Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok29. júna 2023Zastúpenie na Slovensku

EÚ predstavila nový pohľad na súvislosť medzi klímou a bezpečnosťou

Únia plánuje riešiť narastajúci vplyv zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia v oblasti mieru, bezpečnosti a obrany.

klíma

Európska komisia a vysoký predstaviteľ spolu prijali spoločné oznámenie, v ktorom podrobne rozvádzajú, ako EÚ plánuje riešiť narastajúci vplyv zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia v oblasti mieru, bezpečnosti a obrany.

Opakujúce sa extrémne klimatické javy, stúpajúce teploty a hladiny morí, rozširovanie púští, nedostatok vody, ohrozenie biodiverzity, znečisťovanie životného prostredia a kontaminácia sú hrozbou pre zdravie a dobré životné podmienky ľudí a môžu spôsobiť väčšie nútené vysídľovanie, migračný pohyb, pandémie, sociálne nepokoje, nestabilitu a dokonca konflikty. Európske ozbrojené sily takisto v dôsledku zmeny klímy čelia meniacim sa a náročnejším operačným podmienkam. Tieto nové hrozby už spojencov a partnerov podnietili aktualizovať svoje stratégie.

"Náš mier a bezpečnosť závisia od silných politík v oblasti klímy a životného prostredia. Bez nich mier nie je možný. Zmena klímy mení aj spôsob, akým ozbrojené sily členských štátov plánujú, investujú a operujú. Musia sa prispôsobiť náročnejším klimatickým podmienkam. Zároveň musia znížiť svoje emisie skleníkových plynov i závislosť od fosílnych palív v teréne bez toho, aby to ovplyvnilo ich operačnú účinnosť," hovorí vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell.

Spoločné oznámenie ponúka nový pohľad na túto otázku a stanovuje rámec EÚ na reakcie jednak na tieto výzvy, pretože sa týkajú našej spoločnosti i bezpečnostných operácií, a jednak na stupňujúcu sa geopolitickú súťaž o zdroje a technológie potrebné na zelenú transformáciu.

Nový pohľad na súvislosť medzi klímou a bezpečnosťou 

Zámerom EÚ pri tomto spoločnom oznámení je lepšie začleniť súvislosť medzi klímou, mierom a bezpečnosťou do vonkajších politík EÚ. Poslúži jej na to súbor konkrétnych opatrení v celom spektre siahajúcom od údajov, cez politiky, misie, obranu až po spoluprácu s partnermi, v snahe zaručiť, že vplyvy sa zohľadnia na všetkých úrovniach vonkajšej tvorby politiky, plánovania a operácií. EÚ v oznámení načrtáva svoj plán, ako sa spolu so svojimi partnermi stať odolnejšou a bezpečnejšou v svete, kde sa klimatická kríza zintenzívňuje. Okrem toho zlepšuje prepojenia medzi rozličnými politikami s cieľom zaručiť, aby vonkajšie činnosti a schopnosti boli dostatočné na riešenie týchto výziev.

Spoločné oznámenie obsahuje štyri hlavné priority:

  • Posilnenie plánovania, prijímania rozhodnutí a ich realizácie, prostredníctvom spoľahlivej a dostupnej analýzy súvislostí medzi klímou a bezpečnosťou založenej na dôkazoch,
  • V rámci vonkajšej činnosti EÚ uviesť do praxe reakcie na výzvy v oblasti klímy a bezpečnosti, okrem iného prostredníctvom zahrnutia aspektu súvislosti medzi klímou a bezpečnosťou do analýz regionálnych a vnútroštátnych konfliktov,
  • Zlepšiť opatrenia členských štátov na zmiernenie zmeny klímy v rámci ich civilných i vojenských operácií a infraštruktúry s cieľom znížiť náklady a zmenšiť uhlíkovú stopu a zároveň zabezpečiť udržanie operačnej účinnosti,
  • Posilniť medzinárodné partnerstvá prostredníctvom multilaterálneho fóra, ako aj s partnermi ako je NATO, v súlade s programom EÚ v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia.

EÚ v úsilí o pokrok pri týchto prioritách vykoná okolo 30 opatrení, medzi nimi: v Satelitnom stredisku Európskej únie vytvorí dátovú a analytickú centrálu zameranú na bezpečnosť z hľadiska klímy a životného prostredia; k misiám a operáciám spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) vyšle environmentálnych poradcov; na vnútroštátnej i únijnej úrovni vytvorí vzdelávacie platformy, ako napríklad vzdelávaciu platformu EÚ k otázkam klímy, bezpečnosti a obrany; vypracuje dôkladnú analýzu a štúdie súvisiacich politík a opatrení, predovšetkým v zraniteľných zemepisných oblastí, akou je Sahel či Arktída.

Súvislosti 

Pojem súvislosť medzi klímou a bezpečnosťou zavedený v spoločnom oznámení sa vzťahuje na vplyv, ktorý má zmena klímy, zhoršovanie životného prostredia vrátane straty biodiverzity a znečisťovania na mier, bezpečnosť a obranu.

Zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia sú bytostne prepojené a navzájom sa zhoršujú. Medzičasom už ovplyvňujú bezpečnosť výroby potravín: spôsobujú znižovanie výnosu plodín, ako je kukurica, ryža a pšenica, a zvyšujú riziko súčasného výpadku úrod v hlavných pestovateľských krajinách. Neudržateľná výroba potravín zároveň zapríčiňuje zhoršovanie životného prostredia a nedostatok vody. Odhaduje sa, že do roku 2050 vyše jedna miliarda ľudí nebude mať dostatočný prístup k vode, miera degradácie pôdy by mohla dosiahnuť 90 %, pričom dopyt po potravinách by mohol vzrásť o 60 %.

Nestabilitu a nedostatok zdrojov v dôsledku zhoršovania klímy a životného prostredia môžu aktívne zneužívať ozbrojené skupiny a organizované zločinecké skupiny, skorumpované alebo autoritárske režimy i iné strany, ktoré sa okrem iného dopúšťajú trestných činov proti životnému prostrediu. Tieto trestné činy sa už stali štvrtým najrozšírenejším druhom trestnej činnosti a rastú na celom svete. Ďalej prehlbujú environmentálnu krízu, okrem iného v podobe neudržateľného využívania prírodných zdrojov.

Európske ozbrojené sily musia znížiť svoje emisie skleníkových plynov i závislosť od fosílnych palív v teréne. Musia zaviesť zelenú energiu bez toho, aby to ovplyvnilo ich operačnú účinnosť a odolnosť kritickej infraštruktúry súvisiacej s obranou.

EÚ už pred mnohými rokmi zaujala vedúce postavenie pri riešení zmeny klímy vo všeobecnosti. Od roku 2008 na ňu začala konkrétne upozorňovať ako na faktor znásobujúci ohrozenia. Od roku 2020 tento aspekt zahŕňa aj do krízového riadenia EÚ a európskej obrany. Toto spoločné oznámenie je reakciou na závery Rady o diplomacii v oblasti klímy a energetiky z marca 2023, v ktorých vyzvala na lepšie začlenenie súvislosti medzi klímou, mierom a bezpečnosťou do vonkajšej politiky EÚ.

Ďalšie informácie  

Spoločné oznámenie o súvislosti medzi klímou a bezpečnosťou

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku