Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku

Plán obnovy pre Európu

V decembri 2020 sa vedúci predstavitelia všetkých krajín Európskej únie, Európskeho parlamentu a Európskej komisie dohodli na pláne obnovy s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou COVID-19.

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU v celkovej výške 1,8 bilióna eur pomôže vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu.

Čo je v pláne obnovy pre Európu?

Dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý bol navýšený z dôvodu riešenia výziev súvisiacich s ochorením COVID-19, zabezpečuje, aby sa viac ako 50 % plánu obnovy venovalo modernizácii prostredníctvom výskumu a inovácií, zmeny klímy a digitálnej transformácie a pripravenosti, obnove a odolnosti.

Tento perspektívny balík bude v súlade s Európskou zelenou dohodou bojovať proti klimatickým zmenám a venovať osobitnú pozornosť ochrane biodiverzity. Na tieto priority sa vynaloží 30 % rozpočtu EÚ.

NextGenerationEU poskytne ďalších 806,9 miliárd eur, z ktorých 723,8 miliardy eur sa poskytne prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na podporu reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ vo forme úverov a grantov.

Upravil sa aj európsky semester, rámec na koordináciu a monitorovanie hospodárskej politiky, keďže je úzko prepojený s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti. Zabezpečí, aby reformy boli neoddeliteľnou súčasťou oživenia každej krajiny.

Na získanie prístupu k fondom na podporu obnovy a odolnosti vypracovali všetky členské štáty plán podpory obnovy a odolnosti, v ktorom sa najmenej 37 % výdavkov vyčlenilo na oblasť klímy a 20 % na digitálne investície a reformy, a ktorý musí byť implementovaný do roku 2026.

Viac o pláne obnovy pre Európu

Otázky a odpovede týkajúce sa balíka 1,8 bilióna eur

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Európsky semester 2021 – výnimočný cyklus

Európska zelená dohoda

Plán obnovy a odolnosti pre Slovensko

Zotavenie Európy z hospodárskych, finančných a sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19 má zásadný význam pre hospodárske záujmy Slovenska.

V hospodárskej prognóze Európskej komisie z jesene 2021 sa uvádza, že sa po výraznom oživení reálneho HDP o 2 % v dôsledku zmiernenia pandemických obmedzení v 2. štvrťroku 2021 očakáva, že hospodársky rast Slovenska sa v zostávajúcej časti tohto roka zmierni. Predpokladá sa, že pokračujúce narušenie dodávateľského reťazca a opätovný nárast osôb s ochorením COVID-19 bude mať negatívny vplyv na hospodársku činnosť, čím sa ročný rast HDP v roku 2021 dostane na 3,8 %. Predpokladá sa, že slovenské hospodárstvo dosiahne svoju úroveň spred pandémie do konca roka 2021. 

Europska hospodarska prognoza 2021 - SR

 

Čo je v pláne obnovy pre Slovensko?

NextGenerationEU, dočasný nástroj EÚ na obnovu, zahŕňa osobitnú podporu pre odvetvia, ktoré sú dôležité pre Slovensko.

Plán obnovy a odolnosti pre Slovensko

V slovenskom pláne obnovy je 43 % celkových rozpočtových prostriedkov určených na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy

plán obnovy - zelená EÚ

21 % celkových rozpočtových prostriedkov je zase určených na opatrenia, ktoré podporia digitálnu transformáciu Slovenska.

plán obnovy - digitálna EÚ

Slovenský plán obnovy a odolnosti obsahuje 5 kľúčových priorít: zelené Slovensko (2,301 mld. eur); lepšie vzdelávanie pre každého (892 mil. eur); konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 mil. eur); zdravý život pre každého (1,533 mld. eur), ako i efektívny štát a digitalizácia (1,11 mld. eur). Slovenský plán obnovy obsahuje mnohé dôležité reformy ako komplexnú dôchodkovú reformu, prorastovú daňovú reformu, reformu rozpočtovej zodpovednosti i reformu justície a veľa ďalších.

Slovenská vláda zriadila osobitnú internetovú stránku, na ktorej nájdete informácie o pláne obnovy.

Plnenie plánu obnovy Slovenska

Vláda Slovenskej republiky uskutočnila vo februári 2021 verejnú konzultáciu o svojom pláne obnovy a odolnosti. Cieľom tejto konzultácie bolo získať informácie o tom, ktoré oblasti by Slovensko malo uprednostniť v súvislosti s investíciami a reformami a ktoré odporúčania pre jednotlivé krajiny sa považujú za najdôležitejšie pre plán Slovenska.

Táto spätná väzba bola začlenená do návrhu plánu, ktorý bol predložený Európskej komisii.

Európska komisia prijala v júni 2021 pozitívne posúdenie plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Schválenie slovenského plánu obnovy

Ide o dôležitú etapu v procese vyplácania grantov EÚ vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenska. Bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí Slovenska upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

Prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najdôležitejšieho nástroja NextGenerationEU, sa na podporu investícií a reforiem v celej EÚ poskytne až 672,5 miliardy eur (v bežných cenách). Slovenský plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 s cieľom riešiť spoločné európske výzvy tým, že sa využije potenciál zelenej a digitálnej transformácie, a s cieľom posilniť ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť jednotného trhu.

Komisia posúdila plán Slovenska na základe kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj nariadenie o RRF). V svojej analýze preskúmala najmä to, či investície a reformy stanovené v pláne Slovenska podporujú zelenú a digitálnu transformáciu, prispievajú k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v rámci európskeho semestra a či posilnia jeho rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť.

Ďalšie informácie

NextGenerationEU: Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

Otázky a odpovede Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: Otázky a odpovede

Prehľad o slovenskom pláne obnovy a odolnosti

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Príloha k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti