Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Slovensko v EÚ

Európska rada na svojom zasadnutí v Göteborgu v dňoch 15.-16. júna 2001 potvrdila, že ďalšie rozšírenie EÚ je v záujme vtedajších členských krajín. Cieľom bolo, aby sa nové členské krajiny mohli zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004. 

Zoznam krajín, o ktoré sa EÚ rozšíri bolo stanovené na samite v belgickom Laekene v decembri 2001. Tieto krajiny preto nazývame aj Laekenská skupina a patria sem: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Cyprus.1 Pripravenosť všetkých kandidátov bola hodnotená v pravidelných správach Európskej komisie. Nasledujúce mesiace sa definitívne podarilo uzavrieť rokovania s pristupujúcimi krajinami a doriešili sa finančné otázky spojené s rozšírením. Išlo najmä o otázky týkajúce sa vyplácania priamych dotácií pre nové členské krajiny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci prechodného obdobia. 

Referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie vyhlásil vtedajší prezident Rudolf Schuster. Išlo o v poradí piate referendum na Slovensku a ako jediné spomedzi ôsmych, ktoré sa dodnes konali, bolo platné. Konalo sa 16. - 17. mája 2003 a zúčastnilo sa ho 52,15 % oprávnených voličov. Na otázku: “Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?” odpovedalo 6,2 % voličov NIE a 92,46 % voličov ÁNO. 

Národná rada Slovenskej republiky v júli 2003 ratifikovala Zmluvu o pristúpení k Európskej únii a Slovensko sa v máji 2004 stalo členom Európskej únie. 

2004
Vstup Slovenska do NATO
V jarných mesiacoch 2004 Slovenská vláda spolu s Národnou radou Slovenskej republiky schválili vstup SR do NATO. Dňa 29. marca 2004 odovzdaním prístupových protokolov depozitárovi Washingtonskej zmluvy dosiahlo Slovensko formálne členstvo v NATO.
2007
Vstup Slovenska do Schengenu
Schengenský priestor predstavuje územie 26 európskych štátov, pričom na ich hraniciach je garantovaný voľný pohyb osôb a tovaru. Slovensko sa stalo súčasťou Schengenu 21. decembra 2007.
2009
Vstup Slovenska do eurozóny
Slovensko splnilo tzv. Maastrichtské kritériá v roku 2008 a od 1. januára 2009 Slovensko oficiálne vstúpilo do eurozóny a prijalo spoločnú menu euro. Konverzný kurz slovenskej koruny voči euru bol stanovený na 30,126 SKK/EUR.

Výhody členstva Slovenska v EÚ: 

 • Slovenské podniky majú neobmedzený prístup na trh s viac ako 440 miliónmi ľudí 
 • Slovenskí občania majú právo sa pohybovať, pracovať a žiť na území ostatných členských štátov 
 • V programovom období 2014 až 2020 dostalo Slovensko od EÚ 15,34 miliardy eur a krajina prispela do rozpočtu 5,54 miliardy eur. Radí sa tak medzi čistých prijímateľov európskych prostriedkov. 
 • Členstvo v EÚ pomáha zaistiť historicky najdlhšie obdobie mieru a stability v regióne. 
 • Slovenský jazyk je úradným pracovným jazykom v EÚ. Je tým zaistená ochrana slovenského materinského jazyka pre budúce generácie. 
 • Slovensko má možnosť prispievať k formovaniu záujmov a názorov EÚ voči zvyšku sveta. 
 • Zdravie občanov je chránené prísnymi pravidlami na ochranu potravín a životného prostredia. 
 • EÚ chráni nielen ľudské ale aj spotrebiteľské práva slovenských občanov. 

Prínosy slovenského členstva v EÚ v číslach: 

Do konca roku 2023 sa v programovom období 2014 – 2020 z vyčlenených prostriedkov EÚ  vo výške 15,34 miliardy eur podarilo zrealizovať nasledovné (uvádzame kumulatívne výstupy,  za celé programové obdobie):  

Operačný program Integrovaná infraštruktúra:  

 • 72 km zrekonštruovaných železničných tratí,  
 • 133 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest,  
 • 10,25 km novovybudovaných ciest, 
 • 18,5 km zmodernizovaných električkových tratí, 
 • 137 nových vozidiel MHD a vybudovanie štyroch terminálov osobnej dopravy,  
 • 188 podporených výskumných inštitúcií,  
 • 5 870 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre malé a stredné podniky (MSP),  
 • 2 600  podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP,  
 • 1 900 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu,  
 • 13 500 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci národných projektov,  
 • 4 500 podporených nových podnikov,  
 • 760 podporených podnikov zavádzajúcich inováciu produktu alebo procesu,   
 • 7 000 podporených podnikov prostredníctvom finančných nástrojov (návratná forma pomoci).  

  Integrovaný regionálny operačný program:  

 • 677 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest,  
 • 213 vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok,  
 • 24 parkovacích systémov,  
 • 206  zavedených informačných systémov,  
 • 382 km nových úsekov cyklistických komunikácií,  
 • 297 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave (nízkopodlažné elektrobusy),  
 • 28 zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc,  
 • 10 vybudovaných kreatívnych centier,  
 • 265 podporených materských škôl s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry v počte 24 941 žiakov a 165 podporených areálov MŠ,   
 • 575 podporených základných škôl s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry 204 148 žiakov,  
 • 116  podporených stredných odborných škôl,  
 • 17  podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  
 • 33 podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku,  
 • 113 km vybudovanej kanalizačnej siete a 108 km vybudovanej vodovodnej siete,  
 • 944 221 m2 vytvorených alebo obnovených otvorených priestranstiev v mestských oblastiach. 

  Efektívna verejná správa:  

 • zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva,  
 • investície do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na všetkých úrovniach.  

  Životné prostredie:  

 • zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (288 tis.),  
 • zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (78 tis. t/rok) , 
 • zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (411 tis. t/rok),  
 • populácia využívajúca protipovodňovej ochrany (6 758 osôb) , 
 • zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (235,46 MW),  
 • 104,75 ha rekultivovanej pôdy (revitalizácia, oživenie, dekontaminácia),  
 • zavedenie 8 systémov včasného varovania,  
 • Vytvorenie 5 špecializovaných záchranných modulov.  

  Ľudské zdroje:  

 • 116 000 účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,  
 • 19 000 pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií,  
 • 78 000 žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania,  
 • 1 800 škôl zapojených do inkluzívneho modelu vzdelávania
 • 25 000 účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania,  
 • 125 000 mladých ľudí do 29 rokov si našlo prácu,  
 • viac ako 500 000 pracovných miest zachovaných v čase pandémie nového koronavírusu, pričom vyše 400 000 osôb si udržalo pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci a priamo bolo podporených 48 000 právnických osôb a 108 000 živnostníkov,  
 • 5 000 rodičov detí do 3 rokov podporených pri zosúladení pracovného a rodinného života,  
 • 228 000 nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných získalo zamestnanie,  
 • 350 projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby,   
 • 17 novovybudovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,  
 • 1 700 zamestnancov zapojených vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti poskytovania sociálnych služieb,  
 • 500 zamestnancov pracujúcich v oblasti poskytovania zdravotno – výchovnej osvety, prevencie a poradenstva,  
 • 53 000 obyvateľov využívajúcich zlepšené formy bývania,  
 • 14 000 obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody.  

  Rozvoj vidieka:  

 • reštrukturalizácia alebo modernizácia 3 318 poľnohospodárskych podnikov vrátane podpory pre rozvoj podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (P2),  
 • 430 podporených podnikov zapojených do zlepšenia životných podmienok zvierat,  
 • 322 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy,  
 • 475 791 ha poľnohospodárskej pôdy s  podporenou biodiverzitou, zlepšeným vodným hospodárstvom a zlepšeným obhospodarovaním pôdy,  
 • 1 160 tis. ha podporenej poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami,  
 • 876 operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach,  
 • 108 podporených miestnych akčných skupín.  

  Programy cezhraničnej spolupráce:  

 • 102 zhodnotených objektov kultúrneho dedičstva,   
 • 6 ekocentier,  
 • 52 renovácií ciest,   
 • 105, 5 km cyklistických a turistických chodníkov,  
 • 1 centrum aktívneho starnutia,  
 • 2 mostné objekty.   

V období 2007 – 2013 Slovensko vyčerpalo z európskych fondov finančné prostriedky vo výške 10,87 miliardy eur a medzi krajinami EÚ obsadilo 15. miesto v úspešnosti čerpania.  Čo všetko sa podarilo zrealizovať ? 

 • 155 km diaľnic a rýchlostných ciest,  
 • 644 km zmodernizovaných ciest I. triedy,  
 • 1 210 km opravených regionálnych ciest II. a III. triedy,  
 • zmodernizovaných 80 km železníc,  
 • 67 nových vlakov,  
 • 45 nových  električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu,  
 • 120 moderných nízko podlažných trolejbusov,  
 • 33 nových električiek v Košiciach, obnovené električkové trate, nové trolejbusy a prímestské vlaky,   
 • zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa  80 nemocníc a polikliník a taktiež 69 zariadení sociálnej starostlivosti,  
 • podporila sa rekonštrukcia 638 sídel a verejných priestranstiev,  
 • vznikli desaťtisíce nových pracovných miest,   
 • postavilo sa 24 priemyselných parkov,  
 • priamo bolo podporených vyše 2 800 projektov malých a stredných podnikov,  
 • podpora smerovala 170 vedeckým inštitúciám a 14 projektom  univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier,  
 • vybudovalo a zrekonštruovalo sa 80 čistiarní odpadových vôd,  
 • vybudovalo sa 1 673 km kanalizačnej infraštruktúry,  
 • zmodernizovaných vyše 800 škôl,  
 • bolo vytvorených 2 767 vzdelávacích programov,  
 • bolo podporených  2 737 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov,  
 • uskutočnila sa výmena verejného osvetlenia vo viac ako 600 obciach,  
 • zrealizovalo sa 126 projektov v oblasti protipovodňových opatrení a 128 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.  

Plán obnovy a odolnosti – NextGenerationEU:

Slovensko dostane v rámci tohto nástroja 6.4 miliárd Eur v grantoch. Z týchto prostriedkov sa zrealizuje 66 reforiem a rovnaký počet investícií. Nová kapitola plánu obnovy (REPowerEU) obsahuje šesť ďalších reforiem a osem investícií v hodnote 403 miliónov eur.

Dodnes sa prijali nasledovné systémové zmeny:

 • optimalizácia siete nemocníc, ktorá zabezpečí rýchlejší prístup pacientov ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
 • reforma súdnictva, ktorá rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia,
 • reforma riadenia vysokých škôl, ktorá otvorí vysoké školy externému prostrediu a skvalitní vzdelávanie,
 • reforma národných parkov, ktorá podporí udržateľný rozvoj regiónov namiesto lesného hospodárenia,
 • reforma verejného obstarávania, ktorá zrýchlila a zjednodušila postupy verejného obstarávania,
 • reforma Slovenskej akadémie vied,
 • reforma riadenia a podpory, vývoja a inovácií,
 • reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou,
 • novela zákona o odpadoch,
 • investičných plán projektov železničnej infraštruktúry,
 • zjednodušenie uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií,
 • nové opatrenia na zníženie administratívneho a regulačného zaťaženia pre podnikateľov.

Viac info na: Čo robí Európa pre mňa 

Výsledky európskej finančnej podpory v období 2014 – 2020

72 km
zrekonštruovaných železničných tratí 
28
zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
382 km
nových úsekov cyklistických komunikácií