Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20 september 2022Zastúpenie na Slovensku

Eurobarometer o športe a fyzickej aktivite: cvičí približne tretina Slovákov

Pandémia zredukovala fyzickú aktivitu Európanov. Hlavnou prekážkou pravidelného športovania je podľa respondentov nedostatok času. Podnietiť ľudí do fyzickej aktivity má aj Európsky týždeň športu.

Eurobarometer o športe a fyzickej aktivite

​Komisia zverejnila výsledky piateho Eurobarometra venovaného športu a fyzickej aktivite. Vychádza z odpovedí na približne dvadsiatku otázok od 26 580 Európanov zo všetkých členských štátov Únie. Z prieskumu vyplýva, že 38 % Európanov športuje alebo cvičí aspoň raz za týždeň a 17 % cvičí menej ako raz za týždeň. Alarmujúcim zistením je, že až 45 % Európanov dnes necvičí vôbec ani sa do žiadnej fyzickej aktivity nezapája.

Na Slovensku cvičí a športu sa venuje približne 35 % Slovákov, pričom európsky priemer je na úrovni 38 %. Eurobarometer ďalej odhalil, že 43 % Slovákov necvičí vôbec. Približne 21 % účastníkov prieskumu potvrdilo, že sa pravidelne venuje inej fyzickej aktivite, napríklad presunu na bicykli, tancu či práci v záhrade. Zlepšenie zdravia je hlavným motivujúcim faktorom pre  polovicu opýtaných na Slovensku. Podobne ako v prípade celoúnijných výsledkov vníma 47 % respondentov ako hlavnú prekážku pravidelného športovania nedostatok času.

Hoci v porovnaní s posledným osobitným prieskumom Eurobarometra z roku 2017 sa situácia stabilizovala, jednoznačne treba v podpore športu a fyzickej aktivity pokračovať. Z prieskumu vyplýva aj to, že počas pandémie COVID-19 polovica Európanov zredukovala fyzickú aktivitu na polovicu alebo s ňou úplne prestala. Podľa nových trendov, ktoré môžu byť silnejšie aj práve v dôsledku pandémie, dáva približne jedna tretina respondentov prednosť športovaniu doma.

 „Spustili sme už niekoľko hodnotných iniciatív, aby sme povzbudili ľudí k aktívnejšiemu životu. Jednou z nich je Európsky týždeň športu, ktorý sa začne koncom tohto týždňa podujatiami organizovanými v každom kúte Európy. Spolupracujeme s členskými štátmi a európskymi partnermi v oblasti športu od atlétov cez trénerov až po amatérske kluby, a najmä s mladými ľuďmi v rámci Európskeho roka mládeže. Európsky týždeň športu spoločne využijeme na to, aby sme oslovili všetkých Európanov a opäť ich podnietili do fyzickej aktivity,“ dopĺňa komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Prieskum zároveň ukázal, že s pribúdajúcim vekom sa pravidelnosť pri cvičení či športovaní znižuje. Hlavnou prekážkou aktívneho života je podľa respondentov nedostatok času, nedostatočná motivácia alebo nezáujem o šport. V reakcii na tieto odpovede bude Komisia v rámci svojej kampane HealthyLifeStyle4All (Zdravý životný štýl pre všetkých) pokračovať vo zvyšovaní povedomia o význame aktívneho zdravého životného štýlu. Komisia každý rok propaguje prínosy športu z hľadiska fyzickej i duševnej pohody prostredníctvom Európskeho týždňa športu

V neposlednom rade sú výsledky Eurobarometra jasným dôkazom toho, aké dôležité sú snahy Európskej komisie o zlepšenie rodovej rovnosti v športe, keďže väčšina tých, ktorí pravidelne cvičia, sú muži. V tejto súvislosti je povzbudivé zistenie, že väčšina respondentov v 25 členských štátoch EÚ uvádza, že v médiách sleduje s rovnakým záujmom športové súťaže mužov i žien.

Osobitný prieskum Eurobarometra

Komisia pravidelne spúšťa osobitný prieskum Eurobarometra o športe. Posledné prieskumy sa uskutočnili v rokoch 2013 a 2017 a ich cieľom bolo monitorovať trendy v zapájaní sa do športu a fyzickej aktivity vrátane úrovní fyzickej aktivity v EÚ27 a informácií súvisiacich s fyzickou aktivitou občanov. Výsledky prieskumu sú podkladom pre opatrenia Komisie na podporu športu, zdraviu prospešných pohybových aktivít a zdravého životného štýlu v celej Európe. Prieskum vychádza aj z predchádzajúcich prieskumov Eurobarometra, čo umožňuje priebežné porovnávanie a poskytuje dobrý základ pre ďalší rozvoj politiky v oblasti športu na úrovni EÚ v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe vrátane západného Balkánu a krajín Východného partnerstva. Šport a fyzická aktivita významne prispievajú k dobrému zdraviu a pohode európskych občanov. Úroveň pohybových aktivít v Európe však v súčasnosti v niektorých krajinách stagnuje, ba dokonca klesá. Európsky týždeň športu je spoločnou odpoveďou na túto situáciu. Zároveň je výzvou, aby sa prijali opatrenia na riešenie fenoménu nečinnosti, ktoré povzbudia Európanov všetkých vekových skupín, aby si osvojili zdravý a aktívny životný štýl. Je súčasťou kampane #BeActive, ktorá bola oficiálne spustená 23. júna, teda na Medzinárodný olympijský deň. Kampaň #BeActive sa v roku 2022 zameriava na inšpiratívnych ľudí a je postavená na troch pilieroch: mládež, začlenenie a rovnosť a zdravý životný štýl.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20 september 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku