných pracovníkov v krajine, v ktorej pracujú –, sa bude môcť naďalej spoliehať na rozhodnutie o uznaní kvalifikácie v danej krajine na účely vykonávania odborných činností spojených s využívaním tejto odbornej kvalifikácie. Ak táto osoba požiadala o uznanie svojej odbornej kvalifikácie ešte pred uplynutím prechodného obdobia, jej žiadosť sa spracuje vnútroštátne v súlade s pravidlami EÚ platnými v čase podania žiadosti.  

Sociálne zabezpečenie

V dohode o vystúpení sa stanovujú pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k osobám, ktoré sú chránené časťou dohody o vystúpení týkajúcou sa občanov, a vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa na konci prechodného obdobia nachádzajú v situácii, ktorá sa z hľadiska koordinácie v oblasti sociálneho zabezpečenia týka Spojeného kráľovstva a niektorého členského štátu.

Tieto osoby si zachovajú právo na zdravotnú starostlivosť, dôchodok a iné dávky sociálneho zabezpečenia a ak majú nárok na peňažnú dávku z jednej krajiny, môžu ju naďalej dostávať aj v prípade, keď žijú v inej krajine.

V ustanoveniach dohody o vystúpení venovaných koordinácii sociálneho zabezpečenia budú upravené práva občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných prípadoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa na konci prechodného obdobia budú týkať Spojeného kráľovstva a (aspoň) jedného členského štátu.

Tieto ustanovenia sa môžu uplatniť aj na „trojstranné“ situácie v oblasti sociálneho zabezpečenia zahŕňajúce členský štát (alebo viacero členských štátov), Spojené kráľovstvo a krajinu EZVO (Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska). To umožní chrániť práva občanov EÚ, štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ako aj občanov krajín EZVO, ktorí sa nachádzajú v takejto trojstrannej situácii.

Aby to fungovalo, musia sa uplatňovať tri rôzne dojednania: článok v dohode o vystúpení chrániaci štátnych príslušníkov krajín EZVO, ustanovenia chrániace občanov EÚ v príslušných dohodách medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami EZVO a ustanovenia o ochrane štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v príslušných dohodách medzi EÚ a krajinami EZVO.

Článok dohody o vystúpení týkajúci sa ochrany štátnych príslušníkov krajín EZVO bude platiť len vtedy, ak budú uzavreté a uplatniteľné dohody medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami EZVO a medzi EÚ a krajinami EZVO. O uplatniteľnosti tohto článku rozhodne Spoločný výbor zriadený na základe dohody o vystúpení.

Uplatniteľné postupy

V dohode o vystúpení sa ponecháva na rozhodnutí hostiteľského štátu, či uplatňovanie práv vyplývajúcich z dohody o vystúpení podmieni povinnosťou podať žiadosť. Spojené kráľovstvo už vyjadrilo zámer uplatňovať povinný registračný systém pre osoby chránené dohodou o vystúpení. Osobám, ktoré spĺňajú podmienky, vydá doklad o pobyte (ktorý môže byť v digitálnej forme).

Niektoré členské štáty EÚ uviedli, že aj ony budú uplatňovať povinný registračný systém (tzv. konštitutívny systém). V iných členských štátoch sa však štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v dohode, automaticky stanú oprávnenými osobami v zmysle dohody o vystúpení (tzv. deklaratórny systém). V tomto druhom prípade budú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva oprávnení požiadať, aby im hostiteľský štát vydal doklad ako potvrdenie, že sú oprávnenými osobami v zmysle dohody o vystúpení.

EÚ prikladá mimoriadny význam existencii bezproblémových a jednoduchých administratívnych postupov pre občanov, na ktorých sa vzťahuje dohoda, aby mohli uplatňovať svoje práva. Vyžadovať možno len to, čo je nevyhnutne potrebné a primerané na určenie, či boli splnené kritériá zákonného pobytu, pričom sa treba vyhnúť akejkoľvek zbytočnej záťaži. Tieto požiadavky sú osobitne relevantné vtedy, ak sa hostiteľský štát rozhodne pre povinný registračný systém. Náklady na takéto žiadosti nesmú byť vyššie ako náklady štátnych príslušníkov za vydanie podobných dokladov. Osoby, ktoré už majú vydaný doklad o trvalom pobyte, si ho budú môcť bezplatne vymeniť za doklad o „osobitnom statuse“.

Uvedené požiadavky musia byť dodržané aj pri administratívnych postupoch spojených s podaním žiadosti o „osobitný status“, ktoré Spojené kráľovstvo alebo členské štáty stanovia v zmysle dohody o vystúpení. Chyby, neúmyselné opomenutia alebo nedodržanie lehoty na predloženie žiadosti sa musia riešiť primeraným spôsobom. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby bol tento proces pre dotknutých občanov čo najjasnejší, najjednoduchší a najmenej byrokratický.  

Vykonávanie a monitorovanie časti dohody o vystúpení týkajúcej sa práv občanov

Znenie dohody o vystúpení v súvislosti s právami občanov je veľmi presné, aby sa na ňu mohli priamo odvolávať občania EÚ na britských súdoch a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva na súdoch členských štátov. Všetky ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami dohody o vystúpení, sa budú musieť prestať uplatňovať.

Počas ôsmich rokov od skončenia prechodného obdobia bude možné, aby súdy Spojeného kráľovstva požiadali Súdny dvor Európskej únie o predbežné rozhodnutia v súvislosti s výkladom časti dohody o vystúpení týkajúcej sa práv občanov. V prípade otázok týkajúcich sa žiadosti o status osoby usadenej v Spojenom kráľovstve začalo toto osemročné obdobie plynúť 30. marca 2019.

