Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. septembra 2019Odhadovaný čas čítania: 5 min

Brexit už o 8 týždňov – Komisia vyzýva občanov a podniky EÚ, aby sa pripravili na vystúpenie Spojeného kráľovstva 31. októbra 2019

brexit_ilustrak.jpg
© EU
Do 31. októbra 2019, dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zostáva 8 týždňov. Komisia preto vo svojom 6. oznámení o pripravenosti na brexit opätovne vyzvala všetky zainteresované strany v EÚ27, aby sa pripravili na scenár bez dohody. 

Európska komisia uverejnila podrobný kontrolný zoznam s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, urobiť konečné prípravy. Komisia okrem toho navrhla Európskemu parlamentu a Rade aj cielené technické úpravy dĺžky trvania krízových opatrení EÚ v oblasti dopravy v prípade brexitu bez dohody. Technická úprava konkrétnych krízových opatrení s cieľom zohľadniť dátum 31. október 2019 ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva:


1. Doprava
•    Nariadenie, ktorým sa zabezpečuje základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave - návrh predĺžiť účinnosť nariadenia do 31.7.2020.
•    Základná letecká prepojenosť – dnešný návrh je predĺžiť účinnosť tohto nariadenia do 24.10.2020.


2. Rybolovné činnosti
•    Nariadenie o oprávneniach na rybolov: Komisia dnes navrhla rozšíriť prístup zvolený v krízovom nariadení prijatím podobného opatrenia na rok 2020, aby si rybári z EÚ a Spojeného kráľovstva zachovali vzájomný prístup do svojich vôd aj v roku 2020.


3. Rozpočet EÚ
•    Komisia dnes navrhla rozšíriť prístup krízového nariadenia o rozpočte na rok 2019 o podobné opatrenie na rok 2020. Spojené kráľovstvo a prijímatelia zo Spojeného kráľovstva by tak boli naďalej oprávnení zúčastňovať sa na programoch v rámci rozpočtu EÚ a prijímať finančné prostriedky do konca roka 2020, ak Spojené kráľovstvo akceptuje a splní podmienky už stanovené v krízovom nariadení na rok 2019, zaplatí rozpočtové príspevky na rok 2020 a umožní vykonanie požadovaných auditov a kontrol.

Finančná podpora EÚ pre tých, ktorých brexit bez dohody najviac postihne - Komisia dnes okrem existujúcich programov a nástrojov navrhla:
•    rozšíriť rozsah pôsobnosti Európskeho fondu solidarity tak, aby sa za určitých podmienok vzťahoval aj na výrazné finančné zaťaženie členských štátov v prípade scenára bez dohody,
•    zaistiť, aby bol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii za určitých podmienok k dispozícii na podporu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí boli prepustení v dôsledku scenára bez dohody.

V sektore poľnohospodárstva bude k dispozícii celé spektrum existujúcich nástrojov na podporu trhu a priamu finančnú podporu pre poľnohospodárov, aby sa zmiernili najhoršie dôsledky pre poľnohospodársko-potravinárske trhy. 
Komisia a Írsko pokračujú v spolupráci s cieľom identifikovať opatrenia pre krízové riešenia bezprostredne po vystúpení bez dohody, ako aj pre stabilnejšie riešenie na nasledujúce obdobie. Zabezpečovací mechanizmus stanovený v dohode o vystúpení je jediným identifikovaným riešením, ktoré chráni Veľkopiatkovú dohodu, zabezpečuje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva a zachováva integritu vnútorného trhu.

Scenár bez dohody – podľa neho sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných dojednaní. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. 


Ako vyhlásil predseda Európskej komisie Juncker v apríli 2019 v Európskom parlamente, ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Týmito otázkami sú: 
1.    ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom, 
2.    dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát, 
3.    uchovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Čo treba robiť v prípade scenára bez dohody? 

Pokiaľ ide o obdobie bezprostredne po vystúpení, Komisia zriadila telefonické kontaktné centrum pre správne orgány členských štátov, aby získali jednoduchý prístup k odborným poznatkom útvarov Komisie. Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. 

Podrobnejšie informácie nájdete aj v tlačovej správe na tomto odkaze

Užitočné odkazy pre občanov EÚ:

dnešné oznámenie 
kontrolný zoznam pre podniky
webové stránky Európskej komisie o pripravenosti
prehľad práv na pobyt v jednotlivých členských štátoch EÚ27
webové stránky venované brexitu bez dohody v jednotlivých členských štátoch
oznámenie o cestovaní
prehľady o cestovaní, právach občanov, štúdiu a právach spotrebiteľov
otázky a odpovede týkajúce sa programu Erasmus+
otázky a odpovede o scenári bez dohody
informácie pre občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve

Užitočné odkazy pre podniky EÚ:
rôzne materiály o clách a nepriamych daniach (vrátane jednoduchého 5-krokového kontrolného zoznamu) pre podniky
informácie týkajúce sa poľnohospodárstva
Sedem vecí, ktoré musia podniky v EÚ27 vedieť, aby sa pripravili na brexit


 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. septembra 2019