Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Plán obnovy pre Európu

Jarná hospodárska prognóza 2024

Čo je v pláne obnovy pre Slovensko?

NextGenerationEU, dočasný nástroj EÚ na obnovu, zahŕňa osobitnú podporu pre odvetvia, ktoré sú dôležité pre Slovensko.

Plán obnovy a odolnosti pre Slovensko

V slovenskom pláne obnovy je 43 % celkových rozpočtových prostriedkov určených na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy

plán obnovy - zelená EÚ

21 % celkových rozpočtových prostriedkov je zase určených na opatrenia, ktoré podporia digitálnu transformáciu Slovenska.

plán obnovy - digitálna EÚ

Slovenský plán obnovy a odolnosti obsahuje 5 kľúčových priorít: zelené Slovensko (2,301 mld. eur); lepšie vzdelávanie pre každého (892 mil. eur); konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 mil. eur); zdravý život pre každého (1,533 mld. eur), ako i efektívny štát a digitalizácia (1,11 mld. eur). Slovenský plán obnovy obsahuje mnohé dôležité reformy ako komplexnú dôchodkovú reformu, prorastovú daňovú reformu, reformu rozpočtovej zodpovednosti i reformu justície a veľa ďalších.

Slovenská vláda zriadila osobitnú internetovú stránku, na ktorej nájdete informácie o pláne obnovy.

Plnenie plánu obnovy Slovenska

Vláda Slovenskej republiky uskutočnila vo februári 2021 verejnú konzultáciu o svojom pláne obnovy a odolnosti. Cieľom tejto konzultácie bolo získať informácie o tom, ktoré oblasti by Slovensko malo uprednostniť v súvislosti s investíciami a reformami a ktoré odporúčania pre jednotlivé krajiny sa považujú za najdôležitejšie pre plán Slovenska.

Táto spätná väzba bola začlenená do návrhu plánu, ktorý bol predložený Európskej komisii.

Európska komisia prijala v júni 2021 pozitívne posúdenie plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Schválenie slovenského plánu obnovy

Ide o dôležitú etapu v procese vyplácania grantov EÚ vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenska. Bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí Slovenska upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

Prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najdôležitejšieho nástroja NextGenerationEU, sa na podporu investícií a reforiem v celej EÚ poskytne až 672,5 miliardy eur (v bežných cenách). Slovenský plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 s cieľom riešiť spoločné európske výzvy tým, že sa využije potenciál zelenej a digitálnej transformácie, a s cieľom posilniť ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť jednotného trhu.

Komisia posúdila plán Slovenska na základe kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj nariadenie o RRF). V svojej analýze preskúmala najmä to, či investície a reformy stanovené v pláne Slovenska podporujú zelenú a digitálnu transformáciu, prispievajú k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v rámci európskeho semestra a či posilnia jeho rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť.

Viac informácií o Pláne obnovy a odolnosti pre Slovensko vrátane mapy realizovaných projektov nájdete tiež tu.

Ďalšie informácie

NextGenerationEU: Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

Otázky a odpovede Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: Otázky a odpovede

Prehľad o slovenskom pláne obnovy a odolnosti

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Príloha k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

Výročná správa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti