Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok29. apríla 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 11 min

18 rokov v EÚ - 72 % Slovákov je spokojných s tým, že Slovensko je súčasťou Európskej únie

1. mája 2022 Slovensko oslávi 18. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Podľa prieskumu realizovaného pre Zastúpenie EK na Slovensku je s tým, že Slovensko je súčasťou EÚ, spokojných 72 % jeho obyvateľov.

EÚ a SK zástavy

„Slovensko dosahuje v EÚ svoju plnoletosť. Je to presne 18 rokov odkedy sa Slovenská republika 1. mája 2004 stala plnohodnotným členom Európskej únie. Dospelosť však neznamená koniec cesty, práve naopak. Za tieto roky sa Slovensko veľa naučilo. Stali sme sa zodpovedným partnerom a aj náš hlas vďaka Európskej únii nabral na sile. Rozvíjame naše proeurópske smerovanie i hodnotové nastavenie. Náš postoj k trpiacej Ukrajine, v ktorom stojíme pevne na princípoch európskych hodnôt, je skvelým certifikátom našej európskej dospelosti. EÚ pomáha Slovensku rásť, zoceľovať sa, hľadať kompromisy a spolupracovať s ostatnými krajinami v priestore mieru a prosperity, ktoré, ako ukazujú dnešné dni, nie sú samozrejmosťou. Využime teda naplno aj ďalšie roky nášho členstva na upevnenie Slovenska v modernej a spolupracujúcej Európe,“ uviedol Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. (zvukovú nahrávku citátu nájdete v prílohe)

Z nedávno (apríl 2022) zverejneného Štandardného Eurobarometra vyplýva, že 73 % Slovákov a Sloveniek vníma EÚ pozitívne alebo neutrálne. Za najväčší prínos členstva Slováci a Slovenky dlhodobo považujú voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, mier medzi členskými štátmi a spoločnú menu euro. S fungovaním demokracie v EÚ je spokojná viac ako polovica opýtaných.

Dlhodobým trendom je aj vyššia dôvera v európske inštitúcie než v tie národné. Dôvera v EÚ sa počas posledných rokov pohybuje nad 40 %. Výraznú podporu obyvateľov Slovenska má väčšina spoločných európskych politík.

Čo všetko Slovensko získalo vďaka svojmu členstvu v EÚ:

Svojím vstupom do Európskej únie sa Slovensko stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia či solidarita.

Práve solidarita a spolupatričnosť zohrali dôležitú úlohu počas pandémie Covidu-19. Vďaka spoločnému postupu a jednaniam sa na Slovensko dostali v rovnakom čase, ako do všetkých ostatných členských štátov, účinné vakcíny a uľahčil sa spoločný nákup zdravotníckeho materiálu.

V kontexte vojenského konfliktu na Ukrajine všetky členské štáty spojili sily a spoločne prijímajú opatrenia na pomoc Ukrajine, ale aj členským štátom, vrátane Slovenska, ktoré pomáhajú ľuďom opúšťajúcim svoje ukrajinské domovy.

Vstup do EÚ Slovensko pevne ukotvil v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy. Zlepšilo sa jeho postavenie a váha na medzinárodnej scéne. Slovensko sa ako plnohodnotný partner zúčastňuje rozhodovania o závažných otázkach, ktoré ovplyvňujú vývoj nielen v EÚ, ale aj na celom svete. Spoločná európska legislatíva poskytuje Slovákom väčšiu právnu istotu, silnejšiu garanciu dodržiavania základných ľudských práv a ochranu spotrebiteľských práv.

Dvere dokorán -  vďaka vstupu do Schengenského priestoru na 94 % našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru. To, že sme súčasťou EÚ, Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta vrátane USA a Kanady.

Brigáda v Rakúsku, štúdium v Nemecku, dovolenka v Taliansku - Slováci majú v EÚ viac slobody. Môžu voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať v celej Európskej únii. Teda nie na trhu s piatimi, ale 437 miliónmi ľudí. Na prácu v Únii nie je potrebné pracovné povolenie, v zamestnaní máme garantované rovnaké práva ako občania daného členského štátu. Navyše vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia máme napríklad počas dovolenky, či študijného pobytu, nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.

S Erasmom do sveta - Voľný pohyb po Európe znamená aj možnosť študovať v EÚ. Populárny študijný program Erasmus+, ktorý využilo viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov, patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie vôbec. Tento program za viac ako 30 rokov svojej existencie vyslal do sveta vyše deväť miliónov ľudí. Prináša možnosti aj učiteľom či podnikateľom. Erasmus otvoril dvere pre európsku  spoluprácu pre vedecké inštitúcie, univerzity a inovatívne podniky, ale aj mestá, obce a regióny.

Spoločná mena, hmatateľný symbol – euro prinieslo okrem iného nižšie náklady na bankové transakcie.  A výrazne pomohlo podnikom, ktorým odbúralo kurzové riziká, znížilo transakčné náklady, prinieslo väčšiu stabilitu a predvídateľnosť.

Riešenie dvojakej kvality tovaru - Na úrovni EÚ sa stanovili jasné pravidlá, ktoré jasne určujú,  že výrobky nemožno predávať vo viacerých členských štátoch s tým, že sú totožné, keď majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Tieto pravidlá chránia spotrebiteľov ale aj podniky pred nekalými obchodnými praktikami.

Ochrana spotrebiteľov a bezpečnejšie výrobky – v EÚ funguje silná ochrana spotrebiteľských práv.

Ak predávajúci nedodrží podmienky pri nákupe či cestovaní spotrebiteľ v EÚ má právo na odškodnenie. V rámci jednotného trhu funguje jednotnú záruku dva roky, tovar kúpený cez internet tak môže vrátiť do 14 dní od zakúpenia. Jednotná kvalita zaisťuje ľahšie porovnávanie cien výrobkov a vysoké európske štandardy sú zohľadnené pri vytváraní zmlúv. Navyše v EÚ funguje vylepšený systém varovania pred nebezpečnými výrobkami či potravinami. EÚ priniesla zrušenie roamingových poplatkov, zaistila aj nižšie bankové poplatky a poplatky za používanie kreditných kariet.

Ochrana životného prostredia - Vďaka uplatňovaniu európskej legislatívy v tejto oblasti sa na Slovensku podstatne zlepšila kvalita životného prostredia. Vzduch, ktorý dýchame je čistejší a zlepšila sa aj kvalita vôd. Kladie sa vyšší dôraz aj na lepšiu ochranu vzácnych biotopov, ohrozených živočíchov, či krajinných území európskeho významu.

Prínosy členstva v číslach

Konkrétne dopady investícií z fondov EÚ:

V období 2007 – 2013 Slovensko vyčerpalo z európskych fondov 10,87 miliardy EUR.

Čo sa podarilo zrealizovať?

 • 155 km diaľnic a rýchlostných ciest,
 • 644 km zmodernizovaných ciest I. triedy,
 • 1210 km opravených regionálnych ciest II. a III. triedy,
 • zmodernizovaných 80 km železníc,
 • 67 nových vlakov,
 • 45 nových  električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu,
 • 120 moderných nízko podlažných trolejbusov,
 • 33 nových električiek v Košiciach, obnovené električkové trate, nové trolejbusy a prímestské vlaky, 
 • zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 80 nemocníc a polikliník a taktiež 69 zariadení sociálnej starostlivosti,
 • podporila sa rekonštrukcia 638 sídel a verejných priestranstiev,
 • vznikli desaťtisíce nových pracovných miest, 
 • postavilo sa 24 priemyselných parkov,
 • priamo bolo podporených vyše 2800 projektov malých a stredných podnikov,
 • podpora smerovala 170 vedeckým inštitúciám a 14 projektom univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vybudovalo a zrekonštruovalo sa 80 čistiarní odpadových vôd,
 • vybudovalo sa 1673 km kanalizačnej infraštruktúry,
 • zmodernizovaných vyše 800 škôl,
 • bolo vytvorených 2 767 vzdelávacích programov,
 • podporených  2 737 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov,
 • uskutočnila sa výmena verejného osvetlenia vo viac ako 600 obciach,
 • zrealizovalo sa 126 projektov v oblasti protipovodňových opatrení a 128 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.

Do konca roku 2023 sa v programovom období 2014 – 2020 z vyčlenených prostriedkov EÚ  vo výške 15,34 mld. EUR.

Uvádzame kumulatívne výstupy za celé programové obdobie.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra:

 • 72 km zrekonštruovaných železničných tratí
 • 133 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest
 • 10,25 km novovybudovaných ciest
 • 18,5 km zmodernizovaných električkových tratí
 • 137 nových vozidiel MHD a vybudovanie štyroch terminálov osobnej dopravy
 • 188 podporených výskumných inštitúcií
 • 5870 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre malé a stredné podniky (MSP)
 • 2 600  podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
 • 1 900 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu
 • 13 500 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci národných projektov
 • 500 podporených nových podnikov
 • 760 podporených podnikov zavádzajúcich inováciu produktu alebo procesu
 • 7 000 podporených podnikov prostredníctvom finančných nástrojov (návratná forma pomoci)

Integrovaný regionálny operačný program:

 • 677 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
 •  213 vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
 • 24 parkovacích systémov
 • 206  zavedených informačných systémov
 • 382 km nových úsekov cyklistických komunikácií
 • 297nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave (nízkopodlažné, low entry, elektrobusy)
 • 28 zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
 • 10 vybudovaných kreatívnych centier
 •  265 podporených materských škôl s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry v počte 24 941 žiakov a 165 podporených areálov MŠ
 • 575 podporených základných škôl s kapacitou podporenej školskej infraštruktúry 204 148 žiakov
 • 116  podporených stredných odborných škôl
 • 17  podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 33 podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • 113 km vybudovanej kanalizačnej siete a 108 km vybudovanej vodovodnej siete
 • 944 221 m2 vytvorených alebo obnovených otvorených priestranstiev v mestských oblastiach

Efektívna verejná správa:

 • zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva
 • investície do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na všetkých úrovniach

Životné prostredie:

 • Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (288tis.)
 • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (78 tis. t/rok)
 • Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (411 tis. t/rok)
 • Populácia využívajúca protipovodňovej ochrany (6 758 osôb)
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (235,46 MW)
 • 104,75 ha rekultivovanej pôdy (revitalizácia, oživenie, dekontaminácia)
 • Zavedenie 8 systémov včasného varovania
 • Vytvorenie 5 špecializovaných záchranných modulov

Ľudské zdroje:

 • 116 000 účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
 •  19 000 pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
 • 78 000 žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
 • 1800 škôl zapojených do inkluzívneho modelu vzdelávania
 •  25 000 účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania
 •  125 000 mladých ľudí do 29 rokov si našlo prácu
 • viac ako 500 000 pracovných miest zachovaných v čase pandémie nového koronavírusu, pričom vyše 400 000 osôb si udržalo pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci. Priamo bolo podporených 48 000 právnických osôb a 108 000 živnostníkov
 • 5 000 rodičov detí do 3 rokov podporených pri zosúladení pracovného a rodinného života
 •  228 000 nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných získalo zamestnanie
 • 350 projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby
 •  17 novovybudovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • 1 700 zamestnancov zapojených vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti poskytovania sociálnych služieb
 • 500 zamestnancov pracujúcich v oblasti poskytovania zdravotno – výchovnej osvety, prevencie a poradenstva
 •  53 000 obyvateľov využívajúcich zlepšené formy bývania
 • 14 000 obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody

Rozvoj vidieka:

 • reštrukturalizácia alebo modernizácia 3 318 poľnohospodárskych podnikov vrátane podpory pre rozvoj podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (P2)
 • 430 podporených podnikov zapojených do zlepšenia životných podmienok zvierat
 • 322 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy
 • 475 791 ha poľnohospodárskej pôdy s  podporenou biodiverzitou, zlepšeným vodným hospodárstvom a zlepšeným obhospodarovaním pôdy
 • 1 160 tis. ha podporenej poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • 876 operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach
 • 108 podporených miestnych akčných skupín

Cezhraničná spolupráca:

 • 102 zhodnotených objektov kultúrneho dedičstva-
 • 6 ekocentier
 • 52 renovácií ciest
 • 105, 5 km cyklistických a turistických chodníkov
 • 1 centrum aktívneho starnutia
 • 2 mostné objekty

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. apríla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku