Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku

Slovensko v EÚ

Európska rada na svojom zasadnutí v Göteborgu v dňoch 15.-16. júna 2001 potvrdila, že ďalšie rozšírenie EÚ je v záujme vtedajších členských krajín. Cieľom bolo, aby sa nové členské krajiny mohli zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004. 

Zoznam krajín, o ktoré sa EÚ rozšíri bolo stanovené na samite v belgickom Laekene v decembri 2001. Tieto krajiny preto nazývame aj Laekenská skupina a patria sem: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Cyprus.1 Pripravenosť všetkých kandidátov bola hodnotená v pravidelných správach Európskej komisie. Nasledujúce mesiace sa definitívne podarilo uzavrieť rokovania s pristupujúcimi krajinami a doriešili sa finančné otázky spojené s rozšírením. Išlo najmä o otázky týkajúce sa vyplácania priamych dotácií pre nové členské krajiny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci prechodného obdobia. 

Referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie vyhlásil vtedajší prezident Rudolf Schuster. Išlo o v poradí piate referendum na Slovensku a ako jediné spomedzi ôsmych, ktoré sa dodnes konali, bolo platné. Konalo sa 16. - 17. mája 2003 a zúčastnilo sa ho 52,15 % oprávnených voličov. Na otázku: “Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?” odpovedalo 6,2 % voličov NIE a 92,46 % voličov ÁNO. 

Národná rada Slovenskej republiky v júli 2003 ratifikovala Zmluvu o pristúpení k Európskej únii a Slovensko sa v máji 2004 stalo členom Európskej únie. 

2004
Vstup Slovenska do NATO
V jarných mesiacoch 2004 Slovenská vláda spolu s Národnou radou Slovenskej republiky schválili vstup SR do NATO. Dňa 29. marca 2004 odovzdaním prístupových protokolov depozitárovi Washingtonskej zmluvy dosiahlo Slovensko formálne členstvo v NATO.
2007
Vstup Slovenska do Schengenu
Schengenský priestor predstavuje územie 26 európskych štátov, pričom na ich hraniciach je garantovaný voľný pohyb osôb a tovaru. Slovensko sa stalo súčasťou Schengenu 21. decembra 2007.
2009
Vstup Slovenska do eurozóny
Slovensko splnilo tzv. Maastrichtské kritériá v roku 2008 a od 1. januára 2009 Slovensko oficiálne vstúpilo do eurozóny a prijalo spoločnú menu euro. Konverzný kurz slovenskej koruny voči euru bol stanovený na 30,126 SKK/EUR.

Výhody členstva Slovenska v EÚ: 

 • Slovenské podniky majú neobmedzený prístup na trh s viac ako 440 miliónmi ľudí 
 • Slovenskí občania majú právo sa pohybovať, pracovať a žiť na území ostatných členských štátov 
 • V programovom období 2014 až 2020 dostalo Slovensko od EÚ 15,34 miliardy eur a krajina prispela do rozpočtu 5,54 miliardy eur. Radí sa tak medzi čistých prijímateľov európskych prostriedkov. 
 • Členstvo v EÚ pomáha zaistiť historicky najdlhšie obdobie mieru a stability v regióne. 
 • Slovenský jazyk je úradným pracovným jazykom v EÚ. Je tým zaistená ochrana slovenského materinského jazyka pre budúce generácie. 
 • Slovensko má možnosť prispievať k formovaniu záujmov a názorov EÚ voči zvyšku sveta. 
 • Zdravie občanov je chránené prísnymi pravidlami na ochranu potravín a životného prostredia. 
 • EÚ chráni nielen ľudské ale aj spotrebiteľské práva slovenských občanov. 

