Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. apríla 2017Odhadovaný čas čítania: 6 min

Brexit - otázky a odpovede

uk-eu-flag-istock-thinkstock-web.jpg
© EU
Európska rada dostala 29. marca 2017 list od britskej premiérky Theresy Mayovej, v ktorom oznámila zámer Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie. Ním sa začal proces vystúpenia z Únie podľa článku 50 Zmluvy o EÚ. Prečítajte si odpovede na často kladené otázky ohľadne článku 50 a BREXIT-u.

Čo je to článok 50?

V článku 50 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje postup, ako môže členský štát vystúpiť z Európskej únie, ak si to želá. Po prvýkrát sa objavil v Lisabonskej zmluve v roku 2007.

Ako môže členský štát aktivovať článok 50?

Členský štát musí najskôr Európskej rade oznámiť, že chce vystúpiť. Na formu oznámenia nie sú žiadne osobitné požiadavky.

Čo sa stane, keď členský štát aktivuje článok 50?

Konečná dohoda o vystúpení musí byť predmetom rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
•    Krok 1
Predseda Európskej rady Donald Tusk zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2017. 
Európska rada prijme na základe konsenzu súbor usmernení, ako môže Spojené kráľovstvo riadne vystúpiť z Európskej únie. Tieto usmernenia vymedzia celkové zásady, podľa ktorých bude EÚ postupovať počas rokovaní na základe spoločného záujmu Európskej únie a jej členských štátov.
•    Krok 2
Po prijatí usmernení Komisia veľmi rýchlo predloží Rade odporúčanie na začatie rokovaní. Dohodne sa na tom kolégium komisárov 4 dni po zasadnutí Európskej rady.
•    Krok 3
Potom musí Rada povoliť otvorenie rokovaní prijatím súboru rokovacích smerníc výraznou kvalifikovanou väčšinou (72 % členských štátov z 27 členských štátov, t. j. 20 členských štátov a 65 % obyvateľstva EÚ27).
Po prijatí smerníc získa vyjednávač Únie určený Radou poverenie, aby začal rokovania s vystupujúcim členským štátom.

Ako sa uzatvorí dohoda o vystúpení?

Rokovania o riadnom vystúpení z Únie musia byť ukončené do dvoch rokov od aktivovania článku 50. Ak sa dohoda v tejto lehote nedosiahne, na vystupujúci členský štát sa automaticky prestanú vzťahovať zmluvy.
Na konci rokovaní predloží vyjednávač Únie Rade a Európskemu parlamentu návrh dohody,  ktorá zohľadní rámec budúceho vzťahu Spojeného kráľovstva s EÚ.
Európsky parlament musí  dohodu odsúhlasiť jednoduchou väčšinou vrátane hlasov poslancov Európskeho parlamentu zo Spojeného kráľovstva.
Rada uzavrie dohodu odhlasovaním výraznou kvalifikovanou väčšinou.
V Spojenom kráľovstve musia ratifikovať dohodu v súlade s vlastnými ústavnými predpismi.

Ako dlho budú trvať samotné rokovania?

Rokovania budú trvať približne 18 mesiacov (od júna 2017 – do októbra/novembra 2018).

Kto bude rokovať za Európsku úniu?

Hlavy štátov a vlád európskej 27 vyzvali Radu, aby za vyjednávača Únie vymenovala Európsku komisiu. Zároveň privítali menovanie Michela Barniera za hlavného vyjednávača Komisie.
Európska komisia ako vyjednávač Únie a Michel Barnier ako hlavný vyjednávač Komisie budú systematicky podávať správy Európskej rade, Rade EÚ a jej prípravným orgánom.
Michel Barnier bude podrobne a pravidelne informovať Európsky parlament o priebehu rokovaní.
Je zrejmé, že členské štáty sa budú dôrazne zapájať do prípravy rokovaní, poskytovaním usmernení vyjednávačovi a hodnotením pokroku rokovaní. Na tento účel v Rade vznikne osobitná pracovná skupina so stálym predsedom, aby sa rokovania viedli v súlade s usmerneniami Európskej rady a rokovacími smernicami stanovenými Radou EÚ.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker: „Budeme rokovať priateľsky a férovo. Nie sme naivní.“ 

Európska rada sa touto témou bude neustále zaoberať a podľa potreby bude aktualizovať usmernenia na rokovania.

Ako bude vyzerať praktická stránka rokovaní? V akom jazyku budú prebiehať? Ako často sa budú strany stretávať?

Na praktických otázkach, ako napr. jazykovom režime a štruktúre rokovaní, sa spoločne dohodnú vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva.

Kde budú rokovania prebiehať?

Rokovania sa budú konať v Bruseli.
 

Kedy Spojené kráľovstvo prestane byť členom Európskej únie?

Zmluvy EÚ sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa, kedy konečná dohoda nadobudne platnosť, alebo, ak nedôjde k uzatvoreniu dohody, do 2 rokov od doručenia oznámenia o úmysle vystúpiť z EÚ. Rada môže toto obdobie jednomyseľným rozhodnutím predĺžiť.
Až do vystúpenia zostáva členský štát súčasťou Únie so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z členstva, vrátane zásady lojálnej spolupráce. Spočíva v tom, že Európska únia a všetky jej členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní zmluvy.

Čo sa stane, ak nedôjde k dohode?

Zmluvy o EÚ sa po dvoch rokoch od jej oznámenia o zámere vystúpiť z Únie jednoducho prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo.

Môže členský štát požiadať o členstvo v EÚ po tom, ako z nej už raz vystúpil? 

Ktorákoľvek krajina, ktorá z EÚ vystúpi, môže opätovne požiadať o vstup. Podmienkou by bolo znova absolvovať prístupový proces.

Keď sa už raz článok 50 aktivuje, je možné ho zastaviť? 

Spojené kráľovstvo, sa rozhodlo aktivovať článok 50. Proces nemožno jednostranne zrušiť. Oznámenie o želanom vystúpení predstavuje bod, od ktorého niet návratu. Článok 50 neumožňuje jednostranné stiahnutie oznámenia o výstupe.

O čom sa v článku 50 píše?

Článok 50 – Zmluva o Európskej únii (ZEÚ)
1.    Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
2.    Členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady Únia dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou. Táto dohoda sa dojedná v súlade s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uzatvára ju v mene Únie Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
3.    Zmluvy sa prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým členským štátom.
4.    Na účely odsekov 2 a 3 sa člen Európskej rady alebo Rady, ktorý zastupuje vystupujúci členský štát, nezúčastňuje na rokovaniach alebo rozhodnutiach Rady alebo Európskej rady, ktoré sa ho týkajú. Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5.    Ak štát, ktorý vystúpil z Únie, opätovne požiada o pristúpenie, takáto žiadosť podlieha postupu uvedenému v článku 49.

Ďalšie informácie nájdete na adrese: Pracovná skupina pre rokovania podľa článku 50.

 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. apríla 2017