Vykonávanie a uplatňovanie práv občanov v EÚ bude monitorovať Komisia, ktorá koná v súlade so zmluvami Únie. V Spojenom kráľovstve bude túto úlohu plniť nezávislý vnútroštátny orgán. Tento orgán bude mať rovnocenné právomoci ako Európska komisia na prijímanie a vyšetrovanie sťažností od občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, vedenie vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy a na začatie súdnych konaní na súdoch Spojeného kráľovstva v súvislosti s údajným porušením povinností, ktoré vyplývajú z časti dohody o vystúpení venovanej právam občanov, zo strany správnych orgánov Spojeného kráľovstva.

Tento orgán a Európska komisia sa musia navzájom každoročne informovať prostredníctvom Spoločného výboru zriadeného dohodou o vystúpení o opatreniach prijatých pre potreby vykonávania a presadzovania práv občanov podľa dohody. Informovať by sa mali najmä o počte a povahe riešených sťažností a o prípadných nadväzujúcich právnych opatreniach. 

III. Čo sa dohodlo v súvislosti s problematikou odlúčenia?  

V súlade s usmerneniami Európskej rady (článok 50) sa prostredníctvom dohody o vystúpení má zabezpečiť riadené vystúpenie. Dohoda obsahuje podrobné ustanovenia potrebné na postupné ukončenie prebiehajúcich procesov a opatrenia vo viacerých politických oblastiach. 

Tovar umiestňovaný na trh

V dohode o vystúpení sa stanovuje, že tovar, ktorý bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve pred koncom prechodného obdobia, môže zostať vo voľnom obehu na týchto dvoch trhov a medzi nimi, až kým sa nedostane ku koncovému používateľovi, a to bez potreby úprav výrobku alebo zmeny označenia. 

To znamená, že tovar, ktorý bude na konci prechodného obdobia stále v distribučnom reťazci, môže doraziť k svojmu koncovému používateľovi v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve bez toho, aby musel spĺňať nejaké dodatočné produktové požiadavky. Takýto tovar sa tiež môže uviesť do prevádzky (ak sa tak uvádza v príslušných ustanoveniach práva Únie) a bude naďalej podliehať kontrole orgánov dohľadu nad trhom členských štátov a Spojeného kráľovstva.

Výnimkou je pohyb živých zvierat a živočíšnych produktov medzi trhom Únie a trhom Spojeného kráľovstva, ktorý bude od skončenia prechodného obdobia podliehať platným pravidlám zmluvných strán o vývoze a sanitárnej kontrole na hraniciach aj v prípade, že boli umiestnené na trh pred skončením prechodného obdobia.

Je to potrebné vzhľadom na vysoké sanitárne riziká súvisiace s takýmito produktmi a vzhľadom na potrebu účinných veterinárnych kontrol, keď tieto produkty, ako aj živé zvieratá vstupujú na trh Únie alebo na trh Spojeného kráľovstva. 

Čo najmenšie narušenie distribučných reťazcov na konci prechodného obdobia

Dohoda o vystúpení zabezpečuje, že tovar, ktorý už raz bol uvedený na trh, sa môže naďalej sprístupňovať na trhu Spojeného kráľovstva a na jednotnom trhu EÚ aj po skončení prechodného obdobia. To platí pre všetky druhy tovaru v rámci voľného pohybu tovaru, ako sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Sú to napríklad poľnohospodárske výrobky, spotrebný tovar (ako hračky, textil, kozmetika), zdravotnícke výrobky (farmaceutické výrobky, zdravotnícke pomôcky) a priemyselné výrobky, ako napríklad motorové vozidlá, námorné vybavenie, stroje, výťahy, elektrické zariadenia, stavebné výrobky a chemické výrobky.

Živé zvieratá a živočíšne produkty, ako sú potraviny živočíšneho pôvodu, však budú musieť byť od konca prechodného obdobia v súlade s pravidlami EÚ alebo Spojeného kráľovstva o dovoze tovaru z tretích krajín.

Prebiehajúci pohyb tovaru z colného hľadiska

Pokiaľ ide o clá, DPH a spotrebné dane, dohoda o vystúpení zabezpečuje, že pohyb tovaru začatý pred vystúpením Spojeného kráľovstva z colnej únie sa môže dokončiť podľa pravidiel Únie, ktoré boli platné v čase jeho začatia. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zdaniteľných osôb súvisiace s DPH, ako je oznamovacia povinnosť, platba a vrátenie DPH, po skončení prechodného obdobia budú pravidlá EÚ naďalej platiť pre cezhraničné transakcie, ktoré sa začali pred prechodným obdobím. Rovnaký prístup sa uplatňuje na prebiehajúcu administratívnu spoluprácu, ktorá by sa mala spolu s výmenou informácií, ktorá sa začala pred vystúpením, dokončiť podľa platných pravidiel EÚ. 

Ochrana práv duševného vlastníctva

V zmysle dohody o vystúpení sa na území Spojeného kráľovstva zachová ochrana existujúcich práv duševného vlastníctva s jednotným účinkom udelených v EÚ (ochranné známky, zapísané práva na dizajn, práva k odrodám rastlín atď.). Všetky takéto chránené práva bude musieť Spojené kráľovstvo chrániť ako vnútroštátne práva duševného vlastníctva. Konverzia práva EÚ na právo Spojeného kráľovstva na účely ochrany v Spojenom kráľovstve bude automatická bez opätovného preskúmania a bezplatná. Tým sa zaistí dodržiavanie existujúcich vlastníckych práv v Spojenom kráľovstve a zabezpečí sa potrebná istota vo vzťahu k používateľom a držiteľom práv.

Európska únia a Spojené kráľovstvo sa takisto dohodli, že súbor existujúcich zemepisných označení schválených EÚ bude dohodou o vystúpení zákonne chránený, pokiaľ a kým v kontexte budúcich vzťahov nebude uzavretá nová dohoda vzťahujúca sa na daný súbor zemepisných označení. V Spojenom kráľovstve a v EÚ sú tieto zemepisné označenia v súčasnosti existujúcimi právami duševného vlastníctva.

Spojené kráľovstvo zaručí minimálne rovnakú úroveň ochrany existujúceho súboru zemepisných označení, aká sa v súčasnosti uplatňuje v EÚ. Táto ochrana sa bude presadzovať prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

Zemepisné označenia schválené EÚ pozostávajúce z názvov britského pôvodu (napr. Welsh Lamb) zostávajú v EÚ nedotknuté, takže v EÚ budú aj naďalej chránené. 

V Spojenom kráľovstve zostane chránených viac ako 3 000 zemepisných označení

Právnymi predpismi EÚ sa v súčasnosti chráni viac ako 3 000 zemepisných označení, ako napríklad parmská šunka, šampanské, Bayerisches bier, syr Feta, tokajské víno, Pastel de Tentúgal, Vinagre de Jerez, ako práva duševného vlastníctva sui generis pre celú EÚ vrátane Spojeného kráľovstva. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nepovedie k zániku týchto práv duševného vlastníctva. Dohoda o zemepisných označeniach sa vzťahuje na chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia, zaručené tradičné špeciality a tradičné pojmy pre vína. Dohoda je výhodná aj pre zemepisné označenia s názvom pochádzajúcim zo Spojeného kráľovstva (napr. Welsh Lamb): tie budú v Spojenom kráľovstve chránené podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva a v EÚ sa zachová ich existujúca ochrana podľa práva EÚ.

Zemepisné označenia majú pre miestne spoločenstvá dôležitú hodnotu z hospodárskeho aj kultúrneho hľadiska. Každé označenie chránené v EÚ predstavuje poľnohospodársky, potravinársky alebo nápojový výrobok s hlbokými miestnymi koreňmi, ktorého ochrana v rámci práva EÚ má pre výrobcov a miestne spoločenstvo veľkú hodnotu. Zemepisný pôvod hovorí o kvalite, dobrej povesti a vlastnostiach výrobkov. Ich ochrana pomáha zachovávať pravosť týchto výrobkov, podporuje rozvoj vidieka a vytvára pracovné príležitosti vo výrobných a spracovateľských odvetviach a v iných súvisiacich službách.

Prebiehajúca policajná a justičná spolupráca v trestných veciach

V dohode o vystúpení sa stanovujú pravidlá na postupné ukončenie prebiehajúcich policajných a súdnych konaní v trestných veciach, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva. Všetky takéto konania by sa mali dokončiť podľa rovnakých pravidiel EÚ.

Príklady: ako bude policajná a justičná spolupráca fungovať v praxi?

Páchateľ zatknutý Spojeným kráľovstvom na základe európskeho zatýkacieho rozkazu by sa mal odovzdať členskému štátu, ktorý po tejto osobe pátral v súlade s pravidlami európskeho zatýkacieho rozkazu.

Podobne platí, že spoločný vyšetrovací tím zriadený Spojeným kráľovstvom a ďalšími členskými štátmi na základe pravidiel EÚ by mal pokračovať vo vyšetrovaní.

Ak orgán členského štátu EÚ dostane žiadosť Spojeného kráľovstva o konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti pred uplynutím prechodného obdobia, malo by sa to vykonať v súlade s platnými pravidlami EÚ. 

Prebiehajúca justičná spolupráca v občianskych a obchodných veciach

V dohode o vystúpení sa stanovuje, že právne predpisy EÚ o medzinárodnej súdnej právomoci v cezhraničných občianskoprávnych sporoch budú aj naďalej platiť v prípade súdnych konaní začatých pred skončením prechodného obdobia a že pri rozsudkoch vydaných v týchto konaniach budú aj naďalej platiť príslušné právne predpisy EÚ o uznávaní a výkone rozsudkov. 

Ako sa bude riešiť prebiehajúce súdne konanie medzi spoločnosťami po skončení prechodného obdobia?

Povedzme, že je koniec prechodného obdobia a medzi holandskou spoločnosťou a britskou spoločnosťou prebieha súdny spor na súde Spojeného kráľovstva.

Zodpovednosť súdu Spojeného kráľovstva za prejednanie veci je zakotvená v právnych predpisoch EÚ. Podľa dohody o vystúpení platí, že po skončení prechodného obdobia bude súd Spojeného kráľovstva aj naďalej príslušný konať v tejto veci na základe právnych predpisov EÚ.

Ako ďalší príklad možno uviesť prípad, keď ku koncu prechodného obdobia prebieha na francúzskom súde súdne konanie proti spoločnosti zo Spojeného kráľovstva.

V zmysle dohody o vystúpení sa v Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia naďalej uplatňujú právne predpisy EÚ týkajúce sa uznávania a výkonu rozsudkov, čo platí aj pre uznanie a výkon rozsudku, ktorý vyniesol francúzsky súd.  

Používanie údajov a informácií vymieňaných pred koncom prechodného obdobia

Súkromné a verejné orgány Spojeného kráľovstva získali počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ osobné údaje od spoločností a orgánov verejnej správy z iných členských štátov.

V dohode o vystúpení sa stanovuje, že po skončení prechodného obdobia musí Spojené kráľovstvo na tento súbor osobných údajov naďalej uplatňovať pravidlá ochrany údajov EÚ, až kým Komisia formálnym rozhodnutím, tzv. rozhodnutím o primeranosti, nestanoví, že režim ochrany osobných údajov v Spojenom kráľovstve poskytuje v oblasti ochrany údajov záruky, ktoré sú „v podstate rovnocenné“ zárukám v EÚ.

Formálnemu rozhodnutiu Komisie o primeranosti musí predchádzať posúdenie režimu ochrany údajov uplatňovaného v Spojenom kráľovstve. Ak by rozhodnutie o primeranosti bolo zrušené alebo odvolané, Spojené kráľovstvo musí zabezpečiť, aby sa na prijaté údaje vzťahoval „v podstate rovnocenný“ štandard ochrany ako podľa pravidiel EÚ o ochrane údajov.