Výsledky finančnej podpory v programovom období 2014 – 2020 z vyčlenených prostriedkov EU  
vo výške 15,34 mld. EUR 

EÚ chráni životné prostredie

 • 288 tisíc obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd 
 • zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov na 78 tisíc ton ročne
 • zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov na 411 tisíc ton ročne
 • 6758 osôb využívajúcich protipovodňovú ochranu
 • zvýšenie kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov na 235,46 MW
 • 104,75ha rekultivovanej pôdy (revitalizácia, oživenie, dekontaminácia)
 • zavedenie 8  systémov včasného varovania
 • vytvorenie 5 špecializovaných záchranných modulov

Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má Slovensko:

 • 72 km zrekonštruovaných železničných tratí
 • 133 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest
 • 10,25 km novovybudovaných ciest
 • 18,5 km zmodernizovaných električkových tratí
 • 137 nových vozidiel MHD a vybudovanie štyroch  terminálov osobnej dopravy
 • 188 podporených výskumných inštitúcií
 • 5870 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre malé a stredné podniky (MSP)
 • 2 600 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
 • 1 900 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu
 • 13 500 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci národných projektov
 • 4 500 podporených nových podnikov
 • 760 podporených podnikov zavádzajúcich inováciu produktu alebo procesu
 • 7 000 podporených podnikov prostredníctvom finančných nástrojov (návratná forma pomoci)

​​Integrovaný regionálny operačný program pomohol Slovensku k:

 • 677 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
 • 213 vybudovaným a modernizovaným integrovaným zastávkam
 • 24 parkovacím systémom
 • 206 zavedeným informačným systémom
 • 382 km nových úsekov cyklistických komunikácií
 • 297 nahradeným autobusom v mestskej a prímestskej doprave (nízkopodlažné, low entry, elektrobusy)
 • 28 zmodernizovaným akútnym všeobecným nemocniciam
 • 10 vybudovaným kreatívnym centrám
 • 265 podporeným materským školám s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry v počte 24 941 žiakov a 165 podporeným areálom MŠ
 • 575 podporeným základným školám s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry 204 148 žiakov
 • 116 podporeným stredným odborným školám
 • 17 podporeným zariadeniam výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 33 podporeným zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • 113 km vybudovanej kanalizačnej siete a 108 km vybudovanej vodovodnej siete
 • 944 221 m2 vytvorených alebo obnovených otvorených priestranstiev v mestských oblastiach

EÚ zvyšuje kvalitu ľudských zdrojov: 

 • 116 000 účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
 • 19 000 pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
 • 78 000 žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
 • 1800 škôl zapojených do inkluzívneho modelu vzdelávania
 • 25 000 účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania
 • 125 000 mladých ľudí do 29 rokov si našlo prácu
 • viac ako 500 000 pracovných miest zachovaných v čase pandémie nového koronavírusu, pričom vyše 400 000 osôb si udržalo pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci. Priamo bolo podporených 48 000 právnických osôb a 108 000 živnostníkov
 • 5 000 rodičovdetí do 3 rokovpodporených pri zosúladení pracovného a rodinného života
 • 228 000 nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných získalo zamestnanie
 • 350 projektov zameraných na verejnú správu alebo sociálne služby
 • 17  novovybudovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • 1 700 zamestnancov zapojených vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti poskytovania sociálnych služieb
 • 500 zamestnancov pracujúcich v oblasti poskytovania zdravotno – výchovnej osvety, prevencie a poradenstva
 • 53 000 obyvateľov využívajúcich zlepšené formy bývania
 • 14 000 obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody

EÚ pomáha Slovensku rozvíjať jeho vidiecke oblasti: 

 • reštrukturalizáciou alebo modernizáciou 3 318 poľnohospodárskych podnikov vrátane podpory pre rozvoj podnikania a investície v prospech mladých poľnohospodárov (P2)
 • 430 podporených podnikov zapojených do zlepšenia životných podmienok zvierat
 • 322 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy
 • 475 791 ha poľnohospodárskej pôdy s podporenou biodiverzitou, zlepšeným vodným hospodárstvom a zlepšeným obhospodarovaním pôdy
 • 160 tisíc ha podporenej poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • 876 operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach
 • 108 podporených miestnych akčných skupín

Viac info na: Čo robí Európa pre mňa 

Výsledky európskej finančnej podpory v období 2014 – 2020

72 km
zrekonštruovaných železničných tratí 
28
zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
382 km
nových úsekov cyklistických komunikácií