Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. januára 2019Odhadovaný čas čítania: 5 min

Dvere zo Slovenska do Japonska sa otvárajú

malmstrom.jpg
© EU
Po tieto dni kolujú zvesti, že svet sa uzatvára. Sme svedkami toho, ako niektorí ľudia volajú po nových hraniciach, múroch a rozdeleniach a pritom nahlas vyhlasujú, že takýto vývoj je nevyhnutný. Títo ľudia po desaťročiach vytvárania prepojení, posilňovania vzťahov a využívania príležitostí tvrdia, že pomyselné kyvadlo dejín sa teraz nevyhnutne vychyľuje na opačnú stranu. Táto rétorika by bola veľmi presvedčivá, nebyť jednej veci: je to fikcia.

Aj keď existujú určité výrazné výnimky – pretože niektorí sa skutočne usilovne snažia hranice zatvoriť – trend stále smeruje prevažne k väčšiemu prepojeniu a užšej spolupráci. Takže zatiaľ čo v zopár prípadoch dochádza k uzatváraniu, omnoho viac krajín sa spája, čím získavajú na sile.  Európska únia je výborným príkladom toho, ako je možné dosiahnuť prínos pre všetkých – a to najmä v oblasti obchodu. Vyjednávať v mene trhu s 500 miliónmi ľudí znamená oveľa silnejšiu pozíciu.

Európska spolupráca v oblasti obchodnej politiky onedlho vyvrcholí jedným zo svojich najväčších úspechov za posledné desaťročie – nadobudnutím platnosti dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Táto dohoda bude zásadným prínosom pre EÚ a pre Slovensko. Ide o historicky najväčšiu bilaterálnu obchodnú dohodu, ktorá sa vzťahuje na územia s viac ako 630 miliónmi obyvateľov.

Japonsko je trinástym  najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska v rámci rebríčka krajín mimo EÚ. Dohoda odstraňuje prekážky pre podniky (napr. clá), ako aj nákladnú a prekrývajúcu sa byrokraciu. A to je dobrá správa, najmä pre menšie podniky. Zatiaľ čo väčšie spoločnosti môžu byť schopné vyrovnať sa s nákladmi, ktoré s týmito prekážkami súvisia, malé podniky často trpia – a malé a stredné podniky alebo MSP predstavujú 99 % podnikov v EÚ. Pokiaľ ide o Japonsko, zo Slovenska tam exportuje svoje výrobky a služby 201 podnikov, pričom 83% týchto spoločností sú malé a stredné podniky. Okrem zníženia prekážok táto dohoda obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré majú pomôcť menším spoločnostiam v prístupe na trhy, napr. ustanovenia o zriadení kontaktných miest pre malé podniky a o dostupnosti informácií online.

Malé podniky takisto vytvárajú 85 % nových pracovných miest v EÚ, takže ich prístup k obchodu bude zároveň hnacím motorom rastu zamestnanosti. V súčasnosti obchod s Japonskom podporuje na Slovensku 4 306 pracovných miest. Keď sa pozrieme na celú EÚ, ide približne o 740 000 pracovných miest. Ak zohľadníme celkový obchod EÚ, podporuje 36 miliónov pracovných miest v celej Európe. V priemere ide o lepšie pracovné miesta, v prípade ktorých sú mzdy o 12 % vyššie. Otvorený obchod je hnacou silou tvorby pracovných miest a rastu v Európe – a EÚ vie byť v rámci otvoreného obchodu úspešná.

V ostatných rokoch sme pracovali na skutočnej modernizácii našej obchodnej politiky . Naša dohoda s Japonskom je najmodernejším obchodným nástrojom, pričom obsahuje ustanovenia na podporu ekologických technológií, prísne právne normy na ochranu práv pracovníkov, ako aj ustanovenia otvárajúce japonské trhy so službami a umožňujúce firmám z EÚ predkladať ponuky v oblasti verejných zákaziek, a to najmä v oblasti železničnej dopravy. Japonsko sa zaviazalo dodržiavať medzinárodné normy v oblasti automobilov, takže vývoz automobilov z EÚ do Japonska bude oveľa jednoduchší. Takisto zabezpečuje dodržiavanie práv duševného vlastníctva a poskytuje ochranu viac ako 200 certifikovaným európskym lahôdkam vrátane výrobkov z vinohradníckej oblasti Tokaj.

Hoci toto všetko predstavuje výhody pre slovenské hospodárstvo, je dôležité mať na pamäti, že táto dohoda nie je len o ekonomike – ide totiž aj o strategické spojenectvo. V čase, keď sa niektorí uzatvárajú, je dôležité, aby sa tí, ktorí veria v otvorenosť, spájali. Musíme preukázať výhody spolupráce a podporiť inštitúcie, ktoré po desaťročia zaisťovali globálnu stabilitu.

Po nestabilných a vojnových rokoch naši predchodcovia vybudovali tieto inštitúcie, aby posilnili našu hospodársku a politickú bezpečnosť. Organizácia Spojených národov tak zabezpečuje politickú spoluprácu a Svetová obchodná organizácia (WTO) vytvára predvídateľné prostredie pre medzinárodný obchod. Nemôžeme sa vrátiť k takému spôsobu obchodovania, aký tu existoval predtým – keď dochádzalo k obchodným vojnám podľa princípu „oko za oko, zub za zub“ a keď neplatili žiadne pravidlá v oblasti služieb alebo duševného vlastníctva. Súčasný systém nie je dokonalý, nemôžeme však oň prísť. Európa je pripravená hájiť tieto inštitúcie a Japonsko bude stáť na našej strane. Táto obchodná dohoda slúži na posilnenie našich vzťahov a pripravuje pôdu pre hlbšiu spoluprácu aj v oblastiach, ako je reforma WTO.

V nasledujúcich rokoch budeme konfrontovaní s viacerými tvrdými pravdami. K viac ako 90 % celosvetového rastu bude čoskoro dochádzať mimo EÚ. Naši konkurenti budujú prepojenia a stávajú sa čoraz silnejšími. Naše dvojstranné obchodné dohody aj WTO sú veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby globalizácia prebiehala za spravodlivých podmienok a na základe pravidiel.

Ak si chceme udržať náskok, musíme vytvárať väzby, ktoré nám pomôžu bezpečne navigovať v nepokojných vodách svetovej politiky. Jednou z takýchto väzieb je aj naša dohoda s Japonskom –posilňuje naše hospodárstvo a hospodárstvo našich japonských partnerov, pričom vytvára spoločenstvo podobne zmýšľajúcich priateľov, ktoré bude v nasledujúcich rokoch životne dôležité.

Cecilia Malmström, európska komisárka pre obchod

Tento komentár bol zverejnený v denníku Hospodárske noviny 30. januára 2019.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. januára 2019