Prebiehajúce verejné obstarávania

Dohoda o vystúpení poskytuje právnu istotu pri postupoch verejného obstarávania prebiehajúcich pred skončením prechodného obdobia, ktoré by sa mali dokončiť v súlade s právom EÚ, a teda podľa tých istých procesnoprávnych a hmotnoprávnych pravidiel, na základe ktorých sa začali. 

Euratom

Spojené kráľovstvo v súlade s dohodou o vystúpení a so zreteľom na svoje vystúpenie z Euratomu, a teda aj na odstúpenie od bezpečnostných záruk, ktoré toto spoločenstvo ponúka, prevzalo výhradnú zodpovednosť za ďalšie poskytovanie jadrových bezpečnostných záruk a plnenie svojich medzinárodných záväzkov v rámci budúceho režimu, ktorý bude poskytovať krytie a účinnosť rovnocenné s existujúcimi dojednaniami Euratomu. 

Vlastníctvo zariadení a iného majetku v Spojenom kráľovstve súvisiaceho s bezpečnostnými zárukami prevedie Euratom na Spojené kráľovstvo za ich účtovnú hodnotu.

Únia zároveň poznamenáva, že vystúpenie znamená, že medzinárodné dohody Euratomu sa už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a že Spojené kráľovstvo musí v tejto súvislosti spolupracovať s medzinárodnými partnermi.

Vlastnícke práva k osobitnému štiepnemu materiálu v držbe subjektov zo Spojeného kráľovstva v Spojenom kráľovstve sa prevedú z Euratomu na Spojené kráľovstvo. Pokiaľ ide o osobitný štiepny materiál v Spojenom kráľovstve, ktorý majú v držbe podniky EÚ27, Spojené kráľovstvo akceptovalo, že práva Euratomu by mali pokračovať (napr. právo schvaľovať budúci predaj alebo prevod týchto materiálov). Obe strany sa dohodli, že v súlade s medzinárodnými dohovormi a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu konečnú zodpovednosť za vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad nesie štát, v ktorom vznikli.  

Prebiehajúce súdne a administratívne konania Únie

Podľa dohody o vystúpení bude Súdny dvor Európskej únie naďalej príslušný v súdnych konaniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva, ktoré boli podané na Súdnom dvore pred koncom prechodného obdobia, a tieto konania by mali pokračovať až do vydania právoplatného záväzného rozsudku v súlade s pravidlami Únie. To platí pre všetky fázy konania vrátane odvolania alebo vrátenia veci na Všeobecný súd. Umožní to riadne dokončenie prebiehajúcich konaní.

Týmto sa rieši nielen otázka prebiehajúcich vecí, ale zároveň sa otvára možnosť, ako dostať niektoré prípady týkajúce sa Spojeného kráľovstva pred Súdny dvor Európskej únie a dosiahnuť tak rozhodnutie podľa pravidiel Únie aj po skončení prechodného obdobia.

V dohode sa stanovuje, že do štyroch rokov od skončenia prechodného obdobia môže Komisia predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie nové prípady proti Spojenému kráľovstvu týkajúce sa neplnenia povinností a porušenia práva Únie, ku ktorým došlo pred uplynutím prechodného obdobia.

V rovnakej lehote sa môže začať konanie proti Spojenému kráľovstvu na Súdnom dvore Európskej únie aj za nedodržanie správneho rozhodnutia inštitúcie alebo orgánu Únie, ktoré bolo prijaté pred uplynutím prechodného obdobia, alebo v prípade určitých konaní, ktoré sú výslovne uvedené v dohode, aj po skončení prechodného obdobia.

Právomoc Súdneho dvora Európskej únie pre tieto nové prípady je v súlade so zásadou, že vypovedanie zmluvy nemá vplyv na práva, povinnosti ani právne postavenie zmluvných strán, ktoré vznikli pred jej vypovedaním. Zabezpečuje sa tým právna istota a rovnaké podmienky pre všetky členské štáty EÚ a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o situácie vzniknuté v čase, keď sa na Spojené kráľovstvo vzťahovali povinnosti vyplývajúce z práva Únie.

Pokiaľ ide o administratívne konania, v dohode o vystúpení sa stanovuje, že v prebiehajúcich konaniach sa bude pokračovať v súlade s pravidlami Únie. Ide o konania vo veciach, ktoré sa týkajú napríklad hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, ktoré začali inštitúcie, úrady a agentúry Únie pred skončením prechodného obdobia a ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva alebo fyzických alebo právnických osôb zo Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú pred skončením prechodného obdobia, Európska komisia má počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia právomoc začať nové administratívne konania vo veci štátnej pomoci, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva. Komisia má právomoc konať aj po uplynutí tohto štvorročného obdobia v prípade konaní, ktoré sa začali pred uplynutím tohto obdobia.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) má právomoc otvárať nové vyšetrovania počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia v prípade skutočností, ktoré nastali pred koncom prechodného obdobia, alebo v prípade colného dlhu, ktorý vznikne po skončení prechodného obdobia. Možnosť začať takéto nové administratívne konania je v súlade s myšlienkou, že Spojené kráľovstvo je aj naďalej plne viazané právom Únie až do konca prechodného obdobia, a preto by sa počas celého obdobia mal zabezpečiť súlad a rovnaké podmienky s ostatnými členskými štátmi. 

Fungovanie inštitúcií, agentúr a orgánov Únie

Podľa dohody o vystúpení by súčasné výsady a imunity Únie mali zostať v platnosti, pokiaľ ide o činnosti, ktoré sa uskutočnili pred skončením prechodného obdobia. Obidve zmluvné strany budú naďalej zabezpečovať dodržiavanie povinností súvisiacich so služobným tajomstvom. Utajované skutočnosti a iné dokumenty získané v čase, keď bolo Spojené kráľovstvo členským štátom, by si mali zachovať rovnakú úroveň ochrany ako pred skončením prechodného obdobia.   

