Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. januára 2016Odhadovaný čas čítania: 9 min

10 udalostí, ktoré v roku 2015 zmenili Európu

sviecky.jpg
© EU
Uplynulý rok bol nepochybne jedným z najťažších rokov v histórii Európskej únie. Na jednej strane sme zaznamenali oživenie ekonomiky, úspešný štart Junckerovho investičného plánu, Energetickej únie, Jednotného digitálneho trhu, ako aj dôležité celosvetové dohody o udržateľnom rozvoji a klimatických zmenách. Na druhej strane za hranicami Únie pokračovali ozbrojené konflikty, ktorých dôsledky sa prejavili aj vo vnútri Únie. Ktorých desať udalostí uplynulého roka možno z európskeho pohľadu považovať za najdôležitejšie? Komentár Dušana Chreneka

1. Globálna dohoda Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Táto dohoda bola schválená na mimoriadnom samite OSN 26. septembra 2015 v New Yorku. Stanovila všeobecný rámec pre všetky krajiny, ktoré majú za cieľ odstránenie chudoby a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Nová stratégia stanovila 17 základných cieľov, medzi nimi skoncovanie s extrémnou chudobou (trpia ňou ľudia s príjmom menším ako 1,25 dolára na deň), boj proti nerovnosti, zabezpečenie čistých zdrojov vody a energie pre najohrozenejšie skupiny ľudí či prijatie opatrení na zníženie dosahov klimatických zmien.

2 . Európsky rok rozvoja

Európska únia vyhlásila rok 2015 za Európsky rok rozvoja s cieľom komunikovať význam rozvojovej spolupráce a dostať túto tému do povedomia odbornej, ale aj širokej verejnosti.  Zámerom je aj motivovať Európanov k pomoci ľuďom v núdzi a podporovať férový prístup k životu. Žijeme v prepojenom svete a problémy ako chudoba, vojnové konflikty, ničivé katastrofy, hlad či nedôstojné životné podmienky sa týkajú nás všetkých.  Európska únia a jej členské štáty sú najväčšími poskytovateľmi rozvojovej pomoci na svete, len v roku 2014 na ňu vynaložili viac ako 58 miliárd eur. Táto pomoc smeruje do približne 150 krajín sveta, od Afganistanu po Zimbabwe. Vďaka nej za posledných desať rokov nastúpilo do školy takmer 14 miliónov žiakov, viac ako 70 miliónov ľudí získalo prístup k pitnej vode a viac ako 7,5 milióna žien v rozvojových krajinách rodilo bezpečnejšie pod dohľadom lekárov. Viacero krajín sa s pomocou EÚ dostalo z extrémnej chudoby, mnohí majú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a dôstojnejšie životné podmienky.

3. Dohoda o klimatických zmenách

12. decembra 2015 prijalo 195 krajín novú právne záväznú dohodu o klimatických zmenách. Ide o prvú významnú multilaterálnu dohodu v tomto storočí, ktorá prináša celosvetový akčný plán boja proti zničujúcim dopadom klimatických zmien a je výsledkom dlhoročného úsilia medzinárodnej komunity. Vlády sa dohodli na dlhodobom cieli udržať nárast priemernej celosvetovej teploty výrazne pod úrovňou 2 °C v porovnaní s úrovňami predindustriálneho obdobia a usilovať sa o obmedzenie jej nárastu len o 1,5 °C, čo by výrazne znížilo riziká a vplyv zmeny klímy. Dohoda zahŕňa výzvu, aby sa čo najskôr stanovilo maximum celosvetových emisií, pričom sa uznáva, že v rozvojových krajinách tento krok bude trvať dlhšie. Následne je potrebné na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov dosiahnuť rýchle zníženie emisií. Krajiny pred parížskou konferenciou a počas nej predkladali komplexné národné akčné plány v oblasti klímy na zníženie svojich emisií. Ani 185 plánovaných príspevkov krajín vypracovaných pred konaním konferencie v Paríži spolu nepostačuje na udržanie nárastu teploty pod úrovňou 2 °C pred koncom storočia. Dohoda však načrtáva spôsob, ako je možné tento cieľ dosiahnuť. Európska únia zohrala kľúčovú úlohu pri príprave tejto dohody.

4. Utečenecká kríza

Migračný tlak na Európsku úniu dosiahol bezprecedentné rozmery. Do Európskej únie vstúpil vyše milión migrantov, z toho prevažnú väčšinu tvorili ľudia utekajúci pred vojnou, násilím, či politickou perzekúciou. Masívny prílev utečencov poukázal na slabiny Schengenu a viedol k jednostrannému obmedzeniu voľného pohybu vo vnútri EÚ zo strany viacerých členských krajín. Napriek tomu, že diskusia sa v mnohých európskych krajinách zredukovala na núdzové prerozdeľovanie utečencov, Európska komisia predstavila ucelené kroky s cieľom posilniť riadenie utečeneckej krízy. K stabilizácii situácie a zabráneniu nekontrolovanému prílevu migrantov by malo pomôcť zriadenie spoločnej hraničnej a pobrežnej stráže, spoločný zoznam bezpečných krajín, posilnenie záchranných operácií, úzka spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu, reforma azylového systému ako aj nové spôsoby pre uľahčenie legálnej migrácie.    

5. Bezpečnostné hrozby

Teroristické útoky v Paríži, ako aj ďalších európskych mestách ukázali bezpečnostné riziká a potrebu užšej spolupráce medzi európskymi krajinami. V reakcii na tieto hrozby Európska únia prijala pravidlá pre kontrolu údajov o pasažieroch v leteckej doprave a pripravila návrhy o posilnení dohľadu nad nebezpečnými zbraňami a o sprísnených kontrolách na vonkajšej hranici EÚ. Medzi členským štátmi rastie presvedčenie, že by mali zintenzívniť aj spoluprácu spravodajských služieb.    

6. Investičný plán pre Európu

Hospodárska kríza spôsobila prudké zníženie investícií v celej Európe. Na zvrátenie tohto negatívneho trendu a nasmerovanie Európy k oživeniu hospodárstva je preto potrebné spoločné a koordinované úsilie na európskej úrovni. Komisia určila prístup založený na troch pilieroch: štrukturálne reformy, fiškálna zodpovednosť a naštartovanie investícií pre udržateľný rast. Jadrom tejto stratégie je Investičný plán pre Európu. Počas roka 2015 EÚ schválila rámec pre fungovanie Európskeho fondu pre strategické investície, vďaka ktorému by sa malo podariť zmobilizovať investície v objeme 315 miliárd eur.

7. Energetická únia

Vo februári 2015 predstavil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič ambiciózny projekt Energetickej únie. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu pre všetkých Európanov. V roku 2016 Európska komisia pretaví víziu Energetickej únie do konkrétnych výsledkov. Sústrediť sa pritom bude na zlepšenie fungovania trhu s elektrickou energiou, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby energie a zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Energetický systém EÚ tak bude silnejší a budú vytvorené všetky podmienky na prechod EÚ na nízkouhlíkový energetický systém. Testom pre európsku súdržnosť bude aj spoločný európsky prístup k výstavbe plynovodu Nordstream 2, voči ktorému sa rázne postavilo Slovensko a ďalších šesť krajín Európskej únie.

8. Jednotný digitálny trh

Internet a digitálne technológie menia náš svet – vo všetkých oblastiach života, v každej oblasti podnikania. Európa musí využiť digitálnu revolúciu a poskytnúť občanom a podnikom príležitosti v digitálnom odvetví. Ako? Využitím sily jednotného trhu EÚ. Komisia v roku 2015 predstavila podrobné plány na odstránenie existujúcich prekážok a vybudovanie jednotného digitálneho trhu. Plne fungujúci digitálny trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Niektoré z európskych iniciatív sa podarilo uskutočniť už v tomto roku. Patria sem pravidlá pre podporu digitálneho obsahu, modernizácia autorského práva, ochrana spotrebiteľov pri nakupovaní cez internet. Komisia sa v roku 2016 bude sústrediť na zlepšenie prístupu spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám a vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb

9. Európske prostriedky pre Slovensko

Európska komisia schválila všetky operačné programy na využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pre Slovensko je vyčlenených až 15,3 miliardy eur na rozvoj Slovenska vo viacerých dôležitých oblastiach. Konkrétne na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry, životné prostredie, energetickú efektívnosť, výskum, inovácie  a rozvoj ľudských zdrojov. Prostriedky z európskych zdrojov budú smerovať  aj na rozvoj slovenského vidieka. Navyše, 3 miliardy eur pôjdu na priame platby slovenským farmárom. Spolu je pre Slovensko do roku 2020 vyčlenených 18,3 miliardy eur. V roku 2015 Slovensko výrazne zvýšilo čerpanie európskych prostriedkov, dokončilo viaceré úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií, vedecké parky či projekty na zlepšenie životného prostredia. Využívanie EÚ fondov potiahlo rast celej ekonomiky.

10. Hrozba Brexitu

Britský ministerský predseda David Cameron v novembri 2015 predstavil štyri okruhy návrhov pre reformu Európskej únie. Neistota ohľadom budúcnosti Veľkej Británie v Európskej únii je destabilizujúcim faktorom. Je preto v záujme Únie, aby sa podarilo nájsť čo najskôr politické riešenie, ktoré bude vytvorí pozitívnu východiskovú pozíciu pred britským referendom o zotrvaní v EÚ. Európska komisia bude podporovať dohodu, ktorá bude férová voči Británii i ďalším 27 krajinám Únie.   

Mnohým z týchto výziev bude Európa čeliť aj v roku 2016. Kľúčom pre ich úspešné zvládnutie bude pochopenie členských krajín, že ich dokážeme zvládnuť len spoločnými silami. Pre Európsku komisiu však nie je dôležité len hasenie kríz, ale aj uskutočňovanie dôležitých reforiem. Reformy by mali naplniť to, čo od Európskej únie očakávajú jej občania - zabezpečenie bezpečného priestoru bez vnútorných hraníc, vzájomnú spoluprácu a ekonomickú prosperitu. Rok 2016 bude mať osobitnú príchuť aj pre Slovensko. Nielen z pohľadu členskej krajiny, ktorá sa bude za spoločným európskym stolom podieľať na hľadaní a prijímaní riešení. V druhej polovici roka Slovensko prevezme náročnú a zodpovednú úlohu predsedníckej krajiny v Rade Európskej únie. Po prvýkrát vo svojej histórii si bude môcť na vlastnej koži vyskúšať ako náročné je hľadať konsenzus medzi často rôznorodými záujmami členských krajín. Bude to veľká príležitosť nielen pre zviditeľnenie krajiny v Európe i vo svete, ale aj pre potvrdenie toho, že Slovensko je súčasťou jadra európskej integrácie a konštruktívnym členom Únie.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Článok bol uverejnený na spravodajskom webe www.aktuality.sk 23.12.2015.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. januára 2016