Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. januára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Výzva na predkladanie pripomienok k revízii pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva.

Rhine, the Rheingau vineyards, CAP

Cieľom tejto navrhovanej revízie je zosúladiť súčasné pravidlá s aktuálnymi strategickými prioritami EÚ, najmä so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), spoločnou rybárskou politikou (SRP), ako aj s Európskou zelenou dohodou. Členské štáty a ďalšie zainteresované strany sa môžu do konzultácie zapojiť do 13. marca 2022.

Konzultácia sa týka navrhovaných revízií rôznych súborov pravidiel štátnej pomoci uplatniteľných na odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva. Konkrétne ide o usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2014nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva (Agricultural Block Exemption Regulation – ABER), usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúrynariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu (Fishery Block Exemption Regulation – FIBER) a nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu.

Komisia uskutočnila hodnotenie existujúcich pravidiel, ktoré sa uplatňujú na odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, a zároveň vykonáva hodnotenie pravidiel uplatniteľných na odvetvie rybolovu. Získané príspevky sa odrážajú aj v návrhoch, ktoré sú predmetom konzultácie.

Na základe toho sa Komisia domnieva, že skúmané pravidlá fungujú dobre a sú vo všeobecnosti vhodné na daný účel. Pravidlá skutočne do veľkej miery spĺňajú potreby príslušných odvetví a zároveň prispievajú k dosiahnutiu širších cieľov politiky EÚ, ako je ochrana životného prostredia či zdravie rastlín, zvierat a všeobecnejšie aj verejné zdravie.

Z hodnotenia však zároveň vyplynulo, že súčasné pravidlá si vyžadujú určité cielené revízie vrátane objasnenia niektorých pojmov, ďalšieho zefektívnenia a zjednodušenia, ako aj úprav s cieľom dôslednejšie odzrkadľovať vývoj na trhu a technologický vývoj a aktuálne strategické priority EÚ, okrem iného najmä Európsku zelenú dohodustratégiu Z farmy na stôl a stratégiu v oblasti biodiverzity. Upraviť pravidlá je navyše potrebné aj preto, aby členské štáty mohli rýchlo uzákoniť reformovanú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF).

Komisia v tejto súvislosti navrhuje niekoľko zmien rôznych súborov pravidiel, ako napríklad:

  • Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach - Komisia navrhuje považovať opatrenia členských štátov v rámci reformovanej SPP, ktoré sa vykonávajú ako súčasť ich strategických plánov SPP, za opatrenia, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci. Vďaka tomu bude možné vykonať potrebný postup schválenia štátnej pomoci rýchlo. V návrhu sa takisto zavádzajú nové kategórie pomoci, ktoré sa majú posudzovať a schvaľovať podľa usmernení, napr. pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb s cieľom chrániť zdravie rastlín, zvierat a verejné zdravie. Navrhované revidované usmernenia navyše zabezpečujú viac stimulov na opatrenia v oblasti obhospodarovania lesov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a klímu (tzv. lesnícko-environmentálne a klimatické služby), a to zvýšením maximálnej intenzity pomoci na 120 % oprávnených nákladov na služby týkajúce sa biodiverzity, klímy, vody alebo pôdy a režimy uhlíkového poľnohospodárstva.
  • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva. Komisia navrhuje zosúladiť intenzity pomoci v prípade opatrenia, na ktoré sa má vzťahovať nariadenie ABER, s intenzitami pomoci stanovenými v strategických plánoch SPP v rámci reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Zároveň navrhuje zaviesť nové kategórie opatrení pomoci, na ktoré sa má vzťahovať skupinová výnimka, napr. pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v prípadoch, keď sa poľnohospodárska pôda nachádza v oblastiach sústavy Natura 2000.
  • Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry. Komisia navrhuje zaviesť nové kategórie pomoci, ktoré má posudzovať podľa príslušných usmernení, a to najmä pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb a pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat (pokiaľ sa na ne nevzťahuje skupinová výnimka). V návrhu usmernení sa takisto objasňujú a zjednodušujú pravidlá vo viacerých oblastiach, napríklad pravidlá týkajúce sa pomoci na obnovu rybárskej flotily v najvzdialenejších regiónoch. Cieľom je zvýšiť zrozumiteľnosť navrhovaných usmernení, čím sa uľahčí ich uplatňovanie a členské štáty získajú jasnejší prehľad, a to aj vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti.
  • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu. Komisia navrhuje vyňať nové kategórie opatrení pomoci z povinnosti notifikovať pomoc Komisii a získať jej schválenie, a to najmä pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na náhradu škôd spôsobených určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
  • Nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu. Komisia navrhuje aktualizáciu maximálnych kumulatívnych výšok pomoci de minimis, ktoré možno poskytnúť členskému štátu na základe novších sektorových údajov.

Návrhy, ktoré sú predmetom konzultácií, a všetky podrobnosti o verejných konzultáciách sú k dispozícii:

  • tu, pokiaľ ide o odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vidiecke oblasti, a
  • tu, pokiaľ ide o odvetvie rybolovu.

Prijatie revidovaných pravidiel je naplánované na koniec roka 2022.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe na tomto odkaze

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. januára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku