Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo25. júna 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

EÚ prijala 14. balík sankcií voči Rusku

Prináša dôraznejšie presadzovanie sankcií a opatrenia proti ich obchádzaniu.

 14. balík sankcií voči Rusku

Komisia víta, že Rada schválila 14. balík sankcií voči Rusku. Nový balík je odpoveďou na potreby a zistenia z terénu a rieši otázky presadzovania sankcií. Keďže ruská agresia proti Ukrajine pokračuje, EÚ je odhodlaná ďalej obmedzovať zdroje ruských príjmov a schopnosť Ruska viesť vojnu. Opatreniami vysielame jasný a dôrazný signál jednoty EÚ, ako aj našej podpory Ukrajine a jej obyvateľom.   

Balík obsahuje nové dôležité energetické opatrenia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a zasahuje proti plavidlám, ktoré podporujú ruskú vojnu. Pokiaľ ide o skvapalnený plyn, v balíku sa zakazujú akékoľvek budúce investície a vývoz v prospech projektov realizovaných v Rusku. Po uplynutí prechodného obdobia 9 mesiacov sa zakáže aj využívanie prístavov EÚ na prekládku ruského LNG. Okrem toho sa zakazuje dovoz ruského LNG do niektorých terminálov, ktoré nie sú pripojené k plynovej sieti EÚ.

EÚ po prvýkrát prijala opatrenie proti konkrétnym plavidlám, ktoré prispievajú k vojne Ruska proti Ukrajine. Vzťahuje sa na ne zákaz vstupu do prístavov a zákaz poskytovania služieb. Tieto plavidlá možno označiť z rôznych dôvodov, napríklad preto, že pre Rusko prepravujú vojenské vybavenie, odcudzené ukrajinské obilie a prepravou komponentov siete LNG a jeho prekládkou podporujú rozvoj ruského energetického sektora. Toto opatrenie sa zameriava aj na tankery Putinovej temnej flotily, ktoré obchádzajú cenové stropy EÚ a Koalície pre cenové stropy, a zároveň si osvojujú podvodné lodnícke praktiky v úplnom rozpore s medzinárodnými normami. V tomto prvom kole zaradila EÚ do zoznamu 27 plavidiel. Tento zoznam možno podľa potreby aktualizovať, aby reagoval na neustále zmeny v zapojení plavidiel, ktoré pomáhajú Rusku viesť vojnu proti Ukrajine.

Zároveň sa v rámci tohto balíka aktualizujú zoznamy jednotlivcov a subjektov zodpovedných za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Na ďalších 116 osôb (69 fyzických a 47 právnických) sa vzťahuje zmrazenie aktív a na fyzické osoby aj zákaz cestovania.

Balík zásadne posilňuje naše finančné sankcie, keďže bankám EÚ mimo Ruska zakazuje používať systém zasielania finančných správ SPFS, ktorý je ruskou obdobou systému SWIFT. Rada môže vypracovať zoznam neruských bánk tretích krajín, ktoré sú pripojené k takémuto systému; týmto bankám sa zakáže obchodovať s hospodárskymi subjektmi z EÚ. Zároveň sa zakazujú transakcie s bankami a poskytovateľmi kryptoaktív v Rusku a tretích krajinách, ktoré sprostredkúvajú transakcie na podporu obranno-priemyselnej základne Ruska. Tieto nové sankcie obmedzia schopnosť Kremľa smerovať finančné prostriedky do svojej vojnovej mašinérie.

Jedným z najdôležitejších cieľov balíka je ďalšie obmedzovanie ruských príjmov a dôraznejšie limity na vývoz priemyselného tovaru a vyspelých technológií. Obmedzuje sa vývoz ďalších deviatich položiek s dvojakým použitím a vyspelých technológií (napr. mikrovlnných a leteckých zosilňovačov, zapisovačov letových údajov a terénnych vozidiel) a rozširujú sa zákazy vývozu určitých druhov priemyselných výrobkov, chemických výrobkov, plastov, súčiastok vozidiel a strojníckeho tovaru (pred inváziou v roku 2021 mal tento vývoz EÚ hodnotu 5 miliárd eur). Odteraz je zakázaný aj vývoz a preprava mangánovej rudy.

Balík obsahuje aj prísnejšie obmedzenia vývozu položiek s dvojakým použitím a vyspelých technológií 61 subjektom so sídlom v Rusku (28) a v tretích krajinách (33), ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s ruským vojenským komplexom, a tak prispievajú k podpore ruskej útočnej vojny. Okrem toho sa rozširuje zákaz dovozu aj na hélium, ktoré Rusku prináša značné príjmy.

