Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. decembra 2019Odhadovaný čas čítania: 4 min

Aký je stav zdravia v Európe a na Slovensku?

martha-dominguez-de-gouveia-g0ptp89dumc-unsplash.jpg
© EU
Európska komisia uverejnila správy opisujúce profil systémov zdravotníctva v 30 krajinách. Zdravotné profily krajín sa vydávajú spolu so sprievodnou správou, ktorá poukazuje na niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie systémov zdravotníctva a uvádza kľúčové závery vyplývajúce z profilov. 

Zdravotné profily krajín zahŕňajú podrobnú analýzu systémov zdravotníctva, pričom sa zameriavajú na zdravie obyvateľov a významné rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť systémov zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch EÚ. Jasne odzrkadľujú spoločné ciele všetkých členských štátov a poukazujú na oblasti, v ktorých by Komisia mohla potenciálne podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

V sprievodnej správe sú uvedené niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie našich systémov zdravotníctva:

  • jednou z najväčších hrozieb v oblasti verejného zdravia v celej Európe je váhavosť v očkovaní. Možným riešením je zlepšenie informovanosti v oblasti zdravia, boj proti dezinformáciám a aktívne zapojenie zdravotníckych pracovníkov.
  • digitálna transformácia podpory zdravia a prevencie ochorení môže mať víťazov i porazených. Ľudia, ktorí by z mobilných zdravotníckych aplikácií a ďalších podobných digitálnych nástrojov mali najväčší osoh, budú s najväčšou pravdepodobnosťou tými, ktorí k nim nebudú mať ľahký prístup.
  • nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v EÚ stále bežnou realitou.
  • veľký potenciál, pokiaľ ide o zvýšenie odolnosti systémov zdravotníctva, vykazujú inovácie týkajúce sa kombinácie zručností zdravotníckeho personálu. 
  • veľké možnosti, pokiaľ ide o spoluprácu členských štátov pri zaisťovaní bezpečnej, účinnej a dostupnej liečby, sa črtajú v oblasti životného cyklu liekov.

Zistenia pre Slovensko: 
•    Zdravotný stav slovenského obyvateľstva sa od roku 2000 zlepšil. Stredná dĺžka života stúpla o 4 roky a v roku 2017 dosiahla 77,3 roka, stále je to však takmer o 4 roky menej ako priemer EÚ. Ženy zvyčajne žijú o 7 rokov dlhšie než muži.

 

stredna_dlzka_zivota_pri_narodeni_slovensko_1_0.png
© EU

 


•    Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorom správania. Pre zdravie slovenských občanov predstavuje hrozbu dlhodobo vysoká spotreba tabaku a rastúce miery nadváhy a obezity u detí. Zatiaľ čo vo väčšine krajín EÚ podiely fajčiarov za posledné desaťročie výrazne klesali, na Slovensku zostala spotreba tabaku stabilná, pričom každý piaty dospelý fajčí každodenneKaždý šiesty 15-ročný človek trpel v rokoch 2013 až 2014 nadváhou či obezitou, pričom táto miera sa od rokov 2001 až 2002 takmer zdvojnásobila. V rokoch 2016 a 2018 boli zavedené niektoré politické opatrenia, napríklad kontrola uvádzania nezdravých potravín a nápojov na trh pre deti, s cieľom zabrzdiť rast obezity u detí, ale vplyv týchto opatrení ešte nebol hodnotený. Miera obezity u dospelých na Slovensku patrí k najnižším v EÚ. 

 

rizikove_faktory_spravanie_sposobujuce_umrtia_na_slovensku_1.png
© EU

 


•    Výdavky na zdravotníctvo na Slovensku sú oveľa nižšie než vo väčšine krajín EÚ, dosahujú 6,7 % HDP v porovnaní s 9,8 % HDP v EÚ. Napriek pomerne nízkej úrovni výdavkov poskytuje slovenský systém zdravotnej starostlivosti komplexný balík výhod takmer celému obyvateľstvu, s nízkymi hotovostnými výdavkami. 

 

vydavky_na_zdravotnictvo_eu_vs._slovensko1.png
© EU

 


•    Slovensko vykazuje vysoké miery úmrtnosti z príčin, ktorým sa dalo predísť a ktoré sa dali liečiť, z čoho vyplýva naliehavá potreba obmedziť počet predčasných úmrtí prostredníctvom politík verejného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti. Investovanie do prevencie by mohlo pomôcť zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva a znížiť rozdiely v oblasti zdravia. Len 1 % výdavkov na zdravotníctvo je pridelených na prevenciu v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 3 %. 

 

zdravotnictvo_sr_vydavky1.png
© EU

 


•    Aj keď prístup k zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti pre väčšinu obyvateľstva dobrý, niektoré marginalizované skupiny obyvateľstva čelia značným prekážkam v prístupe k starostlivosti. V zásade majú Rómovia rovnaký prístup k zdravotníckym službám, ale majú nižšie pokrytie očkovaním, nižšiu spotrebu zdravotníckych služieb a realitou sú podstatne vyššie miery úmrtnosti
•     Lekáriv rámci krajiny rozdelení nerovnomerne a súčasná pracovná sila starne. 

 

lekari_v_slovenskych_krajoch1.png
© EU

 


•     Starnutie obyvateľstva bude vyvíjať značný tlak na výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť na Slovensku a očakáva sa, že miera rastu výdavkov na zdravotníctvo bude v najbližších niekoľkých desaťročiach vyššia ako priemer EÚ. 

Kompletný zdravotný profil Slovenska 2019 nájdete tu.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. decembra 2019