V. Čo sa dohodlo v súvislosti s finančným vyrovnaním?  

V usmerneniach Európskej rady z 29. apríla 2017 sa požadovalo jednorazové finančné vyrovnanie, ktoré by zahŕňalo rozpočet EÚ, ukončenie členstva Spojeného kráľovstva vo všetkých orgánoch alebo inštitúciách zriadených zmluvami a účasť Spojeného kráľovstva na osobitných fondoch a nástrojoch súvisiacich s politikami Únie. Dohodnuté finančné vyrovnanie pokrýva všetky tieto body a vyrovná účty.

Podľa dohody o vystúpení bude Spojené kráľovstvo plniť svoj podiel na financovaní všetkých záväzkov prijatých počas svojho členstva v Únii, pokiaľ ide o rozpočet EÚ (a najmä viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 vrátane platieb, ktoré sa uskutočnia po skončení prechodného obdobia v súvislosti s uzavretím predmetných programov), o Európsku investičnú banku, Európsku centrálnu banku, nástroj pre utečencov v Turecku, trustové fondy EÚ, agentúry Rady a Európsky rozvojový fond.

V tejto súvislosti sa vyjednávači Komisie a Spojeného kráľovstva dohodli na spravodlivej metodike výpočtu záväzkov Spojeného kráľovstva v súvislosti s jeho vystúpením.

Dohodnutá metodika vychádza z týchto zásad:

 • žiadny členský štát by v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie nemal platiť viac ani dostávať menej,
 • Spojené kráľovstvo by malo vyplatiť svoj podiel na záväzkoch prijatých počas svojho členstva a
 • Spojené kráľovstvo by nemalo platiť viac ani skôr ako v prípade, že by ostalo členským štátom. Z toho konkrétne vyplýva, že Spojené kráľovstvo by malo platiť na základe skutočného výsledku rozpočtu, t. j. rozpočtu upraveného podľa plnenia.

Koľko zaplatí Spojené kráľovstvo?

Cieľom rokovaní bolo vysporiadať všetky záväzky, ktoré budú existovať v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dohoda sa teda netýka výšky finančného záväzku Spojeného kráľovstva, ale metodiky jeho výpočtu.

Obe strany sa dohodli na objektívnej metodike, ktorá umožňuje splnenie všetkých spoločných záväzkov voči rozpočtu Únie (2014 – 2020) vrátane nesplatených záväzkov ku koncu roka 2020 („Reste à liquider“) a záväzkov, ktoré nie sú kryté aktívami.

Spojené kráľovstvo bude takisto naďalej ručiť za úvery, ktoré Únia poskytla v čase pred vystúpením, a po aktivovaní záruk za takéto úvery dostane späť svoj podiel na akýchkoľvek nevyužitých zárukách a späť získaných sumách.

Spojené kráľovstvo okrem toho súhlasilo s tým, že splní všetky nesplatené záväzky trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku. Spojené kráľovstvo zostane zmluvnou stranou Európskeho rozvojového fondu a bude naďalej prispievať k platbám potrebným na splnenie všetkých záväzkov v súvislosti so súčasným 11. ERF, ako aj s predchádzajúcimi fondmi. 

Splatený kapitál Spojeného kráľovstva v Európskej centrálnej banke sa vráti Bank of England a Bank of England prestane byť členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB)*. Vo vzťahu k Európskej investičnej banke bude splatený kapitál Spojeného kráľovstva vrátený v dvanástich ročných splátkach, nahradí sa však (dodatočnou) zárukou splatnou na požiadanie. Spojené kráľovstvo bude udržiavať záruku vo výške nesplatených operácií EIB, a to od dátumu vystúpenia do konca amortizácie týchto operácií.

Pri operáciách existujúcich k dátumu vystúpenia Spojené kráľovstvo zachová výsady a imunity EIB (protokol 5 a 7 zmluvy). 

Čo to znamená pre projekty a programy EÚ?

Všetky projekty a programy EÚ v rámci súčasného viacročného finančného rámca (2014 – 2020) sa budú financovať podľa plánu. Tým sa zabezpečí istota pre všetkých prijímateľov programov EÚ vrátane prijímateľov zo Spojeného kráľovstva, ktorí budú naďalej využívať programy EÚ až do ich ukončenia, ale nie finančné nástroje schválené po vystúpení z Únie.  

Ako sa vypočíta podiel Spojeného kráľovstva?

Spojené kráľovstvo bude v rokoch 2019 a 2020 prispievať do rozpočtu a jeho podiel sa vypočíta v percentách tak, ako keby ostalo členským štátom. V prípade záväzkov po roku 2020 sa podiel určí ako pomer medzi vlastnými zdrojmi poskytnutými Spojeným kráľovstvom v rokoch 2014 – 2020 a vlastnými zdrojmi poskytnutými všetkými členskými štátmi (vrátane Spojeného kráľovstva) v tom istom období. To znamená, že do podielu Spojeného kráľovstva je zahrnutý aj tzv. britský rabat.  

Aký je podiel Spojeného kráľovstva na bohatstve EÚ (aktívach – budovách a peniazoch)?

Aktíva EÚ patria EÚ, keďže Európska únia má vlastnú právnu subjektivitu a žiadny členský štát nemá žiadne práva na aktíva EÚ. Časť záväzkov EÚ pripadajúca Spojenému kráľovstvu sa však zníži o zodpovedajúce aktíva, pretože netreba financovať záväzky, ktoré sú kryté aktívami, takže nie je potrebné, aby ich Spojené kráľovstvo financovalo.  

Ako dlho bude Spojené kráľovstvo platiť?

Spojené kráľovstvo bude platiť až do splatenia posledného dlhodobého záväzku. Spojené kráľovstvo nebude musieť platiť skôr, ako keby zostalo členom EÚ.

Bude Spojené kráľovstvo platiť dôchodkové záväzky vyplývajúce z verejnej služby EÚ?

Spojené kráľovstvo splatí svoj podiel na financovaní dôchodkov a iných zamestnaneckých požitkov nahromadených do konca roku 2020. Táto platba sa uhradí v čase jej splatnosti rovnako ako v prípade zostávajúcich členských štátov.  

Aké by boli finančné dôsledky predĺženia prechodného obdobia?

V prípade možného predĺženia prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo bude považovať za tretiu krajinu na účely budúceho viacročného finančného rámca od roku 2021. Predĺženie prechodného obdobia si však bude vyžadovať finančný príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ, o čom bude musieť rozhodnúť Spoločný výbor zriadený na spravovanie dohody o vystúpení. Zohľadňuje sa tým to, že predĺženie prechodného obdobia by znamenalo, že Spojené kráľovstvo naďalej plne participuje na jednotnom trhu so všetkými jeho výhodami.

VI. Čo sa dohodlo v súvislosti so spravovaním dohody o vystúpení?  

Dohoda o vystúpení zahŕňa inštitucionálne dojednania na zabezpečenie účinného spravovania, vykonávania a presadzovania dohody vrátane vhodných mechanizmov urovnávania sporov.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na priamom vplyve a prednosti celej dohody o vystúpení za rovnakých podmienok, ako sú podmienky uplatniteľné v práve Únie, ako aj na tom, že poslednou inštanciou vo veciach týkajúcich sa práva EÚ alebo pojmov práva Únie je Súdny dvor Európskej únie. Ide o potrebnú záruku, aby sa právo Únie uplatňovalo konzistentne.

Dôležité časti dohody o vystúpení vychádzajú z práva Únie, čím sa má zabezpečiť riadený priebeh vystúpenia. O to dôležitejšie je teda, aby sa uplatňovali rovnaké právne účinky, metódy a zásady výkladu práva Únie.

V prípade sporu o výklad dohody o vystúpení sa najprv uskutoční politická konzultácia v Spoločnom výbore. Ak sa nenájde žiadne riešenie, ktorákoľvek zo strán môže postúpiť spor na záväzné rozhodcovské konanie. V prípadoch, keď sa spor týka práva EÚ, má rozhodcovský súd povinnosť postúpiť otázku Súdnemu dvoru Európskej únie, aby vydal záväzné rozhodnutie. Každá zmluvná strana môže okrem toho požiadať, aby rozhodcovský súd postúpil otázku Súdnemu dvoru Európskej únie. V takýchto prípadoch musí rozhodcovský súd postúpiť otázku Súdnemu dvoru, pokiaľ sa nedomnieva, že spor sa v skutočnosti netýka práva EÚ. Musí uviesť dôvody svojho posúdenia a strany môžu požiadať o preskúmanie tohto posúdenia. 

Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre Úniu a pre Spojené kráľovstvo záväzné. V prípade nedodržania rozhodnutia môže rozhodcovský súd uložiť paušálnu pokutu alebo penále, ktoré sa uhradia poškodenej strane.

Ak sa napriek tomu nepodarí súlad obnoviť, dohoda umožňuje zmluvným stranám primerane pozastaviť uplatňovanie samotnej dohody o vystúpení s výnimkou práv občanov alebo časti iných dohôd medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Takéto pozastavenie podlieha preskúmaniu rozhodcovským súdom.  

VII. Protokol o Írsku/Severnom Írsku 

Protokol o Írsku/Severnom Írsku je plnohodnotné právne operatívne riešenie, ktoré zabraňuje vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko, ochraňuje hospodárstvo celého ostrova a Veľkopiatkovú dohodu z Belfastu vo všetkých jej aspektoch a zabezpečuje integritu jednotného trhu. Uplatňovať sa začne na konci prechodného obdobia.

CLÁ A PREDPISY

Znamená to, že Severné Írsko zostane na jednotnom trhu EÚ s tovarom?

Severné Írsko bude v súvislosti s jednotným trhom EÚ naďalej dodržiavať vymedzený súbor pravidiel, aby sa predišlo vzniku tvrdej hranice: pôjde o právne predpisy týkajúce sa tovaru, sanitárne pravidlá pre veterinárne kontroly („sanitárne a rastlinolekárske opatrenia“), pravidlá pre poľnohospodársku výrobu a uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh, DPH a spotrebnú daň na tovar a pravidlá štátnej pomoci.

Ako môže Severné Írsko opustiť colnú úniu EÚ a zároveň zabrániť vzniku colnej hranice na ostrove Írsko?

Severné Írsko zostáva súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva. Bude preto môcť využívať prípadné budúce dohody o voľnom obchode, ktoré Spojené kráľovstvo uzavrie s tretími krajinami, pokiaľ to nebude mať vplyv na uplatňovanie protokolu. V budúcich dohodách Spojeného kráľovstva o voľnom obchode sa môže stanovovať, že tovar vyrobený v Severnom Írsku môže vstupovať do tretích krajín za presne tých istých podmienok, ako tovar vyrobený v iných častiach Spojeného kráľovstva.

Na všetok tovar vstupujúci do Severného Írska sa bude vzťahovať Colný kódex Únie. Tak sa zabráni colným kontrolám a previerkam na ostrove Írsko.

Pokiaľ ide o clá, tovar vstupujúci do Severného Írska bude podliehať clám EÚ, ak existuje riziko, že tento tovar by sa dostal na jednotný trh EÚ. Clo sa však nebude platiť, ak nehrozí možnosť, že tovar, ktorý vstúpil do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, by sa dostal na jednotný trh EÚ.

To sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý nebude ďalej spracovávaný a spĺňa kritériá rizika ďalšieho pohybu takéhoto tovaru stanovené v Spoločnom výbore, pričom sa zohľadnia osobitné okolnosti v Severnom Írsku. V prípade tovaru z tretích krajín, ktorý sa nepovažuje za rizikový, sa budú v Severnom Írsku uplatňovať rovnaké clá ako v iných častiach Spojeného kráľovstva.

Spoločný výbor stanoví kritériá takéhoto posudzovania rizika do konca prechodného obdobia a môže ich v priebehu uplatňovania zmeniť. V kritériách zohľadní také aspekty, ako napríklad miesto konečného určenia tovaru, jeho hodnotu alebo riziko pašovania.

Spojené kráľovstvo môže vyplácať náhradu za clá uvalené podľa práva EÚ, ak Spojené kráľovstvo uplatňuje nižšie clo, musia sa však dodržať pravidlá štátnej pomoci EÚ.

V mnohých špecifických prípadoch sa nebudú uplatňovať žiadne clá, napríklad pri presune osobného majetku, pri zásielkach zanedbateľnej hodnoty alebo zásielkach medzi jednotlivcami.

Je tým jednotný trh EÚ chránený?

Protokol o Írsku/Severnom Írsku je plnohodnotné právne operatívne riešenie, ktoré zabraňuje vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko, ochraňuje hospodárstvo celého ostrova a Veľkopiatkovú dohodu z Belfastu vo všetkých jej aspektoch a zabezpečuje integritu jednotného trhu. Severné Írsko bude naďalej uplatňovať Colný kódex Únie a naďalej bude dodržiavať príslušné pravidlá jednotného trhu potrebné na to, aby sa predišlo vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko.

V nevyhnutnej miere sa bude kontrolovať tovar vstupujúci do Severného Írska z ostatných častí Spojeného kráľovstva, napríklad na hraničných inšpekčných staniciach, aby sa zabezpečilo vykonanie potrebných fytosanitárnych kontrol.

Orgány Spojeného kráľovstva budú vykonávať a uplatňovať tie ustanovenia práva Únie, ktoré sa v ňom na základe protokolu majú uplatňovať v súvislosti so Severným Írskom. Všetky kontroly teda budú vykonávať orgány Spojeného kráľovstva, pričom EÚ bude uplatňovať vhodné mechanizmy dohľadu a presadzovania práva.

Bude môcť Severné Írsko využívať budúce dohody Spojeného kráľovstva o voľnom obchode?

Severné Írsko zostane súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva. V Protokole o Írsku/Severnom Írsku nie je nič, čo by Spojenému kráľovstvu bránilo zahrnúť Severné Írsko do územnej pôsobnosti ktorejkoľvek budúcej možnej dohody o voľnom obchode, avšak pod podmienkou, že tieto dohody nebudú mať vplyv na uplatňovanie protokolu.

To znamená, že Severné Írsko by mohlo naďalej využívať budúce dohody Spojeného kráľovstva o voľnom obchode, napríklad z hľadiska služieb alebo investícií, ale aj z hľadiska prístupu jeho tovaru na trhy tretích krajín. Severné Írsko bude môcť využívať dovoz tovaru, pri ktorom nehrozí vstup na jednotný trh EÚ či už samotného takéhoto tovaru alebo tohto tovaru po komerčnom spracovaní.

A čo DPH?

S cieľom zabrániť vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko a zároveň chrániť integritu jednotného trhu sa budú v Severnom Írsku uplatňovať na DPH z tovaru pravidlá EÚ.

Za uplatňovanie legislatívy o DPH aj za výber DPH a stanovovanie sadzieb DPH naďalej zodpovedá Daňová a colná správa Spojeného kráľovstva (HMRC). Príjmy pochádzajúce z tejto dane si ponechá Spojené kráľovstvo. Okrem toho platí, že v Severnom Írsku sa môže uplatňovať aj oslobodenie od DPH a znížené sadzby platné v Írsku.

Čo je to mechanizmus súhlasu?

Po náročných rokovaniach medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodli na vytvorení nového mechanizmu „súhlasu“, podľa ktorého má rozhodujúci hlas v otázkach dlhodobého uplatňovania príslušného práva EÚ v Severnom Írsku Zhromaždenie Severného Írska. Komisia je v tomto ohľade v nepretržitom a intenzívnom kontakte s írskou vládou.

Mechanizmus súhlasu sa týka zásadných otázok zosúladenia regulácie v oblasti tovaru a ciel, jednotného trhu s elektrinou, DPH a štátnej pomoci.

V praxi to znamená, že Zhromaždenie môže štyri roky po skončení prechodného obdobia jednoduchou väčšinou hlasov odsúhlasiť, že bude alebo nebude pokračovať v uplatňovaní príslušných právnych predpisov Únie, a Spojené kráľovstvo by v druhom prípade informovalo EÚ. V takom prípade by sa protokol prestal uplatňovať o dva roky neskôr.

Zhromaždenie môže následne každé štyri roky znovu hlasovať o tom, či bude pokračovať v uplatňovaní príslušných právnych predpisov Únie. Ak by hlasovanie Zhromaždenia za ďalšie uplatňovanie príslušných právnych predpisov Únie získalo podporu oboch komunít, ďalšie hlasovanie sa môže uskutočniť až o osem rokov. 

Ako súvisí protokol s dohodou o budúcich vzťahoch?

Na rozdiel od predchádzajúcich znení protokolu možno povedať, že znenie dohodnuté v októbri 2019, ktoré je dnes súčasťou dohody o vystúpení, nepredstavuje tzv. poistku. Bolo koncipované ako stabilné a trvalé riešenie. Treba preto predpokladať, že protokol sa bude uplatňovať súbežne s akoukoľvek dohodou o budúcich vzťahoch.

Je však zrejmé, že na uplatňovanie protokolu v praxi, pokiaľ ide o náš spoločný cieľ dosiahnuť nulové clá a kvóty medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, budú mať istý vplyv podmienky budúceho obchodného vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

VIII. Čo sa dohodlo v súvislosti s výsostnými územiami na Cypre?  

Ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení z 19. júna 2018, EÚ aj Spojené kráľovstvo sa zaviazali prijať vhodné opatrenia pre výsostné územia, „najmä s cieľom chrániť záujmy Cyperčanov, ktorí žijú a pracujú na výsostných územiach po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, pri plnom dodržiavaní práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o založení“.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na podmienkach protokolu, vďaka ktorému sa to splní a ktorý je pripojený k dohode o vystúpení.

Cieľom protokolu je zabezpečiť, aby sa právo Únie v oblastiach stanovených v protokole 3 k Aktu o pristúpení Cypru naďalej uplatňovalo na výsostných územiach bez toho, aby došlo k narušeniu alebo strate práv, najmä pokiaľ ide o približne 11 000 cyperských civilistov žijúcich a pracujúcich na výsostných územiach. Týka sa to viacerých oblastí politiky, ako napríklad zdaňovanie, tovar, poľnohospodárstvo, rybolov a veterinárne a fytosanitárne pravidlá.

Protokolom sa Cyperskej republike zveruje zodpovednosť za vykonávanie a presadzovanie práva Únie v súvislosti s väčšinou zahrnutých oblastí, s výnimkou bezpečnostných a vojenských záležitostí. 

Zriaďuje sa aj osobitný výbor pre dohľad nad uplatňovaním tohto protokolu.

IX. Čo sa dohodlo v súvislosti s Gibraltárom?  

V usmerneniach Európskej rady z 29. apríla 2017 sa uvádza, že „sa žiadna dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nebude môcť uplatňovať na územie Gibraltáru bez toho, aby sa dosiahla dohoda medzi Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom“.

Dvojstranné rokovania medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom sú už ukončené. Protokol odkazujúci na tieto bilaterálne dohody je pripojený k dohode o vystúpení.

Protokol tvorí balík s bilaterálnymi memorandami o porozumení medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu ku Gibraltáru. Týka sa to dvojstrannej spolupráce v oblasti práv občanov, tabakových a iných výrobkov, životného prostredia, policajných a colných záležitostí, ako aj bilaterálnej dohody o daniach a ochrane finančných záujmov.

Pokiaľ ide o práva občanov, v protokole sa stanovuje základ administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi na účely vykonávania dohody o vystúpení v súvislosti s osobami žijúcimi v oblasti Gibraltáru, a najmä cezhraničnými pracovníkmi.

Pokiaľ ide o právo o leteckej doprave, v protokole sa stanovuje možnosť, aby sa v prípade dohody medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom o používaní gibraltárskeho letiska uplatňovala na Gibraltár počas prechodu legislatíva EÚ, ktorá sa naň predtým neuplatňovala.

Pokiaľ ide o fiškálne záležitosti a ochranu finančných záujmov, v protokole sa stanovuje základ administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi na účely dosiahnutia úplnej transparentnosti v daňových záležitostiach, na boj proti podvodom, pašovaniu a praniu špinavých peňazí. Spojené kráľovstvo sa takisto zaväzuje, že v Gibraltári sa budú dodržiavať medzinárodné normy platné v tejto oblasti. V súvislosti s tabakom sa Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru zaväzuje do 30. júna 2020 ratifikovať určité dohovory a zaviesť systém vysledovateľnosti a bezpečnostných opatrení týkajúcich sa cigariet. V súvislosti s alkoholom a benzínom sa Spojené kráľovstvo zaväzuje, že zabezpečí, aby bol v Gibraltári zavedený daňový systém, ktorého cieľom je predchádzať podvodným činnostiam.

Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a rybolov a o spoluprácu v policajných a colných záležitostiach, v protokole sa stanovuje základ administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi.

Zriaďuje sa aj osobitný výbor pre dohľad nad uplatňovaním tohto protokolu.

Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť budúceho partnerstva, pripomíname, že k vyhláseniam do zápisnice zo zasadnutia Európskej rady z 25. novembra 2018 bolo zaradené vyhlásenie Európskej rady a Komisie.**

Čo je to politické vyhlásenie?

Politické vyhlásenie je priložené k dohode o vystúpení a stanovuje sa v ňom rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Stanovujú sa v ňom parametre ambiciózneho, širokého, hlbokého a flexibilného partnerstva v oblasti obchodnej a hospodárskej spolupráce na základe komplexnej a vyváženej dohody o voľnom obchode, v oblasti presadzovania právnych predpisov a trestnej justície, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, ako aj v širších oblastiach spolupráce.

Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že budúci vzťah postavený na otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaži by mali chrániť záruky rovnakých podmienok.

Precízna povaha záväzkov bude zodpovedať ambíciám budúcich vzťahov, pričom sa v nich zohľadní hospodárska prepojenosť a geografická blízkosť Spojeného kráľovstva. To si vyžaduje záruky rovnakých podmienok, ktorými sa na konci prechodného obdobia zaistí dodržiavanie spoločných vysokých noriem platných v oblasti štátnej pomoci, hospodárskej súťaži, normách v oblasti zamestnávania a sociálneho zabezpečenia, oblasti životného prostredia, zmeny klímy a príslušných daňových záležitostiach, aby sa zamedzilo nekalej konkurenčnej výhode pre EÚ alebo Spojené kráľovstvo.

Bude potrebné vytvoriť vhodný mechanizmus presadzovania práva v tuzemsku, ako aj riešenia sporov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Ďalšie informácie

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (12. november 2019)

Viac informácií nájdete na našej webovej lokalite.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. januára 2020