Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. mája 2020Odhadovaný čas čítania: 9 min

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch?

travel_.jpg
© EU
Komisia dnes predkložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby po mesiacoch znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia.

Cieľom usmernenia Komisie je ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli, oddýchli a užili čerstvý vzduch. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami.

Cieľom balíka je zároveň pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou krajinou návštevníkov.

Balík Komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa:

 • Celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie,
 • Spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ,
 • Rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu,
 • Odporúčanie, ktoré má za cieľ zatraktívniť pre spotrebiteľov cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti,
 • Kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Pre turistov a cestujúcich

Komisia sa snaží umožniť ľuďom, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať, pomocou týchto opatrení:

 • Bezpečná obnova voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach:

Pre cestovný ruch sú voľný pohyb a cezhraničné cestovanie kľúčové. Kým sa členským štátom darí obmedziť šírenie vírusu, plošné obmedzenia voľného pohybu by sa mali nahradiť cielenejšími opatreniami. Ak zdravotná situácia neopodstatňuje všeobecné rušenie obmedzení, Komisia navrhuje uplatniť postupný a koordinovaný prístup, ktorý bude na začiatku spočívať v zrušení obmedzení medzi oblasťami alebo členskými štátmi s dostatočne podobnými epidemiologickými situáciami. K opatreniam sa zároveň musí pristupovať flexibilne a rátať s možnosťou, že sa niektoré z nich opätovne zavedú, ak si to epidemiologická situácia vyžiada. Členské štáty by sa mali rozhodovať podľa týchto troch kritérií:

 • epidemiologické kritériá so zameraním najmä na oblasti, v ktorých sa situácia zlepšuje, a to na základe usmernení Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a regionálnej mapy, ktorú centrum vypracovalo;
 • schopnosť uplatňovať opatrenia na obmedzenie pohybu počas celej cesty aj na hraničných priechodoch vrátane dodatočných ochranných opatrení, ak sa nedá zabezpečiť fyzický odstup, a
 • hospodárske a sociálne ohľady, ktoré najprv uprednostnia cezhraničný pohyb v kľúčových oblastiach činnosti, ako aj z osobných dôvodov.
   

Zásada nediskriminácie je zvlášť dôležitá: ak sa členský štát rozhodne povoliť cestovanie na svoje územie alebo do konkrétnych regiónov a oblastí na svojom území, mal by tak urobiť bez diskriminácie – a teda umožniť cestovanie zo všetkých oblastí regiónov alebo krajín EÚ s podobnými epidemiologickými podmienkami. V rovnakom duchu sa musia nediskriminačne rušiť aj obmedzenia pre všetkých občanov EÚ a všetkých obyvateľov príslušného členského štátu bez ohľadu na štátnu príslušnosť a mali by platiť vo všetkých častiach Únie v podobnej epidemiologickej situácii.

 • Obnova dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich:

V usmerneniach sú predstavené všeobecné zásady bezpečnej a postupnej obnovy osobnej leteckej, železničnej, cestnej a vodnej dopravy. V usmerneniach sa uvádza súbor odporúčaní, napríklad obmedziť kontakt medzi cestujúcimi a pracovníkmi v doprave, ako aj medzi cestujúcimi navzájom, a tam, kde je to možné, znížiť hustotu cestujúcich.

Súčasťou usmernení sú aj odporúčania o používaní osobných ochranných prostriedkov, napríklad rúšok, a vhodných protokoloch, ak sa na cestujúcich prejavia príznaky koronavírusu. V usmerneniach sa zároveň uvádzajú odporúčania pre každý druh dopravy a členské štáty sa vyzývajú, aby sa vzhľadom na postupnú obnovu vzájomných spojení spoločne koordinovali.

 • Bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu:

Komisia stanovuje spoločný rámec kritérií, podľa ktorých možno bezpečne a postupne obnoviť činnosti cestovného ruchu a s cieľom chrániť zdravie hostí aj zamestnancov vypracovať zdravotné protokoly pre hotely a iné formy ubytovania. Tieto kritériá zahŕňajú epidemiologické dôkazy; dostatočné kapacity zdravotnej starostlivosti pre miestnych obyvateľov a turistov; dostatočné kapacity na dohľad, monitorovanie, testovanie a sledovanie kontaktov. Tieto usmernenia umožnia ľuďom bezpečne bývať v hoteloch, v kempingoch, penziónoch a iných prázdninových ubytovacích zariadeniach, jesť a piť v reštauráciách, baroch a kaviarňach a navštevovať pláže a iné rekreačné oblasti pod holým nebom.

 • Zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov:

Členské štáty sa s podporou Komisie sa dohodli na usmerneniach, ktoré zabezpečia cezhraničnú interoperabilitu medzi aplikáciami na sledovanie kontaktov, aby mohli byť občania upozornení na možnú nákazu koronavírusom aj pri cestovaní v EÚ. Tento protokol slúži ako usmernenie pre vývojárov, ktorí pracujú pre národné orgány verejného zdravotníctva. Takéto aplikácie na sledovanie kontaktov musia byť dobrovoľné, transparentné, dočasné, zabezpečené proti kybernetickým útokom, musia využívať anonymizované údaje, mali by využívať technológiu Bluetooth a mali by byť interoperabilné medzi štátmi, ako aj medzi operačnými systémami. Interoperabilita má kľúčový význam: Občania EÚ musia mať možnosť dostať upozornenie na možnú nákazu bezpečným a chráneným spôsobom bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú a akú aplikáciu používajú. Komisia podporuje členské štáty pri hľadaní vhodných riešení v súlade so zásadami stanovenými v súbore nástrojov EÚ a v usmerneniach Komisie k ochrane údajov.

 • Zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov:

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo úhradou v hotovosti. Hoci toto právo majú aj naďalej, cieľom odporúčania Komisie je zabezpečiť, aby sa v súvislosti so súčasnou pandémiou stali poukazy vítanou a atraktívnejšou alternatívou k úhrade za zrušené cesty, ktoré prevádzkovateľov výrazne zaťažili. Dobrovoľné poukazy by mali byť chránené proti platobnej neschopnosti vydavateľa s minimálnou lehotou platnosti 12 mesiacov a v prípade nevyužitia by sa mali dať do roka preplatiť. Okrem toho by mali cestujúcim poskytovať dostatočnú flexibilitu, umožniť im cestovať po tej istej trase za rovnakých podmienok alebo by im mali umožniť, aby si objednali cestovný balík s rovnakým typom alebo kvalitou služieb. Mali by byť zároveň prenosné na iného cestujúceho

Pre podniky v oblasti cestovného ruchu:

Komisia chce podporiť odvetvie cestovného ruchu v Európe tak, že:

 • zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä MSP:

- vďaka flexibilite v rámci pravidiel štátnej pomoci, ktorá umožňuje členským štátom zaviesť systémy, ako sú záruky vo forme záručných dokladov a ďalšie schémy likvidity, ktorých cieľom je podporiť spoločnosti v odvetviach dopravy a cestovného ruchu a uspokojiť nároky na náhradu škôd spôsobených pandémiou koronavírusu. Schémy vo forme záručných dokladov môže Komisia schváliť veľmi rýchlo po oznámení zo strany príslušného členského štátu.

financovaním z prostriedkov EÚ: EÚ pokračuje v poskytovaní okamžitej likvidity podnikom postihnutým krízou, na ktoré využíva nástroj reakcie na koronavírus v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi. Okrem toho Komisia poskytla spolu s Európskym investičným fondom 100 000 malým podnikom zasiahnutým krízou finančné prostriedky vo výške 8 miliárd EUR.

 • zachovaním pracovných miest poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd EUR:

Program SURE pomáha členským štátom uhrádzať náklady na ich systémy skráteného pracovného času a podobné opatrenia umožňujúce spoločnostiam chrániť pracovné miesta. Komisia podporuje aj partnerstvá medzi službami zamestnanosti, sociálnymi partnermi a spoločnosťami s cieľom uľahčiť rekvalifikáciu, a to najmä v prípade sezónnych pracovníkov.

 • spájaním občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu, podporou miestnych atrakcií a cestovného ruchu a Európa ako bezpečná turistická destinácia:

Komisia bude spolu s členskými štátmi pracovať na systéme sponzorských poukážok, ktorý umožní zákazníkom podporovať svoje obľúbené hotely alebo reštaurácie. Komisia bude zároveň podporovať celoeurópske komunikačné kampane, ktoré budú predstavovať Európu ako najobľúbenejšiu turistickú destináciu.

Popri krátkodobých opatreniach bude Komisia naďalej spolupracovať s členskými štátmi na udržateľnosti cestovného ruchu v súlade s európskou zelenou dohodou a digitálnej transformácii služieb cestovného ruchu, aby bol v ponuke väčší výber, lepšie sa prideľovali zdroje a zaviedli sa nové spôsoby riadenia cestovných a turistických tokov.

Komisia usporiada európsky konvent o cestovnom ruchu, aby s inštitúciami EÚ, zástupcami odvetvia, regiónov, miest a ďalšími zainteresovanými stranami spoločne vybudovala budúci udržateľný, inovatívny a odolný európsky ekosystém cestovného ruchu, na ktorý sa zameria „Európsky program pre cestovný ruch 2050“.

Súvislosti:

Európa je domovom dynamického ekosystému cestovného ruchu. Cestovanie, doprava, ubytovanie, strava, rekreácia či kultúra tvoria takmer 10 % HDP EÚ a v mnohých európskych regiónoch predstavujú dôležitý zdroj zamestnanosti a príjmov. 267 miliónov Európanov (62 % obyvateľstva) absolvuje aspoň jeden súkromný turistický pobyt ročne a 78 % Európanov trávi dovolenky vo svojej domovskej alebo v inej krajine EÚ.

Ekosystém cestovného ruchu patrí k tým, ktoré najviac zasiahli prísne obmedzenia pohybu a cestovania uložené v dôsledku prepuknutia koronavírusu. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) predpokladá, že prílev medzinárodných návštevníkov sa zníži o 60 – 80 %, čo pre odvetvie cestovného ruchu predstavuje globálnu stratu v rozmedzí 840 až 1 100 miliárd EUR. V Európe je leto pre cestovný ruch kľúčové: v priemernej letnej sezóne (od júna do augusta) podniknú obyvatelia EÚ 385 miliónov turistických výletov a minú 190 miliárd €. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. mája 2020