Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. septembra 2021Zastúpenie na Slovensku

Diskusia Café Európa: Je cirkev zelená?

Klimatické zmeny a ich dôsledky sa premenili na globálne témy. Venujú sa im predstavitelia štátov, neziskové organizácie, ale aj cirkev. Čo má spoločné viera a ekológia?

Je cirkev zelená?

Je cirkev od podstaty zelená?

Tomáš Kuzár, koordinátor iniciatívy Kresťan na vidieku, si myslí, že áno. Cirkev si totižto nevšíma človeka ako samostatnú entitu, ale ako súčasť harmonického celku, ktorá pretvára svoje okolie. Na základe toho sa cirkev snaží, aby bol život veriacich dlhodobo udržateľný a človek si vytváral dobré podmienky nielen pre seba, ale aj pre nasledujúcu generáciu. Martin Kováč, zakladateľ platformy Klimatický klub / Národný Trust, n.o., dodal, že už idea Rajskej záhrady predstavovala perfektný ekosystém. Až ľudské správanie narušilo fungovanie a regeneráciu našej planéty, a preto si myslí, že cieľavedomý a citlivý prístup k zelenej štruktúre krajiny je posolstvom cirkvi. Erik Potocký, redaktor Konzervatívneho denníka Postoj, súhlasí, že cirkev je zelená a zaujíma sa o stav našej planéty. Dôkaz vidí už v základných biblických textoch, akým je aj Správa o stvorení, kde je umiestnenie človeka do raja v súlade s Božou voľou kultivovať a najmä chrániť prostredie, do ktorého ho Boh umiestnil.

Svätý otec ako symbol ekologických zmien

Klimatické zmeny sa za posledné roky stali kľúčovými témami aj v rámci Európskej únie, dokonca sa premenili na hlavné ekonomické stratégie spoločenstva. Vážnosť ekologických hrozieb pripúšťa aj cirkev. Pápež František sa stal akýmsi ambasádorom zelených tém a klimatických zmien v rámci cirkevnej obce. Dôkazom je aj jeho druhá encyklika z roku 2015 s názvom Laudato si', v rámci ktorej poukazuje na negatívny dopad konzumu a neudržateľného rozvoja. Venuje sa aktuálnym zeleným témam a pripomína všetkým ľuďom, že aktuálny spôsob života je na úkor zdrojov našej planéty. Vyzýva nás, aby sme našli hospodárny a zodpovedný spôsob rozvoja, ktorý rešpektuje našu Zem. Encykliku Laudato si' považujú hostia diskusie za dokument s veľkým významom. Konštatovali, že vďaka aktuálnym a každodenným témam vie osloviť masy ľudí, a to najmä vďaka odporúčaniam a formuláciám, ktoré sú ľahko pochopiteľné. Zároveň ide o kvalitný dokument, ktorý vie osloviť aj politicky významné osoby a prispieť tak k zelenšiemu fungovaniu sveta.

Z vízie do každodenného života

Aj napriek tomu, že Laudato si' sa nenáročným spôsobom prihovára ľuďom, podľa našich hostí treba jednotlivé témy rozmeniť na drobné, aby boli blízke všetkým a apelovať s každodennými príkladmi. Moderátor diskusie Juraj Porubský uviedol, že kresťanská cirkev združuje až 1,3 miliardy ľudí, čo naznačuje, že cirkev má vplyv na významnú časť populácie. Lokálne farnosti sa preto snažia byť príkladom a priniesť tak univerzálnu víziu Vatikánu medzi všetkých veriacich. Výmena skúseností a dobrých príkladov napríklad aj medzi farnosťami, zároveň napomáha k efektívnemu šíreniu osvety v tejto oblasti a pripravuje aj nasledujúcu generáciu na to, aby v budúcnosti mohla robiť správne rozhodnutia pre život na planéte s vhodnými podmienkami. Príkladom prenesenia ekologického spôsobu života do každodennej reality sú aj semináre Zdravá záhrada, ktoré organizuje iniciatíva Kresťan na vidieku. Cieľom je zosobniť témy na úroveň farmára a ukázať ľuďom, ako sa o svoju záhradu dlhodobo udržateľne starať. Ako ďalší príklad uviedol Tomáš Kuzár projekt 40 dní s Laudato si‘, ktorý na sociálnej sieti predstavuje 40 tipov, ktoré človek môže jednoducho zaradiť do bežného života a správať sa ekologicky zodpovednejšie.

Martin Kováč považuje za dôležité zmeniť životný štýl tak na vidieku ako aj v mestách. Aktuálny stav životného prostredia je výsledkom dlhodobých verejných politík, ktoré v minulosti nebrali životné prostredie až tak do úvahy. Dopady vidieť na rizikách, s ktorými sa v našej lokalite stretávame – erózia pôdy, suchá či povodne. Aktuálnym cieľom by preto podľa Martina Kováča malo byť „vytvorenie takého prostredia, kde budú verejné inštitúcie, ako napríklad ministerstvá či orgány Európskej únie tak zosúladené, že aj v takto poškodenej krajine dokážeme vytvoriť komfortné prostredie na identifikáciu úsekov krajiny, kde bude možné včleniť prvky (zelené strechy, zber dažďovej vody..), ktoré nám prinesú úžitky a pozitívne ovplyvnia celkový ekosystém krajiny.“ Je však dôležité, aby témy ekológie neostali len na úrovni štátnych politík. Udržateľný spôsob života sa postupne stáva životným štýlom u mladých. Naši hostia zhodnotili, že zelené témy sa čoraz viac stávajú každodennou súčasťou cirkvi, ktorá sa snaží ísť príkladom veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle a vďaka zvyšovaniu povedomia vie pozitívne ovplyvniť aj staršie generácie k ekologickejšiemu správaniu. Netreba zabúdať, že udržateľný spôsob života nie je iba o prírode, ale aj o kultúrnych aspektoch nášho života, medzi ktoré patrí aj viera.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. septembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku