Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Ekonomika

Na tejto stránke nájdete najnovšie informácie, ktoré vám prinášajú naši kolegovia z oddelenia ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Hospodárska kríza z roku 2008 a kríza v eurozóne jasne ukázali, že Európskej únii v minulosti chýbala väčšia informovanosť a koordinácia v hospodárskej oblasti. Jednou z najdôležitejších reakcií preto bolo posilnenie hospodárskeho riadenia a dohľadu v Európskej únií zavedením Európskeho semestra. Európsky semester sa spočiatku zameriava na hospodárske otázky v širšom ekonomickom a politickom kontexte.

Európsky semester

Európsky semester je kľúčovým koordinačným mechanizmom EÚ v oblasti hospodárskych a fiškálnych politík, politiky zamestnanosti, sociálnej politiky, ako aj štrukturálnych reforiem.

Zameriava sa na zhruba na polročné obdobie v každom roku, počas ktorého členské štáty zosúlaďujú svoje rozpočtové a hospodárske politiky s pravidlami dohodnutými na úrovni EÚ. V nadväznosti na vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych práv poskytuje európsky semester aj rámec na koordináciu a monitorovanie úsilia členských štátov pri rešpektovaní zásad a práv stanovených v tomto pilieri.

V období rokov 2020-2021 bol cyklus Európskeho semestra výnimočne pozmenený kvôli prijatiu Plánu obnovy pre Európu NextGenerationEU ako reakcie na dôsledky pandémie vírusu Covid-19. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý tvorí najväčšiu časť balíka NextGenerationEU, a Európsky semester sú neoddeliteľne prepojené a ich lehoty sa počas vykonávania v roku 2021 prekrývajú. Viac informácií o Pláne obnovy

Na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku ekonomickí radcovia pomáhajú slovenským autoritám v implementácii každoročných odporúčaní Európskej únie, sledujú celkový ekonomický vývoj na Slovensku, udržiavajú kontakty s odbornou verejnosťou, sprostredkovávajú tok informácií medzi slovenskými odborníkmi a Komisiou v Bruseli a informujú odbornú verejnosť o dôležitých ekonomických novinkách v Európskej únií.

Podrobnejšie informácie a vysvetlenie základných pojmov hospodárskych a finančných záležitostí EÚ nájdete na internetových stránkach Úvod do európskeho hospodárstva.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité dokumenty Európskeho semestra:

Aktuality

Európska komisia 20. júla 2021 predstavila balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Súčasťou balíka je aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí. Predložením balíka návrhov Komisia prispieva k plneniu svojho záväzku chrániť občanov EÚ a jej finančný systém pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Cieľom balíka je zlepšiť odhaľovanie podozrivých transakcií a činností a odstrániť medzery, ktoré páchatelia trestnej činnosti využívajú na to, aby prostredníctvom finančného systému prali nezákonné výnosy alebo financovali teroristickú činnosť. Tlačová správa

Európska komisia 20. júla 2021 zverejnila druhú celoeurópsku správu o stave právneho štátu spolu s oznámením zameraným na situáciu v EÚ ako celku a kapitolami o jednotlivých členských štátoch (kapitola o Slovensku). Správa z roku 2021 sa zaoberá novým vývojom od septembra minulého roku, prehlbuje posúdenie problémov uvedených v predchádzajúcej správe zohľadňujúc vplyv pandémie COVID-19. Celkovo správa poukazuje na viaceré pozitívne trendy v členských štátoch vrátane tých, v ktorých sa riešia výzvy uvedené v správe za rok 2020. Obavy však pretrvávajú a v niektorých členských štátoch sa tieto obavy zintenzívnili, najmä pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a situáciu v médiách. Tlačová správa

Európska zelená dohoda - 14. júla 2021 Komisia prijala balík návrhov, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a naplnenie záväzku EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Tieto ciele boli stanovené Európskou zelenou dohodou, ktorú Komisia predložila v decembri 2019, a na základe európskeho právneho predpisu v oblasti klímy, ktorý tento mesiac nadobudne účinnosť, budú integrované do platnej legislatívy. Tlačová správa

Ak máte záujem dostávať aktuálne informácie o iniciatívach a legislatíve, ktoré predstavuje Európska komisia, môžete na adrese COMM-REP-SK-ECONOMYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-SK-ECONOMY[at]ec[dot]europa[dot]eu) požiadať o zaradenie do nášho zoznamu adresátov.

Podujatia

Ekonomické oddelenie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku organizuje rôzne konferencie, stretnutia a diskusie s odborníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Cieľom je priblížiť najmä odbornej verejnosti analýzy a odporúčania Európskej komisie, ako aj získavať relevantné podnety od slovenských odborníkov pri hodnotení Národného programu reforiem a pri príprave ekonomických odporúčaní Európskej komisie. Nižšie uvádzame pár príkladov uskutočnených podujatí.

 

30. júna 2021 – Plán obnovy: Lepšie zdravotníctvo pre všetkých

Zastúpenie  Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zdravotníctva SR zorganizovalo v priestoroch Európskeho informačného centra hybridné diskusné podujatie s názvom „Plán obnovy: Lepšie zdravotníctvo pre všetkých“. Toto odborné podujatie bolo tematicky zamerané na reformy v oblasti zdravotníctva obsiahnuté v Pláne obnovy SR. Cieľom bolo poskytnúť relevantným zainteresovaným aktérom priestor pre objasnenie náležitostí reforiem a poskytnutie ich návrhov, ako aj konštruktívnej kritiky na dané zámery. Podujatie pozostávalo z verejnej živo vysielanej hybridnej panelovej diskusie a uzavretého okrúhleho stola so zainteresovanými aktérmi.

9. marca 2021 – Online brífing k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Zastúpenie  Európskej komisie na Slovensku zorganizovalo v spolupráci s Ministerstvom financií SR online podujatie pre široké spektrum zainteresovaných aktérov, ktorého cieľom bolo predstaviť základné prvky prijatého legislatívneho rámca Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Účastníci sa na podujatí mohli dozvedieť ako funguje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti; ako s ním súvisí Plán obnovy SR;  čo potrebuje urobiť Slovensko, aby mohlo čerpať dané prostriedky; ako sa bude vyhodnocovať kvalita plánu; a tiež ako sa tieto investície prepájajú s eurofondami. 

Kontakt

Zdeněk Čech

Meno/Názov
Zdeněk Čech
Organizácia
ekonomický radca
E-mailová adresa
Zdenek [dot] CECHatec [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+421 2 5920 32 22
Zdeněk Čech

Ľudmila Majláthová

Meno/Názov
Ľudmila Majláthová
Organizácia
ekonomická radkyňa
E-mailová adresa
Ludmila [dot] MAJLATHOVAatec [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+421 2 5920 32 42
Ľudmila Majláthová

Michal Hermann

Meno/Názov
Michal Hermann
Organizácia
event manager
E-mailová adresa
Michal [dot] HERMANNatext [dot] ec [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+421 2 59 20 32 66