Keďže Rusko neustále hľadá spôsoby, ako obchádzať sankcie, EÚ prehodnotila a upravila svoju stratégiu. Tento balík má ďalej obmedziť prístup Ruska k zakázanému tovaru a technológiám. Obsahuje preto niekoľko opatrení v prospech zosúladenia súkromného sektora so sankciami, ich presadzovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi či proti ich obchádzaniu, a to aj sledovaním zahraničných dcérskych spoločností hospodárskych subjektov z EÚ.

Okrem toho zahŕňa konkrétne iniciatívy na ochranu hospodárskych subjektov EÚ pred vyvlastnením a odpovedá na ďalšie nezákonné kroky ruského štátu vrátane krádeže duševného vlastníctva.

Zároveň podrobne upravuje zákaz dovozu ruských diamantov, ktorý bol schválený už v 12. balíku sankcií. Podľa tejto úpravy sa zákaz nevzťahuje na diamanty, ktoré sa nachádzali v EÚ alebo v tretej krajine (inej ako Rusko) alebo ktoré boli leštené či spracované v tretej krajine pred nadobudnutím účinnosti zákazu ruských diamantov (tzv. „zachovanie nadobudnutých práv“). Zároveň sa povoľuje dočasný dovoz alebo vývoz šperkov, napríklad na obchodné veľtrhy alebo opravy. Okrem toho sa o šesť mesiacov (do 1. marca 2025) predlžuje prechodné obdobie, po ktorom bude musieť byť pôvod dovážaných surových a leštených prírodných diamantov v plnej miere vysledovateľný. Odkladá sa aj zákaz dovozu šperkov obsahujúcich ruské diamanty spracované v tretích krajinách iných ako Rusko, až kým Rada nerozhodne o jeho aktivácii vzhľadom na opatrenia prijaté v tejto súvislosti v skupine G7.

Nový balík napokon zahŕňa opatrenia, ktoré chránia naše demokratické procesy a bojujú proti zasahovaniu Ruska – napríklad politické strany majú zakázané prijímať finančné prostriedky od ruského štátu. Zahŕňa aj opatrenia, ktorými sa posilňujú doterajšie dopravné obmedzenia, a to najmä zákaz letov a zákaz cestnej dopravy.

Kompletný prehľad balíka je k dispozícii v našich otázkach a odpovediach.

Súvislosti

EÚ stojí pevne na strane Ukrajiny a jej ľudu a bude naďalej dôrazne podporovať ukrajinské hospodárstvo, spoločnosť, ozbrojené sily a budúcu obnovu. Ťažiskom reakcie EÚ na neodôvodnenú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine sú sankcie, ktoré zhoršujú vojenskú a technologickú spôsobilosť Ruska, vytláčajú krajinu z najrozvinutejších svetových trhov, pripravujú Kremeľ o príjmy, ktorými financuje vojnu, a spôsobujú ruskému hospodárstvu stále vyššie náklady. V tejto súvislosti sankcie prispievajú k naplneniu kľúčového cieľa EÚ, ktorým je pokračovať v úsilí o spravodlivý a trvalý mier, a nie o ďalší zmrazený konflikt. Ich účinky sa časom zintenzívňujú, keďže narúšajú priemyselnú a technologickú základňu Ruska. EÚ sa zároveň naďalej snaží zaistiť, aby jej sankcie nemali vplyv na vývoz energie a agropotravinárskych výrobkov z Ruska do tretích krajín. Presadzovanie sankcií EÚ členskými štátmi Únie monitoruje Európska komisia ako strážkyňa zmlúv.

Anomáliou je, že obchod s určitými špecifickými výrobkami/krajinami zaznamenáva čoraz vyššie čísla, čo je presvedčivým dôkazom, že Rusko sa aktívne pokúša sankcie obchádzať. Nabáda nás to, aby sme znásobili úsilie proti obchádzaniu sankcií a požiadali našich susedov o ešte užšiu spoluprácu. Vyslanec pre sankcie EÚ David O'Sullivan v snahe bojovať proti obchádzaniu naďalej oslovuje kľúčové tretie krajiny. Badať už prvé konkrétne výsledky. V niektorých krajinách sa zavádzajú systémy monitorovania, kontroly a blokovania opätovného vývozu. V spolupráci s podobne zmýšľajúcimi partnermi sme sa dohodli aj na spoločnom prioritnom zozname sankcionovaných tovarov, pri ktorých by podniky mali osobitne uplatňovať náležitú starostlivosť a ktoré tretie krajiny nesmú opätovne vyvážať do Ruska. V rámci EÚ sme vypracovali aj zoznam sankcionovaných tovarov, ktoré sú z hospodárskeho hľadiska kritické a v súvislosti s ktorými by mali byť podniky a tretie krajiny obzvlášť ostražité.

Ďalšie informácie

Odkaz na otázky a odpovede

Odkaz na úradný vestník

Ďalšie informácie o sankciách

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. júna 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku